متنوع سازی پرتفوی


(Iranian Journal of Economic Studies (IJES

بسیاری از مشکلات بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تخصیص دارایی هایی که قیمت نسبتاً بالایی در بازار دارند ، درگیر هستند. بنابراین ، هنگام مواجهه با مسائل بهینه سازی پرتفوی، باید مقدار صحیح دارایی ها بدست آورده شود. این پژوهش تمرکز در ارائه مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند هدفه میانگین ـ ارزش در معرض خطر بر مبنای مساله کوله پشتی با در . بیشتر بسیاری از مشکلات بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تخصیص دارایی هایی که قیمت نسبتاً بالایی در بازار دارند ، درگیر هستند. بنابراین ، هنگام مواجهه با مسائل بهینه سازی پرتفوی، باید مقدار صحیح دارایی ها بدست آورده شود. این پژوهش تمرکز در ارائه مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند هدفه میانگین ـ ارزش در معرض خطر بر مبنای مساله کوله پشتی با در نظر گیری گرفتن محدودیت های کاردینالیتی، کمیت و بودجه و متغیرهای گسسته دارد. ارزش در معرض خطر (VaR) به عنوان دومین تابع هدف بر مبنای دو رویکرد متفاوت پارامتریک (ماتریس واریانس کواریانس) و ناپارامتریک (تاریخی) برای ارزیابی ریسک در مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مبتنی برمساله کوله پشتی در نظر گرفته شده است. در این راستا، از بهترین تخمین زننده ها مدل های خانواده گارچ برای برآورد نوسانات شرطی بازدهی در ماتریس واریانس- کواریانس بهره گرفته می شود، که مبتنی بر اندازه گیری و مقایسه معیارهای مختلف در انواع مختلف مدل های خانواده گارچ می باشد.در نهایت خروجی های حاصل از حل مدل پیشنهادی چند هدفه بهینه سازی سبد سرمایه گذاری که ریسک آن با این دو رویکرد متفاوت بدست آمده با یکدیگر مقایسه می گردند و رویکرد برتر در اندازه گیری ریسک در مدل پیشنهادی انتخاب و معرفی می شود.. نهایتا با بررسی یک مطالعه موردی واقعی از بازار سهام ایالات متحده، کارکرد مدل و الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب II بررسی و اعتبار سنجی می شود.

تحلیل مکانیابی هاب لجستیک در استان اصفهان با رویکرد حداقل سازی هزینه شبکه لجستیک در محیط GIS

اعظم جلائی؛ نعمت الله اکبری؛ بابک صفاری

چکیده

بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه طی سالیان اخیر مطرح شده است. ایران علی‌رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های لجستیک ایجاد هاب لجستیک است. از آن‌جا که در نواحی مرکزی ایران هیچ هاب . بیشتر بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه طی سالیان اخیر مطرح شده است. ایران علی‌رغم پتانسیل عظیم در تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه از این منظر عملکرد ضعیفی داشته است. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های لجستیک ایجاد هاب لجستیک است. از آن‌جا که در نواحی مرکزی ایران هیچ هاب لجستیکی وجود ندارد، پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث هاب لجستیک در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان‌یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکانیابی طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول به منظور شناسایی محدوده‌های امکان‌پذیر استان جهت احداث هاب لجستیک، محدوده‌های جغرافیایی مربوط به به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان حذف شده‌اند. در مرحله دوم با رویکرد افزایش انتقال بار از مسیر جاده‌ای به شبکه ریلی ابتدا به مدل‌سازی ریاضی هزینه کل شبکه لجستیک پرداخته شده و سپس هزینه استقرار هاب لجستیک در محدوده‌های امکان‌پذیر به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن‌ها تهیه و درنهایت تمامی لایه‌های اطلاعاتی ایجاد شده با یکدیگر تلفیق شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث هاب لجستیک، شمال شرق دایره حفاظتی مجموعه متنوع سازی پرتفوی شهری اصفهان واقع در بخش مرکزی این استان است که بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی نیز در آن‌جا متمرکز شده‌ است.

