معایب ماتریس SWOT


معایب ماتریس SWOT

هدف از استفاده از دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ارزیابی عوامل خارجی تعیین موقعیت سازمان در صنعت و تجویز استراتژی‌های کلان مناسب برای سازمان می‌باشد. این عمل در مرحله اول از چارچوب تدوین استراتژی به عنوان دریافت اطلاعات ورودی انجام می‌گیرد و خروجی این ماتریس‌ها در ماتریس SWOT در مرحله تحلیل و مقایسه استراتژی‌ها‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ابزار به سادگی امکان‌پذیر است و درک و استفاده از آن نیاز به تخصص خاصی ندارد.


ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (Internal Factor Evaluation) یکی از ابزارهای بررسی و تحلیل محیط داخلی است که عمدتا برای شناسایی ضعف یا قوت کلی سازمان به کار می‌رود. برای تهیه یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی عمدتا به قضاوت‌های شهودی و نظرات دست‌اندرکاران تکیه می‌شود. این ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات درون‌سازمانی در فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی و خصوصی کاربرد دارد. ماتریس IFE قوت ها و ضعف های موجود در عملکرد و وضع موجود شرکت را ارزیابی می‌کند.

مراحل ایجاد یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE):

گام اول: شناسایی فاکتورهای کلیدی داخلی سازمان شامل نقاط قوت و ضعف سازمان
گام دوم: اختصاص یک ضریب وزنی از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) به هریک از فاکتورها
گام سوم: نسبت دادن امتیازی بین صفر تا 4 به هریک از نقاط قوت و ضعف براساس وضعیت موجود سازمان در بهره‌گیری از نقاط قوت و مقابله با نقاط ضعف سازمان
گام چهارم: محاسبه امتیاز موزون‌شده نقاط قوت و ضعف

نحوه محاسبه درصد عوامل کلیدی داخلی:

پارامترهای استفاده شده در این فرمول به شرح زیر می‌باشند:
IF% : درصد عوامل کلیدی داخلی
S : مجموع امتیاز وزن‌دار نقاط قوت
W: مجموع امتیاز وزن‌دار نقاط ضعف

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE):

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (External Factor Evaluation matrix) (EFE) یکی از ابزارهای کمی در تجزیه و تحلیل استراتژی است. استفاده از این ماتریس باعث ایجاد توافق و تمرکز افراد بر روی تهدیدها و فرصت ها می شود.


مراحل ایجاد یک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE):

گام اول: شناسایی عوامل کلیدی خارجی تاثیر گذار بر سازمان شامل فرصت‌ها و تهدیدات
گام دوم: اختصاص یک ضریب وزنی از صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) به هرعامل
بهتر است جهت وزن‌دهی فاکتورها از نظرات خبرگان آن صنعت و مسئولان و دست اندرکاران شرکت بهره جست.
گام سوم: نسبت دادن امتیازی بین صفر تا 4 به هریک از فرصت‌ها و تهدیدها براساس وضعیت موجود سازمان در واکنش به آن‌ها
گام چهارم: محاسبه امتیاز موزون‌شده فرصت‌ها و تهدیدها
تفسیر نتایج: عدد امتیاز وزنی میزان آمادگی سازمان جهت مواجه شدن با تهدیدها و یا استفاده از فرصت ها را نشان می دهد. عدد ۴ آمادگی بالا و عدد ۱ آمادگی بسیار کم است.

نحوه محاسبه درصد عوامل کلیدی خارجی:

پارامترهای استفاده شده در این فرمول به شرح زیر می‌باشند:
EF% : درصد عوامل کلیدی خارجی
O : مجموع امتیاز وزن‌دار فرصت‌ها
T : مجموع امتیاز وزن‌دار تهدیدات

تحلیل IEFE و تعیین استراتژی‌های کلان سازمان

به منظور تحلیل IEFE ابتدا درصد عوامل کلیدی داخلی و درصد عوامل خارجی را محاسبه کرده سپس ماتریس موقعیت سازمان را تشکیل می دهیم. بسته به اینکه وضعیت سازمان با کدامیک از خانه های ماتریس منطبق است، استراتژی کلان خاصی برای آن تجویز می‌شود و کلیه استراتژی‌های اصلی سازمان، حول این استراتژی استوار می‌گردند.

