ابزاری برای کسب سود


مباحث بودجه ریزی در ایران

دولت ها درآمدهاي خود را از منابع گوناگون كسب مي كنند. اين منابع درآمدي بايد به صورت شفاف در سند بودجه منعكس شود. ميزان درآمدهاي حاصل از اين منابع در شرايط مختلف، متفاوت است. از عوامل اصلي تعيين كننده هزينه هاي دولت، درآمد آن است. در ذيل به شرح منابع درآمدي عمومي دولت در سند بودجه ايران مي پردازيم:

۱- ماليات ها :

در طول تاريخ، ماليات همواره يكي از منابع درآمد دولت ها بوده و امروزه نيز در اكثر كشورهاي جهان يكي از ابزارهاي مؤثر كسب درآمد براي دولت هاست. تغيير و تكامل شكل ماليات به وضع درآمد و سطح زندگي افراد جامعه بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشخصات ماليات در هر كشور تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي آن كشور است. امروزه در اكثر كشورها قانون ماليات به وسيله مجلس نمايندگان وضع مي شود و در صورتي كه عدالت مالياتي مورد توجه قرار گيرد، ماليات يكي از ابزارهاي مؤثر در رفع نابرابري هاي اقتصادي- اجتماعي است. در واقع: « ماليات قسمتي از دارايي يا درآمد افراد است كه توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دريافت مي شود تا وسيله پرداخت هزينه هاي عمومي باشد يا در جهت اعمال سياست هاي مالي كشور قرار گيرد ».

ماليات ها براساس يك طبقه بندي، به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شوند:

۱- ماليات مستقيم : مالياتي است كه به طور مستقيم از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت مي شود. بنابراين، اولاً پرداخت كننده آن مشخص است و به اين جهت، اين امكان وجود دارد كه از اشخاصي كه درآمد و ثروت بيشتري دارند، ماليات بيشتري گرفته شود. اين نوع ماليات شامل ماليات بر حقوق، ماليات بر ثروت و ماليات بر ارث است.

۲- ماليات غيرمستقيم : مالياتي است كه به طور غيرمستقيم از اشخاص دريافت مي شود. به اين ترتيب كه پرداخت كننده آن ضمن پرداخت وجه براي خريد كالاي مورد نياز خود، مقداري ماليات هم مي پردازد. به بيان ديگر، قسمتي از بهاي آن كالا ماليات غيرمستقيم است.

در سند بودجه ايران درآمدهاي مالياتي (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) عبارتند از : ماليات بر شركت هاي دولتي، ماليات بر شركت هاي غيردولتي، ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، سود بازرگاني، حق الثبت سفارش كالا، دو درصد بهاي كالاهاي وارداتي، يك درصد ارزش سيف كالاها، ماليات مقطوع اتومبيل، ماليات مقطوع ساير كالاها، ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي، ماليات علي الحساب بخش انرژي و ساير درآمدهاي مالياتي.

* سهم درآمدهاي مالياتي در كل درآمد عمومي دولت ما سال ۸۰ تقريباً حدود ۳۲ درصد بوده و با اصلاح نظام بودجه ريزي از سال ۸۱ اين سهم به حدود ۲۴ درصد كاهش يافته است.

در كشورهايي كه از اقتصاد سالم و پويا برخوردارند سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي دولت بيش از ۷۰ درصد است و درواقع ماليات ها سهم اصلي را در تأمين منابع براي هزينه هاي دولت دارند. متأسفانه بايد گفت سهم پايين درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت ايران حكايت از بيماري اقتصاد كشور مي كند و جهت توجه بيشتر مي توان متذكر شد كه رقم درآمدهاي مالياتي در اقتصاد ايران به گونه اي است كه حتي كفاف حقوق كاركنان دولت را نمي كند، چه برسد به اين كه دولت بخواهد با تكيه بر ماليات برنامه هاي توسعه خود را به پيش ببرد.

۲- ساير درآمدها :

دولت در ازاي برخي خدمات كه به مردم ارائه مي دهد؛ مانند خدمات پستي، آب، برق، گاز، تلفن و. مبالغي را دريافت مي كند. همچنين دولت، سود حاصل از سرمايه گذاري هاي مولد دولتي را دريافت مي دارد. سرمايه گذاري هاي دولتي شامل سرمايه گذاري هاي توليدي، زيربنايي و اجتماعي مي ابزاری برای کسب سود شود. سرمايه گذاري هاي زيربنايي و اجتماعي به منظور تحكيم بنيان اقتصادي جامعه صورت مي پذيرد و به صرف هزينه هاي هنگفت نياز دارد و سودآور نيست، اما سرمايه گذاري هاي مولد در مواردي سودآور است و در اين صورت، يكي از منابع تأمين درآمد دولت به شمار مي رود.

در سند بودجه ايران ساير درآمدها عبارتند از : درآمد حاصل از فروش خدمات دولتي، سود سهام شركت هاي دولتي، درآمد سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، خدمات ثبتي سازمان ثبت اسناد و ساير درآمدهاي متفرقه .

* سهم ساير درآمدها در كل درآمد عمومي دولت حدود ۸ درصد است و ملاحظه مي شود كه سهم چندان قابل توجه و قابل اتكايي نيست، ضمن اين كه به شدت تحت تأثير شرايط اقتصادي قرار دارد.

۳- واگذاري دارايي هاي مالي :

اگر منابع درآمدي تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، اين نهاد براي جبران كسري درآمد خود ممكن است وام بگيرد. استقراض دولت ممكن است از داخل كشور باشد يا از خارج. البته استقراض با ساير درآمدهاي دولت يك تفاوت عمده دارد و آن اين است كه استقراض، درآمد موقت است و در آينده دولت بايد آن را بپردازد.