مدل مکانی هاتلینگ، توزیع مثلثی، مصرف کنندگان باتجربه و بی تجربه

صلاح سلیمیان؛ کیومرث شهبازی؛ جلیل بادپیما؛ نعیمه حضوری

چکیده

یک تصمیم گیری مناسب در انتخاب مکان بنگاه می تواند نقشی اساسی در بهبود رقابت و سودآوری آن ها داشته باشد. فرض اساسی بیشتر مطالعات مکان موجود فرض توزیع یکنواخت است که در دنیای واقعی کمتر مشاهده می شود. در مقابل ، توزیع مصرف کنندگان ممکن است به شکل یک مثلث باشد ، که در آن مصرف کنندگان در مرکز شهر جمع می شوند. از طرف دیگر ، نوع مصرف کنندگان . بیشتر یک تصمیم گیری مناسب در انتخاب مکان بنگاه می تواند نقشی اساسی در بهبود رقابت و سودآوری آن ها داشته باشد. فرض اساسی بیشتر مطالعات مکان موجود فرض توزیع یکنواخت است که در دنیای واقعی کمتر مشاهده می شود. در مقابل ، توزیع مصرف کنندگان ممکن است به شکل یک مثلث باشد ، که در آن مصرف کنندگان در مرکز شهر جمع می شوند. از طرف دیگر ، نوع مصرف کنندگان از نظر مصرف کنندگان باتجربه و کم تجربه نیز می توانند نقش موثری در تقاضای محصولات داشته باشند. بنابراین ، هدف از این مطالعه بررسی مدل مکان هاتلینگ با فرض توزیع مثلثی مصرف کنندگان و انواع مصرف کنندگان باتجربه و بی تجربه است.این مقاله با لحاظ فروض وجود دو نوع مصرف‌کننده باتجربه و بی‌تجربه که با یک تابع چگالی توزیع مثلثی پخش شده‌اند، مکان‌یابی بهینه را تحلیل کرده است. نتایج نشان می‌دهد که توابع تقاضای دو بنگاه به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف‌کنندگان باتجربه بستگی دارد و قیمت‌های تعادل نش واحد نسبت متنوع سازی پرتفوی به هزینه‌های حمل‌ونقل افزایشی است. در ضمن با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بنگاه1 به مرکز نزدیک‌تر و بنگاه2 از مرکز دورتر می‌شود. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند، قیمت‌های تعادلی یکسانی را تقاضا نمی‌کنند و قیمت هر بنگاه نسبت به مکان بنگاه دیگر، حساس‌تر از مکان خودش است.

طراحی الگوی شایستگی‌های مبتنی بر سوادهای جدید رهبری در حوزه اقتصادی - رویکرد تحلیل محتوای کیفی

