تعریف مناطق عرضه و تقاضا


مدیریتی

فرض کنید که منحنی امکان تولید در جامعه ای به صورت جدول زیر باشد :

الف ) منحنی امکانات تولید را با توجه به اطلاعات جدول رسم کنید : ب ) اگر این اقتصاد در نقطه ول رسم کنید : ب ) اگر این اقتصاد در نقطه c باشد ، هزینه فرصت برای این جامعه که تصمیم به تولید 3 واحد پوشاک دارد ، چه قدر است . آیا چنین تغییر تولیدی متضمن رشد اقتصادی است یا خیر ؟ چرا ؟

پ ) اگر این اقتصاد یک واحد پوشاک و 15 واحد خوراک تولید نماید این وضعیت نشانه تورم است یا بیکاری؟ توضیح دهید

2 – توابع عرضه و تقاضا برای کالا در بازار به صورت Q D = 400 – 2 P , Q 6 = 34 P – 72 می باشد

الف ) قیمت و مقدار تعادلی را تعریف کنید . ب ) در صورتی که تابع عرضه به صورت Q 6 = 15 P – 90 تغییر یابد ، قیمت و مقدار تعادلی را تعیین کنید .

3 – یک بنگاه تولیدی با تابع تقاضایی به صورت Q D = 60 – 3 P در بازار و . می باشد . مدیریت این بنگاه تابع عرضه Q S = 2 P – 16 را برای محصولات تولیدی اش تخمین زده است . الف ) قیمت و مقدار تعادل را تعیین کنید . در صورتی که دولت بر هر واحد محصول تولیدی بنگاه معادل 3 واحد پولی مالیات وضع کند ، قیمت تعادلی جدید را محاسبه کنید .

4 – تابع تقاضای دو فرد را برای کالایی به ترتیب P = 10 – 2Q , P = 6 – 2 Q می باشد ، اگر بازار از همین 2 فرد تشکیل شده باشد، تابع تقاضای بازار را به دست آورید .

5 – برای توابع تقاضای زیر در سطح قیمت P = 20 ، مقدار کشش قیمتی تقاضا را محاسبه کنید و نوع کالا را از نظر کششی قیمتی تقاضا بیان نمایید .

) 12 Q + 7 P – 216 = 0 الف

6 – فرض کنید که در یک بازار با دو تابع تقاضا مواجه می با شیم . تابع تقاضای اول به صورت Q 1 = 5000P و تابع تقاضای دوم را در نقطه ی P = 10 قطع می نماید . اگر کشش قیمتی تقاضای تابع تقاضای دوم در نقطه ی تقاطع 6 برابر کشش قیمتی تقاضای تابع اول باشد ، تابع تقاضای دوم را تعیین کنید .

7 – فرض کنید که با دو تابع عرضه مواجه باشیم . تابع عرضه ی اول به صورت Q = -4 + 6 P و در سطح قیمت P =15 تابع عرضه دوم را قطع کند ، اگر کشش قیمتی عرضه برای تابع عرضه اول ، در نقطه تقاطع 8 برابر کشش قیمتی عرضه تابع عرضه دوم باشد ، تابع عرضه دوم را تعیین کنید .

1- تفاوت اساسی علم اقتصاد و علوم طبیعی در چیست ؟

الف ) آزمایشگاه ب ) شرایط زمانی ج ) شرایط مکانی د ) موضوع مطالعه

2 – کدام یک از راه های زیر موجب حرکت از نقطه A به نقطه B در منحنی امکانات تولیدی می شود ؟

الف ) تقسیم کار ب ) افزایش منابع طبیعی ج ) انتخاب کارا د ) حداقل کردن هزینه فرصت

3 – الف ) انتخاب کدام یک از نقاط شکل رو به رو رشد اقتصادی بیشتری را در آینده به دنبال خواهد داشت ؟

الف ) A ب) B ج ) C د ) D

ب 3 – کدام نقطه عدم کارایی را در تولید نشان می دهد ؟

الف ) A ب ) B ج ) C د( D

ج 3 – کدام نقطه کارایی اقتصادی را نشان می دهد ؟

الف ) A ب ) B ج ) E د ) نمی توان تعیین کرد

4 – کمیاب ترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدام یک از منابع است ؟

الف ) منابع طبیعی ب ) منابع سرمایه ای ج ) منابع انسانی کارفرمایی د ) منابع انرژی

5 – کدام یک از کالاهای زیر می تواند پست باشد

الف ) نوشابه ب ) آسپرین ج ) سیگار د ) نان

6 – اگر کالای x و y جانشین باشد ، با فرض افزایش قیمت کالای x کدام نتیجه حاصل می شود ؟

الف ) کاهش تقاضای کالای y ب ) افزایش تقاضای y ج ) افزایش تقاضای x د ) تقاضای y

7 – اگر با افزایش در آمد مصرف کننده تقاضای کالا نیز افزایش یابد ، در آن صورت آن کالا چه نامیده می شود ؟ تغییری نمی کند