در سند بودجه ايران واگذاري دارايي هاي مالي- كه به گونه اي استقراض است- عبارتند از : فروش اوراق مشاركت، استفاده از تسهيلات خارجي، دريافت وام طرح هاي عمراني انتفاعي، واگذاري سهام شركت هاي دولتي، برگشتي از پرداخت هاي سال قبل و ساير واگذاري هاي دارايي هاي مالي .

* سهم واگذاري دارايي هاي مالي در كل بودجه عمومي دولت در سال ۸۰ حدود ۶/۲ درصد بوده كه در سال ۸۱ و ۸۲ به حدود ۵/۱۴ درصد افزايش يافته است. علت اصلي اين افزايش را بايد در استفاده از تسهيلات خارجي در قالب بودجه عمومي جست وجو كرد كه علامت مثبتي نيست. به عبارت ديگر به علت عدم تأمين منابع بودجه در داخل، دولت ناچار به استقراض از خارج روي آورده و آن را در قالب بودجه به كار گرفته است. با توجه به اين كه در دو سال ۸۱ و ۸۲ اين اتفاق افتاده است خطر آن مي رود كه اين گونه تأمين منابع براي بودجه عمومي نهادينه شود كه به جد بايد از آن پرهيز كرد و به ويژه مجلس بايد در برابر آن بايستد.

۴ - واگذاري دارايي هاي سرمايه اي :

* عمده درآمد بودجه عمومي دولت در ايران از طريق واگذاري دارايي هاي سرمايه اي كه رقم اصلي آن را فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهد، تأمين مي شود.

ديگر اقلام عبارتند از : استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش ساختمان ها و تأسيسات دولتي، فروش و واگذاري اراضي، فروش ماشين آلات و تجهيزات، فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي و ساير واگذاري هاي دارايي هاي سرمايه اي.

* سهم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي در كل درآمد عمومي دولت در سال ۸۰ حدود ۵۶ درصد و در سال هاي ۸۱ و ۸۲ حدود ۵۴ درصد بوده، كه بالاترين سهم در تأمين منابع درآمدي دولت است. اين رقم واقعيت بودجه دولت در وابستگي كامل به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بيان مي كند.

با توجه به اين كه تحقق برخي از درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها يا پرداخت وام يا استقراض نقدي از خارج نيز ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم با درآمد حاصل از فروش نفت خام مي يابد، سهم واقعي درآمد ناشي از نفت را بايد بيش از اين رقم دانست. به همين دليل است كه مي توان ويژگي بودجه و اقتصاد ايران را «نفتي» بودن آن دانست كه تحليل هاي خاص و ويژه اي را مي طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ايران را كاملاً متمايز از ديگر دولت ها، بجز كشورهاي نفتي مي كند.

متأسفانه وابستگي بودجه عمومي دولت ايران طي پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ايران را شكل خاصي بخشيده كه رهايي از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نيافتگي است.

۵- نشر اسكناس :

در صورتي كه درآمد حاصل از ساير منابع و استقراض تكافوي هزينه هاي دولت را نكند، بنا به درخواست دولت، بانك مركزي مبادرت به انتشار اسكناس جديد مي كند كه تأمين كننده بخشي از هزينه هاي دولت است.

* بديهي است چنانچه اقتصاد در اشتغال كامل باشد و انتشار پول جديد با ارائه كالاي جديد همراه نباشد (چون قدرت خريدي به جامعه وارد شده است كه در مقابل آن كالايي وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت اما اگر اقتصاد در حال ركود باشد و اشتغال كامل وجود نداشته باشد نشر اسكناس، مي تواند باعث رونق اقتصادي شود. خوشبختانه در سال هاي اخير دولت ايران از اين شيوه براي تأمين بودجه خود استفاده نكرده است.

دوست عزیز به وبلاگ مباحث بودجه ریزی در ایران خوش آمدید

این وبلاگ جهت ارتقاء سطح علمی افراد در مورد بودجه و موارد بودجه ای در کشور ایران تهیه و تنظیم گردیده است .
با این امید که شما دوست عزیز حداکثر استفاده را از مطالب موجود ببرید .
با آرزوی موفقیت مدیریت وبلاگ

اعتبار معاملاتی در کارگزاری مبین سرمایه / اعتبار بیشتر، هزینه مالی کمتر

اعتبار معاملاتی در کارگزاری مبین سرمایه / اعتبار بیشتر، هزینه مالی کمتر

اعتبار معاملاتی یکی از مهمترین ابزارهای برای کسب سود بیشتر در بازار سرمایه است. سرمایه‌گذاران با استفاده از اعتبار، قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

امروز می‌خواهیم اعتبار معاملاتی در کارگزاری مبین سرمایه را بررسی کنیم و ببینیم اعتبار این کارگزاری چه شرایطی دارد و برای چه کسانی مناسب است.

میزان اعتبار معاملاتی در مبین سرمایه

در کارگزاری مبین سرمایه می‌توانید معادل 10 درصد میانگین گردش حساب یک ماهه یا سه ماهه خود اعتبار دریافت کنید. مزیت این حق انتخاب در این است که اگر گردش یک ماه شما بالا باشد، گردش ماه‌های قبلی، میانگین گردش شما را کم نخواهد کرد. همچنین اگر در یک ماهه گذشته گردش مناسب نداشته‌اید، قادرید با استناد به گردش ماه‌های قبل، اعتبار دریافت کنید.

این کارگزاری محدودیتی در تخصیص منابع اعتباری ندارد.

در ارزش تضمین، پرتفوی شما به استثنای سهم‌های بازارپایه مدنظر قرار می‌گیرند.