مهدی محمدی؛ زهرا نورائی سالک؛ قاسم سلیمی؛ جعفر جهانی

چکیده

مهارت‌های فعلی رهبران برای موفقیت در آینده‌ پیش رو، کافی نخواهند بود. رهبران آینده باید مجهز به سوادهای جدید باشند. هدف این پژوهش، کشف الگوی سوادهای جدید رهبری مدیران ارشد حوزه‌های اقتصادی بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و مرجع داده‌های پژوهش، کتاب‌های "پنج سواد رهبری جهانی" (هامس، 2007) و "سوادهای جدید رهبری" (یوهانسن، 2017) بود که . بیشتر مهارت‌های فعلی رهبران برای موفقیت در آینده‌ پیش رو، کافی نخواهند بود. رهبران آینده باید مجهز به سوادهای جدید باشند. هدف این پژوهش، کشف الگوی سوادهای جدید رهبری مدیران ارشد حوزه‌های اقتصادی بود. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و مرجع داده‌های پژوهش، کتاب‌های "پنج سواد رهبری جهانی" (هامس، 2007) و "سوادهای جدید رهبری" (یوهانسن، 2017) بود که به طور کامل و بر اساس واحد تحلیل مضامین، مطالعه شدند. یافته‌های پژوهش شامل 184 شایستگی‌ مبتنی بر 10 سواد رهبری می‎شد: "1.هوش شبکه‌ای" شامل یادگیری انطباقی و رهایی از مفروضات و باورهای نادرست؛ "2.آینده‌نگری" شامل تصمیم‌‌های ساختمند و سازگاری مطلوب با پیچیدگی، "3. هدایت‌گری راهبردی" شامل کمک به تضمین ماندگاری سیستم و پیوستگی تفکر با تصمیم‌سازی جمعی و هوشمندانه؛ "4.طراحی ژرف‌اندیشانه" شامل هوشیاری مستمر و تعامل در یادگیری مشارکتی، "5.طنین برند" شامل بهره‌برداری از سرمایه فکری مشتریان و ارتباط خودجوش و سازنده، "6.نگاه به آینده و عمل در حال" شامل آینده‌نگری شفاف و تبدیل تهدیدها به فرصت، "7.استقبال داوطلبانه از ترس" شامل تبدیل احساس ترس به احساسی مثبت و یادگیری از اشتباهات خود، "8.رهبری سازمان‌هایی با شکل متغیر" شامل رهبری سیال، سلسله‌مراتب منعطف، "9.حضور در عین عدم حضور" شامل توسعه برند شخصی و مهارت در انتخاب بهترین رسانه و "10.ایجاد و حفظ انرژی مثبت" شامل متعادل سازی انرژی شخصی و اجتناب از شخصیت‌های سمی. در عصر جدید تجهیز مدیران به سوادهای جدید رهبری، به آنان در توسعه و بالندگی سازمان، زیردستان و پاسخگویی به محیط و کسب مزیت رقابتی یاری می‌رساند.

استراتژی بهینه متنوع سازی صادرات محصولات شیمیایی ایران با کمک تئوری فضای محصول و پیچیدگی اقتصادی

انور خسروی؛ سعید دائی کریم زاده؛ بهروز شاهمرادی؛ هیرش سلطانپناه

چکیده

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اقتصادی در آینده، مستلزم سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های تولیدی است که منجر به متنوع سازی صادرات می گردد. با توجه به استراتژیک بودن صنعت شیمیایی در دنیا به‌طور عام و در ایران متنوع سازی پرتفوی به‌صورت خاص و همچنین تأثیرگذار بودن آن بر صنایع بالادست و پایین‌دست، تعیین استراتژی بهینه متنوع سازی صادرات در این صنعت از اهمیت . بیشتر دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اقتصادی در آینده، مستلزم سرمایه‌گذاری در توانمندی‌های تولیدی است که منجر به متنوع سازی صادرات می گردد. با توجه به استراتژیک بودن صنعت شیمیایی در دنیا به‌طور عام و در ایران به‌صورت خاص و همچنین تأثیرگذار بودن آن بر صنایع بالادست و پایین‌دست، تعیین استراتژی بهینه متنوع سازی صادرات در این متنوع سازی پرتفوی صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا از نظریه پیچیدگی اقتصادی که مبنایی برای شناسایی فرصت‌های با پتانسیل بالا در جهت تنوع صادراتی و تئوری فضای محصول که ابزاری قدرتمندی برای شناسایی استراتژی‌ها می باشد استفاده خواهد شد. با تحلیل داده‌های حاصل از میانگین صادرات پنج‌ساله(2018-2014) برای 128 کشور، نتایج بیانگر آن است که ایران از میان 921 محصول شیمیایی شش‌رقمی سامانه هماهنگ شده، در صادرات 78 کد محصول رقابت‌پذیر، در صادرات 295 کد محصول دارای پتانسیل فعال شدن و در صادرات 584 کد محصول رقابت‌پذیر نبوده و فاقد پتانسیل فعال شدن است. سپس با اضافه نمودن دو محدودیت جدید به مدل ، محصولات بالقوه فعال به 145 محصول کاهش یافت. در پایان با اجرای پنج استراتژی تصادفی، حریصانه، درجه بالا، درجه پایین و حداکثری روی شبکه محصولات شیمیایی ایران که به‌صورت یک شبکه عمومی مقیاس آزاد است؛ اثبات شد که ترکیبی از استراتژی‌های حریصانه و حداکثری، زمان انتشار شبکه را به حداقل می‌رساند. نهایتاً با ترکیب این دو استراتژی، استراتژی بهینه استخراج و نقشه راه و اولویت‌بندی 145 محصول در راستای تنوع صادراتی مشخص گردید

