بازار کارا قوی چیست؟


بازار کارا قوی چیست؟

پیش گفتار
مقدمه
فصل اول : کلیات
مقدمه: هدف از مطالعه پول ، بانکداری و بازارهای مالی
1-هدف از مطالعه ی بازارهای مالی
1-1-بازار اوراق قرضه و نرخ های بهره
1-2-بازار سهام
1-3-بازار ارز
2-هدف از مطالعه ی بانکداری و مؤسسات مالی
2-1-ساختار نظام مالی
2-2-بانک ها و و دیگر مؤسسات مالی
2-3-نوآوری مالی
3-هدف از مطالعه ی پول و سیاست پولی
3-1-پول و چرخه های اقتصادی
3-2-پول و تورم
3-3-پول و نرخ های بهره
3-4-سیاست های مالی و سیاست های پولی
4-جستجو در اینترنت
5-خلاصه
6-سؤال ها و مسائل
7-منابع و مآخذ

پیوست فصل اول: تعریف تولید کل ، درآمد کل ،سطح قیمت ها و نرخ تورم
1-تولید ودرآمدکل
2-مقادیر واقعی در برابر اسمی
3-سطح کلی قیمت ها
4-نرخ رشد ونرخ تورم

فصل دوم: مروری بر نظام مالی
مقدمه
1-کارکرد بازارهای مالی
2- ساختاربازارهای مالی
2-1- بازارهای بدهی و سهام
2-2- بازارهای اولیه و ثانویه
2-3- بازارهای بورس و بازار خارج از بورس
2-4- بازارپول و سرمایه
3- بازارهای مالی و بازارهای آن
3-1- ابزارهای متداول در بازار پول
3-2- ابزارهای متداول در بازار سرمایه
4- بین المللی شدن بازارهای مالی
4-1- بازار اوراق قرضه بین المللی ، اوراق قرضه ی اروپایی و پول های اروپایی
4-2- بازارهای جهانی سهام
5- عملکرد واسطه های مالی : تأمین مالی غیرمستقیم
5-1- هزینه های مبادلاتی
5-2- سیمان و نقد شوندگی
5-3- تسهیم ریسک
5-4- امکان اعطای وام بلند مدت
5-5- اطلاعات نامتقارن کژگزینی و کژمنشی
6- انواع واسطه های مالی
6-1- مؤسسات سپرده پذیر
6-2- مؤسسات پس اندازقراردادی
6-3- واسطه های مالی سرمایه گذاری
7- مقررات نظام مالی
7-1- افزایش اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران
7-2- کسب اطمینان از سلامت واسطه های مالی
8- خلاصه
9- سؤال ها و مسائل
10- منابع ومآخذ
فصل سوم : بانکداری تطبیقی
مقدمه
1- فروض حاکم بر موضوع بحث
1-1-نقش و کارکرد بانک های تجاری
1-2- واسطه گری مالی
1-3- رابطه ی دولت با بانک ها
2- جایگاه نظام مالی در اقتصاد
2-1-تعریف نظام مالی
2-2- نقش نظام مالی در اقتصاد
2-3- مسایل اساسی نظام مالی
2-4- دلایل اهمیت واسطه های مالی
3- جایگاه بانک ها در اقتصاد
3-1- نقش بانک ها در اقتصاد
3-2-اهمیت بانک ها در اقتصاد جهانی
3-3-اندازه ی بانک ها در صنعت بانکداری جهانی
3-4-کارکردهای اصلی باک ها در اقتصاد
4- اصول مدیریت بانک
5- انواع خدمات مالی بانک ها
5-1- بانک های تجاری سنتی
5-2- بانک های توسعه ای
5-3- بانک های سرمایه گذاری
5-4- بانک های جامع
5-5- بانک های اسلامی
6- تجربه بانکداری بدون ربا در کشورهای منتخب
6-1- بحرین
6-2- بنگلادش
6-3- پاکستان
6-4- عربستان
6-5- مالزی
6-6-ایران
7- بررسی وضعیت صنعت بانکداری
7-1- عدم تعادل منابع و مصارف بانک ها
7-2- بررسی میزان احتیاط بانک ها در ارایه ی تسهیلات به بخش غیردولتی
8- یک الگوی پیشنهادی برای نظام بانکی بدون ربا
8-1- اهداف الگو
8-2- حدود اصلاحات
8-3- تبیین وضع موجود مشکلات و نارسایی های بانکداری در ایران
8-4- ویژگی های الگوی پیشنهادی
9- تشکیل بانک های سرمایه گذاری
9-1- نتایج در بانک های تخصصی
9-2- جمع بندی
10- نظارت یکپارچه برمؤسسات پولی و مالی
10-1- ابزارهای نظارتی در نظارت یکپارچه
11- منابع ومآخذ

