محاسبه جریان نقدینگی


NPV =(ارزش امروز پول سرمایه گذاری شده)- (ارزش امروزی جریان پول مورد انتظار)

وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت

یکی از موارد بسیار مهم و مورد توجه مدیران پروژه، بحث‌های مربوط به هزینه پروژه و در آمد و در کل کسب سود از پروژه می‌باشد. باید توجه داشت وقتی پروژه‌ای تحت یک پیمان به اجرا در می‌آید، همواره می‌بایست به اختلاف میان دو مقوله "برآورد هزینه" و "قیمت گذاری پیمان" توجه کافی داشت. "برآورد هزینه" انجام یک ارزیابی محتمل از هزینه سازمان مجری پروژه در جهت فراهم آوری محصول یا ارائه خدمات موضوع قرارداد می‌باشد )سازمان به چه میزان هزینه خواهد نمود؟). حال آنکه "قیمت گذاری پیمان" یک تصمیم تجاری است، برای اینکه میزان عایدی سازمان مجری پروژه در قبال عرضه محصول یا خدمات موضوع قرارداد را مشخص کند (سازمان چه میزان دریافتی خواهد داشت؟) برای این منظور از دو تکنیکی که عبارتند از"جریان نقدینگی خروجی" و "جریان نقدینگی ورودی" که در کل جریان نقدینگی نام دارد، استفاده می‌شود.

قبل از ورود به مبحث، چند واژه بکار رفته در این متن را تبیین می‌کنم:

Cash Out جریان نقدینگی خروجی (پیش بینی هزینه)

Cash In جریان نقدینگی ورودی (پیش بینی درآمد)

Cash Flow جریان نقدینگی مورد انتظار

WBS ساختار شکست کار

CW وزن بر مبنای رقم (هزینه) فعالیت

بعد از اینکه فعالیت‌ها را تعریف، WBS پروژه را تهیه ، پیش‌نیاز و پس نیاز را تعیین ، منابع را تخصیص ، زمان را برآورد و زمان بندی را تهیه کردیم، آنگاه با استفاده از ساختار شکست کار، تخمین هزینه را بر اساس ساختار شکست هزینه پروژه

محاسبه می‌کنیم. تخمین هزینه بر اساس برآورد منابعی که به فعالیت‌ها اختصاص داده‌ایم، انجام می‌شود. این منابع شامل سه گروه (Labor )نیروی انسانی(، Non Labor )ماشین( و Material )مواد و مصالح می‌باشد.

پروژه زیر جهت توضیح بیشتر به صورت عملی ارائه می‌شود:

فرض کنید پروژه‌ای متشکل از سه فعالیت A، B، C با مبلغ پیمان 60000 واحد می‌باشد. زمان اجرای فعالیت A برابر 30 روز، زمان اجرای فعالیت B برابر 30 روز، زمان اجرای فعالیت C برابر 45 روز و زمان اجرای کل پروژه 3 ماه می‌باشد. برآورد هزینه اجرای فعالیت A برابر 8000 ، برآورد هزینه اجرای فعالیت B برابر 12000 و برآورد هزینه اجرای فعالیت C برابر 15000 می‌باشد ، که طبق روش زیر محاسبه شده است:

عدد نهایی جدول فوق را در ضریب سود 7142 / 1 ضرب کرده تا به عدد 60000 که مبلغ پیمان می‌باشد، رسیده و به کارفرما ارائه می‌دهیم که این عدد همان CBS می‌باشد:

جدول شماره 2 برنامه زمان‌بندی پروژه و هزینه خروجی را نمایش می‌دهد.

در ابتدا اشاره شد که برآورد هزینه که تحت یک پیمان به اجرا در می‌آید و قیمت گذاری پیمان دو مقوله جدا از هم می‌باشند. ما تا اینجا برآورد هزینه را انجام داده‌ایم و سپس به محاسبه جریان ورودی می‌پردازیم. در مثال مطرح شده فرض بر این بود برای انجام خدمات یا تولید محصول ، مبنای کل پیمان 60000 می‌باشد، که عبارت است از مبلغ 20000 برای فعالیت A و 15000 برای فعالیت B و 25000 برای فعالیت C. به این معنی که بعد از اتمام فعالیت A کارفرما به پیمانکار 2000 و بعد از اتمام فعالیت B کارفرما 15000 و بعد از اتمام فعالیت C کارفرما مبلغ محاسبه جریان نقدینگی 25000 به پیمانکار پرداخت می‌کند . برای محاسبه Cash in باید درصد پیشرفت پروژه را در هر دوره زمانی به دست آوریم و در مبلغ قرارداد ضرب کرده و در نتیجه Cash in را محاسبه کرده (که این فرایند به وسیله نرم‌افزار قابل محاسبه می‌باشد). برای محاسبه درصد پیشرفت ابتدا باید ارزش وزنی هر فعالیت را نسبت به کل پیمان محاسبه نماییم. ارزش وزنی از روش‌های مختلفی قابل محاسبه می‌باشد. این روش‌ها عبارتند از :