پرتفوی یا سبد سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال

اگر چه بیت کوین به عنوان یک ارز دیجیتال ارزشمند شناخته می شود، ولی تنها گزینه انتخابی برای سرمایه گذاری معامله‌ گران حرفه‌ ای نیست. زیرا آنها ترجیح می دهند که برای کاهش ریسک و افزایش میزان سود خود، یک سبد سودآور از انواع ارزهای دیجیتال را ایجاد نمایند که پرتفوی ارز دیجیتال نیز نامیده می شود.

همواره توصیه می شود که از استراتژی متنوع سازی استفاده نمایید که در واقع به ‌موجب آن، سرمایه ‌گذار بایستی دارایی خود را در طیف وسیعی از پروژه‌ های رمزنگاری ‌شده، سرمایه ‌گذاری نماید. مزیت تنوع در سبد سرمایه گذاری این است که در صورت عملکرد ضعیف یک یا چند مورد از ارزها، ریسک سرمایه‌ گذاری کاهش یافته و در نهایت بازدهی بهتری به دست آورید.

هدف اصلی از تاکید بر متنوع سازی پرتفوی یا سبد سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال متنوع سازی پرتفوی و قراردادن انواع دارایی ‌ها در آن، سرمایه ‌گذاری در پروژه‌ های مختلف با سوددهی و عملکرد بالاست. انواع دارایی ‌های لازم در سبد سرمایه شامل، ارزهای پرداختی، استیبل کوین ها، توکن های مختلف می باشد.

جالب است بدانید که، هر یک از پروژه‌ های ارزهای دیجیتال، ویژگی های متفاوتی دارند و ایجاد تنوع باعث می ‌شود، پروژه‌ هایی را برای سرمایه‌ گذاری انتخاب نمایید که با اهداف سرمایه‌ گذاری شما مطابقت داشته و در نهایت منجر به کسب نتیجه مطلوب و سود مورد نظر شود.

نکات لازم در مورد سبد سرمایه ‌گذاری ارز دیجیتال

برای ایجاد تنوع در سبد ارز دیجیتال، نیاز است نکاتی را مد نظر داشته و استراتژی ‌های مناسبی را در پیش گرفت که در ادامه می خواهیم به معرفی تعدادی از بهترین استراتژی ‌های متنوع ‌سازی پرتفوی ارز دیجیتال بپردازیم. هر یک از آنها می توانند روش مناسبی برای سرمایه گذاری بهتر با کارایی بیشتر برای شما باشند.

ایجاد تنوع بر اساس صنعت کریپتوکارنسی

یکی از استراتژی ‌های مهم برای متنوع سازی سبد سرمایه، انتخاب ارزهای کاربردی است که می ‌توان از آن برای رفع مشکلات و موانع موجود استفاده کرد. نکته مهم آن است که اجرای هر یک از این استراتژی ها، سبب کاهش اثرات منفی سرمایه ‌گذاری شما خواهد شد. توصیه می شود که در هنگام انتخاب انواع ارز، تحقیق و بررسی دقیق انجام دهید تا بتوانید مواردی را که از ثبات خوبی برخوردار بوده و رشد سریعتری دارند را یافته و در آن سرمایه ‌گذاری کنید.

اگر قبل از هر اقدامی، زمانی را صرف یادگیری و آموزش ماهیت بازار و چگونگی انجام معاملات نمایید، می توانید از نتیجه نهایی مثبتی که دریافت می نمایید، اطمینان داشته باشید.