با توجه به انطباق وضعیت سازمان با هریک از خانه‌های ماتریس فوق، استراتژی‌های کلان زیر تجویز می‌شود:
موقعیت (1): استراتژی توسعه طبیعی
شامل توسعه محصولات، خدمات و بازار هدف در فرصت‌ها

موقعیت (2و 4): استراتژی توسعه انتخابی
شامل انتخاب جذاب‌ترین فرصت توسعه معایب ماتریس SWOT از میان فرصت‌های توسعه بالقوه

موقعیت (3و 5 و7): استراتژی حفظ و مراقبت رقبا
تلاش برای حفظ وضعیت موجود(سهم بازار)

موقعیت (6و 8و 9): استراتژی کاهش
خروجی تدریجی از صنعت و یا تغییر حوزه فعالیت

پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

پروپوزال تدوین استراتژی
تدوین استراتژی swot
تدوین استراتژی به روش swot
نمونه استراتژی تدوین شده
تدوین استراتژی سازمان و شرکت
تدوین استراتژی با رويکرد مبتني بر منابع
نگرش مبتنی بر منابع در تدوین استراتژی
الگوي تلفيقي تدوين استراتژي
تدوين استراتژي در جهت کسب مزيت رقابتي پايدار

دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

هدف از این پژوهش ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل سواتSWOT و رويکرد مبتني بر منابع RBV در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد.

چکيده
ديدگاه ها و مدل هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. يکي از مطرح ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل وارد مي شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي باشد. يکي از ايرادات عمده تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي باشد. يکي از مطرح ترين ديدگاه هايي که تمرکز خود را در تدوين معایب ماتریس SWOT استراتژي هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي باشد.

اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت هاي رقابتي در تدوين استراتژي هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد، يکي از جنبه هاي جديد و مهم اين مدل مي باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه بندي منابع سازمان به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش هايي است معایب ماتریس SWOT که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي تواند به سازمان هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي هاي سازماني مي باشد.

کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي

مقدمه
آنچه در دنياي امروز، شركتها و سازمان ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفتهاي تكنولوژيكي، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات و … مي باشد. سازمان ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه ريزي و مديريت استراتژيک معایب ماتریس SWOT است. برنامه ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد. برنامه ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي ها تشکيل شده است. ديدگاه ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم از مزاياي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV ) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي هاي سازمان دست پيدا کنيم.

چکيده 1
فصل اول: کليات
1-1 مقدمه 2
1-2 تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق 3
1-3 سؤالات و اهداف پژوهش 3
1-4 فرضيات مورد آزمون 4
1-5 روش تحقيق 4
1-6 ساختار گزارش 5

معرفي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي
3-1 مقدمه 37
3-2 سابقه پژوهش 37
3-3 شرح مدل پيشنهادي تدوين استراتژي 42
3-3-1 تعيين مأموريت و چشم انداز سازمان 42
3-3-2 تعيين عوامل چهارگانه 42
3-3-3 غربال سازي عامل ها 44
3-3-4 حيطه بندي منابع سازمان 44
3-3-5 تعيين منابع در هر حيطه 44
3-3-6 اجراي چارچوب VRIO 45
3-3-7 تعيين ارتباطات بين عوامل و منابع در هر حيطه 45
3-3-8 تعيين اهداف معایب ماتریس SWOT کلان 47
3-3-9 تعيين گزينه هاي استراتژي در هر حيطه 47
3-3-10 اولويت بندي گزينه ها و انتخاب استراتژي هاي اصلي 49
3-3-11 هدف گذاري وضعيت رقابتي منابع 49

ماتریس bcg یا ماتریس بوستون چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ماتریس bcg

(ماتریس بوستون) یک ابزار برنامه ریزی کسب‌و‌کار است که برای به تصویر کشیدن پورتفوی برند کسب‌و‌کار در یک ربع و در امتداد محور سهم نسبی بازار (محور افقی) و سرعت رشد بازار (محور عمودی) استفاده می‌شود.