نتیجه این که میزان اعتبار اعطایی در کارگزاری مبین سرمایه مناسب و بیشتر از میانگین دیگر کارگزاری‌ها است.

هزینه مالی در مبین سرمایه

هزینه مالی در این کارگزای معادل بهره وام بانکی (21 درصد سالانه) است. با هر بار گردش اعتبار به شما تخفیف داده می‌شود به نحوی که با هر بار گردش می‌توانید 1.5 درصد تخفیف هزینه مالی دریافت کنید تا در نهایت با 7 بار خرید و فروش هزینه مالی شما صفر شود. گفتنی است که میزان تخفیف هزینه مالی در سامانه معاملاتی اسمارت مبین سرمایه، بیشتر از سامانه تدبیر است.

از این نظر، اعتبار معاملاتی در کارگزاری مبین سرمایه برای معامله‌گرهای روزانه و با فرکانس معاملاتی بالا، بسیار مناسب ارزیابی می‌شود.

سابقه معاملاتی در کارگزاری دیگر

یکی از ویژگی‌های جذاب اعتبار در کارگزاری مبین سرمایه، حفظ سابقه معاملاتی شما است. به این معنا که اگر بخواهید به جمع مشتریان مبین سرمایه بپیوندید، برای دریافت اعتبار می‌توانید به گردش حساب خود در کارگزاری قبلی استناد کنید.

همچنین کاربران سامانه اسمارت می‌توانند از داخل پنل آنلاین درخواست تغییر ناظر بدهند. در نتیجه انتقال پرتفوی به کارگزاری مبین سرمایه بسیار ساده است.

اعتبار معاملاتی در کارگزاری مبین سرمایه / اعتبار بیشتر، هزینه مالی کمتر

تسویه اعتبار در مبین سرمایه

در برخی از کارگزاری‌ها شما اعتبار را برای مدتی مشخص (30 روزه، سه ماهه و . ) دریافت می‌کنید. در برخی کارگزاری‌های دیگر سررسید تسویه 6 ماهه یا یک ساله وجود دارد. اما اعتبار در کارگزاری مبین سرمایه سررسید تسویه ندارد. در صورتی که میزان گردش ماهانه شما مناسب باشد، می‌توانید اعتبار خود را حفظ کنید.

پشتیبانی واحد اعتبارات مبین سرمایه

مهم‌ترین و بهترین ویژگی اعتبار در کارگزاری مبین سرمایه، تیم حرفه‌ای و پشتیبانی بسیار خوب است.

در این کارگزاری، چهارچوب‌های اعطا و تسویه اعتبار، خشک و صلب نیست. بلکه می‌توانید شرایط خود را برای کارگزای ابزاری برای کسب سود توضیح دهید و برای شرایط بهتر معاملات اعتباری، از آن‌ها کمک بخواهید.

اعتبار برای مشتریان حقوقی

با توجه به ابعاد کارگزاری مبین سرمایه و عدم وجود محدودیت در تخصیص اعتبار، این کارگزاری برای مشتریان اعتباری حقوقی بسیار مناسب است و خدمات متنوعی را در این راستا ارائه می‌کند.

🔶همه چیز درباره مزایای سبد آتی سهام؛نحوه تشکیل سبدسهام ونحوه تعیین مقدار ارزش سبدپایه؛حتی در روند منفی بورس سودکسب کنید!/25آذر97

وب سایت بورس نگار - اوراق مشتقه مالی ابزارهای معاملاتی نوینی هستند که در بازارهای سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری و آربیتراژ بکار می‌روند. مهم‌ترین کارکردهایی که بازار سرمایه می‌تواند برای برآورده کردن انتظارات سرمایه‌گذاران ایفاکند، طراحی ابزارهای متنوع برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در روندهای صعودی و نزولی بازار است که حتی مواقعی که بازار منفی است هم میتوان با استفاده از رشد شاخص هم سود کسب کرد.

حتی در روندهای منفی بازار نیز سود کسب کنید!
جدیدترین خبرهای بورسی - اوراق مشتقه مالی ابزارهای معاملاتی نوینی هستند که در بازارهای سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری و آربیتراژ بکار می‌روند. بعبارت دقیق‌تر قراردادهای آتی و اختیار معامله دارای کارکردهای بسیار منحصر به‌فردی هستند که می‌توان مهم‌ترین آنها را پوشش ریسک عنوان کرد. در حالی فقدان این ابزارها در بازارهای مالی به‌خصوص بازار سرمایه ایران همواره به‌عنوان یک خلأ بزرگ مطرح بوده، که قرار است با اقدامات انجام شده، از امروز (یکشنبه ۲۵ آذر) شاهد ورود این ابزار به بورس تهران باشیم.


جای ابزاری برای کسب سود خالی معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این ابزار جدید
ورود و آغاز به کار ابزارهای جدید معاملاتی یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. در واقع ورود این ابزارها نه تنها باعث پرشدن بسیاری از خلأهای بازار خواهد شد، بلکه با افزایش تنوع سرمایه‌گذاری ایجاد شده، می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به این بازار جذب کند. یکی از ابزارهایی که در دنیا با استقبال زیادی روبه‌رو‌ شده و معامله‌گران زیادی از آنها استفاده‌ کرده و در معاملات خود به‌کار می‌گیرند، معاملات آتی شاخص‌های بورس است. در این راستا بورس اوراق بهادار تهران نیز تلاش کرده با زمینه‌سازی مناسب، توسعه ابزارهای مشتقه را در دستور کار خود قرار دهد. در حالی جای معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این ابزار جدید خالی است، که طبق وعده‌های مطرح شده مراحل ورود صندوق‌ها به این بازار نیز نهایی شده و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. البته در این راستا فعالان بازار سرمایه پیشنهاد داده‌اند که سازمان بورس تمامی محدودیت‌ها را برای این نهادهای مالی درنظر نگیرد و بخشی را برعهده مدیرپرتفوی صندوق‌ها قرار دهد. تا به این ترتیب مدیران صندوق‌ها قادر باشند، استراتژی مناسب خود برای استفاده از ظرفیت‌های سبد آتی سهام را در معاملات خود بکار گیرند.


