تجارت انتشار داده های NFP


ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ

شاخص های ﭘﻴﺸﺮو اﻗﺘﺼﺎدﯼ

شاخص های اقتصادی:ﻟﻴﺴﺘﯽ از ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﻪ در اﻣﺮﻳﮑﺎ از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد در زﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ .

ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳر ﻧﺒﻮدﻩ و در اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ, ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرهاﯼ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺁﻟﻤﺎن،اﻧﮕﻠﻴﺲ،ژاﭘﻦ و …ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی از ﺷﺎﺧﺺ های اقتصادی وﺟﻮد دارد .

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﮐّﻤﯽ و ﻋﺪدﯼ اﻳﻦ تجارت انتشار داده های NFP ﺷﺎﺧﺺ ها ﺣﺎﺋﺰ اهمیتند

ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮﯼ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ارﻗﺎم واﻗﻌﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزاردارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اهمیت دارد.

اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺهای اقتصادی ﺑﺮاﯼ اﻏلب ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻬﻢ هستند,ﮐﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺها ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ .

زﻣﺎﻧﯽ دادﻩهاﯼ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﺗﺎزﻩ ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧها ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮔﺰارﺷﺎت و دادﻩ های دﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن روﻧﺪهاﯼ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮﻳﮑﺎ اﮐﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺها در روزهاﯼ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽشود,مثلا:دوﻣﻴﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ هر ﻣﺎﻩ,ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤینان ﻣﺼﺮف

ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﮑﯽ از دﻗﻴﻘﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ هاﯼ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺖ

ﮐﻪ هربار 50000 ﺧﺎﻧﻮار اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد .

هرﮔﺎﻩ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ از ﻣﺮدم داراﯼ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﺳﺘﻤﺰدها ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ،ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮخ ﻣﻴﺰان و اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻮﻟﻔﻪ هاﯼ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ تجارت انتشار داده های NFP ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان درﺁﻣﺪ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺁﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن درﺁﻣﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دهند.

ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺪرال هنگام ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ ﺑهره ﺑﻪ دﻗﺖ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد.

از ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ دو ﺳﻮم اﻗﺘﺼﺎد ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دهد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ میﮔﺮدد.

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ ؛ ﻣﺼﺮف ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎﯼ مصرف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ (ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ CPI از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرهاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮرم و ﻧﺸﺎن دهنده CPI . ﮐﺎرﺁﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪﯼ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ دوﻟﺖ اﺳﺖ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهاﻧﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﮐﺎﻻها و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻟﻴﺎت .

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺎن دهنده ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﻣﺴﺘﻤﺮﺁ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ , ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺬا و اﻧﺮژﯼ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ دارﻧﺪ

,ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺗﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻴﻤﺖهاﯼ ﮐﻠﯽ است.

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام

ﮔﺰارش اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادﻩ هاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ 375000ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ۶٠٫٠٠٠ ﺧﺎﻧﻮار ﮔﺮدﺁورﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﮔﺰارش ﻣﺰﺑﻮرﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :

ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻞ هاﯼ ﮐﺎر ﺟﺪﻳﺪﯼ ﮐﻪ ﻳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ .

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺰد در هرﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﮐﺎر در هفته .

اﻳﻦ ﮔﺰارش از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻣﻨﺘﺸﺮﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا هم اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺟﺪﻳﺪ وﺑﻪ روز اﺳﺖ

و هم ﺑﻪ همراه دادﻩ هاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ (NFP) ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﮐﺸﺎورزﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺑﯽ از وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽ ﺁورد.

اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺨﺶ هاﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﺗﻮﻟﻴﺪ،ﺧﺪﻣﺎت،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز،ﻣﻌﺪن و ﻏﻴﺮﻩ را دارد.

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎهاﻧﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام داراﯼ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.

ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺷﻐﻞ هاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .

در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺮخ ﺑﻴﮑﺎرﯼ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر هفتگی و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺁﻣﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .

ﺑﺮاﯼ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺴﺎدﯼ ﻳﺎ روﻧﻖ ﺑﺎزار ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮرم اﺳﺖ از دادﻩ هاﯼ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﻓﺘﺮ ﻧﻴﺮوﯼ ﮐﺎر بیش از٢۵٠ ﻧﺎﺣﻴﻪ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دهد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪﻩ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺑﺎزاهاﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ رادﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارش ﺁن ﺗﻘﺮﻳﺒﺂ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺎزار را تکان می دهد.

ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اهمیت اﺳﺖ زﻳﺮا اﻃﻼﻋﺎت ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ روز ﺑﻮدﻩ

و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻳﮏ هفته ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺎﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻳﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ها ﺑﺮاﯼ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ است.

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال : اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ( ﻣﻴﺰان اهمیت:زﻳﺎد)

(The FED- The Federal Reserve of USA ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال اﻣﺮﻳﮑﺎ )

اﺟﻼس ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻓﺪرال

ادارﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽﮐﺸﻮر اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﮏها،ﻓﺮاهم ﺁوردن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎن هاﯼ دوﻟﺘﯽ

و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در اﻣﺮﻳﮑﺎ دوازدﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال وﺟﻮد دارد ﮐﻪ هرﻳﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻳﺎﻟﺖ اﺳﺖ .

ازهر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺪرال ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﯽ در ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﯼ ﺑﺎﻧﮏ ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺪرال ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.

هرﭼﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﮏ ارز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ارزش ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯼ ﻧﮕﻬﺪارﯼ و ﺧﺮﻳﺪ ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارز ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎز هم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎزار را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دهد.

هم ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﻼس و هم ﻣﺬاﮐﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در اﺟﻼس هردو ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺣﺎﺋﺰاهمیت ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﺳﺖ.

بورس امروز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

بورس امروز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰+ اخبار و وضعیت

درآمد عملیاتی شرکت پتروشیمی فن‌آوران در سه ماه اخیر، با رشد ۱۸۷ درصدی به ۱۸ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان، سود ناخالص شرکت با رشد ۲۷۴ درصدی به ۱۲ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان و سود خالص شرکت با رشد ۳۶۳ درصدی به ۱۱ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان رسیده است.