یک ابزار تجاری است که از سهم نسبی بازار و عوامل نرخ رشد صنعت برای ارزیابی پتانسیل برند تجاری و همچنین پیشنهاد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

درک ابزار ماتریس BCG

ماتریس BCG چارچوبی است که توسط گروه مشاوره بوستون برای ارزیابی موقعیت استراتژیک برند تجاری و پتانسیل آن ایجاد شده است. سبد سرمایه گذاری کسب و کار را بر اساس جذابیت صنعت (نرخ رشد آن صنعت) و موقعیت رقابتی (سهم نسبی بازار) به چهار دسته طبقه بندی می‌کند. این دو بعد سودآوری احتمالی پرتفوی تجاری را از نظر وجه نقد مورد نیاز برای حمایت از آن واحد و وجه نقد تولید شده توسط آن را نشان می‌دهد. هدف کلی تجزیه و تحلیل و کمک به درک این است که کسب‌و‌کار باید در کدام برندها سرمایه گذاری کند و کدام یک باید واگذار شوند.

ماتریس bcg

سهم نسبی بازار : یکی از ابعاد مورد استفاده برای ارزیابی سبد سرمایه گذاری کسب و کار، سهم نسبی بازار است. سهم بازار بیشتر برای کسب‌و‌کارها منجر به بازده نقدی بالاتری می‌شود. این به این دلیل است که کسب‌و‌کاری که حجم بیشتری تولید می‌کند، از صرفه جویی بیشتر در مقیاس و همجنین از منحنی تجربه بالاتری برخوردار است که منجر به سودآوری بیشتر می‌شود. با این وجود، شایان ذکر است که برخی از کسب‌و‌کارها ممکن است مزایای مشابهی را با بازده تولید کمتر و سهم بازار کمتر تجربه کنند.

نرخ رشد بازار : نرخ رشد بالای بازار گاهی اوقات به معنای سودآوری بیشتر است، اما همچنین مقدار زیادی پول نقد لازم است که به عنوان سرمایه گذاری برای تحریک رشد بیشتر بازار استفاده شود. بنابراین، واحدهای تجاری که در صنایع با پتانسیل رشد سریع فعالیت می‌کنند، تنها زمانی ارزش سرمایه‌گذاری را دارند که انتظار رشد یا حفظ سهم بازار در آینده وجود داشته باشد.

چهار ربع وجود دارد که برندهای کسب‌و‌کار در آنها طبقه بندی می‌شوند:

سگ ها : سگ ها در مقایسه با رقبا سهم بازار پایینی دارند و در بازاری با رشد آرام فعالیت می‌کنند. به طور کلی، آنها ارزش سرمایه گذاری ندارند زیرا بازده نقدی کم یا منفی ایجاد می‌کنند. اماحقیقت همیشه این نیست. برخی از سگ ها ممکن است برای مدت طولانی سودآور باشند، ممکن است برای برندهای دیگر، هم افزایی ایجاد کنند یا به عنوان یک استراتژی تدافعی برای مقابله با حرکات رقبا عمل کنند. بنابراین، همیشه مهم است که تجزیه و تحلیل عمیق تری از هر نام تجاری انجام دهیم تا مطمئن شویم که ارزش سرمایه گذاری در آنها وجود دارد یا باید واگذار شوند.
انتخاب های استراتژیک: تعدیل، واگذاری، انحلال

گاوهای شیرده : گاوهای شیرده سودآورترین برندها هستند و باید برای تامین هرچه بیشتر پول نقد “دوشیده شوند”. پول نقدی که از “گاوها” به دست می‌آید باید در ستاره ها سرمایه گذاری شود تا از رشد بیشتر آنها حمایت شود. طبق ، کسب‌و‌کارها نباید برای القای رشد روی گاوهای شیرده سرمایه‌گذاری کنند، بلکه فقط باید از آنها حمایت کنند تا بتوانند سهم بازار فعلی خود را حفظ کنند. باز هم، این همیشه حقیقت نیست. گاوهای شیرده معمولاً کسب‌و‌کارهای بزرگ هستند که قادر به ابداع محصولات یا فرآیندهای جدید هستند که ممکن است به ستاره‌های جدیدی تبدیل شوند. اگر از گاوهای شیرده حمایت نمی‌شد، آنها قادر به چنین نوآوری هایی نبودند.
انتخاب های استراتژیک: توسعه محصول، تنوع، واگذاری، تعدیل