فصل چهارم: ماهیت پول
مقدمه
1- بررسی روند تحولات پول
1-1- اقتصاد تهاتری یا مبادلات پایاپای
1-2- نارسایی های مبادلات کالا با کالا ( پایاپای)
1-3- پول کالایی
1-4- پول فلزی ( به ویژه طلا و نقره)
1-5-اسکناس
1-6-چک و مکانیسم خلق پول توسط بانک ها
1-7- پول الکترونیکی
2- ظرف پول وعوامل تعیین کننده ی آن
3- مفهوم پول
4-کارکردهای پول
4-1- واسطه مبادله
4-2- واحد محاسبه با معیار سنجش ارزش
4-3- ذخیره های ارزش
4-4- پول به عنوان وسیله ای برای پرداخت های آینده
4-5- پول به عنوان عامل رشد اقصادی
4-6- پول به عنوان عامل توزیع مجدد درآمد
5- مصادیق پایاپای ( مبادلات کالا با کالا) در اقتصادهای مدرن
5-1- شرایط حاد تورمی
5-2- حفظ قیمت حداقل
5-3-شرایط کنترل قیمت ها
6- تقسیم کلی انواع پول
7- اندازه گیری پول
8- داده های پولی چه مقدار قابل اطمینان هستند؟
9- خلاصه
10- سؤال ها و مسائل
11- منابع اینترنتی

فصل پنجم : مفهوم نرخ بهره
مقدمه
1- اندازه گیری نرخ های بهره
1-1- ارزش فعلی
2- چهارنوع ابزار متداول در بازار اعتبار
2-1-وام ساده
2-2-وام اقساطی ( وام کاملاً استهلاکی)
2-3-اوراق قرضه کوپنی
2-4- اوراق قرضه تنزیلی ( که اوراق قرضه با نرخ بهره ی کوپنی صفردرصد)
3- عایدی تا زمان سررسید
3-1- وام ساده
3-2- وام اقساطی
3-3- اوراق قرضه کوپنی
3-4- اوراق قرضه تنزیلی با اوراق قرضه یا کوپن صفردرصد
4- عایدی برمبنای تنزیل
5- تمایز بین نرخ های بهره و بازده ها
6- رابطه ی بین سررسید وبی ثباتی در بازده اوراق قرضه ریسک نرخ بهره
7- تمایز بین نرخ های بهره واقعی و اسمی
8- خلاصه
9-سوال ها و مسائل
10-منابع اینترنتی

فصل ششم: رفتار نرخ بهره
مقدمه
1-عوامل تعیین کننده ی نزخ بهره
1-1-ثروت
1-2-بازده مورد ا نتظار
1-3-ریسک
1-4-نقدشوندگی
2-عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه
2-1-منحنی تقاضا
2-2-منحنی عرضه
2-3-تعادل بازار
2-4-تحلیل عرضه و تقاضا
3-تغییرات در نرخ های بهره ی تعادلی
3-1-جابه جایی منحنی تقاضای اوراق قرضه
3-2- جابه جایی منحنی عرضه ی اوراق قرضه
4- نثال های کاربردی
4-1- مثال کاربردی : تغییرات در نرخ بهره در اثر نورم مورد انتظار : اثر بازار کارا قوی چیست؟ فیشر
4-2- مثال کاربردی : اثر " رونق " اقتصادی بر نرخ بهره
4-3- مثال کاربردی : علت نرخ های بهره ی پایین در ژاپن
4-4- مثال کاربردی : مطالعه ی ستون " بازارهای اعتباری " در مجله ی وال استریت
5- عرضه و تقاضا در بازار پول : نظیه رجحان نقدینگی
5-1- تغییرمکان در منحنی تقاضای پول
5-2- تغییرمکان منحنی تقاضای پول
6- مثال کاربردی: تغییره نرخ بهره ی تعادلی در اثر تغییردرآمد سطح عمومی قیمت ها
6-1- تغییرات درآمد
6-2- تغییر سطح قیمت ها
6-3- تغییر عرضه ی پول
7- مثال کاربردی : حجم پول و نرخ بهره
7-1- اثردرآمدی افزایش عرضه ی پول
7-2- اثر درآمدی افزایش عرضه پول
7-3- اثر قیمتی افزایش عرضه پول
7-3- اثرتورم مورد انتظار
8-خلاصه
9-سوال ها و مسائل
10- منابع ومآخذ

فصل هفتم : ساختار ریسک و ساختار زمانی نرخ بهره
مقدمه
1- ساختارریسک نرخ های بهره
1-2-قابلیت نقد شوندگی اوراق
1-3-ملاحظات مربوط به مالیات بردرآمد
2-ساختارزمانی نرخ های بهره
2-1-نظریه انتظارات
2-2-نظریه ی بازارهای مجزا
2-3- نظریه های جایزه ی نقدشوندگی و سررسید مرجع
3-خلاصه
4-پیوست فصل 7: نرخ سود و سیاست پولی
4-1-بازار پول و بازار سرمایه
4-2-خلاصه و نتیجه مربوط به پیوست
5- سوال ها و مسائل
6- منابع ومآخذ