‌به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه، بورس امروز _ یکشنبه ۱۷ مردادماه_ را اینگونه تحلیل می‌کند:

نمای کلی بازار بورس اوراق بهادار تهران

نماگر بازار بورس تهران در روزی جاری با رشد ۱۰ هزار ۱۰۰ واحدی به سطح یک میلیون ۴۱۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم وزن با رشد سه هزار و ۵۳۶ واحدی در سطح ۴۰۷ هزار و ۷۹۱ واحد قرار گرفت.

شاخص کل بازار رشد ۰.۷۲ درصدی و شاخص هم وزن رشد ۰.۸۷ درصدی را تجربه کردند.

نمای کلی فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۶۷ واحدی به سطح ۲۰ هزار و ۳۰۸ واحد رسید.

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: (حاصل ضرب حجم معاملات انجام شده در قیمت‌ها) بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۵۵ هزار و ۲۲۵ و ۴۹ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: (تعداد سهام معامله شده حجم گفته می‌شود) بازار بورس و فرابورس به ترتیب هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون و سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون برگه سهم بود.

تأثیر در شاخص کل

تأثیر بر روی شاخص فرابورس

نگاهی به عملکرد شرکت شفن

(تمامی عددها در صورت مالی به میلیون ریال است)

بررسی گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۳.۳۱

درآمد عملیاتی: (درآمدی که از محل فعالیت یا خدمت اصلی شرکت است) شرکت رشد ۱۸۷ درصدی داشته است و به ۱۸ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال رسیده است.

سود ناخالص: (سودی که از کسر هزینه‌های عملیاتی از درآمدهای عملیاتی حاصل می‌شود) شرکت رشد ۲۷۴ درصدی داشته است و به ۱۲ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال رسیده است.

سود خالص: (حاصل کسر تمامی هزینه‌ها از تمامی درآمدها است، مالیات نیز کسر شده است) شرکت رشد ۳۶۳ درصدی داشته است و به ۱۱ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال رسیده است.

سود خالص هر سهم: (تقسیم سود خالص بر تعداد سهام شرکت) هر سهم معادل با ۱۱ هزار و ۷۵۵ ریال است. (سه ماهه)

سرمایه ثبت شده شرکت ۹۵۰ میلیارد ریال است.

تغییرات حقوق مالکانه، تغییرات سود انباشته

سود انباشته: (سودی که در سالهای گذشته در بین سهامداران توزیع نشده و در حساب شرکت باقی مانده است) شرکت با کاهش ۱۸ درصدی به ۷۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال رسیده است.

حقوق مالکانه: (حاصل کسر تمامی بدهی‌ها از تمامی دارایی‌های شرکت) شرکت رشد ۱۷ درصدی داشته است و به ۷۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال رسیده است.

تابلوی معاملات

سهام این شرکت با پی بر ای ۵.۲۸ واحدی پتانسیل رشد قیمتی بر مبنای p/e را دارد، وضعیت سودآوری و عملکرد مالی شرکت مناسب است.

p/s شرکت برابر با ۵.۲۳ می‌باشد. (این نسبت بیانگر قیمت به ازای فروش به ازای هر برگه سهم است، مانند p/e هرچه کمتر باشد بهتر است، یعنی شرکت به ازای این ارزش بازاری که گرفته توان فروش بالاتری دارد).

(هیچ سیگنالی در خصوص خرید یا فروش بوده و صرفاً بررسی صورت‌های مالی شرکت است)

اخبار مهم

فولاد: هشت میلیون و ۷۴ هزار تن تولید فولاد میانی، طبق آمار منتشر شده توسط انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، تولید فولاد میانی کشور در سه ماهه نخست سال جاری، حدود هشت میلیون و ۷۴ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد شش درصدی را نشان می‌دهد.

اخبار شرکت‌ها

فملی: روز یکشنبه ۱۷ مردادماه، ۵ هزار تن مس کاتد در بورس کالا به قیمت پایه دو میلیارد و ۱۳۲ هزار و ۱۷۶ ریالی توسط شرکت ملی مس ایران عرضه و ۴۶۰ تن از آن معامله شد. این فلز نسبت به قیمت دو میلیارد و ۱۵۶ هزار و ۵۲۳ ریالی هفته گذشته ۲۴ هزار و ۳۴۷ ریال کاهش داشته است. قیمت جهانی مس در بورس کالای لندن ۹ هزار و ۵۲۹ دلار و ۵۰ سنت بر تن است.

فخوز: پیشنهاد هیأت مدیره فخوز در خصوص افزایش سرمایه ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی

هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرد. با عنایت به ماده سه دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیأت مدیره شرکت فولاد خوزستان به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای گذشته شرکت و تأمین سرمایه در گردش که در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ به تصویب هیأت مدیره رسیده و برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

آغاز پرداخت سود سهام فولاد مبارکه از ۲۰ شهریورماه

شرکت فولاد مبارکه اصفهان پرداخت سود سهامداران محترمی که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ سهامدار این شرکت بوده‌اند را از تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ آغاز می‌کند، سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند، سود سهام شأن در تاریخ ۲۰ شهریورماه به حساب فعال معرفی شده در سامانه سجام واریز خواهد شد. سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده‌اند و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری، سد سهام شأن از تاریخ ۱۰ آبان تا ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ از طریق سیستم یکپارچه بانک تجارت پرداخت خواهد شد. همچنین سود سهامداران حقوقی از یک سهم تا ۴۰۰ میلیون سهم از یکم آبان تا پایان سال از طریق سیستم متمرکز بانک تجارت و سهامداران با بیش از ۴۰۰ میلیون سهم از یکم تا ۲۹ اسفند ماه از طریق واریز به حساب سهامدار، پرداخت خواهد شد.

بازارهای جهانی

متانول: قیمت متانول آسیا در هفته اخیر ۳۱۰ دلار گزارش شده است. برخلاف هفته‌های اخیر در هفته گذشته معاملات متانول در کره و تایوان ضعیف بود. در چین نیز به دلیل افزایش موجودی و همچنین افزایش مبتلایان به کووید -۱۹ تقاضا کاهش یافت ولی شنیده شده است که محموله‌های صادراتی چین مجدداً از هشتم آگوست بارگیری می‌شوند.