الف ) معمولی ب ) پست ج ) ضروری د ) لوکس

8 – کدام یک از موارد زیر سبب انتقال منحنی تقاضا نمی شود ؟

الف ) تغییر در سلیقه ب ) تغییر در در آمد ج ) تغییر در قیمت کالا د ) تغییر انتظارات درباره قیمت های نسبی آینده

9 – در دنیای دو کالایی اگر یک کالا پست باشد در آن صورت کالای دیگر :

الف ) نمی تواند لوکس باشد ب ) نمی تواند ضروری باشد ج ) نمی تواند معمولی باشد

د ) نمی تواند پست باشد

10 – در معادله تقاضا Q = 20 – 2 P شیب منحنی تقاضا برابر است با :

الف ) 2- ب ) 5/0- ج ) 2+ د ) 5/0+

1- بانک مرکزی تورم سال 1377 را 20 درصد اعلام کرده است ، این موضوع در حیطه اقتصاد دستوری است یا اثباتی ؟ چرا ؟

2- در سال 1377 دولت به منظور تامین مالی کسری بودجه اش اقدام به فروش اوراق مشارکت نمود . این اقدام در حیطه ی اقتصاد خرد است یا کلان ؟ چرا ؟

فصل اول : معرفی عرضه و تقاضا و بازار

1 – مفهوم تعادل چیست ؟ با رسم نمودارهای مناسب نشان دهید تعادل هنگامی که عرضه و تقاضا شیب متعارف خود را نداشته باشند نیز می تواند پایدار باشد .

2 – با توجه به توابع عرضه و تقاضای زیر: D : P = 300 – 3 Q

الف ) نقطه تعادل بازار را معین کنید؟

ب ) آیا تعادل پایدار است ؟ با نمودار تقریبی رسم شود

3 – روش تحلیل مقایسه ای ایستا چگونه است ؟ یک مثال از کاربرد آن در اقتصاد خرد بیان کنید .

4 – در رابطه با درستی یا نادرستی عبارت زیر استدلال نمایید .

اگر افزایش قیمت قند ، منجر به کاهش تقاضا برای چای گردد در این صورت افزایش قیمت چای می بایستی تقاضا برای قند را کاهش دهد .

5 – چگونگی تاثیر هر یک از حالات زیر را بر منحنی عرضه چرم در ایران تجزیه و تحلیل کنید . اگر تغییر در عرضه وجود دارد ، منحنی عرضه چرم در چه جهتی منتقل می شود ؟ چرا ؟

الف ) ایران و ترکیه قراردادی مبنی بر صدور چرم ایران به ترکیه برای اولین بار امضا کنند .

ب ) قیمت گوشت گاو کاهش پیدا کند

ج ) دستگاه جدید دباغی چرم اختراع شود که هم ارزان تر وهم سریع تر از دستگاه های قبلی کار کند .

د ) قیمت چرم افزایش یابد

ه ) دولت برای چرم ، سقف قیمت تعیین کنید و مانع فروش به قیمتی بیشتر شود .

6 – دانستن انواع کشش در مورد تابع تقاضایی که شما فروشنده محصول آن می باشید چه کمکی می تواند به شما بکند ( تحلیل کنید )

7 – سینما قدس در سانس های آخر شب با کمبود در آمد مواجه است . مدیر مالی سینما گزارش زیر را برای مدیریت سینما ارائه کرده است . مدیر با استفاده از اطلاعات زیر بلیط سینما را از 4000 به 6000 ریال افزایش می دهد . نظر شما راجع به این تصمیم چیست ؟ کشش قیمتی تقاضا برابر 5/1- تعداد تماشاگر 300 نفر

تعریف مناطق عرضه و تقاضا

سخنرانی مدیرعامل برق منطقه ای یزد پیش از خطبه های نماز جمعه یزد/ مدیریت همزمان عرضه و تقاضای برق در استان یزد

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، ضمن تشریح وضعیت صنعت برق استان یزد، از مردم، مشارکت بیشتر در زمینه مدیریت مصرف برای گذر موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۱ را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، ابوالفضل اسدی با اشاره به اینکه استان یزد از نظر بهره برداری از انرژی خورشیدی رتبه برتر کشور را دارد، کمترین میزان تلفات انرژی شبکه‌های برق استان در سطح کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای تامین مطمئن بار استان یزد مدیریت همزمان عرضه و تقاضا در دستور کار شرکت برق منطقه‌‌ای یزد است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت عرضه و تولید توسط وزارت نیرو، برنامه ریزی احداث ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه شامل ۱۰ هزارمگاوات نیروگاه خورشیدی و تجدیدپذیر و حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خودتامین صنایع را از جمله اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: سرویس، نگهداری، بازسازی و ارتقاء نیروگاه‌های موجود نیز در قالب صد برنامه در وزارت نیرو تعریف و خوشبختانه صددرصد برنامه‌های توسعه، سرویس و نگهداری شبکه استان یزد با موفقیت انجام شد و در ایام پیک بار تابستان، شبکه استان در آمادگی کامل خواهد بود.