فصل هشتم : بازار سهام ، نظریه ی انتظارات عقلانی و فرضیه ی بازار کارآ
مقدمه
1- محاسبه ارزش سهام عادی
1-1-مدل ارزش گذاری تک دوره ای
1-2-مدل تصمیم یافته ی ارزش گذاری سهام مبتنی بر سود توزیع شده
1-3-مدل رشد گوردون
2-نحوه ی تعیین قیمت سهام در بازار
3-مثال کاربردی اثر سیاست پولی بر قیمت سهام
4-مثال کاربردی : حمله 11 سپتامبر ، رسوایی شرکت انرون و بازار سهام
5- نظریه ی انتظارات عقلانی
5-1-بیان ریاضی این نظریه
5-2- منطق حاکم براین نظریه
5-3-معنای ضمنی این نظریه
6-فرضیه ی بارارکارآ یا انتظارات عقلانی در بازارهای مالی
6-1-منطق حاکم بر این فرضیه
6-2-شکل قوی فرضیه بازار کارآ
6-3-شواهد تجربی در مورد فرضیه بازار کارآ
7- آیا قیمت سهام ، اطلاعات موجود را به طور شفاف منعکس میکند؟
8- رفتار تصادفی قیمت سهام
9-مثال کاربردی : آیا نرخ های ارز رفتاری تصادفی دارند؟
10-شواهدی علیه کارایی بازار
10-1-اثر شرکت کوچک
10-2-اثر ژانویه ( واکنش غیرعادی بازار)
10-3-واکنش افراطی بازار
10-4-نوسان افراطی
10-5-گرایش معکوس
10-6-جمع بندی
11-مثال کاربردی: رهنمودی عملی برای سرمایه گذاری در بازار سهام
12-آیا باید در مورد اخبار محرمانه وداغ بدبین بود؟
13-آیا همواره قیمت های سهام با اخبار خوب افزایش می یابند؟
14-توصیه ی سیاستی فرضیه ی بازار کارآ برای سرمایه گذاران
15-شواهد مربوط به انتظارات عقلانی در دیگر بازارها
16- مثال کاربردی: سقوط بازارسهام دردوشنبه ی سیاه سال 1978 و درزمان بحران شرکت های فن آوری در سال 2000
17-مثال کاربردی : تحلیل بحران فعلی بازار های مالی بین ا لمللی
18-تحلیل تاریخی
18-1-بحران اخیر از کجا شروع شد؟
18-2-چه کسانی اوراق رهنی یا MBS را خریدند؟
18-3-ریسک بازی دومینو
18-4-عمده ترین آسیب پذیری اقتصاد ایران از بحران بازارهای مالی بین المللی
18-5-جمع بندی
18-6-انتقادهای اقتصاددانان به طرح نجات
19-مالیه ی رفتار
20- خلاصه
21- سؤال ها و مسائل

فصل نهم : یک تحلیل اقتصادی از ساختار های مالی
مقدمه
1- حقایق اساسی در باره ی ساختارمالی در سراسر جهان
1-1-سهام مهم ترین منبع تأمین مالی بیرونی برای فعالان اقتصادی محسوب نمی شود
1-2-انتشار اوراق بهادار بدهی و پذیره نویسی سهام ، شاهراه اصلی تأمین مالی شرکت ها نیست
1-3- تأمین مالی غیرمستقیم که شمامل فعالیت های واسطه های مالی است چند برابر تأمین مالی مستقیم است
1-4- واسطه های مالی به ویژه بانک ها مهم ترین منبع تأمین مالی بیرونی فعالان اقتصادی هستند
1-5- نظام مالی از جمله بخش های اقتصادی است که دارای مقررات پیچیده است
1-6- تنها شرکت های بزرگ و ا ستخوان دار برای تأمین مالی فعالیت های خود به بازارهای اوراق بهادار دسترسی آسانی دارند
1-7- وثیقه ، ابزارمتداول درقراردادهای بدهی است چه برای خانوارها و چه برای شرکت های تجاری
1-8- قراردادهای بدهی نوعاً مدارک قانونی خیلی پیچیده ای هستند که محدودیت های اساسی را بررفتار فرض گیرنده تحمیل می کنند
2- چگونه کژگزینی بر ساختارمالی تأثیر می گذارد؟
3- ابزارهایی برای حل مشکلات کژگزینی
3-1-تولید وفروش اطلاعات خصوصی
3-2- مقررات دولتی برای افزایش اطلاعات
3-3-واسطه گری مالی
3-4-وثیقه وارزش خالص
3-5-ارزش خالص( با سرمایه )
3-6-خلاصه
4-کژمنشی چگونه بر انتخاب بین قراردادهای بدهی و سرمایه تأثیر می گذارد؟
4-1-کژمنشی بر افزایش سرمایه ازطریق ا نتشار سهام مشکل" مدیران و شرکای اصلی شرکت؟
4-2-ابزارهایی برای کمک به حل مشکل شریک ا صلی و مدیر
5-ابزاری برای کمک به حل مشکل کژمنشی در قراردادهای بدهی
5-1-ارزش خالص وثیقه
5-2-پایش و اعمال مقررات محدود کننده
5-3-واسطه گری مالی
5-4-خلاصه
6-تضاد منافع
7-مثال کاربردی: رابطه توسعه ی مالی با رشد اقتصادی
8- مثال کاربردی: آیا می توان کشور چین را مورد متناقضی ازنقش توسعه ی مالی دانست؟
9- بحران های مالی و کلیت فعالیت های اقتصادی
9-1-افزایش نرخ های بهره
9-2-تشدید نااطمینانی
9-3-اثرات بازاردارایی بر ترازنامه
9-4-مشکلات در بخش بانکی
9-5-عدم توازن مالی دولت
10-بحران های مالی در ایالات متحده
11- بحران های مالی در کشورهای دارای بازارهای نوظهور مکزیک ، 1995-1995 ، آسیای شرقی 1998-1997 و آرژانتین 2002-2001
12-خلاصه
13-سوال ها و مسائل
14-منابع اینترنتی