ایجاد تنوع بر اساس شرایط زمانی

انتخاب انواع ارزهای دیجیتال بر اساس زمان ‌بندی بازار، یک استراتژی سرمایه‌ گذاری مبتنی بر بازه زمانی می باشد و به کارگیری و بهره مندی از این استراتژی، مدت زیادی است که از سوی سرمایه‌ گذاران مورد استفاده واقع می شود. برای انجام آن، تنها کافی‌ است که بازار را زمان ‌بندی کرده و دارایی‌ های رمز نگاری ‌شده را در زمان مناسب خریداری کنید. همه ما می ‌دانیم که حذف کامل ریسک سرمایه ‌گذاری در تمام بازارهای سرمایه، به ‌ویژه ارزهای دیجیتال غیرممکن است. ولی با انتخاب درست زمان خرید و فروش ارزها، این ریسک به میزان قابل‌ توجهی کاهش و سود به دست آمده نیز افزایش خواهد یافت.

بر اساس این استراتژی، نیاز است که مقدار مشخصی از پول خود را برای خرید ارز مدنظر و در بازه زمانی مشخص کنار گذاشته و هنگامی که قیمت ‌ها روند نزولی دارند، اقدام به خرید و در مقابل زمانی که قیمت ‌ها افزایش یافت، فرصت مناسبی برای فروش ارز و کسب سود خواهید داشت.

ایجاد تنوع بر اساس تنوع جغرافیایی

ایجاد تنوع جغرافیایی، به این معناست که محدودیت در انتخاب نداشته و می توانید پروژه‌ هایی را که مورد تایید شماست و در سراسر جهان قرار دارد را انتخاب کنید. به این ترتیب با توجه به شناخت خود از میزان تحمل ریسک و تجربه‌ های معاملاتی که دارید، می ‌توانید دارایی خود را در پروژه ‌هایی از کشورهای آسیایی، اروپایی و یا آمریکایی نیز سرمایه ‌گذاری کنید.

در نظر داشته باشید که اگر چه این استراتژی می تواند سودآور باشد ولی در عین حال نیاز است که تمام سرمایه خود را در پروژه‌ های یک کشور یا منطقه قرار نداده و تحقیقات وسیعی در مورد نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال در نقاط مختلف جهان انجام دهید.

ایجاد تنوع بر اساس کاربرد پروژه

یکی دیگر از روش های موثر در ایجاد تنوع سبد سرمایه ‌گذاری ارزهای دیجیتال، انتخاب ارزها با کاربردهای متنوع است. البته این موضوع به معنای مقایسه انواع ارزها با یکدیگر نمی باشد، زیرا از نظر کاربرد، ارزهای دیجیتال با یکدیگر تفاوت ‌های اساسی دارند. برای مثال بیت‌ کوین با هدف ایجاد یک واحد پول مجازی، ریپل برای تسهیل نقل و انتقال در مؤسسات مالی و بانک ‌ها ایجاد شده اند.

ایجاد تنوع بر اساس آنالیز پروژه‌ ها

اجرای استراتژی ایجاد تنوع بر اساس آنالیز پروژه‌ ها، کمی پیچیده تر بوده و نیاز به توجه دقیق نسبت به شرایط، اطلاعات و مهارت ‌های فرد سرمایه‌ گذار دارد. شما می ‌توانید با توجه به تحلیل و بررسی دقیق هر یک از پروژه‌ ها، در کنار ارزهای پایدار و انتخاب یک یا دو پروژه ریسکی در سبد ارز دیجیتال خود تنوع خوبی ایجاد کنید که ، در نهایت به نفع شما بوده و سودآور خواهد بود.

توصیه می شود که برای دریافت نتیجه بهتر، حدود شصت درصد از سبد دارایی خود را به ارزهای دیجیتال با ثبات، سی درصد آن را به ارزهایی با ریسک متوسط و ده درصد از آن را نیز برای ارزهایی با ریسک بالاتر در نظر بگیرید.

