الگوی مثلث انبساطی


اتریوم در تاریخ 18 ژوئن 2022 از کف قیمت 883 دلار روند صعودی خود را آغاز نمود و یک الگوی انبساطی را تشکیل داد که تا به امروز در محدوده الگو باقی مانده و فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. در حال حاضر، نمودار در یک محدوده قیمت مهم قرار دارد که در فراز و فرودهای قبلی به عنوان یک ناحیه حمایتی / مقاومتی نسبتا قوی عمل کرده است. محدوده‌ای که در زمان کنونی می‌تواند خط گردن الگوی سر‌و‌شانه نیز شمرده شده و بر اهمیت این سطح قیمتی بیفزاید. پیش‌بینی ما این است که نمودار در این ناحیه با مقاومت مواجه شده و تا محدوده 1179 دلار نزول خواهد کرد. سپس در این محدوده با برخورد به کف الگوی انبساطی مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی جدیدی را آغاز کند .در این صورت، سناریوی صعودی ما فعال شده و پتانسیل صعود قیمت تا هدف قیمتی 3200 دلار وجود خواهد داشت.

ویژگی های الگوی نقطه ی اوج (کف) انبساطی

شناسایی و بررسی ویژگی های الگوی کف و اوج لوزی. … مهمترین مسئله آن است که باید یک گوه انبساطی در مرحله اول، و ”مثلث همگرا” در مرحله ی دوم الگوی کف لوزی … مدت (کانسالیدیشن) به وجود آید و سپس نقطه ی ورود دیگری را در جایی که …

آرایشها و الگوها – پله 26 – مرجع آموزش بورس

الگوی صعودی زاویه دار · الگوی انبساط تحتانی … پترن چارت یا همان آرایشها و الگوها ی قیمت عبارتست از شکل هائی که به دلیل تکرر شکل گیری آنها …. این الگو خود بر دو قسم است : الگوی مثلث انبساطی سر و شانه سقف ، سر و شانه کف الگوی سر و شانه سقف در انتهای یک … قیمت نقطه شکست – < (قیمت اوج نقطه سر – قیمت خط گردن) * 50 ٪ >…

الگوهای ادامه دهنده – 100 سهم

نظریه الگوی قیمت ها بر این فرض استوار است که گذشته تکرار می شود. این نظریه می …. گسترش کنج صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت های بالا به اوج بالاتر و قیمت های پایین نرخ بالاتری را تجربه کنند. برای ایجاد … هدف قیمت: شکست سطح مقاومت: قیمت نقطه شکست + ((بالاترین سقف – پایین ترین کف) * 68%) … الگوی انبساط فوقانی

الگوهای قیمتی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک (قسمت …

الگوهای ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال : پرچم مثلث و مستطیل، مثلث متقارن، … صعود شارپی قیمت (یا نزول شدید در هنگام روند نزولی) که میله پرچم را شکل … مدت زمان الگو می‌تواند از اوج الگو تا ابتدای خط روند پایین در نظر گرفته شود. ….. ۷ – هدف قیمت: با اندازه‌گیری فاصله لبه فنجان (بالاترین نقطه) و کف فنجان، …

توسعه پذیری فضای انسان ساخت با خلاقیت در گشایش …

شده و چگونه هندسه ی مستتر در فضاي دروني با ویژگي هاي معنایي مکان هم افزایي یافته اند؟ … در نظامی چندالیه از مرکز حوضخانه در کف تا فضای هورنو مرکزی سقف بنا امتداد یافته … الگوي خالقانه اي از فضا ایجاد می شود که این امر باعث انبساط خاطر استفاده …. در چهار گوشه، اوج سیالن فضایي ایجاد شده است و گشایش و.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

1. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ. ﯾ: ﮏ. ﺗﺤﻠ. ﯿ. ﻠﮕﺮ. ﯿﺗﮑﻨ. ﮑﺎل. ﯽﻣ. ﺗﻮاﻧﺪ. از. اﺳﺘﺮاﺗﮋ …. ﻧﻘﻄﻪ. روي. ﻧﻤﻮدار. ﻗﯿﻤﺖ. ﻧﻬﺎﯾﯽ. روزي. را. ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ. ﺳﻬﺎم. در. آن. ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﺷﺪه. اﺳﺖ …… زﻣﺎﻧﯽ. اﺳﺖ. (. ﻣﺜﻼ. ﺗﻐﯿﯿﺮ. در. اﻧﺘﻈﺎرات. و. ﺗﻮﻗﻌﺎت. ﺳﻬﺎﻣﺪاران. ﯾﮏ. ﺷﺮﮐﺖ. ) در. ﻧﻤﻮدار. ﻗﯿﻤﺖ،. ﮐﻒ. ﻫﺎ …… اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎن اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ …… ﻗﯿ …

اصل مقاله (13.45 MB) – مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

تونل. سازی. با. EPB. مطالعه. ی. موردی. : تونل. های. متروی. شیراز. رضا رحمان. نژا. د*1. ؛. مهدی … انواع. دیگر. سپرها. استفاده. می. شود. ؛. در. نتیجه. می. توان. تا. حد. قابل. توجهی …… مقادیر عکس. العمل سازه و تغییر. مکان نقطه. ی. اوج سازه به. طور مداوم ثبت می. شو. د. …… انبساط. فوم. ) FER. و(. غلظت ماده. ی کف. ساز. در محلول فوم. )f. C. ( استفاده. می.