فصل دهم: بانکداری و مدیریت مؤسسات مالی
مقدمه
1-ترازنامه بانک
1-1-بدهی ها
1-2-دارایی ها
2-بانکداری بنیادی
3- اصول کلی مدیریت بانک
3-1-مدیریت نقدینگی و نقش ذخایر
3-2-مدیریت دارایی
3-3-مدیریت بدهی
3-4-مدیریت کفایت سرمایه
4-تدابیری برای مدیریت سرمایه ی بانک
5-آیا دراوایل ده هه ی 90 میلادی ، بحران سرمایه باعث بحران اعتبار شد؟
6- مدیریت ریسک اعتباری
6-1-قربال گری و پایش
6-2-روابط بلند مدت با مشتری
6-3-تعهدات وام
6-4-وثیقه و موجودی های جبرانی
6-5- سهمیه بندی اعتباری
7- مدیریت ریسک نرخ بهره
8- تدابیریت برای مدیریت ریسک نرخ بهره
9- فعالیت خارج از ترازنامه
9-1-فروش وام
9-2-درآمدزایی از طریق کارمزد
9-3-فعالیت های تجاری وفنون مدیریت ریسک
10-چند نمونه از مشکل " شریک اصلی و مدیر"
11-خلاصه
12-سوال ها و مسائل
13-منابع اینترنتی

فصل یازدهم : صنعت بانکداری : ساختار و رقابت
مقدمه
1- تحولات تاریخی نظام بانکداری آمریکا
2- نهادهای نظارتی چندگانه
3- نوآوری مالی و تکامل صنعت بانکداری
3-1- واکنش به تغییرات شرایط تقاضا: بی ثباتی نرخ بهره
3-2- واکنش به تغییرات در شرایط عرضه فن آوری اطلاعات
4- نوآوری مالی و افول بانکداری سنتی
4-1-کاهش منافع هزینه ای درتجهیز منابع ( بدهی ها ) در آمریکا
4-2-کاهش منافع درآمدی در تخصیص منابع ( دارایی ها )
4-3-واکنش بانک ها
4-4-کاهش فعالیت بانکداری سنتی در سایر کشورهای صنعتی
5-ساختارصنعت بانکدایری تجاری در آمریکا
5-1-محدودیت در ایجاد شعبه
5-2-واکنش به محدودیت های ایجاد شعبه
5-3-شرکت های هلدینگ بانکی
5-4-دستگاه های خودپرداز
5-5-یکپارچه سازی بانک ها و بانکداری در سرتاسر کشور
5-6-مقایسه ی ساختاربانکداری در ایالات متحده و کشورهای دیگر بازار کارا قوی چیست؟
6-آیا ادغام بانکی و بانک های سرتاسری مفیداست؟
7-تفکیک صنعت بانکداری از دیگر صنایع خدمات مالی
7-1-لغوتدریجی قانون گلس – استیگال
7-2- قانون نوسازی خدمات مالی گرم – لیچ – بلیلی سال 1999: لغو قانون گلس – استیگال
7-3- تفکیک صنعت بانکداری و دیگر صنایع خدمات مالی سراسر جهان
8- صنعت مؤسسات اندوخته پذیر از نظر مقررات و ساختار
8-1-انجمن های پس انداز و وام
8-2-بانک های پس انداز مشترک
8-3-اتحادیه های اعتباری تعاونی
9- بانکداری بین الملل
9-2-بازار یورو و دلار
9-3-بانک های خارجی در ایالات متحده
10-خلاصه
11-سوال ها و مسائل
12-منابع اینترنتی

فصل دوازدهم : تحلیل اقتصادی مقررات بانکی
مقدمه
1-اطلاعات نامتقارن و تنظیم فعالیت های بانکی
2-چترایمنی دولت : بیمه ی سپرده و FDIC
2-1-کژمنشی و چترایمنی دولت
2-2-اثر چترایمنی دولت بر گژگزینی
2-3-ادغام مالی و چترایمنی دولت
3-محدودیت های مربوط به نحوه ی نگهداری داریی ها و الزامات سرمایه ای
4-آیا مقررات بال 2 علمی است؟
5- نظارت بانکی : صدور مجوز و بازرسی
6-ارزیابی مدیریت ریسک
7-الزامات مرتبط با افشای اطلاعات و صورت های مالی
8- حمایت از مصرف کننده
9-محدودیت هایی برای رقابت کردن
10-مشکلات مربوط به تنظیم مقررات برای بانکداری بین المللی
11-علت وقوع بحران در مؤسسات پس انداز و وام و نظام بانکی در آمریکا در دهه ی 1980
12-بحران های بانکی در سراسر جهان
12-1-اسکاندیناوی
12-2-آمریکای لاتین
12-3-روسیه و اروپای شرقی
12-4-ژاپن
12-5- چین
12-6- آسیای شرقی
12-7- پدیده ای با قابلیت تکرارپذیری بالا
13-خلاصه
14-سوال ها و مسائل
15-منابع اینترنتی

بهره برداری از دومین کافه کارآفرینی خراسان رضوی

رکنا: با حضور مدیران استانی، فرمانده نیروی انتظامی،شهردار و دیگر مسئولان شهرستان های مشهد و شاندیز، دومین کافه کارآفرینی استان در شهر رویایی پدیده مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، محمدامین بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در حاشیه این افتتاحیه گفت: پس از راه‌اندازی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و در راستای رسالتی که در این زمینه بر عهده داشتیم، بستری را جهت شکوفا شدن خلاقیت و ایده‌های نو که منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوین شود، در قالب کافه کارآفرینی ایجاد کردیم.