1 روش تقسیم رقم هر فعالیت بر رقم کل پیمان

2 روش تقسیم رقم هر فعالیت بر رقم کل پیمان و تغییر آن با استفاده از تجربیات کارشناسان

3 از روش نیروی کار صرف شده

من در اینجا از روش اول که طبق فرمول زیر است برای محاسبه %W استفاده می‌کنم:

درصد وزنی هر فعالیت CW=Ci ΣCi

اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه را از فرمول زیر محاسبه کرده :

%100 /(درصد اتمام فیزیکی فعالیت*وزن فعالیت )

پیشرفت پروژه در ماه اول: فعالیت A در ماه اول 100 % کامل و به اتمام می‌رسد، در نتیجه از کل پروژه با توجه به ارزش وزنی، 34 / 33 % پیشرفت داشته است. فرض کنید فعالیت A خاک‌برداری و مقدار آن 20000 متر‌مکعب می‌باشد. درصد تکمیل و پیشرفت پروژه به قرار زیر است:

%Complete = 20000/20000*100 100*33.34/100= 33.34

پیشرفت پروژه در ماه دوم: فعالیت B در ماه دوم 100 % کامل و به اتمام می‌رسد، در نتیجه از کل پروژه 25 % پیشرفت داشته است.

پیشرفت پروژه در ماه دوم : فعالیت C در ماه دوم 33 % کامل شده ، در نتیجه از کل پروژه 75 . 13 % پیشرفت داشته است.

پیشرفت پروژه در ماه سوم : فعالیت C در ماه سوم 67 % کامل شده و به اتمام می‌رسد، در نتیجه از کل پروژه 91 . 27 % پیشرفت داشته است. (جدول شماره 4)

مجموع هزینه کل + نادیده‌ها (حقوق کارمندان، مالیات، شرکت در مناقصه، حق بیمه و . ) برابر با مخارج پروژه Expense می‌شود.

بعد از به دست آوردن W% )درصد وزنی( و درصد پیشرفت پروژه حال Cash In را محاسبه می‌کنیم. Cash In را از حاصل ضرب درصد پیشرفت در دوره‌های زمانی در مبلغ قرارداد به دست می‌آید. جدول شماره 5

نمودار Cash Flow : تهیه نمودار Cash Flow پروژه به شرح زیر می‌باشد: جدول شماره 6

فواید تهیه جریان نقدینگی

* در ابتدای پروژه از کل بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه آگاه می‌شویم (پیش‌بینی بودجه مورد نیاز چه مقدار خواهد بود؟)

*از طریق تهیه CBS پی می‌بریم در هر ماه و هر مرحله از پروژه چقدر بودجه نیاز داریم. (پیش‌بینی هزینه‌های پروژه در مقاطع مختلف زمانی چه مقدار خواهد بود؟)

* از میزان سود یا ضرر پروژه آگاه می‌شویم (آیا پروژه سود ده است یا ضرر ده یا در چه مقاطعی ممکن است دچار ضرر شویم؟)

کیانوش آل‌شیخ

مشاور مدیریت محصول، مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار فناوری اطلاعات محاسبه جریان نقدینگی و توسعه نرم‌افزار، متخصص و مربی اجایل

جریان نقدینگی پروژه

یکی از مسائل استراتژیک پروژه و محصول که در ایران کمتر به آن پرداخته می‌شود مدیریت هزینه و بودجه پروژه است. هزینه و بودجه پروژه در ایران بیشتر در دست مدیران ارشد سازمان و یا مدیران مالی است و ایشان در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند. با این حال در برخی شرکت‌ها به دلایل مختلف کنترل هزینه و بودجه پروژه به مدیر پروژه و یا مدیر محصول سپرده می‌شود و یا از ایشان برای اینکار کمک گرفته می‌شود و در نتیجه مدیر پروژه یا محصول وظیفه مدیریت هزینه‌ها یا Cost Management را نیز عهده دار خواهد بود.