پت: بازار نقدی گرید بطری پلی اتیلن ترفتالات در این هفته هم با توجه به تقاضای پایین و هزینه حمل بالا کم رمق بود. هزینه‌های حمل از آسیا به نقاط دیگر همچنان در قیمت‌های بالا تثبیت شده و تقاضا از جانب نقاط دوردست را کمرنگ کرده است. تولیدکنندگان آسیایی نیز با مشکل هزینه‌های خوراک بالا و عدم همراهی نرخ PET مواجه شده‌اند. پت نقدی داخلی چین حدود شش هزار و ۶۰۰ تا شش هزار و ۷۰۰ یوان قیمت گذاری شد و معادل وارداتی آن در حدود ۸۹۵ الی ۹۰۹ دلار در تن بود.

نرخ عملیات تولید پت در چین دو درصد نسبت به ماه جولای کاهش داشته است. در طی هفته نیز نرخ عملیات پت ۰.۴ درصد کاهش داشت و به ۸۷ تجارت انتشار داده های NFP درصد رسید. در بالادستی PTA چین با دو دلار افزایش به ۷۳۵ دلار رسید و MEG با ۱۵ دلار افزایش در حدود ۷۰۰ دلار معامله شد. حاشیه سود پلی استر داخلی چین نیز حدود دو الی سه درصد کاهش داشت.

طلا: قیمت طلا در هفته گذشته تماماً تحت تأثیر داده‌های اقتصادی آمریکا بود. قیمت طلا با انتشار داده‌های اشتغال بخش غیر کشاورزی ADP که روز چهارشنبه بدتر از انتظارات منتشر شد تا محدوده هزار و ۸۳۰ دلار افزایش پیدا کرد و مجدداَ با انتشار داده‌های اشتغال بخش غیر کشاورزی NFP و نرخ بیکاری در روز جمعه که بهتر از پیش بینی‌ها منتشر شد تا محدوده هزار و ۷۵۸ دلار کاهش پیدا کرد. شاخص NFP رشد ۹۴۳ هزار نفری را ثبت کرد و نرخ بیکاری هم به ۵.۴ درصد کاهش پیدا کرد. اگرچه طلا در مسیر نزولی قرار دارد اما با توجه به اینکه انتظار نمی‌رود نرخ بهره تا پایان سال میلادی ۲۰۲۲، افزایش پیدا کند، می‌تواند به نفع طلا تمام شود.

ABS: قیمت اکریلونیتریل بوتادین استراین آسیا در هفته‌ی گذشته به دلیل تقاضای کمتر، ۲۰ دلار کاهش داشت. حجم معاملات نقدی به واسطه‌ی گپ قیمتی بین عرضه و تقاضا (که تا حدود ۱۵۰ دلار نیز وجود داشت) کم بود. معاملات CFR چین و CFR جنوب شرق آسیا در قیمت دو هزار و ۲۵۰ دلار به ازای هر تن انجام شد.

شیوع مجدد کرونا در چین، روی تقاضای برای سفارشات آگوست سایه‌ی تردید انداخته است. در حالی که کاهش تقاضای فصلی تا ماه آگوست ادامه پیدا کرده، وضعیت کرونا در شرق چین شرایط عدم اطمینان را تا انتهای آگوست باقی خواهد گذاشت.

کاهش اخیر قیمت در خوراک استایرن نیز موجب شده که فشار کاهش قیمتی روی ABS وجود داشته باشد. استایرن اسیا در هفته اخیر ۷۴ دلار کاهش داشت و به هزار و ۱۶۷ دلار رسید. این امر موجب افزایش ۲۴ دلاری حاشیه سود تولید ABS تا حدود ۵۲۱ دلار در هر تن شده است.

نقشه بازار بورس

منابع: سایت tsetmc شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، codal سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران، کانال تحلیلی ولید هلالات، پایگاه خبری بازار سرمایه، کارگزاری صنعت معدن، کانال تحلیلی کامودیتی (امیر صباغ)، کانال تحلیلی مبین تحلیل، معدن ۲۴

تجارت انتشار داده های NFP

طلای جهانی در روز جمعه با رسیدن پیش بینی های دفتر بودجه کنگره ایالات متحده، صعودی 20 دلاری را تجربه کرد. در انتهای هفته کاری گذشته فلز زرد با شروع از کانال هزار و 775 دلاری در ابتدای روز، بعد از رسیدن اخبار پیش بینی کسری بودجه 3 تریلیون دلاری ایالات متحده و افزایش انتظارات تورمی . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

امید به صعود فلز زرد

طلای جهانی با کاهش نرخ دلار و بازده اوراق قرضه در میان انبوه داده های نیروی کار ایالات متحده، نگرانی سرمایه گذاران در مورد سیاست های پولی را کاهش داد و به فلز زرد کمک کرد تا بار دیگر به سطح هزار و 800 دلار افزایش یابد. طلای جهانی روز خود را با قیمت هزار و 787 دلار در هر اونس آغاز کرد و در ادامه روز توانست تا هزار و 794 دلار نیز پیش برود و در تلاش برای ایجاد ثبات پشت کانال هزار و 800 دلاری باشد؛ اما این ناحیه به عنوان ناحیه مقاوم .

پیش بینی قیمت طلا تا پایان هفته، کارشناسان در انتظار صعود بیشتر قیمت طلا

این هفته نیز قرار است صورت جلسه فدرال رزرو منتشر شود که می تواند قیمت طلا را به بالای 1800 دلار سوق دهد. جلسه کمیته فدرال رزرو طی هفته های گذشته یک سقوط شدید در قیمت طلا را رقم زد. حال انتشار صورت جلسه این کمیته می توان نشان دهنده اختلاف موجود اعضای کمیته با نظر اعلام شده باشد که بر روی قیمت طلا تاثیر گذار خواهد بود. داده های مربوط به مشاغل در هفته گذشته بیانگر افزایش 850 هزار .

هیچکس به طلا بدبین نیست/ پیش بینی قیمت طلا

بر اساس گزارش اقتصادنیوز، بر اساس نظرسنجی هفتگی قیمت طلا از سوی کیتکو ، وال استریت و مین استریت در هفته جاری بار دیگر بازار طلا را صعودی پیش بینی می کنند، هر دو انتظار دارند قیمت ها افزایش یابد. این فلز گرانبها همچنان در معاملات کمتر از 1800 دلار در هر اونس ادامه دارد. قیمت طلا در هفته گذشته پس از ثبت بدترین عملکرد ماهانه بیش از چهار سال در ماه ژوئن (تیر) ، تقریباً با روند ثابت هفته را .