اسدی همچنین خاطرنشان کرد: برای توسعه تولید برق و مدیریت سمت عرضه، بهره برداری از ۱۱۰۰ مگاوات نیروگاه در شهرستان‌های مختلف با مشارکت صنایع و همچنین بهره‌برداری از حدود ۲۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان ۱۴۰۲ و احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی نیز در دست اقدام است که ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر کاهش تلفات شبکه، موجب کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد شرکت برق منطقه‌‌ای یزد توسعه متوازن در استان و ایجاد زیرساخت در شهرستان‌های کمتر برخوردار استان است، پست ۱۳۲ کیلوولت بهاباد، توسعه ترانس پست مروست، پست ۴۰۰ به ۱۳۲ کیلوولت نخلستان و پست ۲۳۰ کیلوولت ساغند را از جمله پروژه‌هایی عنوان کرد که در این زمینه با مشارکت صنایع ایجاد شده و افزود: این پروژه‌ها علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه، موجب توسعه صنعت و افزایش اشتغال در مناطق کمتر برخوردار استان شده و توسعه این مناطق و رشد متوازن تمامی مناطق استان را منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از بار کشور به بار سرمایشی اختصاص دارد، ادامه داد: پس از پایان ۴ ماه گرم سال، میزان بار مصرفی حدود ۲۷ هزار مگاوات کاهش یافته و به تبع آن بالغ بر ۴۰ درصد از نیروگاه‌ها در ایام غیرگرم سال با عدم نیاز مواجه می‌شوند، لذا برای استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی و بیت المال و همچنین مدیریت منابع آبی و سوخت، مدیریت سمت تقاضا نیز امری ضروری است.

دکتر اسدی با بیان اینکه صرفه جویی هم از بعد مذهبی و هم از نظر ملی و محیط زیستی مورد تاکید قرار دارد، خاطرنشان کرد: عایق سازی دیوار، سقف و کف منازل، نصب تجهیزات سرمایشی با راندمان بالا در منازل در حال ساخت و همچنین سرویس وسایل سرمایشی در ساختمان های در حال بهره برداری، استفاده از وسایل برقی با راندمان بالا و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف از جمله اقدامات ساده‌‌ای هستند که در کاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش تاثیر قابل توجهی دارند.

وی همچنین طرح پایلوت بهینه سازی مصرف خانه به خانه را از جمله اقدامات این شرکت عنوان کرد که در سال گذشته برای ۱۰۲۹ منزل مسکونی اجرا شد و افزود: در این طرح سرویس و نگهداری کولر آبی منازل شامل تعویض پوشال، روغنکاری، تعویض تسمه و نصب سایه بان انجام شد و کاهش متوسط ۳۰ درصدی مصرف آب و کاهش متوسط ۱۵ درصدی مصرف برق کولر‌های منازل حاصل شد.

وی ادامه داد: این طرح پایلوت در سال جاری نیز با همکاری کانون‌های خدمت رضوی استان یزد و بسیج دنبال خواهد شد و در صورتی که طرح مذکور توسعه یافته و بهینه سازی ۴۰۰ هزار کولر آبی سطح استان انجام شود، هم در زمینه آب و هم در زمینه برق صرفه جویی بزرگی رقم خواهد خورد.

این مقام مسئول در صنعت برق استان یزد ضمن اشاره به جلسات برگزار شده با صنایع بزرگ استان خاطرنشان کرد: قرار شد تا با مشارکت در طرح‌های مدیریت مصرف و تقاضا توسط صنایع استان، در عین تداوم تولید، تامین برق مشترکین خانگی نیز بدون قطعی صورت بگیرد و امیدواریم با همراهی و مشارکت بیش از پیش مردم فهیم استان یزد، بتوانیم برق مطمئن‌تری برای صنایع استان تامین کرده و از پیک بار تابستان ۱۴۰۱ نیز با موفقیت عبور کنیم.

اوردر بلاک چیست + آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک برای MT4 اطلاعات ضروری در مورد ساختار بازار را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور نواحی احتمالی برگشت روند را مشخص می‌کند. در نتیجه، معامله گران فارکس می‌توانند مناطق برگشت قیمت صعودی و نزولی را شناسایی کرده و بر این اساس خرید و فروش کنند. علاوه بر این، هر زمان که سیگنال معاملاتی در دسترس باشد، این نشانگر هشدار می‌دهد.