وی افزود: این کافه کارآفرینی، در راستای توسعه فرهنگ کار و با همیاری کانون کارآفرینان، شرکت پدیده سلامت، شتابدهنده لوتوس، شتابدهنده کالومین و دیگر فعالان این حوزه تحت عنوان کافه کارآفرینی دژ در شهر رویایی پدیده افتتاح شد.

وی اظهارداشت: تلاش داریم تا کافه های کارآفرینی مختلفی را به منظور اتصال کارآفرینان، صاحبان ایده، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، صنعتگران، سیاست‌گذاران و افراد جویای کار با هدف رونق فضای کارآفرینی، رشد خلاقیت و شکوفایی ایده‌های کسب‌وکار و شبکه‌سازی در مشهد و دیگر شهرهای استان مورد بهره برداری قرار دهیم.

بابایی طرح کافه کارآفرینی را زمینه مشارکت کارآفرینان در ارائه مشاوره های تخصصی به مجریان طرحهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: فعالان اقتصادی و کسانی که برای اجرای طرحهای کارآفرینانه با مشاوره می توانند در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار در کافه با ایده های نو مشارکت داشته باشند و با مشارکت دانشجویان در سطح دانشگاهها، ایده ها و نوآوریها جمع آوری شود.

محمودجانی درمیان رئیس کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کشور نیز در این برنامه گفت: یکی از مشکلات اصلی در ابتدای شکل گیری هر کسب و کار و استارتاپ، نبود یک پاتوق ثابت و تخصصی جهت گرد هم آمدن اعضای تیم است.

وی افزود: کافه های کارآفرینی، با ایجاد یک فضای نوآورانه و جذاب محلی ایده آل برای جلسات و فعالیت های گروهی و همفکری های استارتاپی است.

جانی درمیان ادامه داد: در کافه های کارآفرینی با توجه به تجربه و شناختی که از طرفین فوق داریم و همچنین ارتباط مؤثر با مسئولین دستگاه‌های اداری، در قالب یک دورهمی دوستانه بین طرفین اتصال برقرار کرده و تلاش می‌کنیم در چارچوب قانون موانع پیش روی آنان را با همکاری دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه ها برداریم.

بررسی کشنده داف مدل های XF-CF-LF +معایب و مزایا

کشنده داف محصول شرکت خودروسازی پر قدرت هندی می باشد که چندین سال می باشد که در زمینه ی خودروهای سنگین فعالیت می کند.

بهترین کشنده 2018 بهترین کامیون 2018 مجله ماشین سنگین مشخصات کشنده داف قیمت کشنده داف خودروهای سنگین قدرت کامیون حمل بار کامیون کشنده داف CF

قابل بیان می باشد دفتر اصلی شرکت بزرگ خودروسازی داف در شهر آیندهوون هلند قرار دارد درضمن باید بگوییم که این شرکت خودروسازی شهرت قابل قبولی را دارد.

این شرکت بزرگ در سال1993 فعالیت خودرا در زمینه ی تولید و طراحی خودروهای داف آغاز کرد! همچنین باید بگوییم که مدیر عامل اصلی این شرکت بزرگ خودروسازی هری شیپرز می باشد که کارآفرین بزرگ کشور هند محسوب می شود.

بیشتر تولید و طراحی کشنده های داف در کشور هند انجام می شود و فقظ کابین و اکسل کشنده های داف در بلژیک تولید و در آخر به کارخانه مادر شرکت خودروسازی داف در هلند ارسال می گردد.

در ضمن باید بگوییم که در بعضی از مدل های کشنده های داف از گیربکس و محور های شرکت zf استفاده میشه که این شرکت از طرفداران زیادی در سرتاسر جهان برخورداره که آلمانی محسوب می شود.

البته قابل ذکر هستش که اندکی از مدل های محصولات شرکت داف در شرکت لیلاند موتورز که یک شرکت انگلستانی می باشد که سالیان زیادی می باشد در زمینه ی تولید کامیون و سایر خودروهای سنگین فعالیت می کند.

نکته ی بسیار جالبی که حتما باید به آن اشاره کنیم این موضوع می باشد که صاحب اصلی شرکت خودروسازی داف یک شرکت آمریکایی به نام پاکار می باشد همچنین باید بگیم که شرکت پاکار زیر مجموعه های زیاد و با شهرتی دارد.

این شرکت بزرگ خودروسازی در سال 2018 مقام برترین سازنده ی خودروهای سنگین را در کشور های اروپایی را نصیب خود کرد.

با پیدایش خودروهایی نظیر کشنده داف کمک بزرگی به صنعت خودرویی و صنعت حمل و نقل سرتاسر جهان می کند.

همچنین باید بگوییم خودروهای سنگین نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور دارند.

DAFTRUCKS

شرکت داف کشنده های خودرا در سری های XF ،CF،LF روانه بازار خودروهای سنگین می کند که در ادامه به توضیح کامل هر یک از این سری ها به صورت کامل خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید. کشنده اسکانیا همراه با بررسی کامل سری L،P،G،R،S

داف XF

کشنده داف XF یکی از کشنده های موجود می باشد که در سرتاسر جهان دارای طرفدارن زیادی می باشد این کشنده چندین سال پیش توسط شرکت هندی داف وارد بازار خودروهای سنگین شد.

کشنده ی داف در سال 2018 با تغییرات بسیار زیادی رو به رو شد که این تغییرات باعث بهتر شدن هر چه تمام این کشنده زیبا شده بود.