قیمت جهانی طلا کاهش یافت

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، روز دوشنبه قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین قیمت طی دو هفته گذشته، با افزایش ناچیز دلار، کاهش یافت، در حالی که سرمایه گذاران چشم به راه داده های اقتصادی بیشتر ایالات متحده برای سرنخ های برنامه های سیاست پولی فدرال رزرو بودند. روز جمعه قیمت طلا پس از رسیدن به بالاترین قیمت از 18 ژوئن معادل 1794.86 دلار، طلای اسپات با کاهش 0.1 درصدی به 1785.41 دلار در هر .

چگونه می توان بهترین معامله را در انس جهانی انجام داد؟| وضعیت پیچیده نرخ بهره در آمریکا

کارشناس بازارهای بین المللی مطرح کرد: زمانی که رئیس بانک مرکزی ایالات متحده در مورد نرخ بهره و یا موضوعی در این مورد صحبت دارد، باید به طور کامل دست به عصا حرکت کرد، اما کسی که به صورت انحصاری در بازار طلای جهانی فعالیت می کند، با دنبال کردن اخبار ایالات متحده می تواند سود خوبی به دست آورد، ولی نکته مهم این است که باید حاشیه ریسک و ضرر مشخص شود، پول کمتر از هزار و 500 دلار نباشد چون میزان استفاده از .

قوانین بد برای بیت کوین، اتفاق خوب برای طلا

نیک نیوز: در هفته جاری به نظر می رسد داده های اقتصادی کمتری درجهان می توان بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اما به نظر می رسد روزهای خوبی برای طلا و روزهای بد برای بیت کوین را شاهد باشیم. هفته برای دلار: آمار PMI غیر تولیدی ISM برای ماه ژوئن (تیر) در روز سه شنبه مورد توجه قرار خواهد گرفت. پس از تعطیلات روز دوشنبه ایالات متحده ، انتظار تعداد زیادی از آمارها را داشته باشید. .

طلای جهانی به کانال 1800 دلاری نزدیک شد

استقلال بسته بودند. دلار، مقداری از افزایش قیمتی که این روز ها کسب کرده بود، از دست داد. اوله هانسن، تحلیلگر بازار طلا گفت: انتشار گزارش مشاغل نه چندان داغ و قوی سبب شد تا ریسک هرگونه اقدامی از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در مورد نرخ بهره کاهش یابد و به طلا فرصت افزایش قیمت بدهد. آمار ها نشان داد شرکت های آمریکایی در ماه ژوئن کارگران بیشتری به کار گرفته اند، اما با این حال بیکاری افزایش یافته است. سطح مقاومتی که طلا هر لحظه ممکن است بشکند، 1800 دلار در هر اونس عنوان شده است. انتهای پیام/ .

فلز زرد در بازار جهانی رشد کرد

. قیمت پیش خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه 0.30 درصد رشد کرده و به 1٫788.60 دلار رسید. پایین آمده قیمت دلار باعث می شود قیمت طلا برای دارندگان ارزهای غیر دلاری ارزان تر تمام شده و تقاضا برای خرید آن بالا برود. در حالی که انتظار می رفت گزارش مشاغل آمریکا احتمال افزایش زودهنگام نرخ بهره را بالا ببرد اما این اتفاق نیافتاد. هرچند تعداد مشاغل ایجاد شده در این ماه افزایش یافته بود اما نرخ بیکاری به طرز غیرمنتظره ای بالا رفته بود. (Visited 1 times, 1 visits today) .

قیمت سکه در هفته سوم تیر 1400 چقدر حباب دارد؟

به گزارش تیتربرتر؛ قیمت طلا در روز های پایانی هفته گذشته توانست یک رشد مثبت از خود نشان داده و هفته را در شرایط صعودی به پایان برساند؛ اما با وجود صعودی بودن قیمت طلا مقاومت های بزرگی در راه این فلز گرانبها قرار دارد. در روز جمعه طلای جهانی با توجه به داده های مربوط به مشاغل غیر کشاورزی ایالات متحده رشد خوبی را از خود نشان داده و به 1788 دلار به ازای هر اونس رسید. داده های .

بورس امروز یکشنبه 13 تیرماه 1400+ اخبار و وضعیت

به تضعیف دلار و تقویت دارایی های امن شد. داده های اشتغال آمریکا امیدوار کننده نبود و بازار هم انتظار سیاست های انقباضی را دارد. در هفته پیش رو، گزارش آخرین نشست فدرال رزرو، منتشر خواهد شد که آخرین دیدگاه فدرال رزرو را نشان می دهد. روز دوشنبه با توجه به تعطیلی بانک های آمریکایی، انتظار تحرکات خاصی در بازار وجود ندارد. طلا در حال حاضر در محدوده خنثی هزار و 750 تا هزار و 800 دلار در نوسان است .

بازگشت بازارهای جهانی از کف قیمتی

روند مستمر و رو به رشد قیمت فلزات پایه در بازارهای جهانی باعث شد تا ظرف هفته های گذشته، این شاخص به رکورد 10 سال اخیر خود برسد. افزایش تورم جهانی یکی از مهم ترین دلایل اوج گیری بهای اغلب کامودیتی ها در این مدت بود که به وضوح تاثیر خود را بر بازار فلزات آهنی و غیرآهنی نیز برجای گذاشت. شیوع ویروس کووید-19 در دنیا و اقدامات برخی اقتصادهای بزرگ برای حمایت از مردم و کسب وکارهای خود در مقابل اثرات شیوع این بیماری که با تزریق نقدینگی همراه بوده دلیل اصلی این تورم بود. در حالی که افزایش تورم در دنیا و به شکل خاص افزایش تورم در ایالات متحده .

انفصال راه سکه از دلار

به خرید نزدند. حباب سکه امامی روز پنج شنبه نزدیک به 3 درصد بود. در واقع در آخرین روز هفته گذشته، فلز گرانبهای داخلی در بازار نزدیک به تجارت انتشار داده های NFP 3 درصد بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می شد. روز شنبه، با افزایش قیمت دلار و بی توجهی سکه به این اتفاق، حباب سکه کاهش یافت و به محدوده یک درصدی وارد شد. می توان گفت افت سکه در روز شنبه کمک کرد که قیمت این فلز گرانبها طبیعی تر شود. این موضوع به آن معناست که از امروز، نوسانات دلار می تواند با سرعت بیشتری در روند قیمت سکه منعکس شود. .

