اوراق بدهی شرکتی چیست؟


فارکست اقتصادی - مالی: اوراق بدهی شرکتی - فصل دوم - قسمت سو‪م‬ FarCast|فارکست

یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها در جهان انتشار اوراق بدهی است. این شیوه تأمین مالی بدهی‌ها، به طور متوسط ۴۰ درصد از حجم تأمین مالی شرکتی را در جهان تشکیل می‌دهد؛ اما در ایران این درصد یک رقمی است و بازار اوراق بدهی شرکتی در ایران توسعه چندانی نداشته است. ریشه این مشکل کجاست؟

فقدان شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار شرکت‌ها،

بی‌میلی سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی‌های شدید در اقتصاد ایران،

حجم منابع مورد نظر شرکت‌ها برای تأمین مالی،

نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران،

در قسمت سوم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی با عنوان «اوراق بدهی شرکتی» تلاش کردیم به کمک کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:


اوراق بدهی شرکتی چیست؟
اوراق بدهی شرکتی با دولتی چه تفاوتی دارد؟
چه عواملی بر نرخ اوراق بدهی شرکتی اثرگذار است؟
وضعیت اوراق بدهی شرکتی در ایران چگونه است؟
چه موانعی پیشروی شرکت‌های ایرانی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق اوراق بدهی شرکتی وجود دارد؟
چشم‌انداز بازار اوراق بدهی شرکتی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟

دکتر سعید اسلامی

دکتر مسعود طالبیان

دکتر مهدی حق‌باعلی

محمد اسماعیل نوایی

نعیمه وجدانی فخر

یکی از روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها در جهان انتشار اوراق بدهی است. این شیوه تأمین مالی بدهی‌ها، به طور متوسط ۴۰ درصد از حجم تأمین مالی شرکتی را در جهان تشکیل می‌دهد؛ اما در ایران این درصد یک رقمی است و بازار اوراق بدهی شرکتی در ایران توسعه چندانی نداشته است. ریشه این مشکل کجاست؟

فقدان شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار شرکت‌ها،

بی‌میلی سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی‌های شدید در اقتصاد ایران،

حجم منابع مورد نظر شرکت‌ها برای تأمین مالی،

نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران،

در قسمت سوم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی با عنوان «اوراق بدهی شرکتی» تلاش کردیم به کمک کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم:


اوراق بدهی شرکتی چیست؟
اوراق بدهی شرکتی با دولتی چه تفاوتی دارد؟
چه عواملی بر نرخ اوراق بدهی شرکتی اثرگذار است؟
وضعیت اوراق بدهی شرکتی در ایران چگونه است؟
چه موانعی پیشروی شرکت‌های ایرانی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ از طریق اوراق بدهی شرکتی وجود دارد؟
چشم‌انداز بازار اوراق بدهی شرکتی در اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟

آشنایی با اوراق بدهی

فاینوترند

بخشی از افراد جامعه که از توان مالی ضعیف‌تری برخودراند، معمولا برای خرید مسکن و خودرو و… نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند. دولت و شرکت‌ها نیز در مواردی که نیازمند مبالغ بالا برای تامین مالی باشند بطوریکه این امر از طریق دریافت تسهیلات بانکی میسر نباشد، اقدام یه انتشار اوراق بدهی می‌کنند که یکی از روش‌های تامین مالی است.

اوراق بدهی چیست؟

یکی از انواع اوراق بهادار است که جهت تامین مالی نهادهای اقتصادی، منتشر می‌شود. در واقع نوعی وام محسوب می‌شود که پرداخت‌کننده، به عنوان خریدار اوراق و دریافت‌کننده به عنوان ناشر اوراق شناخته می‌شود.

همانطور که اشاره شد، این اوراق توسط دولت و شرکت‌ها جهت تامین مالی منتشر می‌شود. در واقع دولت با انتشار این اوراق جهت اجرای پروژه‌ها و یا جبران کسری بودجه، از خریداران اوراق نوعی وام دریافت می‌نماید.

معمولا این اوراق از سود ثابت برخوردار بوده اوراق بدهی شرکتی چیست؟ لذا این امر موجب کاهش ریسک سرمایه ‌ گذاری برای خریداران اوراق می‌شود.

این اوراق معمولا توسط دولت منتشر شده و از آنجا که پرداخت اعتبار اصلی و سود دوره‌ای توسط دولت ضمانت می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را برای خریداران اوراق کاهش می‌دهد.

خریداران این اوراق هیچ گونه حق مالکیتی در سرمایه شرکت نداشته و تنها بعنوان طلبکار شناخته می‌شوند.

نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق بدهی این است که لزوما ناشر این اوراق با بانی یکی نبوده و گاها ناشر، این اوراق را جهت تامین مالی نهاد دیگر(بانی) منتشر می‌کند.