لزوم ورود ابزار جدید
در همین راستا نگار نظری، رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد: امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه‌های اقتصاد کلان و بازار سرمایه، افزایش سطح دانش مالی و سرمایه‌گذاری افراد در جامعه و نیز تغییر سلایق افراد، شاهد استقبال گسترده سرمایه‌‌گذاران از بازار‌های ساختار یافته مانند بورس در مقابل بازار‌های سنتی هستیم.


هدف اصلی ابزارهای مالی جدید
وی در ادامه با اظهار این مطلب که بررسی وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران و نیازسنجی آن در حوزه مدیریت ریسک، لزوم طراحی، توسعه و ایجاد ابزارهای جدید مالی را در پی داشته، گفت: هدف اصلی از این کار، افزایش‌ کارآیی و توسعه‌یافتگی بازار و پاسخگویی به نیاز‌های سرمایه‌گذاران، مدیریت نقدینگی و تخصیص بهینه منابع بوده. نظری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌‌های راهبردی بورس تهران که در سال‌های اخیر با جدیت پیگیری می‌شود، تعریف ابزارهای نوین مالی به ویژه در حوزه مشتقات و ابزارهای پوشش ریسک است. در میان انواع قراردادهای آتی قابل معامله در بورس ‌های جهان، قراردادهای آتی شاخص جزو پرطرفدارترین ابزارهای مشتقه به شمار رفته و کارآیی بالایی در پوشش ریسک سرمایه‌گذاران دارد.


آتی سبد سهام جایگزین مناسب برای آتی شاخص
نظری در ادامه افزود: با وجود قدرت این ابزار در مدیریت ریسک پرتفوی، به‌دلیل عدم قابلیت تحویل فیزیکی آن، امکان معرفی قراردادهای آتی شاخص در بازار وجود ندارد. بنابراین بورس تهران به‌عنوان بورس پیشتاز در توسعه ابزارهای مشتقه برآن شد تا با معرفی قراردادهای آتی سبد سهام، جایگزین مناسبی برای قراردادهای آتی شاخص طراحی کند، تا به این وسیله بازار آتی سهام را از رکود چندساله خارج کند. نظری به محوریت بورس تهران در مورد بازنگری در مورد دستورالعمل مربوط به قراردادهای آتی اشاره کرد و افزود: دستورالعمل جدید در اسفندماه سال ۹۶ نهایی شد. از جمله نکات لحاظ شده در تهیه دستورالعمل جدید، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی و معاملاتی و نیز سامانه مدیریت ریسک قراردادهای آتی با قراردادهای اختیار معامله، تسهیل فرآیند تسویه نهایی با ایجاد امکان تسویه نقدی، حذف سطح کارگزار از فرآیند الزام تأمین وجوه تضمین و نیز تعمیم دارایی پایه قراردادهای آتی به همه انواع اوراق بهادار بوده است.


حلقه مکمل زنجیره ابزارهای مالی پوشش ریسک
رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، قرارداد آتی سبد سهام را دارای تمام ویژگی‌ها و مزایای عمومی قراردادهای آتی دانست و گفت: بطور کلی، قرارداد آتی سبد سهام نوعی قرارداد آتی با کارکرد آتی شاخص و با قابلیت تحویل فیزیکی سبد سهام در سررسید بوده و تمامی ویژگی‌ها و مزایای عمومی قراردادهای آتی را دارد که عملا در کنار قراردادهای اختیارمعامله، حلقه کامل‌کننده زنجیره ابزارهای مالی پوشش ریسک موجود در بازار سرمایه ایران خواهد بود.


تفاوت معاملات قرارداد آتی سبد سهام با قرارداد آتی تک‌سهم
وی به مزایای قرارداد آتی سبد سهام اشاره کرد و افزود: قرارداد آتی سبد سهام سرمایه‌گذاران را قادر می‌‌سازد تا بدون نیاز به تحلیل تک تک شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس تهران، با داشتن تحلیل از شرایط کلان بازار یا یک صنعت خاص اقدام به شناسایی سود کنند. به گفته نگار نظری، نوسانات شاخص‌های بورسی از سوی فعالان بازار سرمایه و حتی افرادی که آشنایی چندانی با بازار سرمایه و بورس ندارند، قابل درک و فهم بوده و لذا دامنه مخاطبان و سرمایه‌گذاران بالقوه بازار آتی سبد سهام بسیار وسیع‌تر از قرارداد آتی تک‌سهم خواهد بود. وی در ادامه افزود: همچنین هزینه‌های معاملاتی این بازار (اعم از تک‌سهم و سبد سهام) بسیار کمتر از بازار سهام بوده و معاملات آن معاف از مالیات است. همچنین وجود ابزاری مانند آتی سبد سهام می‌تواند به پیش‌بینی صحیح‌تر جهت حرکت بازار سرمایه و تعدیل تحلیل‌های خوش‌بینانه یا بدبینانه از اهداف عدد شاخص‌‌های بورسی منجر شود.