اردیبهشت ۱۳۹۲ – هنرهای ایرانی

مبانی اولیه و پایه هنر های تجسمی نقطه و خط و سطح هستند که قبلا توضیحاتی در این باره داده شد . … بسته به اين كه نقطه ي بصري در كجاي كادر قرار گرفته باشد، موقعيت هاي … سطح ممكن است مستوي باشد مانند يدوار يا كف اتاق، سطح زمين فوتبال يا سطح روي يك كتاب … نقش نور در بازنمايي حجم و خصوصيات آن نيز شايسته توجه است.

انواع لوله در تأسیسات و لوله کشی ساختمان – کیلید

لوله کشی ساختمان دارای انواع مختلفی بخش است که شامل موارد زیر می‌شود. … شما موظف هستید در محل نصب پمپ ها و مخازن آب ساختمان خود یک کف شو نصب کنید. …. اکسیژن، محدودیت در تحمل فشار یا دمای بالا، ضریب انبساط زیاد و … … کنند که تلفیقی از پلیمر و فلز باشد که لوله سوپر پایپ نقطه اوج این فنّاوری است.

ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ – دانشگاه صنعتی شاهرود

6. ﻧﺤﻮه. ﻗﺮارﮔ. ﺮﯿ. ي. ﺗﺠﻬ. ﯿ. ﺰات. در ….. ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادي از. آن. ﻫﺎ …… ﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺒﺴـﺎط ﻣﺤﺴﻮﺳـﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ….. اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻒ آن از ﺳﻄﺢ ﺗﻮري ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪ. اي. 40. ﻣﯿﻠﯽ …… ﻣﻘﺪار ﻧﻮﻓﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﻦ اوج درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ. ﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.

موضوع وتعريف علم اكولوژي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

و در تركيب. باساير عوامل. چه. نقشي. درانتشار، تعداد و ويژگي. هاي. مورفولوژ. ي. ک و ف. يزي. ولوژ. ي …… در مورد نقطه اوج يا كليماكس دو نظريه وجود دارد: نظريه. تک. اوجي.

Untitled – دانشگاه شاهد

… به دلیل برخورداری. از ماهیت انقالبی دارای ویژگی هایی است که منجر به تولید مؤلفه های تمدنی ارزشمندی در جهت ….. عناصر شش گانه باشند، تجلیات عینی تمدن اسالمی خواهند بود؛ الگوهای تولید و مصرف، تعامل با …… اوج رابطـه اخـوّت و بـرادری و مسـئولیت هـای متقابـل …… زن بودن، برای زن یک نقطه ی امتیاز است، یک نقطه ی افتخار است.

طراحی امور گرافیکی با رایانه – پایگاه کتاب های درسی – رشد

واژه هاي مصوب ژئوفيزيک

point. 79 characteristic earthquake. زﻣﻴﻦ. ﻟﺮزۀ ﺳﺮﺷﺘﯽ … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﺒﺴﺎط …. ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ از اﻟﮕﻮﯼ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج.

کتاب بحران های جوی – پورتال اداره کل هواشناسی استان اصفهان

أَﻟَ ﻢ ﺗَ ﺮَ أَ نﱠ ا ﷲَ ﯾ ﺰﺟﯽ ﺳ ﺤ ﺎﺑﺎً ﺛُ ﻢ ﯾ ﺆَﻟﱢ ﻒ ﺑ ﯿﻨَ ﻪ ﺛُ ﻢ ﯾ ﺠ ﻌ ﻠُ ﻪ ر ﮐَﺎﻣﺎً ﻓَﺘَ ﺮَي اﻟْ ﻮ د ….. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ …… ﻧﻘﺶ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ….. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗ …… ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر واﻗﻌﯽ اﻧﺒﺴﺎط ﺳﺮﯾﻊ و ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا ، ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺿﺮﺑﺘﯽ …… ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣﺎن اوج ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎي.