بررسی بهترین ترکیب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه­گذاری و تشکیل پرتفوی بهینه از مهمترین مسائل روز مدیریت مالی و حسابداری محسوب می‌شود. در این تحقیق سعی شده تا ضمن آزمون همبستگی معکوس بین تعداد سهام تشکیل­دهنده پرتفوی و ریسک آن، حد بهینه متنوع­سازی پرتفوی جهت حداقل کردن ریسک را برای سرمایه­گذاران کوتاه­مدت و بلندمدت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تعیین کنیم. برای این منظور با جمع­آوری اطلاعات تاریخی سهام در طی یک دوره شش ساله از 1384 تا 1389 مبادرت به شبیه­سازی پرتفوی‌های مختلف کرده­ایم. بعد از طریق آزمون فرض‌های متعدد به بررسی رابطه معکوس تعداد سهام تشکیل­دهنده پرتفوی و ریسک پرتفوی پرداخته و حد بهینه تعداد سهام تشکیل دهنده پرتفوی را برای دو دسته مختلف سرمایه­گذاران به دست آورده­ایم. در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برای جامعه آماری تحقیق و نمونه‌های انتخاب شده آن، که تعداد 40 سهم است، باید برای سرمایه­گذاری‌های کوتاه­مدت به حداکثر متنوع­سازی دست بزنیم (38سهم) و برای سرمایه­گذاری‌های بلندمدت بهتر است که متنوع سازی پرتفوی حداکثر 34 سهم را در سبد سهام خود قرار دهیم تا به مطلوبیت موردنظر دست یابیم. در پایان تحقیق نیز پیشنهاداتی برای ادامه روند این تحقیق ارائه دادیم، به خصوص انجام تحقیق مشابه با در نظر گرفتن حجم سرمایه سرمایه­گذاران، که به نظر می‌رسد در بورس اوراق بهادار تهران عامل تعیین­کننده­ای باشد.

پرتفوی چیست و انواع پرتفوی کدامند؟ (portfolio)

پرتفوی چیست

در این مقاله قصد داریم به رایج ترین سوال شما تحت عنوان پرتفوی چیست؟ و انواع پرتفوی و کاربرد آن پاسخ دهیم. با ما همراه باشید.

برای افرادی که در بورس فعالیت میکنند کلمه پرتفوی بسیار آشناست. اما کلمه پورتفولیو در خیلی جاها مورد استفاده قرار می گیرد و فقط به بورس ختم نمی شود.

اما سبد سرمایه گذاری در بورس که معروف به پرتفوی است در بین مردم شناخته شده تر است به خصوص در این روزها که بازار سهام و بورس بسیار داغ است.

در واقع به مجموعه سرمایه گذاری های مالی مانند پول نقد واحد صندوق های مشترک سرمایه گذاری با سرمایه محدود سهام کالاها اوراق قرضه و… هسته های اصلی تشکیل پرتفوی هستند.

ممکن است یک پرتفوی شامل یک طیف گسترده از املاک و مستغلات، ارز، داراییها، سکه، سرمایه گذاری های خصوصی طلا و آثار هنری باشد.

شما تصمیم بگیرید شما پرتفوی خود را شخصاً مدیریت و نگهداری کنید یا اینکه به یک مشاور مالی یا مدیر مالی یا فردی که در امور مالی تخصص دارد اجازه بدهید تا پرتفوی شما را مدیریت کند.

صرفنظر از ترکیب دارایی ها پرتفوی شما باید دارای درجاتی از تنوع باشد و منعکس کننده میزان ریسک‌پذیری افق زمانی اهداف بازده مالی سایر محدودیت‌های مربوطه شرایط قانونی نیازهای نقدینگی شرایط منحصر به فرد دیگری که یک سرمایه گذار می تواند داشته باشد.

مدیریت در پرتفوی چیست؟

پرتفوی را به عنوان یک کیک می توان در نظر گرفت که در اندازه های مختلف به قطعاتی تقسیم شده است. هر قطعه از آن نشان دهنده گروهی از سرمایه گذاری ها یا دارایی های مختلف است. سرمایه گذاران این است که پرتفوی متنوع همراه با یک همگونی مناسب بین بازده ریسک در برابر سطح بازدهی. متناسب با سطح ریسک پذیری خود بسازند. اگرچه معمولاً پول نقد و سهام اوراق قرضه در ساخت یک پرتفوی به عنوان عنصر های اصلی در نظر گرفته می شوند.