اوردر بلاک یک ساختار بازار است که به عنوان آخرین کندل نزولی قبل از حرکت قیمت صعودی و بالعکس شناسایی می‌شود. این بلوک‌های سفارش به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند که در آن معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهت خود را معکوس کند. این اندیکاتور برای معامله‌گران پیشرفته مناسب است.

با این حال، معامله‌گران تازه کار می‌توانند با تمرین و تست آن در حساب دمو مهارت کسب کنند. این اندیکاتور در تمام بازه‌های زمانی و همچنین نمودارهای قیمت روزانه، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می‌کند.

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک

استراتژی اوردر بلاک Order Block

در تصویر بالا نمودارEUR/USD در تایم فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید. همانطور که مشخص است این اندیکاتور اوردهای صعودی را با رنگ آبی و نزولی را با رنگ قرمز مشخص کرده است. علاوه بر این، نشانگر با پیام، صدا و اعلان‌های فشاری هشدار می‌دهد. اینها را می‌توان با توجه به نیازهای کاربر در تنظیمات اندیکاتور وارد کرد.

اگر قیمت وارد بلوک سفارش صعودی شود، نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت است. بنابراین، معامله‌گران باید به دنبال نقطه ورود BUY بر اساس عمل قیمت در بلوک سفارش صعودی باشند. از آنجایی که بلوک سفارش صعودی نشان‌دهنده پشتیبانی قوی است، بهتر است که در صورت استفاده از سایر اندیکاتور‌ها آنها هم طبق استراتژی شما سیگنال خرید دهند بهترین محدوده برای حد ضرر می‌تواند پایین قسمت اوردر بلاک باشد.

به طور مشابه، اگر قیمت وارد یک بلوک سفارش نزولی شود، معامله‌گران فارکس باید موقعیت فروش را قرار دهند و انتظار می‌رود بازار معکوس شود. بهترین ورودی در منطقه نزولی بر اساس اقدام قیمت است. توقف ضرر بالای بلوک سفارش یا نوسان قبلی بهترین نتایج را ارائه می‌دهد. با این حال، معامله‌گران باید به دنبال ثبت سود با نسبت ریسک به پاداش خوب باشند.

آموزش اوردر بلاک

اوردر بلاک در فارکس اغلب یک منطقه است و نه یک خط یا یک نقطه. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید به اوردر بلاک نگاه کنند و در داخل منطقه واکنش مناسب نشان دهند. شکست بلوک سفارش نشان دهنده یک نقطه معکوس بالقوه روند در جهت خلاف روند است. با این حال، بلوک‌های سفارشی که در جهت روند قبلی ادامه می‌یابند، اغلب پاداش بیشتری دارند و نسبت ریسک به پاداش خوبی دارند. اوردر بلاک order block یک اندیکاتور فنی است که بر اساس فعالیت معاملاتی بانک‌های بزرگ و موسسات مالی، مناطق را ترسیم می‌کند.

این روش به طور گسترده توسط معامله‌گرانی که روندها را دنبال می‌کنند استفاده می‌شود. این اندیکاتور سعی بر آن دارد که نواحی یا زون‌هایی که توسط این معامله‌گران اوردر یا سفارش گذاری می‌شود را شناسایی کند. بازیگران بزرگ بازار سطوح با احتمال زیاد تغییر روند را انتخاب می‌کنند. بنابراین، اگر بتوانیم بلوک‌های سفارش order block را در نمودار پیدا کنیم، می‌توانیم سطوح احتمال بالا را پیدا کنیم. از این سطوح می‌توان برای ترید استفاده کرد.

انواع اوردر بلاک

  • Bullish order block
  • Bearish order block

اوردر بلاک صعودی

هنگامی که حداقل پنج کندل صعودی در یک سری پس از کندل نزولی تشکیل می‌شود، یک منطقه بلوک صعودی تشکیل می‌شود. این نواحی قبلاً در اندیکاتور اوردر بلاک برنامه ریزی شده است، بنابراین نیازی نیست که هر بار این شرایط را به صورت دستی بررسی کنید. اندیکاتور OB به طور خودکار مناطق را ترسیم می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

هنگامی که حداقل پنج کندل نزولی در یک سری پس از کندل صعودی تشکیل می‌شود، یک بلوک نزولی در نمودار شکل می‌گیرد.

آموزش اندیکاتور اوردر بلاک Order Block

بلوک‌های سفارش یا اوردر بلاک‌ها سطوحی هستند که توسط موسسات و معامله‌گران بزرگ به عنوان سطوح بحرانی انتخاب می‌شوند. این بلوک‌ها بعداً به مناطق با احتمال زیاد تبدیل می‌شوند. به همین دلیل است که از این بلوک‌ها برای باز کردن سفارشات خرید و فروش معلق استفاده می‌کنند.