قیمت طلا بالاتر می رود

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین ، طلا پس از این که در ژوئن بدترین عملکرد ماهانه در بیش از چهار سال گذشته را به ثبت رساند، رشد هفتگی ملایمی داشت. بهای هر اونس طلا در معاملات بازار آمریکا 6 دلار و 50 سنت معادل 0.4 درصد افزایش یافت و در یک هزار و 783 دلار و 30 سنت بسته شد. پس از انتشار گزارش اشتغال ژوئن که رشد بهتر از حد مطلوب 850 هزار شغل و افزایش نرخ بیکاری به 5.9 درصد را .

پیش بینی قیمت طلا و قیمت سکه از 14 تا 18 تیر ماه 1400

که بازار منتظر اعلام قیمت جهانی طلا در روز دوشنبه است. به نظر می رسد تا روز دوشنبه قیمت ها بدون تغییر اعلام شود. به گزارش اقتصادی رکنا، به نقل از رویترز، در حالی که دلار تضعیف شده و سرمایه گذاران احتمال می دهند فدرال رزرو در حال بررسی احتمال انقباضی کردن سیاست پولی پس انتشار آمارهای قوی از بازار کار آمریکا باشد، قیمت طلا روز جمعه شاهد افزایش بود. درخصوص تحلیل و پیش بینی هفتگی .

نظرسنجی: قیمت طلا صعود خواهد کرد

. هرچند این داده ها بسیار ضعیف نبودند اما با پیش بینی ها نیز فاصله داشتند. حال پس از توجه بازار به داده های اشتغال مهم ترین اتفاقی که پیش روی طلا قرار دارد صورت جلسه فدرال رزرو خواهد بود که می تواند قیمت طلا را بار دیگر دستخوش تغییر کند. بارت ملک تحلیلگر بازار طلا بر این باور است که قیمت طلا طی هفته ی پیش رو می تواند رشد بسیار خوبی را تجربه کرده و قیمت ان افزایش یابد. .

قیمت طلا در تجارت انتشار داده های NFP گرو تصمیم اوپک

به گزارش اقتصاد نیوز، قیمت بیت کوین در ساعت 13 عصر به وقت ایران در حوالی 34 هزار و 530 تومان قرار داشت و تغییرات قیمتی آن نسبت به 24 ساعت گذشته مثبت بود. سرمایه بازار بیت کوین در حوالی 647 میلیارد بود و بیشترین و کمترین قیمت این ارز دیجیتال در 24 ساعت گذشته 5.4 درصد اختلاف داشتند. قیمت اتریوم حدود 2 هزار و 196 دلار بود. قیمت آن در 24 ساعت گذشته حدود 7 درصد رشد کرده بود. سرمایه بازار آن .

توقف روند نزولی فلز زرد، قیمت طلا صعودی شد

توقف روند نزولی فلز زرد، قیمت طلا صعودی شد قیمت طلا در یک ماه اخیر شاهد افت بسیار شدیدی بوده و بدترین ماه طی چهار گذشته را تجربه کرده است. با این وجود در روز های پایانی هفته گذشته توانست بخشی از روند نزولی خود را جبران کند. هم اکنون نیمی از سال 2021 گذشته است و طلا با وجود رشد قابل توجه خود در دو ماه گذشته و لمس کانال 1900 دلار، هم اکنون در زیر کانال 1800 دلار قرار داشته و .

قیمت جهانی طلا امروز 1400/04/12

روز جمعه با 0٫59 درصد افزایش به 1787 دلار و 30 سنت رسید. قیمت فلز زرد در پایان معاملات آتی دیروز با 0٫37 درصد رسد به 1783 دلار و 30 سنت رسید. آمارهای منتشر شده از بازار کار آمریکا نشان داد که بخش غیرکشاورزی اقتصاد این کشور در ماه گذشته میلادی 850 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده، هرچند که نرخ بیکاری از 5٫8 درصد در ماخ قبل به 5٫9 درصد رسیده است. مقام های فدرال رزرو اخیرا پیشنهاد کرده اند که .

آخرین قیمت دلار پیش از امروز 12 تیر

آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره ایالات متحده (CBO)، پیش بینی می شود که آمریکا در سال 2021، با 3 تریلیون دلار کسری بودجه مواجه خواهد بود. گزارش های منظم این دفتر، پیش بینی های کسری بودجه فدرال رزرو، بدهی ها، درآمدها، هزینه ها و به طور کلی مسیر اقتصادی آنها را برای سال جاری و سال های آتی ارائه می دهد. بر اساس قوانینی که از 18 مه 2021 در حال اجراست ارائه پیش بینی های CBO بسیار کوتاه تر از حد معمول است .

بحران کسری بودجه آمریکا

بر اساس آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره ایالات متحده (CBO)، پیش بینی می شود که آمریکا در سال 2021، با 3 تریلیون دلار کسری بودجه مواجه خواهد بود. گزارش های منظم این دفتر، پیش بینی های کسری بودجه فدرال رزرو، بدهی ها، درآمدها، هزینه ها و به طور کلی مسیر اقتصادی آنها را برای سال جاری و سال های آتی ارائه می دهد. بر اساس قوانینی که از 18 مه 2021 در حال اجراست ارائه پیش بینی های CBO بسیار کوتاه تر از حد .

قیمت طلای جهانی، امروز 1400/04/12

. ، بزرگترین کاهش ماهانه از نوامبر سال 2016 را به ثبت رساند. نرخ های بهره بالاتر هزینه نگهداری طلا را افزایش داده و به جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند لطمه می زند. به گزارش فرادید؛ همچنین داده های لیست حقوق و دستمزد NFP روز جمعه ایالات متحده در رادار سرمایه گذاران است که می تواند سرنخ های بیشتری را درباره زمان تغییر سیاست های فدرال رزرو ارائه دهد. ریکاردو اوانجلیستا .