بیشتر متخصصان سرمایه گذاری در این موضوع توافق دارند که تنوع دادن به پرتفوی اگرچه به طور قطعی از ضرر آن جلوگیری نمی کند اما یک اصل اساسی برای دست یافتن به اهداف طولانی مدت مالی است که در عین حال می تواند ریسک را به حداقل برساند.

انواع پرتفوی چیست؟

طیف گسترده پرتفوی

به تعداد مدیران مالی و سرمایه گذاران انواع مختلفی از استراتژی های سرمایه گذاری و پرتفوی وجود دارد. همچنین پرت های چندگانه می توان داشت که می تواند محتوای آنها منعکس کننده سناریوهای سرمایه گذاری یا استراتژی متفاوت باشد و برای نیازهای گوناگون ساخته شده باشند.

پرتفوی ترکیبی:

در انواع مختلف دارایی رویکرد پرتفوی ترکیبی تنوع ایجاد می کند. ساخت یک پرتفوی ترکیبی نیاز به جایگیری در اوراق قرضه املاک و مستغلات، کالاها و حتی هنر در کنار بازار سهام می باشد. به صورت کلی یک پرتفوی ترکیبی شامل بخش هایی نسبتاً ثابت از اوراق قرضه سهام و سرمایه گذاری های جایگزین است. به این دلیل این مسئله سودمند است که از نظر تاریخی اوراق قرضه سهام و گزینه های جایگزین با یکدیگر همبستگی کامل ای نشان نداده اند.

پرتفوی سرمایه گذاری:

زمانی که برای اهداف سرمایه گذاری از یک پرتفوی استفاده می کنید انتظار دارید اوراق قرضه سهام یا دیگر دارایی های مالی شما بازدهی کسب کند و یا با گذشت زمان ارزش افزوده به وجود آورد. یا هر دو را از این شرایط داشته باشند. ممکن است یک پرتفوی سرمایه گذاری استراتژیک باشد یعنی زمانی که شما دارایی‌های مالی خود را با تصمیم به نگهداری طولانی مدت خریداری می کنید. یا تکنیکی یعنی زمانی که شما به امید و هدف دستیابی به سود های کوتاه مدت اقدام به خرید و فروش منابع مالی میکنید.

پرتفوی تهاجمی و متمرکز بر سهام:

به طور کلی پرتفوی تهاجمی و متمرکز بر سهام مبتنی بر قبول کردن ریسک های بزرگ به همراه بازگشت سرمایه با بازده بالا میباشد. سرمایه گذاران تهاجمی به دنبال شرکت های می باشند که در مراحل اولیه از رشد خود هستند و ارزش پیشنهادی منحصر به فردی دارند و هنوز نام زبانزد ای بیشتر آنها ندارند.

پرتفوی دفاعی متمرکز بر سهام:

پرتوی دفاعی متمرکز بر سهام نوعی پرتفوی است که از سهامی که به سهامداران خود سود میدهند، به روش‌های دیگر پرداختی دارند، منفعت کسب می کنند. برخی از سهام های موجود در پرتفوی درآمدی در پرتفوی دفاعی نیز می توانند جای بگیرند اما اساساً برای بازده بالا در این دسته انتخاب می‌شوند. پرتفوی درآمدی باید جریان نقدی مثبتی را به وجود آورد. نمونه هایی از سرمایه گذاری های درآمدزا صندوق های اعتباری و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات هستند.

پرتفوی متمرکز بر سهام سفته بازانه:

برای سرمایه گذارانی که ریسک پذیری بالایی دارند پرتفوی سفته بازانه بهترین گزینه است. معاملات سفته بازانه میتوانند شامل سهامی باشند که اساس آن ها شایعات اهداف تصاحب یا عرضه های اولیه عمومی هستند.

نکات کلیدی:

پرتفوی شامل مجموعه ای از سرمایه گذاری های مالی مانند پول نقد اوراق قرضه کالاها سهام و معادل نقدی آن و همچنین همتایان ها در صندوق های سرمایه گذاری می باشد.