بیشترین تمرکز شرکت خودروسازی داف تمرکز روی مصرف سوخت و استاندارد آلایندگی این دسته از خودروهای داف XF بود که بالاخره نتیجه نیز داد.

در کابین های سری XF کشنده های اسکانیا از فضای اتاق به صورت بسیار استاندارد بهره مند می باشیم همچنین ویژگی های تجهیزاتی بسایر خوبی به کابین اضافه گردیده است.

دید راننده به جلو بسیار عالی می باشد همچنین از بهترین متریال در تولید و طراحی داشبورد و فضای داخلی این اتاق استفاده گردیده است.

رانندگی در این نسخه از کشنده های XF بسیار لذت بخش و ایمن می باشد در ضمن این کشنده نیز قابلیت ترانزیت شدن به کشور های اروپایی را نیز دارد.

این کشنده پر قدرت از سقف بسیار بلندی برخوردار می باشد فضای داخلی کابین این خودرو از امکانات زیای برخوردار می باشد همچنین فضاهایی برای نگهداری وسایل نیز تعبیه شده است.

این کشنده از تخت خواب برخوردار می باشد همچنین باید بگوییم که زیر این تخت فضای بسیار مناسبی برای نگهداری وسایل دیگر نیز وجود دارد.

مورد بسیار جالبی که باید به آن اشاره ی کنیم طراحی مدرن و هوشمند شاسی کشنده XF می باشد که باعث گردیده مخازن سوخت 1500 لیتری روی شاسی این کشنده قرار بگیرد.

فضای داخلی این دسته از کشنده های داف جا دار ترین نوع خود در بازار خودروهای سنگین جهان می باشد در تولید و بازار کارا قوی چیست؟ طراحی تخت خواب این خودرو چیدمان بسیار حرفه ای وجود دارد که از نظر بصری بسیار استاندارد می باشد.

در داخل کابین از نورپردازی بسیار زیادی بهره مند می باشیم همچنین سیستم تهویه مطبوع این خودرو کاملا مدرن می باشد که به راننده در سفر های طولانی حس خوبی را انتقال می دهد.
همچنین باید بگوییم که این نورپردازی این خودرو قابل تغییر می باشد که راننده با مشاهده شرایط می تواند تنطیمات دل خواهی را روی نورپردازی این کشنده انجام دهد.
موتور های که در این خودرو بهره مند می باشیم از قدرت بسیار بالایی برخوردار می باشد همچنین شرکت داف با ترفند هایی بازار کارا قوی چیست؟ که روی موتور این سری از کشنده ها انجام داده است توانسته مصرف سوخت این کشنده را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

گیربکس های اتوماتیک نیز که مدل TRAXON می باشد که دارای 12 دنده و 16 دنده می باشد! این مدل از گیربکس های TRAXON باعث تعویض سریع تر دنده ها می شود همچنین این گیربکس مجهز به ECOROLL می باشد که مصرف سوخت کشنده را تا حد زیادی کم می کند.

همچنین این مدل از گیربکس از کیفیت و قدرت بالایی برخوردار می باشد که به مرور زمان از خرابی این قطعه جلوگیری می کند.

شرکت خودروسازی داف از مدل و تنوع زیادی در سری های XF استفاده کرده است که مشتریان می توانند با توجه به نیاز خود این مدل ها را در حین خریداری سفارش دهد.

مدل های سری XF کشنده داف در سه مدل کابین Super Space Cab، Space Cab و Comfort Cab! موجود و قابل سفارش می باشد همچنین موتور هایی که در سری xF استفاده می شود! در دو مدل MX-11 و MX-12 موجود می باشد که از 449 و 483 اسب بخار برخوردار می باشد.

در ضمن محور کشنده های XF نیز قابل سفارش و قابل تغییر می باشد که توسط راننده با توجه به نیاز خود قابل سفارش می باشد.

کشنده داف CF

کشنده های داف سری CF نیز از قدرت و شهرت بسیار زیادی برخوردار می باشد! باید بگوییم CF با امکانات و طراحی که دارد مزایای خوبی را به راننده ارائه می دهد.

این کشنده پر قدرت رانندگی بسیار لذت بخش و امنیت بسیار زیادی را به راننده ارائه می دهد! که در سفرهای طولانی از خستگی پیش از حد راننده جلوگیری می کند.

در مدل های سری CF کشنده های داف افزایش راندمان خودرو! و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ،افزایش رضایت راننده ،تقویت ظاهر داخلی و استاندارد آلایندگی به راحتی قابل مشاهده می باشد.

در کابین های سری CF کشنده های داف از فضای اتاق! به صورت بسیار استاندارد بهره مند می باشیم همچنین ویژگی های تجهیزاتی بسایر خوبی به کابین اضافه گردیده است.

دید راننده به جلو بسیار عالی می باشد همچنین از بهترین متریال در تولید و طراحی داشبورد و فضای داخلی این اتاق استفاده گردیده است.

رانندگی در این نسخه از کشنده های CF بسیار لذت بخش و ایمن می باشد! در ضمن این کشنده نیز قابلیت ترانزیت شدن به کشور های اروپایی را نیز دارد.

این کشنده پر قدرت از سقف بسیار بلندی برخوردار می باشد !فضای داخلی کابین این خودرو از امکانات زیای برخوردار می باشد همچنین فضاهایی برای نگهداری وسایل نیز تعبیه شده است.

این کشنده از تخت خواب برخوردار می باشد همچنین باید بگوییم که زیر این تخت فضای بسیار مناسبی برای نگهداری وسایل دیگر نیز وجود دارد.