نگاهی به نحوه محاسبات
نظری در ادامه به نحوه تشکیل سبد سهام و محاسبات آن پرداخت و گفت: مبنای محاسبات سبد سهام که به‌طور دقیق‌تر سبد پایه نامیده می‌‌شود، بر اساس تشکیل یک دارایی تحت عنوان سبد مرجع (سبدی متناظر با سبد شاخص موردنظر) و کوچک‌تر کردن سبد مرجع با یک مضرب معین (مضرب سبد) انجام می‌شود. سبد حاصله که همان سبد پایه است، سبدی همگن با سبد مرجع بوده و قابلیت تبدیل به دارایی پایه قرارداد آتی را دارد و باید توسط فروشنده قرارداد آتی سبد در سررسید، به خریدار قرارداد تحویل داده شود. بعبارت دیگر، درون سبد پایه دقیقا سهام متناظر شاخص مربوطه و با همان نسبت وجود دارد. نظری تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در نحوه تعیین ترکیب سبد پایه قرارداد آتی سبد سهام، محاسبه مقدار مضرب سبد است که از نسبت ارزش سبد پایه به ارزش سبد مرجع به دست می‌آید. ارزش سبد مرجع در هر زمان مقداری قابل محاسبه و معلوم است. ولی تعیین مقدار پارامتر ارزش سبد پایه مستلزم رعایت سه شرط مهم است.


تعیین مقدار ارزش سبد پایه چگونه است؟
نظری تعیین مقدار ارزش سبد پایه را وابسته به سه شرط دانست و گفت: ابتدا با فرض ثابت بودن دیگر پارامترها، قرارداد آتی مبتنی بر سبد پایه بازدهی‌‌ای دقیقا برابر با بازدهی شاخص داشته باشد. همچنین بتای سبد پایه نسبت به شاخص مربوطه، برابر با یک بوده و در نهایت مضرب سبد در کل دوره معاملاتی قرارداد آتی، ثابت بماند.وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورت اقدامات شرکتی سهام هر ابزاری برای کسب سود یک از ناشران موجود در سبد مرجع یا بازنگری ترکیب شاخص مربوطه، این عدد تغییر خواهد کرد. نظری در ادامه با اظهار این مطلب که جایگزینی عدد شاخص مربوطه به جای ارزش سبد پایه، هر سه شرط مذکور را می‌‌پوشاند، گفت: سرمایه‌گذاران در بازار آتی سبد سهام، تنها در سررسید نیاز به اطلاع از محتویات سبد پایه داشته و ترکیب سبد پایه و تعداد هر یک از سهام داخل آن، تاثیری بر تصمیمات آنها در اتخاذ موقعیت و استراتژی‌های معاملات ندارد. هرچند سرمایه‌گذار برای بهست آوردن ترکیب سبد پایه، کافی است تنها دو پارامتر عدد شاخص و ارزش بازار سبد مرجع را در اختیار داشته باشد.


اهرم به چه میزان است؟
نظری در ادامه به اهرم درنظر گرفته شده در این معاملات اشاره کرد و ادامه داد: اهرم در نظر گرفته شده برابر با ۵ بوده و در کل طول دوره معاملاتی ثابت است و تنها در صورت تغییر ضرایب وجوه تضمین تغییر می‌کند. وی ادامه داد: بنابراین در بازار آتی بورس تهران، ریسک تغییر اهرم، ناشی از نوسانات قیمتی قراردادهای آتی یا دارایی پایه، وجود ندارد. همچنین در تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام، اولویت با تسویه فیزیکی بوده و تسویه نقدی تنها در صورت توافق طرفین در سررسید قرارداد قابل انجام است.


انتظار برای ورود تعداد بیشتر کارگزاری‌ها
رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه با اشاره به ورود سه شرکت کارگزاری به این فرآیند گفت: در حال حاضر تنها سه کارگزاری قابلیت معامله آتی سبد سهام را دارند. انتظار می‌رود با ایجاد ابزارهای تشویقی برای کارگزاران و نیز پیوستن همه شرکت‌های OMS به بازار ابزارهای مشتقه بورس تهران به ویژه آتی سبد، شاهد شکوفایی این ابزارها، افزایش نقدشوندگی و بالارفتن میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در این بازار باشیم. نظری ادامه داد: به این ترتیب حتی در آینده‌‌ای نزدیک بتوان قراردادهای اختیار معامله سبد سهام را که تاییدیه کمیته فقهی سبا را دارد، در بورس تهران عملیاتی کرد.


میزان کارمزد معاملات آتی سبد سهام چقدر است؟
نظری در ادامه به کارمزد معاملات آتی سبد سهام اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارمزد تسویه ۰۰۵/ ۰ ارزش بازار قرارداد در سررسید است. البته به سازمان بورس پیشنهادهایی در زمینه کارمزد ارائه شده. به این‌صورت که کارمزد تسویه نقدی کمتر از تسویه فیزیکی باشد. وی در ادامه تاکید کرد: اما هنوز جوابی از سوی سازمان بورس در راستای تاکید یا رد این موضوع ارائه نشده.