ستاره ها : ستاره ها در صنایع با پتانسیل رشد بالا فعالیت می‌کنند و سهم بازار بالایی را برای خود حفظ می‌کنند. ستاره ها هم مولد پول نقد و هم استفاده کننده پول نقد هستند. آنها واحدهای اولیه ای هستند که کسب‌و‌کار باید منابع خود را در آنها سرمایه گذاری کند، زیرا انتظار می‌رود ستاره ها به گاوهای شیرده تبدیل شوند و جریان های نقدی مثبت ایجاد کنند. با این حال، همه ستاره ها تبدیل به جریان نقدی نمی‌شوند. این امر به ویژه در صنایعی که به سرعت در حال تغییر هستند، صادق است، جایی که محصولات نوآورانه جدید به زودی می‌توانند با پیشرفت های فناوری جدید رقابت کنند.
انتخاب های استراتژیک: ادغام عمودی، ادغام افقی، نفوذ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول

پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

پروپوزال تدوین استراتژی
تدوین استراتژی swot
تدوین استراتژی به روش swot
نمونه استراتژی تدوین شده
تدوین استراتژی سازمان و شرکت
تدوین استراتژی با رويکرد مبتني بر منابع
نگرش مبتنی بر منابع در تدوین استراتژی
الگوي تلفيقي تدوين استراتژي
تدوين استراتژي در جهت کسب مزيت رقابتي پايدار

دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پروپوزال ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

هدف از این پژوهش ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل سواتSWOT و رويکرد مبتني بر منابع RBV در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد.

چکيده
ديدگاه ها و مدل هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. يکي از مطرح ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل وارد مي شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي معایب ماتریس SWOT باشد. يکي از ايرادات عمده تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي باشد. يکي از مطرح ترين ديدگاه هايي که تمرکز خود را در تدوين استراتژي هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي باشد.

اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت هاي رقابتي در تدوين استراتژي هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد، يکي از جنبه هاي جديد و مهم اين مدل مي باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه بندي منابع سازمان به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش هايي است که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي تواند به سازمان هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي هاي سازماني مي باشد.

کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي

مقدمه
آنچه در دنياي امروز، شركتها و سازمان ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفتهاي تكنولوژيكي، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات و … مي باشد. سازمان ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه ريزي و مديريت استراتژيک است. برنامه ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد. برنامه ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي ها تشکيل شده است. ديدگاه ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم از مزاياي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV ) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي هاي سازمان دست پيدا کنيم.

چکيده 1
فصل اول: کليات
1-1 مقدمه 2
1-2 تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق 3
1-3 سؤالات و اهداف پژوهش 3
1-4 فرضيات معایب ماتریس SWOT مورد آزمون 4
1-5 روش تحقيق 4
1-6 ساختار گزارش 5

معرفي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي
3-1 مقدمه 37
3-2 سابقه پژوهش 37
3-3 شرح مدل پيشنهادي تدوين استراتژي 42
3-3-1 تعيين مأموريت و چشم انداز سازمان 42
3-3-2 تعيين عوامل چهارگانه 42
3-3-3 غربال سازي عامل ها 44
3-3-4 حيطه بندي منابع سازمان 44
3-3-5 تعيين منابع در هر حيطه 44
3-3-6 اجراي چارچوب VRIO 45
3-3-7 تعيين ارتباطات بين عوامل و منابع در هر حيطه 45
3-3-8 تعيين اهداف کلان 47
3-3-9 تعيين گزينه هاي استراتژي در هر حيطه 47
3-3-10 اولويت بندي گزينه ها و انتخاب استراتژي هاي اصلي 49
3-3-11 هدف گذاري وضعيت رقابتي منابع 49

مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

مبانی نظری تدوین استراتژی
تدوین استراتژی swot
تدوین استراتژی به روش swot
نمونه استراتژی تدوین شده
تدوین استراتژی سازمان و شرکت
تدوین استراتژی با رويکرد مبتني بر منابع
نگرش مبتنی بر منابع در تدوین استراتژی
الگوي تلفيقي تدوين استراتژي
تدوين استراتژي در جهت کسب مزيت رقابتي پايدار

دانلود مبانی نظری پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

مبانی نظری ارائه الگوی تدوین استراتژی با روش ماتریس سوات و RBV در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

هدف از این پژوهش ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل سواتSWOT و رويکرد مبتني بر منابع RBV در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد.

چکيده
ديدگاه ها و مدل هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. يکي از مطرح ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل وارد مي شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي باشد. يکي از ايرادات عمده تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي باشد. يکي از مطرح ترين ديدگاه هايي که تمرکز خود را در تدوين استراتژي هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي باشد.

اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت هاي رقابتي در تدوين استراتژي هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد، يکي از جنبه هاي جديد و مهم اين مدل مي باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه بندي منابع سازمان معایب ماتریس SWOT به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش هايي است که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي تواند به سازمان هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي هاي سازماني مي باشد.

کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي

مقدمه
آنچه در دنياي امروز، شركتها و سازمان ها را با دنياي چند دهه قبل آنها متمايز مي كند، محيط ناپايدار و پيچيده، رقابت فزاينده، تغييرات و تحولات سريع، پيشرفتهاي تكنولوژيكي، توسعه روزافزون ارتباطات و مبادلات سريع اطلاعات و … مي باشد. سازمان ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه ريزي و مديريت استراتژيک است. برنامه ريزي استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد. برنامه ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي ها تشکيل شده است. ديدگاه ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت هايي مي باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم از مزاياي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV ) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي هاي سازمان دست پيدا کنيم.

فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي
2-1 مقدمه 6
2-2 مديريت استراتژيک 7
2-3 رويکردهاي تدوين استراتژي 10
2-3-1 تئوري سازمان صنعتي 12
2-3-2 رويکرد مبتني بر سناريو 12
2-3-3 نگرش جبرگرايي محيطي 13
2-3-4 نگرش اعمال قدرت 13
2-3-5 نظريه اقتصادي چامبرلين 13
2-3-6 نظريه اقتضايي 13
2-3-7 رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان 14
2-3-8 تجزيه و تحليل SWOT 15
2-3-9 رويکرد مبتني بر منابع 19
2-4 مزيت هاي رقابتي 27
2-4-1 مزيت رقابتي پايدار 29
2-4-2 چارچوب VRIO 32
2-4-3 تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO 34
2-5 جمع بندي 36

فهرست اشکالشكل 2-1 : ماتريس SWOT 17
شكل2-2 : زنجيره ارزش پورتر 25
شكل 2-3 : چارچوب 7S 25
شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده 26
شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان 27
شکل 2-6: چگونگي تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO 35

پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها تحقیق طبقه بندی هزینه ها مقاله طبقه بندی هزینه ها پایان نامه طبقه بندی هزینه ها پروژه طبقه بندی هزینه ها طبقه بندی هزینه ها طبقه بندی بها بر مبنای…

گزارش كارآموزی رشته صنایع دستی با عنوان نحوه ساختن صنایع دستی نگارگری سفالینه سفال گری آبگینه و شیشه صنایع مستظفرفهانواع لعاب های سنتی ایران سفالینه های سنتی ایران طرز تهیه گل سفال گری دانلود گزارش كارآموزی رشته صنایع دستی با…

فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن معماری ایرانی مشخصات هنر ایرانی درآمیختگی هنر ایرانی فرهنگ و تمدن ایران باستان فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن دانلود…