نکته ی بسیار جالب این سری از کشنده های داف وجود 2 صندلی در پشت سر راننده می باشد! که در صورت نیاز می توان تا 3 صندلی را در حین خریداری این خودرو سفارش داد.

فضای داخلی این دسته از کشنده های داف جا دار ترین نوع خود در بازار خودروهای سنگین جهان می باشد! در تولید و طراحی تخت خواب این خودرو چیدمان بسیار حرفه ای وجود دارد که از نظر بصری بسیار استاندارد می باشد.

در داخل کابین از نورپردازی بسیار زیادی بهره مند می باشیم همچنین سیستم تهویه مطبوع! این خودرو کاملا مدرن می باشد که به راننده در سفر های طولانی حس خوبی را انتقال می دهد.

همچنین باید بگوییم که این نورپردازی این خودرو قابل تغییر می باشد! که راننده با مشاهده شرایط می تواند تنطیمات دل خواهی را روی نورپردازی این کشنده انجام دهد.

موتور های که در این خودرو بهره مند می باشیم از قدرت بسیار بالایی برخوردار می باشد !همچنین شرکت داف با ترفند هایی که روی موتور این سری از کشنده ها انجام داده است توانسته مصرف سوخت این کشنده را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

گیربکس های اتوماتیک نیز که مدل TRAXON می باشد که دارای 12 دنده و 16 دنده می باشد این مدل از گیربکس های TRAXON! باعث تعویض سریع تر دنده ها می شود همچنین این گیربکس مجهز به ECOROLL می باشد که مصرف سوخت کشنده را تا حد زیادی کم می کند.

همچنین این مدل از گیربکس از کیفیت و قدرت بالایی برخوردار می باشد که به مرور زمان از خرابی این قطعه جلوگیری می کند.

شرکت خودروسازی داف از مدل و تنوع زیادی در سری های CF استفاده کرده است! که مشتریان می توانند با توجه به نیاز خود این مدل ها را در حین خریداری سفارش دهد.

مدل های سری CF کشنده داف در سه مدل کابین Super Space Cab، Space Cab و Comfort Cab موجود! و قابل سفارش می باشد همچنین موتور هایی که در سری CF استفاده می شود در دو مدل MX-11 و MX-12 موجود می باشد! که از 449 و 483 اسب بخار برخوردار می باشد.

در ضمن محور کشنده های CF نیز قابل سفارش و قابل تغییر می باشد که توسط راننده با توجه به نیاز خود قابل سفارش می باشد.

کشنده داف LF

کشنده های داف سری LF نیز از قدرت و شهرت بسیار زیادی برخوردار می باشد باید بگوییم LF! با امکانات و طراحی که دارد مزایای خوبی را به راننده ارائه می دهد.

این کشنده پر قدرت رانندگی بسیار لذت بخش و امنیت بسیار زیادی را به راننده ارائه می دهد! که در سفرهای طولانی از خستگی پیش از حد راننده جلوگیری می کند.

در مدل های سری LF کشنده های بازار کارا قوی چیست؟ داف! افزایش راندمان خودرو و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری ،افزایش رضایت راننده ،تقویت ظاهر داخلی و استاندارد آلایندگی به راحتی قابل مشاهده می باشد.

در کابین های سری LF کشنده های داف از فضای اتاق به صورت بسیار استاندارد بهره مند می باشیم! همچنین ویژگی های تجهیزاتی بسایر خوبی به کابین اضافه گردیده است.

دید راننده به جلو بسیار عالی می باشد همچنین از بهترین متریال در تولید و طراحی داشبورد و فضای داخلی این اتاق استفاده گردیده است.

رانندگی در این نسخه از کشنده های LF ! بسیار لذت بخش و ایمن می باشد در ضمن این کشنده نیز قابلیت ترانزیت شدن به کشور های اروپایی را نیز دارد.

این کشنده پر قدرت از سقف بسیار بلندی برخوردار می باشد! فضای داخلی کابین این خودرو از امکانات زیای برخوردار می باشد همچنین فضاهایی برای نگهداری وسایل نیز تعبیه شده است.

این کشنده از تخت خواب برخوردار می باشد همچنین باید بگوییم که زیر این تخت فضای بسیار مناسبی برای نگهداری وسایل دیگر نیز وجود دارد.

نکته ی بسیار جالب این سری از کشنده های داف وجود 2 صندلی در پشت سر راننده می باشد که در صورت نیاز می توان تا 3 صندلی را در جین خریداری این خودرو سفارش داد.

فضای داخلی این دسته از کشنده های داف جا دار ترین! نوع خود در بازار خودروهای سنگین جهان می باشد در تولید و طراحی تخت خواب این خودرو چیدمان بسیار حرفه ای وجود دارد! که از نظر بصری بسیار استاندارد می باشد.

در داخل کابین از نورپردازی بسیار زیادی بهره مند می باشیم! همچنین سیستم تهویه مطبوع این خودرو کاملا مدرن می باشد که به راننده در سفر های طولانی حس خوبی را انتقال می دهد.

همچنین باید بگوییم که این نورپردازی این خودرو قابل تغییر می باشد !که راننده با مشاهده شرایط می تواند تنطیمات دل خواهی را روی نورپردازی این کشنده انجام دهد.