فعالیت صندوق‌ها در بازار آتی سبد سهام چگونه است؟
نظری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر خواهند بود در بازار آتی سبد سهام فعالیت داشته باشند، گفت: درخصوص مجاز بودن فعالیت صندوق‌ها در این بازار و رفع محدودیت‌های آنها، پیشنهادهایی به سازمان بورس داده شده و احتمال می‌رود در این هفته ابلاغیه مزبور از سوی سازمان ارائه شود. اما در حال حاضر مجوزی برای خرید صندوق‌ها اعلام نشده.در همین راستا علی‌اکبر ایرانشاهی، سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس درخصوص ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این بازار گفت: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مقرر شده تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان فعالیت در بازار آتی سبد سهام را داشته باشند؛ اما هنوز جزئیات و محدودیت‌های مورد‌نظر مشخص نیست. وی در ادامه افزود: به احتمال زیاد این مصوبه در هیات مدیره سازمان بورس تایید و در این هفته ابلاغ شود. اما نمی‌توان زمان دقیقی برای آن عنوان کرد. ایرانشاهی ادامه داد: آتی سبد سهام می‌تواند ابزاری مناسب و کابردی در اختیار مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باشد تا با استفاده از آن، پوشش ریسک مناسبی داشته باشند. قطعا کارکرد واقعی این ابزار به استراتژی مدیر پرتفوی صندوق بستگی دارد و در اخذ موقعیت‌های مناسب و پوشش در برابر نوسانات قیمت سهام سپری مناسب خواهد بود.


همه محدودیت‌ها را سازمان اجرا نکند
در همین راستا بهنام چاوشی، رئیس سابق اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس نیز معتقد است: با توجه به نوع صندوق‌های فعال در بازار سرمایه اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله و همچنین اندازه صندوق‌های مزبور، به‌طور قطع نمی‌توان یک میزان ریسک مشخص را برای تمامی این صندوق‌ها درنظر گرفت. در واقع میزان ریسک ناشی از سود و زیان هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود. وی ادامه داد: به این ترتیب سازمان بورس اوراق بهادار باید بخشی از این ریسک را با تعیین محدودیت‌ها و اعلام حدنصاب‌ها پوشش دهد و بخش دیگر را بر عهده مدیران خود صندوق‌ها قرار دهد. چاوشی در ادامه خاطرنشان کرد: درواقع پیشنهاد می‌شود سازمان بورس یک محدودیت کامل و جامع برای تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار درنظر نگیرد. این محدودیت‌ها را به‌صورت بخشی و تا حدودی بر عهده مدیر پرتفوی آنها قرار دهد تا به این ترتیب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها قادر باشند بر اساس استراتژی مدیریتی خود و همچنین نوع فعالیت صندوق، خرید و فروش‌های مناسب در بازار آتی سهام داشته باشند.


ابزاری مناسب برای کنترل ریسک
چاوشی در ادامه با اظهار این مطلب که با راه‌اندازی بستر انجام معاملات آتی روی یک سبد مشخصی از سهام(شاخص) توسط شرکت بورس اوراق بهادار امکانی جدید برای سرمایه‌گذاران فراهم شده، گفت: به این ترتیب معامله‌گران قادر خواهند بود که با ریسک غیرسیستماتیک پایین‌تر امکان استفاده از تحلیل خود پیرامون یک صنعت یا گروهی از سهام(۳۰شرکت بزرگ) را داشته باشند.
وی ادامه داد: طبق مقرراتی که اعلام شده، در حال حاضر امکان ورود به معاملات آتی سبد سهام صرفا از طریق معاملات برخط(Online) فراهم است و مشتریان آن دسته از شرکتهای کارگزاری که روی دریافت مجوز مربوط را طی کرده‌اند، با تکمیل فرم «قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار» و «بیانیه ریسک» از طریق دسترسی به سامانه برخط می‌توانند به معاملات ورود کنند. در انجام این معاملات برای مشتری کد سهامداری معمول خرید سهام کفایت می‌کند و نیازی به دریافت کد جدید نیست.


حتی در روندهای منفی بازار نیز سود کسب کنید!
سیدرضا علوی، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران نیز با اظهار این مطلب که از مهم‌ترین کارکردهایی که بازار سرمایه می‌تواند برای برآورده کردن انتظارات سرمایه‌گذاران ایفاکند، طراحی ابزارهای متنوع برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در روندهای صعودی و نزولی بازار است، گفت: قراردادهای آتی سبد سهام از جمله ابزار مشتقه بسیار محبوب در بازارهای مالی دنیاست. بطوریکه‌ از نظر حجم و ارزش معاملات، این ابزار در بین پنج ابزار پر دادوستد در دنیا مطرح است. وی ادامه داد: خوشبختانه پس از طراحی و پیاده‌سازی ابزار مشتقه آتی سهام و نیز آپشن سهام، شرکت بورس با تایید کمیته فقهی سازمان بورس نسبت به طراحی قراردادهای آتی سبد سهام مربوط به شاخص صنایع مختلف اقدام کرده و سرمایه‌گذاران علاوه بر اینکه می‌توانند نسبت به پوشش ریسک پرتفوی خود اقدام کنند، با اتخاذ موقعیت‌های خرید یا فروش روی این قراردادها، حتی در روندهای منفی بازار نیز به کسب سود می‌پردازند.


مزیت‌های قراردادهای آتی سبد سهام
علوی در ادامه با اشاره به اینکه از جمله مزیت‌هایی که قراردادهای آتی سبد سهام دارد می‌توان به اهرمی بودن آن و درگیر کردن فقط ۲۰درصد از ارزش قرارداد به‌عنوان وجه تضمین نام برد، گفت: این امر می‌تواند سودآوری بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: از مزیت‌های دیگر این قراردادها می‌توان به نقش پررنگ آن در پیش‌بینی وضعیت آتی بازار اشاره کرد؛ بطوریکه با دنبال کردن حجم و قیمت قراردادها، پیش‌بینی دقیق‌تری از وضعیت آتی شاخص صنعت مربوطه بدست آورد. همچنین زمانی که شاخص یا صنایع خاصی در روندهای نزولی قرار می‌گیرند، می‌توان با اتخاذ موقعیت فروش نسبت به کسب سود در روندهای منفی اقدام کرد// هدیه لطفی دنیای اقتصاد

با حد سود و حد ضرر، با کم‌ترین ریسک، بیشترین سود را از معاملات کسب کنید

اگر شما هم جز کسانی هستید که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند احتمالا واژه‌های حد سود و حد ضرر را شنیده‌اید. آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر کمک می‌کند که در بازارهای مختلف مثل بورس یا کریپتوکارنسی بتوانید به موقع سرمایه‌گذاری کنید یا سرمایه‌های خود را پس از دریافت بالاترین سود به فروش برسانید. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا علاوه‌بر آشنایی با مفاهیم حد سود و حد ضرر با روش تعیین آن‌ها نیز آشنا شوید.