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان اس …

الزاماً بيانگر مواضع و ديدگاه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان و ماهنامه ….. در نقطه ی مقابل، در سیستمی که جدیداً تعریف شده قرار است …… مهندسان برج، یک سازه را طراحی کردند که میتوانست کف ….. الگوهاي. شبکه اي کریستال ها همه و همه داللت بر سرچشمه ی به. کمال رسیده ی اراده ي خداوندي است …… 8 – سمیع آذر، »اوج و افول مدرنیسم«، ج 1، ص73.

admin – 6/19 – سازه فضایی(سازه فضاکار) فضا سازه Archive …

مساحت زمین 52234 متر مربع …… انتقال ساده تر نیروها از نقطه ی اوج سازه به بخش های تحتانی،شکل های فضاکار آن ها …

سرگذشت صنعت نفت در ايران

ارائه روش جديد براي پاک سازي و بازيافت لجن و رسوبات كف مخازن ذخيره نفت خام در مقياس … شناسايي و تدوين مشخصات انواع گاماآلومينا به عنوان پايه كاتاليست هاي … بررسي اثر جهش هاي نقطه اي بر خواص آنزيم پراكسيداز ترب سياه كوهي به منظور ….. سنتز و شناسايي غشاي نانو زئوليتي LTL برپايه ي آلومينا و بررسي خواص جداسازي آن.

هیدرولوژی مهندسی جزوه

مطالعه وضعيت و خصوصيات فيزيکي آب بخصوص در رابطه با مسائل … تر از جنبه. هاي نظري آن است . به آن قسمت از علم. هيدرولوژي که بر. مسائل ع. مل. ی ….. Point Rain fall. 🙂 بارش نقطه. اي مقدار آمار بارندگي است که يک ايستگاه باران …… هاي پستي و بلندي حوضه شامل سطح حوضه، شيب، الگوي رودخانه. اي و نمايه … تا زمان اوج هيدروگراف است.

2 ﺣﻔﺎري ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

ﺳﺨﺘﻲ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻔﺎري. ﻫﺎي اﺟﺮا. ﻳ. ﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮد … ﻧﻘﻄﻪ. ﻧﻈﺮﻫﺎي. ﻓﻨﻲ، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺗﻮﻧﻞ. ﻫﺎ و ﺷﻔﺖ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ …… ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﻫﺮ ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ، ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺒﺴﺎط و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮدن از ﻗﺎﻧﻮن ….. ﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻒ ﺗﻮﻧﻞ را ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﻳﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ …… اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ اوج و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺪه در ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻟ.

Page 1 شناسایی ادوار تجاری بخش مسکن در اقتصاد ایران على …

سوییچینگ ……….. وما كف..میجینگ . …. عظیمی از سرمایه های سرگردان با انگیزه ی سوداگری وارد بخش مسکن می شود و …. سیکل از حضیض به سمت اوج حرکت می کند اقتصاد در دوره رونق قرار دارد و مراحل بهبود و انبساط را.

بهترین و ساده ترین روش انتخاب پمپ آب خانگی • گروه …

برای آپارتمان های دارای یک حمام، هفت نقطه طراحی و برای آپارتمان ها ی دارای دو حمام، یازده ….. یا ست کنترل نصب نمائیم بهتراست یابامنبع انبساط وکلیدمکانیکی,؟ ….. باید عرض کنم در زمان اوج مصرف ساختمان های مجاور آب واحد های ما به طور کامل ….. سلام ، ارتفاع واحد ما از کف و پمپ ، حدود ۱۳ متر است و بدون پمپ در روزهای عادی …

ضوابط ایجاد کمپینگ

. اﻟﮕﻮ. ي. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎ. ﻳﻲ. اراﺿ. ﻲ. در اﻗﻠ. ﻢﻴ. ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ و ﮔﺮم و ﻧ. ﻴ. ﻤﻪ. ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻌﺘﺪل. و ﻣﺮﻃﻮب ….. ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه و ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اراﺋﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎ و ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي …… ﻧﻘﻄـﻪ. ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ . اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺧﺪﻣﺎت. ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز. در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي. ﻛـﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ. ﺑﻄـﻮر …… ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً روي زﻣﻴﻦ و ﻛﻒ ﺣﻴـﺎط ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔـﻆ ﺣـﺮارت زﻣـﻴﻦ و ﺣﻔـﻆ ﺣـﺮارت …… اوج آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود.

طراحی خطوط لوله زیر دریا

های شکست و تغییر شکل را داشته و پایداری خط لوله را به ارمغان بیاورد،. می …. شکست تسلیم برحسب تغییر شکل تعریف شده است، نه تنش؛ این بدان معنی است که … می. تواند. ، با داشتن الزاماتی برای کارخانه. های فوالد که فوالد با کیفی. ت. ی را …. فشار طراحی در نقطه مبدا …. واقعی مطمئنا شامل شرایط متنوع اشتراک لوله و الگوی مثلث انبساطی کف دریا می.