پیش بینی طلا در هفته سوم تیر 1400

تصمیم فدرال رزرو، سرمایه گذاران طلا که با توجه به افزایش میزان تورم، خرید های خود را افزایش داده بودند برای بار دیگر فروشنده شده و در نهایت قیمت طلا را کاهش دادند. با این وجود قیمت طلا بالا تر از 1770 دلار باقی مانده و با انتشار داده های نسبتا ضعیف تر از حد انتظار روز جمعه که به مشاغل ایالات متحده مربوط می شد بار دیگر توانست حرکتی صعودی از خود نشان دهد. علاوه بر طلا دیگر فلزات .

داد و ستد اندک مصنوعات طلا و افزایش تقاضا برای خرید سکه| دلار در کانال 25 هزار تومان

و این فلز زرد بعد از لمس کف قیمتی هزار و 670 دلاری در سال جاری میلادی در انتهای ماه مارس، در اوایل ماه می توانست روند صعودی را در پیش بگیرد و نزدیک به هزار و 920 دلار معامله شود. در ماه ژوئن اما با مشخص شدن برنامه فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره روند کاهشی خود را شروع کرد و تا سطح حمایتی هزار و 760 دلاری نیز رسید. طلا در آخرین روز معاملات هفته گذشته توانست تا یک هزار و 790 .

آمریکا به زودی درباره رمزارزها قانون گذاری می کند

فدرال رزرو در حال پیشبرد تحقیقات برای اجرای CBDC است. در حالی که دولت ایالات متحده هنوز تصمیمی در مورد دلار دیجیتال اتخاذ نکرده است ، چین همچنان به آزمایش CBDC خود در چند استان ادامه می دهد. ماه گذشته 100000 نفر در منطقه شنژن 31 میلیون دلار یوان دیجیتال دریافت کردند و توانستند با استفاده از دستگاه های خودپرداز مبادلات دیجیتال خود را با فیات مبادله کنند. .

پیش بینی قیمت طلا فردا 13 تیر / قیمت ها ثبات می ماند؟

همراه بود و به دلیل افت انس در چند روز گذشته قیمت ها در بازار امروز هم با کاهش انس تغییرات زیادی را ثبت نکرد. کشتی آرای درباره آینده بازار طلا اعتقاد دارد به دلیل تعطیلی بازرهای جهانی در روز یکشنبه، قیمت ها تا دوشنبه با باز شدن ها با تغییرات کمی همراه خواهند بود. اقتصادنیوز نوشت: ارزش ذاتی سکه در انتهای هفته گذشته در محدوده 10 میلیون و 500 هزار تومان قرار داشت و در .

قیمت امروز طلا و سکه 12 تیر 1400+ جدول

ساز اصلی صعود بهای فلز گران بهای داخلی بود. با این حال، به نظر می رسد در هفته جاری، سکه بازان به عامل جدیدی نیز دقت کنند و این عامل، احتمال تعطیلی های وابسته به گسترش دوباره کروناست. بخشی از فعالان باور دارند، تعطیلی های ناشی از کرونا، تقاضا برای خرید طلا و سکه را کاهش خواهد داد و این مساله موجب خواهد شد که حباب قیمتی این فلز گران بها نیز در مسیر کاهشی قرار بگیرد. کاهش حباب در بازار سکه .

آخرین قیمت طلا پیش از امروز 12 تیر

به گزارش تجارت نیوز ، قیمت طلا گرمی 18 عیار در بازارآخرین روز معاملاتی هفته گذشته 10 تیر با چهار هزار و 600 تومان کاهش، 1,067,800 معامله شد. سکه در هفته گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرد و توانست از سطح مقاومت 10میلیون و 500 هزار تومانی به آسانی عبور کند. با این تجارت انتشار داده های NFP حال بازار برای اینکه خود را بالای سطح مقاومتی 10میلیون و 800 هزار تومانی تثبیت کند، با دشواری های زیادی مواجه شد. دنیای .

"بورس" در انتظار صعود .

محدودیت های ناشی از سفر در اروپا و آمریکا، شاخص دلار را در مقابل طلا دست خالی گذاشت تا این فلز گران بها به دلار نشان دهد که برای سرمایه گذاری کماکان، کت تن کیست. تهدید چین، عکس عمل کرد؛ شانگ های منفی شد سرمایه گذاران بازار های خارجی نیز بد نیست بدانند که از شرق تا غرب با نوسان همراه بود. معمولا بررسی این روز های شاخص بازار های بزرگ حاکی از آن بوده که شاخص شانگ های عکس .

دلار 25150، سکه 10.750 / راه اندازی قرارداد آتی سکه و واحدهای صندوق طلا در دستور کار قرار گرفت

. نرخ دلار در صرافی های بانکی (شنبه، 12 تیرماه) تجارت انتشار داده های NFP با 75 تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، 9 تیرماه) به رقم 24 هزار و 902 تومان رسید.قیمت فروش یورو با 25 تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به 29 هزار و 600 تومان رسید. قیمت خرید هر دلار 24 هزار و 409 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار و 14 تومان بود.علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی 24 هزار و 544 تومان و نرخ فروش آن .

استراحت بورس پس از10روز

ملایم اونس جهانی، پس از یک هفته مثبت شروع کاهشی داشت و به 10 میلیون و 740 هزارتومان رسید. این در حالی است که تقاضای خرید سکه طرح جدید برای سرمایه گذاری های خرد در روز های اخیر افزایش پیدا کرده و به همین دلیل حباب سکه نیز افزایش یافته و این مهم نشان دهنده وجود تقاضا در بازار است. روند بازار سکه بسیار به حرکات قیمتی دلار بستگی دارد، اسکناس آمریکایی در هفته گذشته زمینه ساز اصلی صعود بهای فلز گرانبهای .

تحلیل ویژه روزانه

پس از اتفاقات اخیر در ایالات متحده اقتصاددانان در پی موج آبی پیش بینی های خود در مورد اقتصاد ایالات متحده را اصلاح کرده اند.
به عنوان مثال دویچه بانک پیش بینی رشد ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ را حدود دو واحد درصد اصلاح کرده و به ۶.۳ درصد رسانده و پیش بینی خود را برای نرخ بیکاری ایالات متحده در پایان سال از ۵ درصد قبلی به ۴.۳ درصد کاهش داد.