حد ضرر چیست؟

اگر به واسطه بهترین صرافی ارز دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اید حتما اطلاع دارید که در صورت عدم آشنایی با مفاهیم اساسی و استراتژی‌های معاملاتی نه تنها سود نمی‌کنید بلکه ضرر هم خواهید کرد. جدا از کسب سود یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که باید بتوانید برای انجام معاملات خود در نظر بگیرید زمان مناسب برای خروج از معاملات برای حفظ اصل سرمایه است. زمان مناسب خروج از معاملات را حد ضرر تعیین می‌کند.

با این تفسیر می‌توان گفت که حد ضرر برای معاملات کوتاه یا میان مدت مناسب است ابزاری برای کسب سود ابزاری برای کسب سود و با استفاده از آن، تریدرها می‌توانند اصل سرمایه خود را از خطر ضرر کردن نجات دهند. شما می‌توانید حد ضرر مد نظر خود را به صرافی سفارش دهید تا اگر سرمایه شما به مرز ضرر کردن رسید صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش برساند.

تعریف حد سود و حد ضرر در صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس

مثالی ساده برای درک مفهوم حد ضرر

برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین ۴۵ هزار دلار است و براساس پیش‌بینی و تحلیل‌های خود تخمین می‌نیم که ارزش بیت کوین تا ۴۷ هزار دلار بالا می‌رود. به هر دلیلی ممکن است پیش‌بینی و تحلیل‌های ما درست نباشند و جریان بازار برخلاف چیزی که ما تخمین زدیم حرکت کند. به همین دلیل حد ضرر خود را روی ۴۴۵۰۰ دلار قرار می‌دهیم تا اگر قیمت بیت کوین به این عدد رسید با خارج کردن سرمایه خود از معاملات از ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود چیست؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله‌گران ارز دیجیتال انجام می‌دهند تلاش برای پیدا کردن زمان مناسب برای ورود به معاملات و بی‌توجهی به زمان مناسب برای خروج از معاملات است. مشخص کردن حد سود و ابزاری برای کسب سود حد ضرر یکی از ساده‌ترین راه‌هایی است که زمان مناسب خروج از معامله را به شما نشان خواهد داد. با تغییرات نوسانی قیمت ارزهای دیجیتال، مشخص کردن حد سود علاوه‌بر حد ضرر به انجام معاملات شما کمک بسیاری خواهد کرد. حد سود محدوده‌ای از قیمت است که تریدر براساس تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد محدوده قیمت پیش‌بینی شده را برای کسب بیشترین سود و خروج از معامله مناسب تخمین می‌زند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که می‌توان حد سود را در صورت پیش‌بینی رشد قیمت بازار بالاتر برد و از این طریق در زمان مناسب‌تری با سود بیشتر از معاملات خارج شد.

آموزش تعیین حد سود؛ زمان کسب بیشترین سود و خروج از معامله

اگر جز کسانی هستید که روزانه قیمت بیت کوین به تومان، وضعیت شمع‌‌ها و نمودارهای قیمت را بررسی می‌کنید برای کسب بیشترین سود باید به روشی درست حد سود معاملات خود را تعیین کنید. تعیین حد سود در چند گام انجام می‌شود و برای کسب بیشترین سود باید این مراحل را به ترتیب و به شکلی درست انجام داد.

مشخص کردن استراتژی معاملاتی برای تعیین حد ضرر

اولین و مهم‌ترین چیزی که برای انجام معاملات و تحلیل‌های دقیق باید انجام دهید تعیین استراتژی معاملاتی است. استراتژی معاملاتی، برنامه شما برای فروش و استفاده از موقعیت‌های بازار را مشخص می‌کند به همین دلیل برای تعیین حد ضرر، استراتژی خود را بررسی و سپس براساس آن stop loss مورد نیاز خود را تعیین کنید.

چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

با نوسانات ناگهانی قیمت بیت کوین کش، بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و سایر ارزهای دیجیتال رایج، ترس زیادی به دل کسانی که در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند راه پیدا می‌کند. با تعیین حد ضرر به کمک دو عامل می‌توان از وارد شدن خسارت به سرمایه اصلی جلوگیری کرد. حد ضرر باید در سطحی باشد که نشان دهد ورود به معامله اشتباه بوده است و نرخ پیروزی قابل قبولی را در معاملات انجام شده گذشته نشان دهد. مراحل تعیین حد ضرر به شرح زیر است:

مشخص کردن استراتژی معاملاتی

مانند حد سود برای مشخص کردن حد ضرر نیز باید از ویژگی‌ها و اقدامات لازم برای استراتژی معاملاتی خود خبر داشته باشید. برای تعیین حد ضرر باید یک روش مشخص و قطعی را در نظر بگیرید و نوسانات را براساس آن تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از اندیکاتور برای تعیین حد ضرر

یکی از راه‌هایی که به وسیله آن می‌توانید حد ضرر معاملات خود را تعیین کنید استفاده از اندیکاتور است. در اندیکاتورها به شیوه پارابولیک سار و میانگین متحرک می‌توان حد ضرر استراتژی‌های معاملاتی را تعیین کرد.