این نکته را در نظر داشته باشید که این اندیکاتور هم مانند سایر ابزارها به تنهایی نمی‌تواند سود مداوم یک تریدر را تضمین کند. بنابراین بهتر است از این ابزار در کنار سایر روش‌های معاملاتی مثل پرایس اکشن استفاده شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد.

economy

الف ) قيمت و مقدار تعادلي را تعريف کنيد . ب ) در صورتي که تابع عرضه به صورت Q 6 = 15 P – 90 تغيير يابد ، قيمت و مقدار تعادلي را تعيين کنيد .

۲ – يک بنگاه توليدي با تابع تقاضايي به صورت Q D = 60 – 3 P در بازار مي باشد . مديريت اين بنگاه تابع عرضه Q S = 2 P – 16 را براي محصولات توليدي اش تخمين زده است . الف ) قيمت و مقدار تعادل را تعيين کنيد . در صورتي که دولت بر هر واحد محصول توليدي بنگاه معادل 3 واحد پولي ماليات وضع کند ، قيمت تعادلي جديد را محاسبه کنيد .

۳- تابع تقاضاي دو فرد را براي کالايي به ترتيب P = 10 – 2Q , P = 6 – 2 Q مي باشد ، اگر بازار از همين 2 فرد تشکيل شده باشد، تابع تقاضاي بازار را به دست آوريد .

۴ – براي توابع تقاضاي زير در سطح قيمت P = 20 ، مقدار کشش قيمتي تقاضا را محاسبه کنيد و نوع کالا را از نظر کششي قيمتي تقاضا بيان نماييد .

12Q + 7 P – 216 = 0 الف

7 – فرض کنيد که در يک بازار با دو تابع تقاضا مواجه مي با شيم . تابع تقاضاي اول به صورت Q1 = 5000P و تابع تقاضاي دوم را در نقطه ي P = 10 قطع مي نمايد . اگر کشش قيمتي تقاضاي تابع تقاضاي دوم در نقطه ي تقاطع 6 برابر کشش قيمتي تقاضاي تابع اول باشد ، تابع تقاضاي دوم را تعيين کنيد .

8 – فرض کنيد که با دو تابع عرضه مواجه باشيم . تابع عرضه ي اول به صورت Q = -4 + 6 P و در سطح قيمت P =15 تابع عرضه دوم را قطع کند ، اگر کشش قيمتي عرضه براي تابع عرضه اول ، در نقطه تقاطع 8 برابر کشش قيمتي عرضه تابع عرضه دوم باشد ، تابع عرضه دوم را تعيين کنيد .

فصل اول : معرفي عرضه و تقاضا و بازار

1 – مفهوم تعادل چيست ؟ با رسم نمودارهاي مناسب نشان دهيد تعادل هنگامي که عرضه و تقاضا شيب متعارف خود را نداشته باشند نيز مي تواند پايدار باشد .

2 – با توجه به توابع عرضه و تقاضاي زير: D : P = 300 – 3 Q

الف ) نقطه تعادل بازار را معين کنيد؟

ب ) آيا تعادل پايدار است ؟ با نمودار تقريبي رسم شود

3 – در رابطه با درستي يا نادرستي عبارت زير استدلال نماييد .

اگر افزايش قيمت قند ، منجر به کاهش تقاضا براي چاي گردد در اين صورت افزايش قيمت چاي مي بايستي تقاضا براي قند را کاهش دهد .

4 – چگونگي تاثير هر يک از حالات زير را بر منحني عرضه چرم در ايران تجزيه و تحليل کنيد . اگر تغيير در عرضه وجود دارد ، منحني عرضه چرم در چه جهتي منتقل مي شود ؟ چرا ؟

الف ) ايران و ترکيه قراردادي مبني بر صدور چرم ايران به ترکيه براي اولين بار امضا کنند .

ب ) قيمت گوشت گاو کاهش پيدا کند

ج ) دستگاه جديد دباغي چرم اختراع شود که هم ارزان تر وهم سريع تر از دستگاه هاي قبلي کار کند .

د ) قيمت چرم افزايش يابد

ه ) دولت براي چرم ، سقف قيمت تعيين کنيد و مانع فروش به قيمتي بيشتر شود .