علم و هنر تولید کاشی و لعاب سرامیک

ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻒ. : اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﭘﺨﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﺣﺮارت ﭘﺨﺖ ﺣﺪوداً. 1175 … وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮم ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﻮده و ﻣﻮاد …… ﺧﻮاص رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ، اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ، ﺧﻮاص ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ….. ﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و از ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻠﯿﺲ …… از ﻣﺮﮐﺰ در ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻣﺴﺎوي ﻧﯿﺮوي وزن ﻣﯽ ﮔﺮ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي ……. . …. ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻏﺮﺑﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ ﺩﺭ … ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ. آرﻣﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣ. ﯽ. 8/. ﻣﯽ. ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ. ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩ. ﺍﻣﻦ …… ﻓﻨﺎﻭﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺍﻭﺝ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺩﻫﻪ …… ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺩﺭ …… ﺳﺎﺯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺽ ﺁﺏ، ﻛﻒ …… ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﻛﺜﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ، ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷ.

پنجاه مورد از نشانه های خدا و زیبایی های هستی نسخه متنی

50 مورد از نشانه هاي خدا و زيبايي هاي هستي 50 مورد از نشانه هاي خدا و زيبايي هاي هستي … جوي به نقطه بارش برسد ابتدا ذرات آب در …… روي کره ي زمين دانست ، زيرا بزرگ ترين نتيجه و فايده را به دنبال دارد . ويژگي …. که الگوي رفتاري واحد براي همه دنيا …… اوج ميابد. عشق در قالب دلها در شکل ها و رنگ هاي تقريباً مشابهي متجلي مي شود و داراي …

الگوی قیمتی پرچم سه گوش (Pennant)

در تحلیل تکنیکال رایج، الگوی پرچم سه گوش به عنوان الگوی ادامه دهنده طبقه بندی می شود. بنابراین، این الگو نشان دهنده این است، روندی که قبل از ظاهر شدن الگو وجود داشته است، پس از تشکیل شدن الگو به مسیر خود ادامه خواهد داد.

الگوی پرچم سه گوش نشان گر یک رول بک اصلاحی می باشد که اغلب به دنبال یک حرکت قوی جهت یافته به شکل یک مثلث کوچک بوده و بر خلاف روند تشکیل می شود.

یک مثلث سه گوش در تایم فریم بالاتر، یک مثلث در تایم فریم کوتاه می باشد.

در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی مثلث سه گوش فقط می تواند در داخل یک روند ظاهر شود و نشانه ی ادامه ی روند فعلی می باشد

منطقی است، هنگامی که قیمت خط مقاومتی الگو را شکست و به سقف محلی رسید یا آن را رد کرد (Buy zone)، یک سفارش خرید ثبت نمایید.
حد سود باید به اندازه ی روند قبل از الگو (دسته پرچم)، تعیین شود (Profit zone).
حد ضرر می تواند در سطح کف محلی، قبل شکست مقاومت (Stop zone) تعیین گردد.

توسط mania bozorgi

پست های مرتبط

الگوهای خاص در فارکس forex

کندل دوجی Doji candle

تعریف اسپرد در معاملات بازار فارکس

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

شاید برای شما جالب باشد

الگوهای خاص در فارکس forex

کندل دوجی Doji candle

تعریف اسپرد در معاملات بازار فارکس

آموزش ثبت نام در بروکر کپیتال استند capitalxtendirn

به آکادمی آموزشی فارکس ایرانی (forexirani.ir) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این الگوی مثلث انبساطی بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند تا ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

دوره تکنیکال جامع

دوره آنلاین
شروع دوره : 30 مهر لغایت 24 دی
جمعه ها ساعت 16 لغایت 19
طول دوره : 40 ساعت آموزشی
به همراه تشکیل جلسات حل تمرین هفتگی وایجادگروه پشتیبانی
با اعطای گواهی حضور معتبر و امکان دسترسی به فیلم دوره

دوره تحلیل تکنیکال جامع با پوشش دقیق تمامی سرفصل های بروز و کاربردی در طول یک ترم تحصیلی خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد.تفاوت این دوره با دوره های مشابه رویکرد عملیاتی،کاربردی و پروژه محور می باشد که در کنار آموزش دقیق سرفصل های دوره،انجام پروژه های عملیاتی و کاربردی و برگزاری جلسات حل تمرین با حضور مدرس دوره جهت یادگیری هرچه بیشتر مباحث،برنامه ریزی شده است.دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار داده و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش خواهد داد.