اوراق بدهی شرکتی چیست؟

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 • تفاوت اوراق قرضه با سهام

1-سهام جزو سرمایه شرکت می باشد اما اوراق قرضه بدهی شرکت است.
2-دارندگان اوراق قرضه برخلاف دارندگان سهام حق رای و اداره شرکت را ندارند و بستانکار شرکتند.
3- برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی باشد. ( ماده 54 ل.ا.ق.ت )
4- برای صدور سهام شرایط مندرج در مواد 55 و 56 ل.ا.ق.ت که برای انتشار اوراق لازم نیست ، مورد نیاز نیست .

 • تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

این دو ماهیتاَ شبیه هم هستند با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید باید در طرح های مشخص شده مصرف شود ولی در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هر گونه صلاح می داند عمل کند به این علت که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با ناشر شریک می گردد. بدین معنا که دارندگان اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا موسسه ناشر بوده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت سهیم می گردند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت باید تضمین گردد ولی در اوراق قرضه این تضمین بستگی به ناشر دارد .
" ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت فکر برتر "

آشنایی با اوراق بدهی

فاینوترند

بخشی از افراد جامعه که از توان مالی ضعیف‌تری برخودراند، معمولا برای خرید مسکن و خودرو و… نیازمند دریافت تسهیلات می‌باشند. دولت و شرکت‌ها نیز در مواردی که نیازمند مبالغ بالا برای تامین مالی باشند بطوریکه این امر از طریق دریافت تسهیلات بانکی میسر نباشد، اقدام یه انتشار اوراق بدهی می‌کنند که یکی از روش‌های تامین مالی است.

اوراق بدهی چیست؟

یکی از انواع اوراق بهادار است که جهت تامین مالی نهادهای اقتصادی، منتشر می‌شود. در واقع نوعی وام محسوب می‌شود که پرداخت‌کننده، به عنوان خریدار اوراق و دریافت‌کننده به عنوان ناشر اوراق شناخته می‌شود.

همانطور که اشاره شد، این اوراق توسط دولت و شرکت‌ها جهت تامین مالی منتشر می‌شود. در واقع دولت با انتشار این اوراق جهت اجرای پروژه‌ها و یا جبران کسری بودجه، از خریداران اوراق نوعی وام دریافت می‌نماید.

معمولا این اوراق از سود ثابت برخوردار بوده لذا این امر موجب کاهش ریسک سرمایه ‌ گذاری برای خریداران اوراق می‌شود.

این اوراق معمولا توسط دولت منتشر شده و از آنجا که پرداخت اعتبار اصلی و سود دوره‌ای توسط دولت ضمانت می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری را برای خریداران اوراق کاهش می‌دهد.

خریداران این اوراق هیچ گونه حق مالکیتی در سرمایه شرکت نداشته و تنها بعنوان طلبکار شناخته می‌شوند.

نکته مهم دیگر در رابطه با اوراق بدهی این است که لزوما ناشر این اوراق با بانی یکی نبوده و گاها ناشر، این اوراق را جهت تامین مالی نهاد دیگر(بانی) منتشر می‌کند.

اوراق قرضه

اوراق قرضه

افراد زیادی هستند که بدون اخذ وام قادر به خرید برخی وسایل ضروری مانند ملک، خودرو و ببا حتی تحصیل ندارند. همان طور که مردم برای کسب منفعتی، وام می گیرند، کسب و کار ها نیز برای توسعه خود نیاز به وام دارند.

کسب و کار ها معمولا جهت رفع نیاز فعالیت هایشان و همچنین به منظور تامین مالی و حضور قوی در بازار به وام نیاز دارند که مقدار وام درخواستی آنان معمولا از توان بانک خارج می باشد. در این جور مواقع روش دیگری اوراق بدهی شرکتی چیست؟ اوراق بدهی شرکتی چیست؟ برای شرکت ها وجود دارد که با استفاده از آن به تامین مالی می پردازند که این روش به اوراق قرضه معروف می باشد.

اوراق قرضه:

اوراق قرضه یا Bonds به سرمایه گذاری گفته می شود که بر اساس آن، سرمایه گذار به شخص حقوقی یا یک شرکت پولی را قرض می دهد و شرکت سرمایه پذیر (اعتبار گیرنده) تعهد می کند که در بازه رمانی مشخصی وجه یا اعتبار مورد نظر را همراه با پرداخت سود دوره ای ثابت آن باز پرداخت نماید.

اوراق قرضه دارای یک سری ویژگی های مفید می باشد که به نفع طرفین معامله هستند که در ادامه به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود.

موعد سررسید (Maturity):

هر نوع اوراقی دارای مدت زمان و عمری می باشد ه با توجه به نوع اوراق قرضه، این طول عمر در بازه 1 ماه تا 50 سال متغیر است.