5 – دانستن انواع کشش در مورد تابع تقاضايي که شما فروشنده محصول آن مي باشيد چه کمکي مي تواند به شما بکند ( تحليل کنيد )

6 – سينما قدس در سانس هاي آخر شب با کمبود در آمد مواجه است . مدير مالي سينما گزارش زير را براي مديريت سينما ارائه کرده است . مدير با استفاده از اطلاعات زير بليط سينما را از 4000 به 6000 ريال افزايش مي دهد . نظر شما راجع به اين تصميم چيست ؟ کشش قيمتي تقاضا برابر 5/1- تعداد تماشاگر 300 نفر

مبحث مطلوبيت :

1 – فرض کنيد تابع مطلوبيت مصرف کننده اي به صورت u = 100 x y باشد . الف ) مطلوبيت نهايي x و y را به دست آوريد . ب ) اگر قيمت هر واحد x برابر 20 (واحد پول ) و قيمت هر واحد y برابر 10 (واحد پول ) باشد و مصرف کننده اي قصد داشته باشد 500 واحد پول هزينه کند چه مقدار از هر کالا را خريداري خواهد نمود ؟

2 – فرض کنيد تابع مطلوبيت مصرف کننده اي به صورت u = 20 x y باشد اگر قيمت هر واحد x برابر 8 و قيمت هر واحد y برابر 4 و درآمد مصرف کننده 200 باشد ميزان مصرف از هر کالا را به دست آوريد .

3 – تابع مطلوبيت مصرف کننده اي a = x y با درآمد m = 100 وpy= 1 , px= 2 داده شده است چه مقدار مصرف کالا رفاه مصرف کننده تعریف مناطق عرضه و تقاضا را حداکثر مي کند .

4 – با توجه به تابع مطلوبيت زير تابع تقاضاي فرد را براي کالاي x به دست آوريد. کشش تابع تقاضاي به دست آمده چگونه است ؟ در يک نقطه فرضي آن را محاسبه کنيد

U= 2 x y, Py = 4, C = 400

5 – فرض کنيد قيمت هر واحد کالاي x برابر 10 و هر واحد کالاي y برابر 5 باشد با توجه به جدول مطلوبيت نهايي زير مقدار تقاضا براي هر کالا را در درآمد 85 به دست آوريد .

آموزش به دست آوردن خطوط حمایت و مقاومت بیت کوین

خط مقاومت

امروزه اکثر سرمایه‌گذاران بازارهای مالی برای رسیدن به اهداف و کسب درآمد از طریق خرید و فروش دارایی‌های خود، به دانش فنی نیازمندند. تحلیل تکنیکال به عنوان رایج‌ترین نوع تحلیل در تمامی بازارها کاربرد دارد. این تحلیل ابزارهایی اختصاصی دارد که برای پیش‌بینی روند بازار و اعلام بهترین موقعیت خرید و فروش، افق زمانی مناسب را برای سرمایه‌گذار ترسیم می‌کند. خطوط (سطوح) و مناطق حمایت و مقاومت، کلیدواژه‌ای اساسی در تحلیل تکنیکال است که درک مفاهیم و استفاده عملی از آن برای تمامی عاملین بازار ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله می‌کوشیم که این مفاهیم را معرفی کنیم و نحوه به دست آوردن خطوط مقاومت و خطوط حمایت را توضیح دهیم.

از آنجا که مقاومت و حمایت با مفاهیم ابتدایی‌تری در ارتباط است، در نتیجه برای درک آنها لازم است در ابتدا مفاهیم مربوطه را به زبانی ساده توضیح دهیم تا به اصل مطلب برسیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به زبان ساده یعنی مطالعه و بررسی رفتار قیمت یک تعریف مناطق عرضه و تقاضا دارایی مالی مانند اوراق بهادار یا یک رمزارز مانند بیت کوین در طول یک بازه زمانی و همچنین پیش‌بینی آن در آینده. در تحلیل تکنیکال، فاکتورهایی وجود دارند که باید روی آنها متمرکز شد: زمان، قیمت و عوامل روانشناختی بازار. هنگامی که الگوی حرکت قیمت در یک بازار به طور معناداری تکرار می‌شود، سرمایه‌گذارانی که زودتر از بقیه متوجه این نکته می‌شوند، می‌توانند با استراتژی‌های خود بیشتر از میانگین بازار سود بگیرند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که با شانس بیشتری نسبت به دیگران خود را در معرض سود قرار دهیم و با استفاده از ابزارهایی مانند نمودار‌ها (خطی، میله‌ای، شمعی)، اندیکاتورها، شاخص‌ها و… به ابزارهای مناسبی در این زمینه مجهز شویم.

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick chart)

این نمودار برای تکنیکالیست‌ها بسیار جذاب است! نمودار شمعی یا کندل شبیه نمودار میله‌ای است با این تفاوت که نواحی بین قیمت گشایش (Open) و قیمت بسته شدن (Close) رنگی شده تا حرکت تعریف مناطق عرضه و تقاضا کلی بازار را در بازه زمانی نشان دهد. در واقع نمودار شمعی نمایانگر حرکت قیمت در دوره‌های زمانی مشخص است. هر کندل بر اساس چهار قیمت ترسیم می‌شود: قیمت باز شدن (Open)، قیمت آخر یا قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low).