22 نفر ظرفیت باقیمانده

توضیحات

چنانچه با طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید الگوی مثلث انبساطی اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

پس از ثبت نام و پرداخت،فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.لطفا مطالعه نمایید.(جهت دسترسی به فایل،وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با مراجعه به بخش سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر،فایل را دانلود نمایید)

لینک ورود به جلسات دوره ،چند روز قبل از شروع دوره در ناحیه کاربری شما،بخش سفارشات دوره و وبینار قرار خواهد گرفت.همچنین لینک جلسه به همراه مشخصات کاربری برای ورود به کلاس از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.لازم به ذکر است این دوره در بستر نرم افزار محبوب ادوبی کانکت برگزار خواهدشد.

تخفیف دوره: ۲۰ درصد تخفیف برای دانشجویان و مدیران،کارکنان و کارشناسان نهادهای مالی.جهت اخذ کد تخفیف مستندات لازم را به آیدی تلگرامی [email protected] ارسال کنید.

تحلیل تکنیکال در دو دهه گذشته به شدت در بین معامله‌گران بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل به طور خلاصه به مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌پردازد. به طور کلی تحلیل تکنیکال یعنی بررسی کامل یک نمودار از جوانب مختلف که منجر به درک رفتار خریداران و فروشندگان می شود، تمام هنر یک تحلیلگر درک درست این رفتار ها بر مبنای ابزار های موجود است و در نتیجه به کمک گذشته آن دارایی و نمودار آن، سناریو هایی برای آینده قیمتی آن دارایی میتوان تصور کرد.

گروه پیشگامان دنیای مالی در این دوره آموزشی جامع با تدریس یکی از اساتید جوان و موفق این حوزه سعی خواهد کرد ضمن پوشش سرفصل های کاربردی و به روز با دید کاربردی و پروژه محور،تحلیل تکنیکال کاربردی را بصورت جامع خدمت شرکت کنندگان محترم ارائه دهد.تفاوت این دوره با دوره های مشابه را میتوان در نگاه عملیاتی،مسأله محور و برگزاری جلسات حل تمرین مکرر توسط مدرس دوره دانست.

هدف از دوره تحلیل تکنیکال آشنایی کامل فعالان انواع بازارهای مالی با روش‌های تحلیل تکنیکال در بازار و کسب تجربه در خصوص روش‌های معامله‌گری در بازار می‌باشد. دوره حاضر خلاقیت و ابتکار مخاطب را هدف قرار می‌دهد و با پرورش ذهن تحلیلگر، خلاقیت را افزایش می‌دهد.

انتظار می رود در پایان این دوره آموزشی،شرکت کننده محترم با تمامی سرفصل های تحلیل تکنیکال آشنا شده و بتواند در نتیجه جلسات حل تمرین و انجام پروژه های عملیاتی،فرایند کامل تحلیل تکنیکال را بصورت دقیق انجام دهد.

سیستم معاملاتی ای سی دی

دانلود بروشور دوره

۴۰ ساعت آموزشی

بخش اول: مقدمه ای بر علم تحلیل تکنیکال(تعریف کلی و عمومی تحلیل تکنیکال/هدف تحلیل تکنیکال/تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی / انتقادهای واردشده برتحلیل تکنیکال

بخش دوم : آشنایی با انواع نمودارهاومقیاس ها(نمودارمیله ای)/نمودار شمعی ژاپنی/خطی/مقیاس حسابی/مقیاس لگاریتمی

سناریوی صعود اتریوم با احتمال بازگشت از محدوده کف الگوی انبساطی!

ETHUSDT

اتریوم در تاریخ 18 ژوئن 2022 از کف قیمت 883 دلار روند صعودی خود را آغاز نمود و یک الگوی انبساطی را تشکیل داد که تا به امروز در محدوده الگو باقی مانده و فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. در حال حاضر، نمودار در یک محدوده قیمت مهم قرار دارد که در فراز و فرودهای قبلی به عنوان یک ناحیه حمایتی / مقاومتی نسبتا قوی عمل کرده است. محدوده‌ای که در زمان کنونی می‌تواند خط گردن الگوی سر‌و‌شانه نیز شمرده شده و بر اهمیت این سطح قیمتی بیفزاید. پیش‌بینی ما این است که نمودار در این ناحیه با مقاومت مواجه شده و تا محدوده 1179 دلار نزول خواهد کرد. سپس در این محدوده با برخورد به کف الگوی انبساطی مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی جدیدی را آغاز کند .در این صورت، سناریوی صعودی ما فعال شده و پتانسیل صعود قیمت تا هدف قیمتی 3200 دلار وجود خواهد داشت.

شرح 3 الگوی مثلث در بورس (همراه استراتژی معاملات)

آموزش الگوی مثلث تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث به طور کلی سه نوع دارد و یک الگوی نموداری متداول در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران باید به آن آگاه باشند.