فراخوانی (Callability):

فراخوانی یعنی شرکت و یا آژانس صادر کننده اوراق مورد نظر می تواند هر لحظه ای که بخواهد، اقدام به فراخوانی اوراق قرضه نماید. در واقع می توان گفت شرکت مورد نظر قبل از زمان سررسید می تواند اقدام به بازخرید اوراق نماید.

ممکن است استفاده از این ویژگی زمانی صورت گیرد که نرخ بهره در حال کاهش باشد که می تواند در این صورت اوراق قرضه بیشتری را عرضه نماید تا بتواند پول بیشتری را حفظ نماید.

علی رغم این که این کار به نفع شرکت عرضه کننده می باشد، می تواند برای خریدار هم مفید باشد زیرا باعث می شود که بهره بیشتری به او تعلق گیرد.

امکان فروش (Put Provision):

برخی از اوراق دارای شرایط بازخرید قبل از موعد سررسید هستند که به خریدار این امکان را می دهند که اوراق مورد نظر خود را قبل از زمان سررسید و با ارزش اصلی به فروشنده بفروشند. این عمل را نمی توان در هر زمان و به دلخواه انجام داد و لازم است که فروشنده از قبل برای آن زمانی را در نظر بگیرد.

در برخی مواقع مالکان اوراق زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد آن اوراق بدهی شرکتی چیست؟ را فروخته و پول به دست آمده را برای کسب درآمد مجدد سرمایه گذاری می نمایند.

اوراق قرضه قابل تبدیل (Convertible Bonds):

اوراق قرضه قابل تبدیل یعنی این که در برخی موارد می توان اوراق مورد نظر را به سهام شرکت تبدیل نمود. زمانی که این گونه اوراق صادر می شوند، زمان و قیمت تبدیل آنها به سهام به طور دقیق مشخص می گردد.

به طور معمول در این نوع از اوراق قرضه ابتدا عرضه با نرخ بهره پایین صورت می گیرد اما سهام عادی بالقوه بیشتری را کسب می کنند.

اوراق قرضه تضمین شده (Secured Bonds):

اوراق قرضه تضمین شده عبارت است از اوراق قرضه ای که به وسیله یک وثیقه تضمین می شوند. یعنی شرکت صادر کننده اوراق ضمانت کند که دارایی کافی برای پوشش ارزش اوراقی که صادر می کند را دارد و اگر شرکت مورد نظر ورشکست گردد، دارایی های آن به صاحبان سهام تعلق می گیرد.

اوراق قرضه تضمین نشده (Unsecured Bonds):

به اوراقی گفته می شود که هیچ تضمینی برای آنها صورت نمی گیرد و تنها می توان به اعتبار شرکت صادر کننده اوراق قرضه اکتفا نمود. از این نوع اوراق می توان به اوراق دولتی اشاره نمود که دارای اعتبار کافی می باشند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله افزایش و کاهش سرمایه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

اوراق قرضه قابل تبدیل

اوراق قرضه قابل تبدیل

دسته بندی اوراق بهادار:

 • اوراق مبتنی بر بدهی: اوراق قرضه، اوراق مشارکت، صکوک
 • اوراق حقوق صاحبان سهام: سهام شرکت ها
 • ابزار های مشتقه: قرارداد های آتی، اختیار معامله

انواع اوراق قرضه:

اوراق قرضه دارای انواع زیر می باشد:

اوراق قرضه دولتی:

در واقع این اوراق به منظور تامین مالی برنامه ها و پرداخت لیست حقوق صادر می گردند که می توانند برای پرداخت صورت حساب ها نیز مورد استفاده قرار گیرند.

کشور هایی مانند آمریکا که اقتصاد آنها دارای ثبات می باشد، از امن ترین سرمایه گذاری ها در اوراق قرضه دولتی به شمار می روند و همچنین بر خلاف این امر، این نوع سرمایه گذاری دارای ریسک بالایی در کشور های در حال توسعه می باشند.

نکته: دولت آمریکا اوراق قرضه دولتی را از طریق خزانه داری کشور و همچنین از طریق چندین نهاد دولتی مختلف صادر می ‌نماید.

اوراق قرضه شهرداری:

اوراق قرضه شهرداری به وسیله ایالت ها، کشور ها، شهر ها و همچنین سایر مناطق صادر می شوند که به منظور تامین مالی پروژه ها و عملیات صورت می گیرد.

اوراق قرضه شهرداری شامل موارد زیر است:

 • هزینه های ساخت بیمارستان
 • هزینه های ساخت مدرسه
 • هزینه های ساخت نیروگاه
 • هزینه های ساخت خیابان
 • هزینه های ساخت دفاتر اداری
 • هزینه های ساخت فرودگاه
 • هزینه های ساخت پل و غیره

معمولا زمانی شهرداری ها اقدام به صدور اوراق قرضه می کنند که به منبع مالی بیشتر از درآمد حاصل از جمع آوری مالیات ها احتیاج داشته باشند. که یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت این اوراق این است که سود به دست آمده از آنها معاف از مالیات می باشد.