Cash flow

Project cash flow

تعریف جریان نقدینگی

جریان نقدینگی به معنی وارد شدن و یا خارج شدن وجوه نقدی به یک کسب و کار است.

حال اگر پروژه و یا محصول را یک جزء مستقل از یک کسب و کار به حساب بیاوریم باید بتوانیم هزینه های آنرا نیز مدیریت کنیم. برای این کار ابتدا نیاز داریم بدانیم که پروژه یا محصول چه مخارج و چه درآمدهایی دارد. در ادامه مثال‌هایی از هزینه‌ها و درآمدها آورده شده است.

هزینه‌ها: بازپرداخت وام، حقوق کارمندان، هزینه اجاره دفتر، هزینه اینترنت سالانه

درآمدها : درآمد حاصل از محصول شماره 1، پیش پرداخت پروژه، درآمد حاصل از محصول شماره 2، تسویه حساب فاز شماره 2 پروژه

در این مثال فرض شده است که برخی از منابع درآمدی پروژه از درآمد ماهیانه محصول شماره 1 و درآمد ماهیانه محصول شمار 2 استفاده می‌کند تا بتوان کسری بودجه آن را مدیریت نمود. با این حال توسعه برخی پروژه‌ها و یا محصولات فقط با پیش پرداخت کارفرما و یا سرمایه‌گذاری شرکت و یا حمایت مالی یک سرمایه‌گذار شروع می‌شود.

برخی وجوهات وارد شده به پروژه نیز اگر چه جزو درآمد پروژه محسوب نمی‌شوند ولی در جریان نقدینگی پروژه تاثیرگذار هستند، مثل وام دریافتی و یا سرمایه‌گذاری. یکی از ابزارهای رایج برای مدیریت کردن هزینه و درآمدها استفاده از نرم افزار اکسل است و یکی از شیوه‌های پیاده‌سازی و محاسبه هزینه درآمد روش جریان نقدی می‌باشد. جریان نقدی که به آن Cash Flow و یا جریان نقدینگی نیز گفته می‌شود یکی از بهترین روش‌های محاسبه و نمایش میزان هزینه درآمد در پروژه‌ها و محصولات برای مدیریت کردن هزینه‌ها و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات است.

برای این کار اگر یک جستجوی ساده در اینترنت انجام دهید به تعداد بسیار زیادی از قالب‌های اکسل دست خواهید یافت که کار را برای شما بسیار راحت‌تر از پیش نیز خواهد کرد. همچنین می‌توانید در نرم‌افزار اکسل و در بخش قالب‌های آن عبارت cash flow را جستجو نمائید تا چند قالب از قالب‌های پیش‌فرض مایکروسافت را نیز مشاهده کنید. بیشتر قالب‌های cash flow موجود در اینترنت با جزئیات بسیار زیادی همراه هستند از قبیل محاسبه میزان انواع بیمه و مالیات و بسیاری جزئیات دیگر. با این حال اگر در ساده‌ترین حالت می‌خواهید یک فرم اکسل برای خودتان پیاده‌سازی نمائید تا جریان نقدی پروژه خود را محاسبه کنید می‌توانید قالب اکسلی که من ساخته‌ام را دانلود کرده و در صورت نیاز آن را به دلخواه خود تغییر دهید و یا به همین صورتی که هست از آن استفاده نمائید. همچنین این قالب همراه با مثال می‌باشد.

دراین قالب هزینه‌ها و درآمدها به صورت جداگانه در جدولی نمایش داده شده‌اند و تصور شده است که در ابتدای سال موجودی پروژه مبلغ 25 میلیون تومان می‌باشد. در این قالب علاوه بر مجموع هزینه‌ها و درآمدها، میزان موجودی نقدینگی پروژه نیز به سادگی محاسبه شده و نمایش داده شده است. در دو برگه دیگر نیز جریان هزینه درآمد و موجودی نقدینگی پروژه به صورت نمودار نمایش داده شده است. جذابیت این نمودار در این است که می‌توان تمامی درآمدها و هزینه‌ها را در آن لحاظ کرده و نمودار نقدینگی در یک نگاه به شما می‌گوید که در چه ماهی با کسری بودجه برای پروژه خود مواجه هستید! در ادامه تصاویری از جدول و نمودارهای جریان نقدینگی را مشاهده می‌کنید.

تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی در نرم افزار Business Central

درک و نظارت بر جریان نقدینگی یکی از مهم‌ترین چیزهایی است که یک کسب و کار باید به بررسی و تحلیل آن بپردازد. نداشتن آمار دقیق و درست ممکن است منجر به دریافت اطلاعات نادرست در مورد توانمندی مالی یک شرکت شود. این یعنی شرکت نمی‌تواند تصمیمات درست و دقیقی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها، هزینه‌ها، و درآمد آینده‌ی خود بگیرد. همچنین نمی‌توان مطمئن شد که وضعیت نقدینگی به اندازه‌ای هست که شرکت بتواند به تعهدات و اهداف مالی خود عمل کند یا خیر.

برخی از سؤالات و مشکلاتی کلیدی که حساب‌داران و مدیران مالی با آن رو در رو هستند عبارتند از:

 • چقدر پول به شرکت وارد و از آن خارج می‌شود؟
 • آیا برخی ماه‌ها یا دوره‌ها از نظر مالی بهتر هستند؟
 • چگونه میزان کبود یا مازاد پول را باید محاسبه کرد؟ تصمیمات مربوط به پرداخت بدهی‌ها یا قرض گرفتن پول به نتیجه‌ی این سؤال بستگی دارد.
 • آیا مغایرتی در حساب‌ها و اعداد و ارقام وجود دارد؟

مزایای پیش‌بینی جریان نقدینگی

 • آشکار کردن تأثیر کمبود نقدینگی و پیامد‌های بالقوه آن‌: برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط، پرداخت دیر پول می‌تواند به کمبود مالی بزرگی برای مثال در حساب های بانک منجر شود. پیش‌بینی کردن جریان نقدینگی می‌تواند به کسب و کارها کمک کند که برای مواقعی که می‌تواند بر روی آن تأثیر بگذارند، آماده شوند و برنامه‌ریزی کنند. کسب و کارها می‌توانند پول قرض کنند تا این کمبودها را جبران کنند و در نتیجه تصمیمات تجاری آگاهانه‌ای بگیرند.
 • صرفه‌جویی وقت و انرژی و تمرکز برای داشتن تحلیلی از جریان نقدینگی کسب و کار: پیش‌بینی جریان نقدینگی با استفاده از اکسل و به طور دستی می‌تواند ساعت‌های کاری ارزشمند زیادی را صرف کندو در نهایت هم به نتیجه دقیق و قابل اتکایی ختم که مبنایی برای تصمیمات بعدی باشد ختم نشود. اما استفاده از این قابلیت در ERP Dynamics 365 Business Central به کاربران این امکان را می‌دهد که بر روی فعالیت‌های روزانه‌ی خود تمرکز کنند و به مدیران کسب و کار قدرت کنترل، نظارت و تصمیم گیری بیشتری می‌دهد. در نتیجه این روش منجر به صرف زمان کمتر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می شود.
 • پیگیری دیرکردها در پرداخت‌های معوق و ..: کسب و کارها باید پیگیر پرداخت‌های دیر شده باشند تا کنترل مالی دقیق تری محاسبه جریان نقدینگی برای آن‌ها در نظر بگیرند.
 • مدیریت نقدینگی مازاد و برنامه‌ریزی برای استفاده از آن در جهت رشد و توسعه کسب و کار: اگر پیش‌بینی نقدینگی قابلیت کسب اطلاعات در مورد میزان پول باقی‌مانده و مازاد را دارد، کسب و کار می‌تواند از این مقدار پول باقی‌مانده برای پرداخت بدهی‌ها یا سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده کند.
 • ردگیری و کنترل هزینه‌ها در مقایسه با به بودجه واقعی و برنامه ریزی شده‌: پیش‌بینی به کسب و کارها کمک می‌کند تا بفهمند که آیا بیش‌تر از بودجه‌ی خود خرج کرده‌اند یا کمتر. داشتن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده می‌تواند به کسب و کارها این امکان را بدهد که بودجه‌ی خود را بررسی کنند و در صورت نیاز آن را تغییر دهند یا تعدیل کنند تا دید بهتری نسبت به آینده مالی کسب و کار هویدا شود.