در بین الگوهای قیمتی، الگوهای مثلث به چند دلیل حائز اهمیت هستند.

مثلث‌ها کاهش نوسانات را در طول زمان نشان می‌دهند که در نهایت ممکن است دوباره افزایش یابد.

این مسئله، بینشی تحلیلی در مورد شرایط فعلی قیمت ارائه می‌کند و همچنین اینکه چه نوع شرایطی ممکن است در آینده پیش آید.

الگوی مثلث (هم به هنگام شکل‌گیری و هم هنگامی که کامل می‌شود) می‌تواند نمایانگر فرصت‌های معاملاتی باشد.

1. مثلث متقارن

یک مثلث متقارن هنگامی اتفاق می‌افتد که حرکات صعودی و نزولی قیمت دارایی، در طول زمان به ناحیه‌ای کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود.

الگوی قیمت مثلث متقارن

در این الگو، حرکت به سمت بالا و پایین محدودتر از سابق است و این حرکت نسبت به آخرین حرکت رو به بالا و پایین زیاد نیست.

به عبارت دیگر، در این الگو، نوسانات رو به بالا در نقطه‌ای پایین‌تر و نوسانات رو به پایین در نقطه‌ای بالاتر شکل می‌گیرد.

وصل کردن سقف نوسان‌های بالا با خط روند و کف نوسان‌های پایین با خط روند باعث ایجاد یک مثلث متقارن می‌شود جایی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند.

هنگامی که بتوان سقف دو نوسان بالا و کف دو نوسان پایین را به وسیله یک خط روند به یکدیگر متصل کرد می‌توان مثلث را رسم کرد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار به سمت بالا و پایین حرکت کند، معامله‌گران معمولا پیش از ترسیم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان بالا و پایین را شکل دهد.

در کاربرد واقعی، اغلب مثلث‌ها را می‌توان با روش‌های اندک متفاوتی رسم کرد. به عنوان مثال، عکس فوق، روش‌های مختلفی را نشان می‌دهد که ممکن است معامله‌گران مختلف یک الگوی مثلث را در این نمودار خاص یک دقیقه‌ای ترسیم کرده باشند.

2. مثلث افزایشی (Ascending triangle)

یک مثلث افزایشی با نوساناتی که در سقف، به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

هنگامی که یک خط روند با اتصال سقف نوسانات بالا ترسیم می‌شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که کف نوسان‌های رو به پایین را به هم متصل می‌کند، زاویه‌ای صعودی دارد که باعث ایجاد یک مثلث افزایشی می‌شود.

نوسانات قیمت در حین شکل‌گیری و تکمیل این الگو، به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به بالا به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث افزایشی را هنگامی می‌توان ترسیم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

3. مثلث کاهشی (Descending triangle)

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.

الگوی قیمت مثلث کاهشی در نمودار

هنگامی که یک خط روند در امتداد نوسانات رو به پایین (کف‌ها) مشابه ترسیم شود، یک خط افقی ایجاد می‌کند. خط روندی که نوسانات نزولی بالای مثلث را متصل می‌کند زاویه‌ای به سمت پایین دارد، و باعث ایجاد یک مثلث کاهشی می‌شود.

در این الگو، نوسانات قیمت به یک ناحیه کوچکتر و کوچکتر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به پایین به یک سطح تقریبا یکسان می‌رسد.

یک مثلث کاهشی را می‌توان هنگامی ترسیم کرد که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین توسط یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

در واقع، هنگامی که شما بیش از دو نقطه برای اتصال داشته باشید، خط روند ممکن است به طور کامل و بی‌نقص کف‌ها و سقف‌ها را به یکدیگر متصل نکند. نباید انتظار داشت این خط‌ها به شکلی ایده‌آل به هم وصل شوند.

صرفا باید خطوط روندی را ترسیم کنید که به بهترین شکل، مطابق با عملکرد قیمت باشند.

استراتژی شکست (Breakout Strategy)

استراتژی شکسته‌شدن قیمت را می‌توان در انواع مثلث استفاده کرد.

شکست الگوی مثلث تحلیل تکنیکال

صرف نظر از اینکه مثلث افزایشی، کاهشی یا متقارن باشد، شیوه عمل براساس این استراتژی یکسان است.

به هنگام حرکت قیمت یک دارایی به بالاتر از خط روند بالایی یک مثلث، می‌توان وارد معامله خرید شد است.
هنگامی که قیمت یک دارایی، به زیر خط روند پایینی مثلث نزول کرد باید دست به فروش زد.

از آنجا که هر معامله‌گر ممکن است خطوط روند خود را اندکی متفاوت رسم کند، ممکن است نقاط ورود و خروج به معامله در بین معامله‌گران اندکی متفاوت باشد.