اوراق قرضه و سهام مومن تحت عنوان عنصرهای اصلی سازنده پرتفوی در نظر گرفته می شوند اگرچه امکان دارد یک پرتفوی از انواع مختلفی است دارایی ها مانند طلا، نقاشی ها، املاک و مستغلات و دیگر مجموعه های هنری تشکیل شده باشد.

در مدیریت پرتفوی متنوع سازی مفهومی کلیدی است.

میزان تحمل فرد در برابر ریسک افق زمانی و اهداف سرمایه گذاری همه این موارد عوامل مهمی در زمان تنظیم و جمع آوری پرتفوی سرمایه گذاری می باشد.

سرمایه گذاری در پرتفوی چیست؟

سرمایه گذاری در پرتفوی

به سبدی از دارایی ها که می‌تواند شامل پول نقد اوراق قرضه سهام و غیره باشد پرتفوی سرمایه گذاری است. چگونگی و نحوه در هم آمیختن این سرمایه ها بازتاب دهنده اهداف مالی و ریسک پذیری سرمایه گذاران است. همکاری با یک مشاور مالی محلی برای کمک عملی‌تر که شما را می‌تواند در ایجاد یک پرتفوی سرمایه گذاری مناسب راهنمایی کند گزینه بسیار مناسبی است.

زمانی که در حال ایجاد پرتفوی سرمایه ‌گذاری خود هستید، در رابطه با تخصیص دارایی خود خوب فکر کنید. مطمئن شوید که پرتفوی شما به میزان ریسک‌ پذیری شما پایبند می باشد. به این معنی که به چه میزان از پس فراز و نشیب ‌های بازار می توانید بر‌آیید.

متنوع‌سازی یک روش مدیریت ریسک است

همشهری آنلاین: یک کارشناس اقتصاد گفت: متنوع‌سازی یک روش مدیریت ریسک است.

بورس

فرشته بدیهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متنوع‌سازی یک روش مدیریت ریسک است که انواع مختلفی از سرمایه‌گذاری‌ها را در یک پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری) ترکیب می‌کند. منطق پشت این روش بیان می‌کند که مجموعه‌ای از انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها، به صورت معمول، سود بالاتری تولید خواهد کرد و ریسک کمتری از هر سرمایه‌گذاری در یک پرتفوی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس ادامه داد: در واقعا می‌توان گفت این روش به همان ضرب‌المثل معروف اقتصادی اشاره دارد که بیان می‌کند "همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نده" و در بسیاری از موارد کاربرد دارد.

وی افزود: متنوع‌سازی تلاش می‌کند تا رویدادهای ریسک غیرسیستماتیک در یک پرتفوی سهام را از بین ببرد تا عملکرد مثبت بعضی از سرمایه‌گذاری‌ها عملکرد منفی سایرین را خنثی کند. بنابراین، مزایای متنوع‌سـازی تنها زمانی خواهد بود که اوراق بهادار در پرتفوی سهام به شکل کاملی به هم وابسته نباشد.

بدیهی در رابطه با عملکرد متنوع‌سازی، تصریح کرد: متنوع‌سازی تقسیم سرمایه بین چند دارایی با ریسک و بازده مختلف است و به هدف کم کردن ریسک و پایین آوردن میزان زیان‌های اقتصادی انجام می‌شود. معمولا سرمایه‌گذار، سرمایه خود را در اوراق بهادار صادرکنندگان مختلف سرمایه‌گذاری کرده و سبد سرمایه‌گذاری شخصی خود را تشکیل می‌دهد. اگر میزانی از سهام بدون سود و با ضرر باشد، سهام دیگر که از بازده بالایی برخوردارند و میزان زیان را کمتر می‌کنند، به این ترتیب ریسک را کمتر می‌کنند.

این کارشناس اقتصاد یادآور شد: مطالعات و مدل‌های ریاضی نشان داده‌اند که ایجاد یک پرتفوی که به خوبی متنوع‌سازی شده از چند و یا چندین شرکت، بهترین سطح از نظر کارآمدی هزینه و کاهش ریسک را ایجاد خواهد کرد. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بیشتر همچنان باعث بهبود متنوع‌سازی می‌شود اما تاثیر چندانی بر کاهش ریسک نخواهد داشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.