نرم‌افزار Microsoft Dynamics 365 Business Central ابزارهای مختلفی برای کنترل و مدیریت امور و جریان نقدینگی در اختیار مدیران مالی و حسابداری در اختیار می گذارد.

یک روش ساده‌ برای نگاه به موارد قابل پرداخت و قابل دریافت یک شرکت مراجعه به صفحه‌ی «receivables-payables» در نرم‌افزار Business Central است. کاربران می‌توانند تامین کنندگان و مشتریان را بر اساس روز، هفته، ماه، ربع سال، و سال کامل طبقه‌بندی کنند.

ابزار بالا برای نگاهی کلی به مشتریان و تامین کنندگان مناسب است اما برای تحلیل و بررسی میزان نقدینگی و حساب‌های بانکی، می‌توان در هر زمانی چندین پیش‌بینی جریان نقدینگی بر اساس روندها و تحلیل های مختلف و بر اساس آنالیز حساسیت روی متغیرهای کلیدی در این نرم‌افزار ایجاد کنید. در هر پیش‌بینی می‌توان دوره‌ی پیش‌بینی و مقادیر بودجه‌ را نیز تعیین نمود.

برای طراحی و ایجاد یک پیش‌بینی درست و دقیق از جریان نقدینگی، می‌توان میزان نقدینگی را بر اساس کد پرداختی گردش نقدینگی مرتبط با هر فروشنده و مشتری، محاسبه نمود. پیش‌بینی جریان نقدینگی میزان سرمایه، قابل دریافت‌ها، قابل پرداخت‌ها، سفارش‌ها فروش، و سفارشات خرید را نشان می‌دهد. برای گسترش قابلیت‌های پیش‌بینی، کاربران می‌توانند درآمد‌ها و هزینه‌های پیش‌بینی شده (مانند حقوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، قرض‌ها، و…) را در یک دفتر ثبت کنند و از آن در کنار پیش‌بینی خود استفاده کنند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از جریان نقدینگی خود بدست بیاورند.

با اینکه تحلیل و آنالیز پیش‌بینی جریان نقدینگی اطلاعات خوبی در مورد وضعیت شرکت می‌دهند، آمار و گزارشات و چارتهای بصری برای تصمیم‌گیری‌های درست بسیار سریع‌تر و موثرتر هستند. نرم‌افزار Business Central تعدادی از این گزارشات و چارت ها را به طور آماده و پیش‌فرض دارد که به کاربر این امکان را می‌دهند که جریان نقدینگی خود را به روش‌های مختلفی بررسی کند.

آرمان احمدی فر

administrator

مهندس صنایع و دانش آموخته برتر MBA از دانشگاه تهران، مدیر توسعه کسب و کار سامیکس، مشاوره و تحلیل گر در حوزه راهکارهای سازمانی نرم افزاری مایکروسافت، تحلیلگر در حوزه مهندسی مجدد و اصلاح محاسبه جریان نقدینگی و بازبینی فرآیندهای کسب و کار، مشاور در زمینه استراتژی تحول دیجیتال در کسب و کارها، مشاوره برنامه ریزی استراتژیک، مشاور در حوزه مدیریت تغییر، مشاور در حوزه متدولوژی پیاده سازی و استقرار ERP، ارزیابی آمادگی و محاسبه جریان نقدینگی سطح بلوغ سازمان در حوزه ERP Readiness ، تجزیه و تحلیل شکاف fit gap analysis برمبنای Best-Practice های APQC، مشاوره در حوزه فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و تحلیل و پیاده سازی راهکار مایکروسافت در این حوزه

کنترل هزینه و مدیریت جریان نقدینگی پروژه

کنترل هزینه و مدیریت جریان نقدینگی پروژه با هزینه 2800000 ريال توسط موسسه گروه مالی شریف برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 8 ساعت ادامه یابد. این دوره به نشانی میدان آرژانتین برگزار خواهد گردید