اوراق قرضه شرکتی:

این نوع از اوراق توسط یک شرکت یا یک کسب و کار صادر می گردد که به منظور تامین مالی و جبران هزینه های آنها صورت می گیرد. ریسک این نوع از اوراق از ریسک اوراق قرضه دولتی بیشتر می باشد اما دارای سود بیشتری است.

نکته جالب توجه دیگر در این گونه از اوراق، تنوع بالای آنها می باشد که تعداد گزینه های بیشتری برای خرید وجود دارد اما از عیوب آن می توان به مالیاتی که به آنها تعلق می گیرد اشاره نمود.

ویژگی های اوراق قرضه:

 • دارنده این اوراق بستانکار شرکت محسوب می گردد که حق دریافت اصل مبلغ اسمی و بهره آن را دارد و حقوق وی در سند قرارداد تعیین می گردد.
 • دارنده این اوراق حق هیچ نوع مالکیتی در شرکت را ندارد و سود سهمی که به سهامداران پرداخت می شود، به وی تعلق نمی گیرد.
 • این اوراق دارای سر رسید مشخص هستند که برخی از آنها در یک مقطع معین زمانی سررسید می شوند و برخی دیگر نیز به تدریج.
 • این اوراق معمولا دارای ارزش اسمی مشخصی هستند.
 • اگر ناشر این نوع از اوراق ورشکست شود، دارندگان اوراق حق تقدم نسبت به صاحبان سهام برای دریافت اصل و فرع سرمایه خود دارند.
 • بعضی از شرکت ها با هدف ایجاد جذابیت و انگیزه بیشتر در سرمایه گذاران اقدام به انتشار اوراق قرضه همراه با وثیقه می نمایند.
 • دارندگان این اوراق حق رای ندارند مگر در مواردی مانند انتشار اوراقی دیگر و یا ادغام شرکت با سایر شرکت ها.
 • اگر این اوراق عرضه خصوصی شوند، فقط ناشر و خریدار حق فروش دارند.

تفاوت اوراق قرضه با سهام:

اوراق قرضه نیز همانند سهام جز انواع سرمایه گذاری محسوب می شود با این تفاوت که سهام جز وام محسوب نمی شوند و یک نوع مالکیت هستند و بازدهی آن بر اساس میزان سود شرکت مورد نظر تعیین می گردد.

این اوراق بدهی شرکتی چیست؟ موضوع، دلیل محکمی براس پر ریسک بودن سهام نسبت به اوراق قرضه که دارای نرخ ثابتی است، می باشد. همچنین برخی از اوراق قرضه دارای نرخ شناور هستند یعنی نرخ بهره آنها با توجه به شرایط بازار تعیین می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله اوراق مالی اسلامی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

اوراق قرضه تضمین شده

اوراق قرضه تضمین شده

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت (Participation Papers)، به اوراق بهاداری می گویند که بیانگر مشارکت دارنده‌ اوراق در یک طرح مشخص است.

در واقع این شخص، سرمایه خود را در اختیار شرکت، کارخانه ها و … قرار داده است تا آن سازمان بتواند توسعه یابد و سود سرمایه گذار را به وی پرداخت نماید.

ویژگی های اوراق مشارکت:

 • قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را دارد
 • بازده بدون ریسک برای سرمایه گذاران دارد
 • مالکیت بدون حق رای برای دارندگان اوراق دارد
 • دارای معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت می باشد
 • دارای تضمین سود و اصل مبلغ سرمایه گذاری برای دارندگان اوراق است
 • پرداخت سود دوره های معین با کوپن های ماهانه، سه ماهه یا سالانه صورت می گیرد
 • پرداخت سود به صورت علی الحساب و سود قطعی در سررسید می باشد
 • سود ۱۸ تا ۲۲ درصد برای اوراق مشارکت تعیین شده است که ممکن است درصد های دیگری نیز پیشنهاد گردد

تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت یک نوع اوراق بدهی محسوب می شود که در کشور ایران به وسیله دولت، شهرداری و همچنین شرکت های دولتی یا خصوصی به منظور تامین نیاز مالی برای اجرای طرح های عمرانی، تولیدی و خدماتی انتشار می یابند که وظیفه طرح دستور العمل و مقررات انتشار آنها به عهده بانک مرکزی می باشد.

به بیان واضح می توان گفت که اوراق مشارکت، دارای تفاوت زیادی با اوراق قرضه نمی باشند.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله ثبت انواع شرکت را به شما پیشنهاد می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.