تعیین حد ضرر ثابت

در آخر، نحوه تعیین حد ضرر ثابت را به شما خواهیم گفت. حد ضرر ثابت دو نوع است که با رسیدن قیمت بازار به آن‌ها با خارج کردن سرمایه از معاملاتمی‌توان از نابودی آن جلوگیری کرد. درحد ضرر ثابت عددی، فرد عدد مشخصی را تعیین می‌کند و براساس آن زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند. در حد ضرر درصدی، فرد درصد ثابتی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و در صورتی که قیمت سهم از درصد تعیین شده پایین‌تر رود آن را به فروش می‌رساند.

بدین ترتیب شما می‌توانید با تعیین حد سود و حد ضرر، سرمایه خود را در نوسانات ناگهانی بازار از ضررهای هنگفت در امان نگه دارید. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می‌توانید با مشاهده آمار قیمت اتریوم به تومان، قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در صرافی نوبیتکس از فرصت‌های معاملاتی مناسب باخبر شوید.

همراه با نوبیتکس، امن‎‌ترین مبادلات ارزی را در ایران انجام دهید

دانستن اصول و مفاهیم مهم و اساسی برای جلوگیری از ضرردهی در معاملات امری ضروری است. حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین مفاهیمی که هستند که تریدرها باید با آن‌ها آشنا باشند.

نوبیتکس یکی از امن‌ترین و بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که بستر مناسبی را برای انجام مبادلات ارزی در ایران فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات نوبیتکس کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و فرم ثبت نام را تکمیل کنید. هدف ما جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

فرصت کسب سود از روند منفی بازار

فرصت کسب سود از روند منفی بازار

سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار در چند ساله اخیر تلاشی را برای تنوع بیشتر به ابزارهای بازارسرمایه صورت داده که روند رو به رشدی را به نمایش گذاشته است .

سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار در چند ساله اخیر تلاشی را برای تنوع بیشتر به ابزارهای بازارسرمایه صورت داده که روند رو به رشدی را به نمایش گذاشته است . در سال 95قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام راه‌اندازی و سال گذشته نیز قراردادهای آتی سبد سهام نهایی شد. امسال نیز در دیدار نوروزی فعالان بازار، رئیس سازمان بورس در قالب 30برنامه عملیاتی تدوین شده، برای سال 98 از راه‌اندازی short sellingیا ترجمه آن فروش استقراضی خبر داد.
قراردادهای آتی و آپشن از جمله ابزارهای مهار ریسک در بازارهای جهانی ارزیابی می‌شوند که با دوطرفه‌سازی بازار به سرمایه‌گذاران فرصت مهار ریسک تغییر بازار و همچنین سرعت‌بخشی به تعادل بازار را می‌دهد. همچنین با راه‌اندازی فروش استقراضی سرمایه‌گذاران می‌توانند در هنگام پیش‌بینی روند کاهشی قیمت سهام اقدام به فروش سهامی کنند که آن را در تملک خود نداشته و اصطلاحا قرض کرده‌اند و در هر زمان که تشخیص دادند، می‌توانند با خرید سهام از بازار قرض دریافتی خود را تسویه کنند. این مساله باعث می‌شود که سرمایه‌گذار با دو طرفه شدن بازار فرصت کسب سود از روند منفی بازار را داشته باشد و با خرید و جایگزینی سهام قرض گرفته شده به بازار کمک کند که زودتر به تعادل رسیده و از افت بیشتر جلوگیری شود.
در همین حال باید به یک کارکرد مهم دیگر فروش استقراضی نیز توجه داشت و آن خاصیت تعادل‌بخشی به بازار و جلوگیری از تشکیل حباب قیمتی است. در واقع هرگاه معامله‌گران احساس کنند که سهمی بیش از اندازه رشد کرده است و با ارزش‌های بنیادی فاصله گرفته است، می‌توانند اقدام به فروش استقراضی سهم کنند و این امر باعث می‌شود نماد با تعادل قیمتی مواجه شود. در واقع این ابزار اجازه تشکیل حباب را نمی‌دهد و از سوی دیگر مانع از افت سنگین نیز می‌شود، چون منطقی است. فرض کنیم که رشد حباب‌گونه اگر مورد چالش فروش‌های استقراضی قرار نگیرد، در مرحله بعدی جای خود را به افت‌های سنگین می‌دهد؛ از این‌رو ابزار فروش استقراضی کمک شایانی به جلوگیری از رشدهای غیرمنطقی و افت‌های سنگین بعد از آن می‌کند.
هرچند باید توجه داشت که به دلیل نوع خاص این ابزارها به کارگیری آنها نیازمند تجربه و دانش مالی قوی است، در همین حال تجربه راه‌اندازی ابزارهای قبلی نشان داده که به دلیل محدودیت‌های که در بازار سهام است، فراگیری این ابزارها به کندی و دشواری صورت می‌گیرد. به طور مثال در مورد قرارداد آتی سبد سهام فراهم نبودن زمینه نرم‌افزاری لازم و همچنین محدودیت‌های معاملاتی نظیر حجم مبنا و دامنه نوسان مانع از ارزیابی دقیق بازار از میزان ریسک و بازدهی این ابزارها شده است. در مورد فروش استقراضی هم انتظار اولیه به همین‌گونه است و بدون برخورداری از یک سیستم معاملات قوی و به روز نمی‌توان انتظار فراگیری سریع این ابزار را داشت، اما می‌توان انتظارداشت با کاهش مشکلات در این زمینه‌ها، بازار در آینده شاهد استفاده بیشتر از معاملات ابزار مشتقه باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.