نرخ های بهره بالاتر ایالات متحده با در دست گرفتن کنگره توسط دموکراتها و دولت بایدن، حمایت مالی از شرکت های بیکار و مشکل دار را گسترش می‌دهد و این به معنی انتشار بیشتر اوراق خزانه داری می باشد.
در همین حال حمایت مالی بیشتر به معنای نیاز کمتر به حمایت پولی است از جمله برنامه کاهش کمّی زود تر از حد انتظار فدرال رزرو.

رشد سریع تر اقتصادی ممکن است به معنای تورم بالاتر باشد که این می‌تواند دلیل دیگری برای افزایش عملکرد در ایالات متحده باشد انتظارات تورمی در ایالات متحده نیز طی هفته گذشته بیشتر از سایر کشورها افزایش یافته است.

و در نهایت در حالی که وضعیت ریسک‌پذیری در سطح جهانی ادامه دارد سهام ایالات متحده همچنان از سایر بازارهای جهانی بهتر عمل می کند ممکن است برخی از منابع مالی را به آمریکا بکشاند.

با تمام این اتفاقات به نظر می رسد با پشت سر گذاشتن اتفاقات اخیر دلار احتمالاً روند نزولی خود را از سر بگیرد چراکه به نظر نمی‌رسد فدرال رزرو چندان مشتاق کاهش قیمت ها باشد.
به نظر می رسد هدف آنها از تورم به بیکاری تغییر پیدا کرده است و طبیعتاً ایالات متحده بیشترین زخم را از بازار کار در بین اقتصادهای بزرگ دنیا متحمل شده است.
به نظر می رسد تصویر اشتغال ایالات متحده احتمالا از سایر کشورها ضعیف‌تر است و این تصویر کافیست تا شاخص دلار تضعیف شود.

بازار امروز

امروز در حال حاضر داده های تولید و تجارت صنعتی آلمان را خواهیم داشت.
این داده ها در ارزیابی ماهانه بهتر از انتظار بود اما از ابتدای سال بدتر بود.
احتمالاً به این دلیل که هر کسی که داده های ماهانه را پیش بینی می کند داده های سالانه را پیش بینی نمی کند.

سپس ذخایر ارزی سوئیس را خواهیم داشت که هیچ پیش‌بینی برای آن وجود ندارد اما احتمال رشد آن وجود دارد.

این شاخص دارای امتیاز بلومبرگ بسیار بالایی است،به این معنی که بیشتر افرادی که شاخص های سوئیس را مشاهده میکنند حتماً این شاخص را رصد می کنند.
احتمالاً مردم به عنوان راهنمای مداخله بانک مرکزی سوئیس در بازار فارکس به این شاخص نگاه می کنند.
با این حال همانطور که در ماه دسامبر اشاره کردیم داده های سپرده‌های دیداری هفتگی احتمالاً از ارقام ذخیره فارکس برای اندازه گیری مداخله بانک مرکزی سوئیس قابل اطمینان تر است.
همانطور که می دانیم بانک‌مرکزی سوئیس شروع به انتشار اطلاعات مربوط به مداخله خود کرده است.
ما اکنون ارقام مربوط به فصل ۱ و ۲ مربوط به سال گذشته را داریم.
با مقایسه این ارقام با داده های مربوط به ذخایر و سپرده ها قابل توجه است که ارزش ذخایر ارزی کشور در فرانک سوئیس در فصل دوم کاهش یافته حتی اگر بانک ملی سوئیس به طور فعال دخالت می کرد.

رویداد مهم بعدی مدعیان بیکاری در اتحادیه اروپاست. البته با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا ماموریتی دوگانه ندارد، بنابراین به طور رسمی به نرخ بیکاری اهمیت نمی‌دهد و فقط در تعیین نرخ بهره فعالیت می کند.
به همین دلیل شاید این داده ها اهمیت چندانی نداشته باشد اما در مجموع ارزش رصد کردن دارد چرا که به عنوان شاخصی از سلامت اقتصاد اروپا برای مردم می باشد که البته به نظر نمی رسد چندان خوب باشد. انتظار می رود اولین صعود را از اوج خود در ماه جولای نشان دهد.
با توجه به شرایط همه گیری این سطح از بیکاری برای منطقه یورو غیر معمول نیست.
بیکاری ۸.۵ درصد بود به عنوان پیش بینی رقم امروز.
بسیاری از مشاغل در دوره اخیر مصنوعی میباشند چرا که این مشاغل به اصطلاح به لطف دولت هاست است که حقوق تجارت انتشار داده های NFP پرداخت می کنند.
فقط به خاطر این که زیرساخت ها سالم بماند چرا که در غیر این صورت مانند ایالات متحده هزاران شرکت ورشکسته شده و میلیون‌ها شغل برای همیشه از دست رفته است.

مهمترین رویداد امروز انتشار داده های حقوق و دستمزد غیر کشاورزی ایالات متحده یا همان NFP می باشد.
انتظار می‌رود که این داده ها ۷۳ هزار نفر افزایش داشته باشند که یک افزایش بسیار ناچیز است اما بالاخره یک افزایش است.
علاوه بر این اجماع کارشناسان نیز به تدریج افزایش یافته است چرا که در روز دوشنبه نظر کارشناسان بر ۵۰ هزار نفر بود.

این کمیته تعجب آور است چرا که داده‌های اشتغال مشاغل غیر کشاورزی بخش خصوصی بسیار بسیار با مورد انتظار متفاوت بود.
به نظر می رسد در صورت منفی بودن داده های اشتغال بخش خصوصیADP، داده هایNFP امروز مثبت باشد. چراکه داده های مشاغل بخش خصوصی از زمان شروع محاسبه آن در ماه می۲۰۰۲ فقط ۱۹ بار در جهت مخالف با داده‌هایNFP حرکت کرده است که ۱۰ مورد آن در ماه ابتدایی سال یعنی ژانویه بوده است.

به نظر نمی‌رسد که در صورت از دست دادنNFP و یا کاهش در پیش بینی ها تفاوت زیادی در واکنش بازار وجود داشته باشد میرسد.
این داده ها ممکن است در بازارهای سهام تجارت انتشار داده های NFP فضای ریسک گریز ایجاد کرده و باعث تقویت شاخص دلار گردد.

انتظار می رود داده‌های اشتغال کانادا ناامیدکننده باشد..
تعداد مشاغل نیز کاهش یابد و نرخ بیکاری افزایش پیدا کند که این می‌تواند برای دلار کانادا منفی باشد.