موتور های که در این خودرو بهره مند می باشیم از قدرت بسیار بالایی برخوردار می باشد!همچنین شرکت داف با ترفند هایی که روی موتور این سری از کشنده ها ! انجام داده است توانسته مصرف سوخت این کشنده را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

گیربکس های اتوماتیک نیز که مدل TRAXON می باشد! که دارای 12 دنده و 16 دنده می باشد این مدل از گیربکس های TRAXON باعث تعویض سریع تر دنده ها می شود ! همچنین این گیربکس مجهز به ECOROLL می باشد که مصرف سوخت کشنده را تا حد زیادی کم می کند.

در ضمن باید بگوییم در سری LF کشنده های داف از گیربکس های دستی! نیز استفاده شده است که مشتریان محترم می توانند در حین سفارش با توجه به نیاز خود سفارش دهد.

باید بگیم که مصرف سوخت هم تا 6 درصد تو این سری از کشنده ها کاهش داده که خودش یک مزیت مهم به حساب میاد.

همچنین این مدل از گیربکس از کیفیت و قدرت بالایی برخوردار می باشد که به مرور زمان از خرابی این قطعه جلوگیری می کند.

شرکت خودروسازی داف از مدل و تنوع زیادی در سری های LF استفاده کرده است !که مشتریان می توانند با توجه به نیاز خود این مدل ها را در حین خریداری سفارش دهد.

مدل های سری LF کشنده داف در بازار کارا قوی چیست؟ سه مدل کابین Super Space Cab، Space Cab و Comfort Cab موجود و قابل سفارش می باشد! همچنین موتور هایی که در سری LF! استفاده می شود در دو مدل PACCAR PX-7 و PACCAR PX-5 موجود می باشد که از 449 و 483 اسب بخار برخوردار می باشد.

در ضمن محور کشنده های LF نیز قابل سفارش و قابل تغییر می باشد که توسط راننده با توجه به نیاز خود قابل سفارش می باشد.

اعلام ظرفیت‌های استانی به دبیرخانه آزمایشگاه ملی تست خودرو

معرفی ظرفیت‌های استانی دانشگاه آزاد به دبیرخانه آزمایشگاه ملی تست خودرو در دومین جلسه مشورتی ایجاد این آزمایشگاه مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از تبریز، دومین جلسه مشورتی ایجاد آزمایشگاه ملی تست خودرو با حضور مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها، روسای شورای پژوهش و فناوری استان ها، روسای مراکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و متخصصین امر به میزبانی واحد تبریز و به صورت برخط برگزار شد.

آرش رنجبران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی ضمن اشاره به پتانسیل‌های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی کشور و نیز توانمندی‌های اعضاء هیات علمی این دانشگاه به بیان ضرورت ایجاد آزمایشگاه ملی تست خودرو پرداخت.

وی با بیان اینکه تقریبا در هیچ کجای دنیا یک مجموعه کامل آزمایشگاهی که بتواند کلیه خدمات استاندارد مرتبط با تست خودرو را از نظر عملکردی و قطعات ارائه کند وجود ندارد، به بهره گیری از امکانات کلیه استان‌ها اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در کنار این همکاری باید تعامل لازم با آزمایشگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی فعال در این زمینه به نوعی صورت گیرد که بدون نیاز به سرمایه گذاری بسیار هنگفت بتوان ضمن انجام بخش عمده‌ای از تست‌های الزامی سازمان ملی استاندارد، تدوین استاندارد و انجام بازرسی، خدمات مورد نیاز خودروساز‌ها را نیز پوشش داد.

رنجبران با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به عنوان دبیرخانه آزمایشگاه ملی تست خودرو انجام برنامه ریزی و هماهنگی‌های لازم را در این خصوص برعهده خواهد داشت، از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی سایر استان‌ها خواست امکانات و پتانسیل‌های استان متبوع خود به دبیرخانه آزمایشگاه ملی تست خودرو اعلام کنند.

عبدالله محمدی مدیرکل شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با بازار کارا قوی چیست؟ اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که در سطح کلان دانشگاه آزاد اسلامی در حال پیگیری است و در سند تحول و تعالی دانشگاه نیز آمده، موضوع راه‌اندازی آزمایشگاه‌های استاندارد ملی به‌خصوص آزمایشگاه استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ است افزود: در این راستا تعامل مناسبی با سازمان ملی استاندارد شکل گرفته و یکی از مواردی که در جلسات برگزار شده با سازمان ملی استاندارد مطرح شد این بود که دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یک نهاد توانمند وارد حوزه خودرو شده و در زمینه استاندارد خودرو کار کند.

محمدی با اشاره به ابلاغ صادرشده از سوی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی برای استان آذربایجان شرقی بر لزوم ترسیم نقشه راه کلی تاکید و متذکر شد: برای انجام این کار بزرگ، استان آذربایجان‌شرقی باید به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده قوی در سطح ملی از توان استان‌های دیگر استفاده کرده و نسبت به تجمیع این توانمندی‌ها به صورت فیزیکی یا زنجیره‌ای اقدام و در زمینه‌های مختلف خودرو از تعریف استاندارد‌ها تا انجام آزمایش‌های مختلف تقسیم کار کند.

در ادامه این جلسه نماینده‌های استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، قزوین، یزد، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، مرکزی، زنجان و واحد جامع مستقل نجف آباد به معرفی پتانسیل‌ها و بیان دیدگاه‌های خود در این زمینه پرداختند و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی این طرح را مورد بررسی قرار دادند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.