اگر بازار در بازه زمانی به سمت بالا حرکت کند و به اصطلاح بازار گاوی (bullish) باشد، فاصله بین دو قیمت مذکور به رنگ سبز دیده می‌شود و اگر به سمت پایین حرکت کند و به اصطلاح خرسی (bearish) باشد، ناحیه بین دو قیمت در نمودار شمعی به رنگ قرمز ترسیم می‌شود. البته به جای دو رنگ سبز و قرمز از دو رنگ سفید و سیاه نیز به ترتیب برای نمایش صعودی و نزولی بودن بازار استفاده می‌شود.

بازه زمانی (Time frame)

بسته به اینکه چه نوع سرمایه‌گذاری هستید، می‌توانید از بازه‌های زمانی مختلفی برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. برای مثال اگر ترید روزانه انجام می‌دهید و می‌خواهید که از نوسانات بازارهای رمزارز سود ببرید، می‌توانید قیمت بازار را در بازه‌های زمانی 30 دقیقه، یک ساعت یا 4 ساعت بررسی کنید.

از سوی دیگر اگر معامله‌گر بلندمدت هستید و منتظرید که بازار به سمت محدوده سفارش خرید و فروش مدنظرتان حرکت کند، در این صورت می‌توانید رفتار قیمت را به منظور پیدا کردن الگویی تکرارشونده در بازه زمانی روز یا ماه تحلیل کنید.

روند (Trend)

هنگامی که حرکت بازار را رصد می‌کنید، ممکن است است الگوها و قیمت‌هایی را بیابید که در نمودار خود را نشان می‌دهند. یکی از قابل‌توجه‌ترین صورت‌بندی‌های یک نمودار، خط روند (Trend) است. روند به روانشناسی بازار مربوط است؛ یعنی احساس کلی بازار را اعم از ترس، طمع، انتظارات و… نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت یک رمزارز در نمودار در حال بالا رفتن است، به این معنی است که عوامل و کارگزاران بازار احساس خوبی نسبت به آن رمزارز دارند و به خریدن آن اقدام می‌کنند. این عمل باعث می‌شود که حرکت افزایشی قیمت تشدید شود.

اهمیت روند در این نکته نهفته که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، در واقع خود را به سود رسانده‌اید یا از ضرر جلوگیری کرده‌اید.

تشخیص برخی از روندها آسان است. به طور مثال در دوره زمانی بین جولای و دسامبر 2017 یک روند صعودی بسیار بزرگ در بازار بیت کوین و برخی از رمزارزهای دیگر ایجاد شد، به صورتی که یک حرکت صعودی ممتد و واضح قابل مشاهده بود. اما تشخیص روند همیشه آسان نیست و می‌توان گفت ترسیم خط روند یک هنر است.

یک روش اصلی برای ترسیم خط روند اعم از صعودی و نزولی پیشنهاد می‌شود:

برای ترسیم روند صعودی، هنگامی که یک مومنتوم یا شتاب قیمت را در حالت صعودی نمودار تشخیص دادید، دره‌ها یا نقاط مینیموم قیمت را به هم متصل کنید. برای ترسیم روند نزولی نیز، قله‌ها یا نقاط حداکثر را به هم متصل نمایید.

خطوط مقاومت

تشخیص خطوط اصلی

مهم‌ترین نکته تحلیل تکنیکال، تشخیص بهترین قیمت ممکن برای خرید و فروش است. بهترین حالت این است که رمزارز مشخصی را که زیر نظر دارید در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنید، نگه دارید و در بالاترین قیمت در بازه زمانی مدنظرتان بفروشید. در بازارهای معتبر که در آنها داده‌های زمانی فروانی موجود است، می‌توانید قیمت مناسب را به وسیله سطوح یا خطوط اصلی شناسایی کنید. این سطوح یا خطوط، برای حرکت بازار محدودیت ایجاد می‌کنند.

تمامی بازارها از منطق عرضه و تقاضا پیروی می‌کنند. در هنگام تعادل بازار، عرضه و تقاضا (Supply and demand) با هم برابر هستند و فشاری جهت تغییر قیمت وجود ندارد. تعادل همیشگی نیست؛ زیرا عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به خاطر وجود برخی عوامل و فاکتورها، مقدار عرضه و تقاضای خود را تغییر می‌دهند.

وقتی مقدار عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند و متقابلاً هرگاه تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت تمایل دارد که افزایش یابد. درک و فهمیدن نکته اصلی خطوط اصلی مقاومت و حمایت به این قانون مربوط می‌شود.

خطوط حمایت

خط حمایت، مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی پایین‌تر برود. این سطح همیشه در قسمت پایین قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. افرادی که سطح یا خط حمایت را تشخیص می‌دهند، منتظرند که رمزارز را در این سطح قیمت خریداری کنند. یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تشخیص خط مقاومت، بررسی عملکرد گذشته رمزارز روی نمودار است. توجه به این نکته اهمیت دارد که در هر زمانی یک سطح قیمت می‌تواند سطح یا خط مقاومت باشد که در آن از کاهش قیمت جلوگیری شود.