تجارت انتشار داده های NFP

🔹 صفحه رسمی تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
.
.
ادمین (فقط سوالات تحلیلی):
🆔 @Eskini_Ali
سوالات تکنیکال:
🆔 @HamedZolfaghari

🔸 شماره تماس کارگزاری :
021-45481000

🔸 پذیرش:
داخلی: 102، 103 و 104
🔸 سامانه آنلاین:
داخلی : 105 و 107

About
Platform

بازار سهام آمریکا در واکنش به تلافی چینی ها مبنی بر توقف خرید کالاهای کشاورزی از آمریکا و در نتیجه تشدید جنگ تجاری، با ریزش سنگینی مواجه شدند. شاخص #داو_جونز و S&P# با ریزش حدود 3 درصدی و شاخص #نزدک با ریزش 3.5 درصدی به کار خود پایان دادند
نرخ بازدهی #اوراق_قرضه خزانه داری 10 ساله آمریکا نیز به 1.72 سقوط کرد. کاهش دومین نرخ بهره تقریباً قطعی است. با توجه به نرخ بازدهی، بازار آمادگی نرخ بهره زیر 2 درصد را نیز دارد

👈کانال کالای کارگزاری بانک صنعت و معدن
@smbcommodities

🔍نگاهی به رویدادهای جهانی
📆منتهی به 12 مهر

🔹در هفته ای که گذشت انتشار داده های اقتصادی آمریکا، بازارهای #سهام، #اوراق_قرضه و #طلا را با نوسانات قابل توجهی مواجه ساخت.
🔹به دنبال انتشار شاخص PMI بخش تولید و هم چنین شاخص قیمت این بخش برحسب گزارش مؤسسه ISM، شاخص داو جونز بیش از 150 واحد افت کرد که همراه با تقویت طلا و کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا بود.
🔹روز چهارشنبه سازمان تجارت جهانی به آمریکا مجوز 7.5 میلیارد دلار تعرفه گمرکی بر واردات آمریکا را داد که کمتر از عدد موردانتظار 11 میلیارد دلاری بازار بود. بعد از صدور مجور آمریکا بر برخی از هواپیماهای اروپا تعرفه 10 درصدی و بر برخی از محصولات کشاورزی این ناحیه تعرفه 25 درصدی وضع کرد که قرار است از 18 اکتبر به مرحله اجرا در آید.
🔹با توجه به کاهش اشتغال بخش غیرکشاورزی ADP، بازار خود را برای کاهش اشتغال NFP در روز جمعه آماده کرده بود. رشد اشتغال NFP آمریکا بدتر از انتظارات بازار منتشر شد. در حالی که انتظار می رفت این شاخص رشد بالای ۱۴۰ هزار واحدی NFP را داشته باشد، اما رشد اشتغال آمریکا تنها ۱۳۶ هزار واحد بود. همچنین نرخ رشد سالانه دستمزدها هم به ۲٫۹ درصد کاهش یافته که ناامید کننده است. با این حال انتشار آمار نرخ بیکاری آمریکا بازار را شوکه کرد و منجر به تقویت دلار آمریکا شد. نرخ بیکاری آمریکا از ۳٫۷ درصد به ۳٫۵ درصد کاهش یافته است.
🔹نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا در هفته گذشته 9.5 تجارت انتشار داده های NFP درصد کاهش پیدا کرد و به 1.53 درصد رسید. شاخصهای سهام آمریکا که پس از انتشار داده های روز سه شنبه با ریزش سنگین مواجه شدند، پس از اخبار صدور مجوز سازمان تجارت جهانی و انتشار نرخ بیکاری آمریکا بخش اعظمی از این ریزش را جبران کردند. شاخص داو جونز در اخرین روز معاملاتی با 1.6 درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به کار خود پایان داد و به 26،523 واحد رسید. قیمت طلا نیز با 2.2 درصد افزایش در 1504 دلار در هر انس بسته شد.

👈کانال کالای کارگزاری بانک صنعت ومعدن
@smbcommodities

اقتصاد جهانی به چه سمت و سویی در حال حرکت هست؟

از آنجایی که رابطه کلیدی بین بازارهای #کالا، #اوراق_قرضه، ارز و سهام وجود دارد، با توجه به رابطه بین این بازارها، به چشم انداز اقتصاد جهانی پرداخته می شود.

به طور معمول شاخص قیمت کالا هم جهت با نرخ بازدهی اوراق ، حرکت می کند و نرخ بازدهی اوراق هم با قیمت اوراق رابطه عکس دارد. بازارهای کالایی معیاری برای اندازه گیری تورم به حساب می آیند و دوره های تورمی اغلب با افزایش نرخ بهره همراه هستند. در نمودار (آبی: شاخص قیمت کالایی و نارنجی: نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله) این رابطه هم جهت مشخص شده است. شاخص قیمت کالایی سی ار بی از آوریل تاکنون تحت تاثیر دو رخداد افزایش قیمت نفت به دنبال کاهش تولید اوپک پلاس و افزایش قیمت سایر کامودیتی ها با توجه به کاهش عرضه و تقویت تدریجی تقاضا به ویژه در چین، رشد خود را آغاز کرد. بازار اوراق قرضه به ویژه نسبت به روند بازار نفت واکنش نشان می دهد.

حرکت افزایشی کالاها و افت قیمت اوراق قرضه ، فشار زیادی را به نرخ های بهره در جهت افزایش تحمیل خواهد کرد و جریان صعودی نرخ های بهره، فشار عرضه در بازار سهام را تشدید خواهد کرد. تاخیر زمانی میان بازار سهام و اوراق قرضه وجود دارد. در حال حاضر، به نظر می رسد فضا برای رشد بیشتر شاخص های کالایی و نرخ بازدهی اوراق قرضه وجود دارد و فدرال رزور در این نرخ ها، تمایلی به ورود و اعمال سیاست های انقباضی نخواهد داشت. داده های تورمی اقتصاد آمریکا در هفته ای که گذشت نیز نگران کننده به نظر نیامد. نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله آمریکا در هفته ای که گذشت به 1.62 درصد رسید که بیشترین مقدار آن طی یکسال اخیر است. اگر نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا به محدوده 2 درصد برسد به نظر می رسد فدرال رزور برای ورود و کنترل منحنی بازده اقدام خواهد کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.