مدت: 8 ساعت

مکان: میدان آرژانتین

همیشه این سوال در ذهن مدیران نقش می بندد که روش بودجه بندی پروژه و معیار کنترل هزینه حین اجرای طرح باید چگونه باشد که مدیران مطمئن باشند وضعیت کنترل بودجه مناسب یا نامناسب است. لذا آنها بدنبال کنترل هزینه، کنترل بودجه مصوب و سپس پیش بینی هزینه مورد نیاز جهت تکمیل پروژه هستند.
از طرف دیگر، علاوه بر کنترل بودجه، نقدینگی یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت پروژه است. هر پروژه نقدینگی های ورودی حاصل از کارکرد، پیش دریافت؛ علی الحساب و . دارد و نقدینگی خروجی بر اساس پرداخت های پیمانکاری، مواد و متریال و دستمزد و تجهیزات و . قابل محاسبه است. لذا پروژه باید در هر لحظه بتواند محاسبات جریان نقدینگی خالص کنونی و پیش بینی جریان نقدینگی را ارایه نماید تا مشکل کمبود نقدینگی با استراتژی های ممکن از بین برود.
همچنین تحلیل سودآوری واقعی از دیدگاه حسابداری و مالی، دیگر مبحث مهمی است که باید در پروژه مطرح گردد.

هزینه: 2,800,000 ريال

دوره آموزشی کنترل هزینه و مدیریت جریان نقدینگی پروژه جهت ارتقا سطح مهارت صورت جریان وجوه نقد ، کنترل هزینه ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل مدیر پروژه ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مهندسی صنایع ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر

اگر شما مالک یک شرکت دانش‌بنیان بوده و یا از کارکنان یک شرکت دانش‌بنیان هستید، لطفا نام کامل شرکت و شناسه ملی شرکت دانش بنیان را وارد نمایید. لازم به ذکر است فقط دوره‌های آموزشی موسسات ذکرشده در این صفحه مشمول تخفیف شرکت‌های دانش‌بنیان میگردند

فرمول محاسبه ارزش خالص فعلی (NPV) چیست؟

ارزش خالص فعلی (NPV) روشی است که برای تعیین ارزش فعلی همه جریان‌های نقدی آتی (Future cash flows)، شامل سرمایه اولیه، حاصل از یک پروژه استفاده می‌شود. این روش به طور گسترده‌ای در محاسبه بودجه یک سرمایه گذاری برای مشخص کردن این که کدام پروژه قابلیت بازگرداندن بیشترین سود را دارد، استفاده می‌شود.

ارزش خالص فعلی (Net present value) تفاوت بین ارزش فعلی جریان نقدی ورودی و ارزش فعلی جریان خروجی پول نقد در طی یک دوره زمانی است. NPV در بودجه‌بندی سرمایه برای تجزیه و تحلیل سودآوری یک سرمایه‌گذاری یا پروژه مطرح شده استفاده می‌شود. در روش ارزش خالص فعلی، ابتدا تمامی هزینه‌ها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست، با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل می‌شوند.

در این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد، i نرخ بهره (حاصلضرب نرخ سود، نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیش‌بینی) و R_t مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است.

سپس با تفریق هزینه‌های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به‌دست خواهد آمد که به آن NPV گفته می‌شود. اگر این عدد مثبت باشد، طرح سودآور و قابل قبول بوده و اگر منفی باشد، طرح زیان‌ده و غیر قابل اجرا (از نظر اقتصادی) است.

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ارزش خالص فعلی، مطالعات اقتصاد مهندسی و ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها است. به عنوان مثال اگر یک کارخانه برای ایجاد خط تولید محصول جدیدی پیش‌بینی کند که در سال اول نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سرمایه (جهت راه‌اندازی خط تولید) داشته باشد خط تولید تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و طی ۶ سال بعدی، از محل فروش محصول تولیدی درآمدی برابر سالانه ۳۰ میلیون تومان ایجاد شود و همچنین هزینه‌های جاری تولید و عرضه آن محصول (مانند مواداولیه، آب و برق و گاز، دستمزد، حمل و نقل، بازاریابی، . ) سالانه ۵ میلیون تومان باشد و نرخ بهره سالانه (شامل حاصلضرب نرخ تورم سالانه، نرخ سود و نرخ ریسک) نیز ۱۰٪ منظور شود، نحوه محاسبه ارزش خالص فعلی چنین خواهد بود.