ملاحظات کاربردی در سیستم های کششی القایی درایوهای کششی سیستم های تراكشن القایی سیستم های حمل و نقل معایب ماتریس SWOT الکتریکی AC ملاحظات کاربردی در سیستم های کششی القایی قابلیت احیا کنندگی موتورهای القایی دانلود مقالات مهندسی الکترونیک دانلود مقالات الکترونیک رفتن…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش بازاریابی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش بازاریابی مبانی نظری هوش بازاریابی پیشینه تحقیق هوش بازاریابی پیشینه داخلی هوش بازاریابی پیشینه خارجی هوش بازاریابی پیشینه پژوهش هوش بازاریابی پیشینه نظری هوش بازاریابی ادبیات…

پاورپوینت تحليل سايت ميدان بار پاورپوینت میدان بار پاورپوینت تحلیل سایت پاورپوینت در مورد میدان بار دانلود پاورپوینت در مورد میدان بار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحليل سايت ميدان بار جهت رشته معماری در قالب 54 اسلاید و…

فصل دوم معایب ماتریس SWOT پایان نامه مهارت های اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مهارت های اجتماعی مبانی نظری مهارت های اجتماعی پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعی پیشینه داخلی مهارت های اجتماعی پیشینه خارجی مهارت های اجتماعی پیشینه پژوهش مهارت…

دانلود پاورپوینت مکانزیم پله برقی پاورپوینت آشنایی با اجزای پله برقی پاورپوینت در مورد پله معایب ماتریس SWOT برقی پاورپوینت انواع پله برقی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مکانزیم پله برقی جهت رشته معماری در 21 اسلاید و با فرمت pptx بصورت…

پاورپوینت نازک کاری ساختمان پاورپوینت عکسهای نازک کاری ساختمان پاورپوینت ابزار نازک کاری ساختمان پاورپوینت مراحل نازک کاری ساختمان پاورپوینت لیست نازک کاری ساختمان دانلود پاورپوینت نازک کاری ساختمان پاورپوینت نازک کاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نازک کاری…

دانلود تحقیق درباره تکنیک های خلاقیت word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی تکنیک های خلاقیت با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد …

مقاله کامل پسته اثر شور ی بر جذب و انتقال عناصر غذایی در پسته پسته مناطق پسته خیز كشت و تولید پسته نیازهای اكولوژیكی درخت پسته دانلود مقاله کامل پسته سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فشار روانی مبانی نظری فشار روانی دانلود مبانی نظری فشار روانی پیشینه تحقیق فشار روانی ادبیات نظری فشار روانی فصل دوم پایان نامه فشار روانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی ادبیات و مبانی…

پاورپوینت آشنایی با انواع مطالعات در پزشكی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مطالعات در پزشكی جهت رشته پزشکی در قالب 36 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش …

پاورپوینت آموزش تدریس درس 18 کتاب بخوانیم اول ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 18 کتاب بخوانیم اول ابتدایی به کودکان کلاس اول ابتدایی در قالب 11 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه کلمات کلیدی : پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه حسابداری تحقیق و توسعه فعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب می شوند فعالیت هایی که تحقیق و توسعه محسوب نمی شوند حسابداری مخارج تحقیق و توسعه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه جرات ورزی مبانی نظری جرات ورزی پیشینه تحقیق جرات ورزی پیشینه داخلی جرات ورزی پیشینه خارجی جرات ورزی پیشینه پژوهش جرات ورزی پیشینه نظری جرات ورزی…

پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن پاورپوینت تعارض در گروه و مدیریت آن مفهوم تعارض تعاریف تعارض سیر تکاملی اندیشه تعارض دیدگاه سنتی در مورد تعارض دیدگاه روابط انسانی در مورد تعارض دیدگاه تعامل در مورد تعارض نگرش نوين…

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 (حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 10 پاورپوینت حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت پاورپوینت…

پاورپوینت آمادگی جسمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی جهت رشته ی پزشکی و تربیت بدنی در قالب 65 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش برخورداری از…