خریداران احساس می‌کنند که قیمت زیادی کاهش یافته و بهتر است که در این قیمت خرید کنند. از این رو افزایش تقاضا مانع از کاهش قیمت می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، یکی از مهم‌ترین خطوط مقاومت بیت کوین در قیمت حدودی 6000 دلار ایجاد شد. طی سال‌های 2017 و 2018 چندین بار روند قیمت بیت کوین به سمت پایین بود اما هر بار خط مقاومت از نزول به قیمت پایین‌تر جلوگیری کرد.

توجه داشته باشید که در این مبحث، اشاره به سطح قیمت مقاومتی، حدودی و تقریبی است. در مقاومت‌های اصلی به جای آنکه ما سطح قیمت داشته باشیم، مقاومت به صورت محدوده رخ می‌دهد و نه دقیقاً یک سطح قیمت خاص.

هر باری که سطح یا خط مقاومت در معرض حمله قیمت برای شکستن قرار می‌گیرد، قوی‌تر می‌شود. اما بعد از اینکه یک حمایت قوی شکسته می‌شود، احساس بازار به سمتی هدایت می‌شود که به حرکت نزولی خود ادامه داده و به سمت خط حمایت بعدی حرکت کند.

خطوط مقاومت

خط مقاومتی مانعی بر سر راه قیمت است که اجازه نمی‌دهد از سطحی بالاتر برود. این سطح همیشه در قسمت بالای قیمت جاری بازار در نمودار قرار دارد. شما می‌توانید در این نقطه رمزارز خود را بفروشید. می‌توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، سطح یا خط مقاومت را در نقاط اوج قیمت یا قله (Peak) پیدا کنید. در صورتی می‌توان یک قله قیمت را خط مقاومت در نظر گرفت که بالای ارزش فعلی بازار باشد.

فروشندگان احساس می‌کنند که قیمت بسیار افزایش یافته و بهتر است که در این قیمت دارایی خود را عرضه کنند؛ لذا افزایش عرضه مانع از افزایش قیمت می‌شود.

نمودار زیر، خط مقاومت را برای بیت‌کوین در قیمت حدودی 6620 دلار برای سپتامبر 2018 نشان می‌دهد.

خطوط حمایت

تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت

چند راه برای تشخیص و ترسیم خطوط حمایت و خطوط مقاومت وجود دارد:

اعداد رند (Round Numbers)

روشی ساده برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایت، توجه به اعداد رند (Round Number) است. یافته‌های اقتصاد رفتاری به صورت تجربی نشان می‌دهد که اعداد رند می‌توانند موانعی برای حرکت قیمت حساب شوند. البته تعریف عدد رند در بازارهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال می‌توان به مقاومت قیمت دلار روی 20 هزار و اخیراً 30 هزار تومان در بازار ارز داخلی اشاره کرد.

قانون 20-80

این قانون رسمی نیست اما بررسی آن روی نمودارهای قیمت می‌تواند درستی نسبی آن را نشان دهد. این قانون به این نکته اشاره دارد اگر فرضاً 500 خط مقاومت باشد، قیمت عملاً روی 480 یا 520 خواهد بود.

توجه به گذشته یک نمودار

توجه به گذشته یک نمودار می‌تواند به ما برای تشخیص سطوح کمک کند؛ به خصوص وقتی در گذشته توالی تقریبی قله‌ها یا دره‌ها حول‌وحوش یک سطح قیمت باشد. هر چه تعداد قله‌ها و دره‌ها در یک سطح قیمت بیشتر باشد اعتبار اینکه سطوح اصلی باشند بیشتر می‌شود.

ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement)

پیشنهاد می‌شود که برای تشخیص خطوط مقاوت و خطوط حمایت ، از ابزار فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده کنید. با افزودن ابزار فیبوناچی به یک خط روند در پلتفرم‌ها می‌توانید بلافاصله تعدادی سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده کنید؛ بدون اینکه نیاز باشد خودتان یک به یک آن را استخراج نمایید.

سخن پایانی

در این مقاله کوشیدیم با ذکر مفاهیم مقدماتی همچون تحلیل‌ تکنیکال، بازه زمانی و خط روند، اهمیت این تحلیل را با به‌کارگیری ابزار اختصاصی آن توضیح دهیم. سطوح یا خطوط مقاومت و حمایت، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که برای تحلیل تمامی بازارها استفاده می‌شود. دانستن این مفاهیم برای ترید و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال لازم و ضروری است.

به طور خلاصه، حمایت، سطحی است که فروشندگان با تعداد بیشتری خریدار مواجه می‌شوند. مقاومت نیز سطحی است که خریداران با تعداد افزون‌تری از فروشندگان روبه‌رو هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.