برای تشخیص شکست‌های واقعی و خروج قیمت از مثلث، هنگامی که قیمت در حال خروج از مثلث است، افزایش در حجم معاملات می‌تواند سیگنالی از معتبر بودن شکست باشد.

هدف این استراتژی، به دست آوردن سود به هنگام خروج و دور شدن قیمت از مثلث است.

اگر قیمت به پایین‌تر از حمایت مثلث (خط روند پایین‌تر) بشکند، آنگاه معامله‌گر یک معامله فروش (Short کردن) با حد ضرری که بالای نوسان بالای اخیر، یا بالای مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) قرار داده شده، آغاز می‌کند (در بورس تهران هنوز امکان Short کردن وجودن ندارد).

اگر قیمت بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالاتر) شکسته شود، آنگاه معامله‌گر وارد معامله خرید می‌شود و حدضرر را کمی پایین‌تر از کف قیمت اخیر قرار می‌دهد.

برای خروج موفقیت‌آمیز از معاملات سودآور، برای معاملات خود حدسود تعیین کنید.

می‌توان حدسود را روی قیمتی است که معادل کل ارتفاع الگوی مثلث باشد. به عنوان مثال، اگر مثلث در قسمت قطور خود (ضلع چپ) 50 تومان ارتفاع داشت، آنگاه هدف سود را باید 50 تومان بالاتر از نقطه شکست قرار دهید.

حدسود، ساده‌ترین رویکرد برای خروج از یک معامله سودآور است. درنهایت، قیمت یا به حدضرر یا به حدسود خواهد رسید.

مشکل اینجاست که گاهی معامله ممکن است سود خوبی نشان بدهد اما به حدسود نرسد. برای این شرایط و برای جلوگیری از سوخت شدن سودها، معامله گران باید معیارهای بیشتری به استراتژی خروج از معاملات اضافه کنند. مثلا تعیین کنند که اگر قیمت، روندی خلاف پوزیشن اتخاذ شده آغاز کرد از معامله خارج شوند.

استراتژی پیش‌بینی

شکل پیشرفته‌تر این استراتژی، پیش‌بینی تشکیل مثلث و مسیر نهایی شکست قیمت است.

با فرض پیش‌بینی تشکیل الگوی مثلث و پیش‌بینی مسیر آینده شکست، معامله‌گران اغلب می‌توانند معاملاتی با سود احتمالی بسیار خوب در مقایسه با میزان ریسک بدست آورند.

فرض کنید یک مثلث شکل می‌گیرد و یک معامله‌گر معتقد است که قیمت درنهایت آن را شکسته و خارج شده به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

در این مورد، معامله‌گر میتواند به جای صبر کردن برای شکست، نزدیک به حمایت مثلث خرید کند.

با خرید نزدیک به کف مثلث، معامله‌گر با قیمت بسیار بهتری وارد معامله می‌شود و با تعیین حد ضرر در زیر مثلث، میزان ریسک معامله کم خواهد بود.

اگر قیمت به سمت بالا شکسته شود، همان روش یکسانی که برای هدف‌گذاری شرح داده بودیم را می‌توان به عنوان هدف قیمت تعیین کرد. معامله‌گری که پیش‌دستی می‌کند و قبل از شکست مثلث وارد معامله می‌شود، به خاطر اینکه قیمت ورود به معامله پایین‌تر است، از معامله‌گری که منتظر شکست مثلث است سود بیشتری از بازار می‌گیرد.

برای استفاده از “استراتژی پیش‌بینی” یک مثلث باید حداقل سه بار با حمایت و یا مقاومت برخورد کند، به این علت که در سومین (یا آخرین) برخورد با حمایت یا مقاومت است که معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای انجام دهد.

دو نوسان اول تنها برای ترسیم مثلث استفاده می‌شوند. بنابراین، الگوی مثلث انبساطی برای ایجاد سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، و انجام معامله در یکی از آنها، قیمت باید حداقل سه مرتبه به آن سطح برخورد کند.

اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک

همیشه از یک حد ضرر استفاده کنید.

حتی اگر قیمت شروع به حرکت به نفع شما کند، می‌تواند در هر زمانی بازگشت داشته باشد (در ادامه بخش شکست کاذب را ببینید).

داشتن حد ضرر به معنای کنترل ریسک است. اگر دارایی در جهت پیش‌بینی شده پیشرفت نکند، معامله‌گر با کمترین ضرر از معامله خارج می‌شود.

داشتن حد ضرر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا اندازه ایده‌آل پوزیشن (مبلغی که وارد معامله می‌کند) را انتخاب کند. اندازه پوزیشن تعداد سهام (بازار سهام)، لات‌ها (بازار فارکس)، یا قراردادهایی (بازار معاملات آتی) است که در یک معامله به کار گرفته می‌شود.