دانلود پاورپوینت سیزده بدر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیزده بدر جهت رشته تاریخی در 10 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش سیزده‌به‌در سیزدهمین روز فروردین ماه و…

پاورپوینت سقف های سبک و انواع آن پاورپوینت سقف های سبک ساختمانی پاورپوینت سقف های سبک شیشه ای پاورپوینت انواع سقف های سبک در ساختمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سقف های سبک و انواع آن جهت رشته معماری در…

پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فرآیندی پرسشنامه تعیین سطح بلوغ سازمانی پرسشنامه تعیین سطح بلوغ فردی، فرآیندی و سازمانی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راههای مقابله با استرس مبانی نظری راههای مقابله با استرس ادبیات نظری راههای مقابله با استرس چارچوب نظری راههای مقابله با استرس فصل دوم پایان نامه راههای مقابله با استرس دانلود مبانی نظری راههای مقابله…

پاورپوینت تحقیق درباره کشاورزی و محصولات ارگانیک پاورپوینت درباره كشت ارگانيك دانلود پاورپوینت درباره كشت ارگانيك پاورپوینت درباره ارگانيك پاورپوینت تحقیق درباره ارگانیک دانلود پاورپوینت تحقیق درباره ارگانیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تحقیق درباره ارگانیک در قالب 45…

پاورپوینت اهداف و وظایف حسابداری منابع انسانی پاورپوینت حسابداری منابع انسانی pdf پاورپوینت جزوه حسابداری منابع انسانی پاورپوینت حسابداری منابع انسانی+doc پاورپوینت وظایف حسابداری منابع انسانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اهداف وظایف حسابداری منابع انسانی جهت رشته حسابداری در…

موانع گسترش بانکداری الکترونیک در اصفهان تجارت الکترونیک بانکداری الکترونیک کسب و کار الکترونیک موانع گسترش بانکداری الکترونیک در اصفهان شناسایی و رتبه بندی موانع پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیکی دانلود مقالات مدیریت بازرگانی دانلود مقالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار بودجه ریزی عملیاتی 78 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی دانلود مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی ادبیات نظری بودجه ریزی عملیاتی فصل دوم پایان نامه بودجه…

پاورپوینت درباره زبان بدن پاورپوینت روانشناسی زبان پاورپوینت روانشناسی زبان بدن مرد عاشق پاورپوینت روانشناسی زبان بدن زن عاشق روانشناسی زبان ppt روانشناسی زبان بدن ppt رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت زبان بدن جهت رشته ی روان شناسی در…

نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C رفتن به سايت اصلي نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C با پاسخ تشریحی به تعداد 56 صفحه pdf مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات برنامه های…

پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی اصول حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی مقاله اصول حاکمیت شرکتی تحقیق اصول حاکمیت شرکتی برترین فایل اصول حاکمیت شرکتی رفتن به سایت اصلی عنوان: پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش) تعداد اسلاید:…

اصول و مبانی تربیت دینی و عوامل موثر بر آن با توجه به نیازهای دوره نوجوانی پایان نامه تربیت دینی مبانی تربیت دینی اصول تربیت دینی اصول و مبانی تربیت دینی عوامل موثر بر تربیت دینی نیازهای دوره نوجوانی مراحل…

ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند در شرکتها پایان نامه ارزش ویژه برند در شرکتها تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند پایان نامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند رابطه آمیخته بازاریابی با ارزش…

پروپوزال بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران عقود اذنیه شرط ضمنی اقسام شرط ضمانیه پروپوزال شرط ضمان در عقود اذنی شرط ضمان در حقوق ایران مطالعه تطبیقی اقسام شرط ضمانی اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه و رتبه بندی در بیمه مبانی نظری بیمه و رتبه بندی در بیمه ادبیات و مبانی نظری بیمه و رتبه بندی معایب ماتریس SWOT در بیمه پیشینه تحقیق بیمه و رتبه بندی در بیمه دانلود پیشینه تحقیق…

اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران و طبقه بندی روش شناسی آن رتبه بندی در صنعت بیمه متدولوژي رتبه بندي شركت هاي بيمه مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.