فرمول ارزش خالص فعلی (NPV) بسته به تعداد و ثبات جریان‌های نقدی آتی متفاوت است. اگر یک جریان پول از یک پروژه وجود دارد که بعد از گذشت یک سال از الان پرداخت خواهد شد، ارزش خالص فعلی طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

 • i=نرخ ثابت نزول بانکی یا مقدار سود درخواستی
 • t=تعداد دوره های زمانی

اگر یک‌پروژه بلند مدت تر با چندین جریان پولی در حال بررسی باشد، فرمول ارزش خالص فعلی یک پروژه این چنین است:

 • Rt= جریان پول خالص ورودی – جریان پول خروجی در یک دوره
 • i =نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید
 • t =تعداد دوره های زمانی

اگر شما با علامت جمع نا آشنا هستید، در اینجا یک راه ساده تر برای به یاد داشتن مفهوم NPV وجود دارد:

NPV =(ارزش امروز پول سرمایه گذاری شده)- (ارزش امروزی جریان پول مورد انتظار)

بسیاری از پروژه‌ها در طول زمان با نرخ های مختلفی سود دهی می‌کنند. در این مورد، محاسبه جریان نقدینگی فرمول NPV می‌تواند برای هر جریان پول به طور انفرادی محاسبه شود. به عنوان مثال، پروژه‌ای را در نظر بگیرید که ۱۰۰۰ دلار هزینه دارد و سه جریان پولی ۵۰۰ و ۳۰۰ و ۸۰۰ دلاری را در سه سال اینده فراهم می کند. فرض کنید ارزش بازیافتنی در پایان پروژه وجود ندارد و نرخ درخواستی سود بازگرداندن وجه ۸٪ است.NPV این پروژه این گونه محاسبه می‌شود:

نرخ سود بازگرندان وجه به عنوان نرخ ثابت نزول بانکی برای جریان های نقدی آتی استفاده می شود تا ارزش روز پول را محاسبه کند. یک دلار امروز ارزش بیشتری از یک دلار فردا دارد چون یک دلار می‌تواند امروز برای بدست آوردن سود سرمایه گذاری شود. بنابراین زمانی که ارزش فعلی درآمدهای آتی را حساب می‌کنیم، جریان پولی که در آینده بدست خواهد آمد، متناسب با مقدار دیرکرد باید کم شود.

NPV در محاسبه بودجه سرمایه گذاری استفاده می‌شود تا پروژه‌ها بر اساس سود بازگشتی مورد انتظار، سرمایه مورد نیاز و سود پیش بینی شده در طول زمان با هم مقایسه شوند. معمولا پروژه‌های با NPV بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. به عنوان مثال دو پروژه بالقوه را برای کمپانی ABC در نظر بگیرید:

پروژه X یک سرمایه اولیه ۳۵۰۰۰ دلاری نیاز دارد، اما انتظار می‌رود سودی معادل ۱۰۰۰۰ ،۲۷۰۰۰ و ۱۹۰۰۰ دلار به ترتیب برای سال‌های اول، دوم و سوم داشته باشد. سود بازگرداند محاسبه جریان نقدینگی وجه ۱۲٪ است. از آن جایی که جریان‌های پول مساوی نیستند، فرمول NPV برای هر جریان پول یه صورت جدا گانه حساب می‌شود:

هم چنین پروژه Y یک سرمایه اولیه ۳۵۰۰۰ دلاری نیاز دارد و در هر دو محاسبه جریان نقدینگی سال اول سودی معادل ۲۷۰۰۰ دلار به همراه خواهد داشت. سود بازگرداندن وجه هدف ۱۲٪ باقی می ماند. به خاطر اینکه هر دو دوره سود یکسانی را حاصل می‌کنند، فرمول اولیه بالا قابل استفاده است:

هر دو‌ پروژه میزان سرمایه اولیه یکسانی نیاز دارند، اما پروژه X مجموع درآمد بیشتری نسبت به پروژه Y دارد، هر چند پروژه Y، NPV بیشتری دارد چون این در آمد سریع تر حاصل شده است (این به این معناست که نرخ ثابت نزول بانکی تاثیر کمتری دارد).

به طور خلاصه چگونه ارزش خالص فعلی را حساب کنیم ؟

ارزش خالص فعلی همه جریان های نقدی آتی یک پروژه را از قبل محاسبه می‌کند و از مقدار سرمایه مورد نیازش کم می کند. این تجزیه و تحلیل در بودجه بندی سرمایه برای مشخص کردن اینکه آیا یک پروژه باید اجرا شود، استفاده و با استفاده‌های جایگزین از سرمایه مورد نظر یا با پروژه‌های دیگر مقایسه می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.