برای محاسبه اندازه ایده‌آل پوزیشن، ببینید که تا چه اندازه حاضرید برای یک معامله ریسک کنید.

معامله‌گران حرفه‌ای به طور معمول یک درصد (یا کمتر) از کل موجودی حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. یک درصد از حساب خود را محاسبه کنید. به عنوان مثال، اگر کل سرمایه بورسی شما 120 میلیون تومان است، می‌توانید تا 1.2 میلیون در هر معامله ریسک کنید.

پس از آگاهی به این موضوع، تفاوت بین قیمت‌های ورود و حد ضرر خود را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال، اگر نقطه ورود شما به یک سهم 1500 تومان و حد ضرر شما 1350 تومان باشد، پس ریسک شما 150 تومان در هر سهم خواهد بود. برای محاسبه تعداد سهامی که می‌توانید در هر معامله داشته باشید، 1.2 میلیون تومان (حداکثر ریسک) را تقسیم بر 150 تومان (ریسک به ازای هر سهم) کنید. به این ترتیب شما می‌توانید اندازه پوزیشن خود را تا 8,000 سهم انتخاب کنید.

این حداکثر مقداری است که شما می‌توانید وارد معامله کنید تا ریسک‌تان در معامله تقریبا معادل یک درصد از موجودی کل حساب‌تان باشد.

اگر سرمایه‌تان رقم بالاییست، مطمئن شوید در سهمی وارد می‌شوید که معاملات آن حجم کافی دارد. اگر اندازه پوزیشن خود را نسبت به بازاری که در آن معامله می‌کنید بیش از اندازه بزرگ بگیرید، در معرض ریسک عدم‌نقدشوندگی قرار می‌گیرید.

شکست‌های کاذب (False breakouts)

شکست‌های کاذب مشکل اصلی هستند که معامله‌گران به هنگام معامله براساس الگوهای مثلث‌ یا هر الگوی قیمتی دیگری با آن مواجه‌ می‌شوند.

شکست کاذب در تحلیل تکنیکال

یک شکست کاذب هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از مثلث رفته و سیگنال یک شکست را می‌دهد اما سپس در مسیر عکس بازگشت می‌کند و حتی ممکن است از طرف دیگر مثلث بشکند و خارج شود.

شکست‌های کاذب بخشی از معاملات هستند و ممکن است منجر به ضرر در معاملات شوند.

در مواجهه با شکست‌های کاذب نباید دلسرد شوید.

تمام شکست‌ها کاذب نیستند و شکست‌های کاذب در حقیقت می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا معامله را بر اساس استراتژی پیش‌بینی (که شرح دادیم) انجام دهند.

اگر در یک معامله نیستید و قیمت در مسیری مخالف آنچه انتظار داشتید دچار شکستی کاذب شد، فورا وارد معامله شوید!

به عنوان مثال، فرض کنید مثلثی شکل می‌گیرد و ما بر اساس تحلیل خود از عملکرد قیمت آن محدوده انتظار داریم که قیمت در نهایت به سمت بالای مثلث شکسته شود.

اما این اتفاق نمی‌افتد و قیمت اندکی پایین‌تر از مثلث رفته و سپس به شکلی تهاجمی به سمت مثلث برگردد. در این صورت، می‌توانید یک معامله خرید شوید و حدضرر را دقیقا در زیر کیف اخیر قرار دهید از آنجا که حرکت قیمت به سمت پایین شکست می‌خورد، بسیار محتمل است که قیمت سعی کند از مثلث خارج شده و به بالاتر از آن رشد کند.

سخن آخر در خصوص الگوهای مثلث

الگوی مثلث از الگوهای متداول قیمتی است که در نمودارها به وفور می‌توان یافت.

دانستن نحوه تفسیر و معامله کردن با الگوهای مثلث‌ مهارت خوبی است زیرا آنها رایج هستند اما ممکن است هرروز و در تمام دارایی‌ها اتفاق نیفتند.

معامله‌گران کوتاه‌مدت، اغلب احتیاج به طیف گسترده‌تری از استراتژی‌ها دارند و نه فقط الگوهای مثلث.

مفاهیمی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت را می‌توان برای معامله با سایر الگوهای نموداری نیز به کار گرفت، مانند محدوده‌های رنج، گوه‌ها (wedges) و کانال‌ها.

پیش از اقدام به معامله این الگوها با پول واقعی، تشخیص، ترسیم و معامله با الگوهای مثلث‌ را با معاملات مجازی تمرین کنید. به این ترتیب می‌توانید قبل از اینکه سرمایه خودتان را به ریسک بیندازید، مطمئن شوند که با تحلیل و تشخیص الگوهای مثلث، توانایی کسب سود را دارا هستید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.