محاسبه بازدهی سبد اختصاصی


محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن محاسبه بازده سبدگردان داریوش و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌ شده جهانی تحت عناوین

 • اول – نرخ بازدهی پولی وزنی – (MWRR) معادل Money Weighted Rate of Return
 • دوم – نرخ بازدهی زمانی وزنی – (TWRR) معادل Time Weighted Rate of Return

استفاده می‌شود که در این پیوست چگونگی محاسبه‌ی این دو روش تشریح می‌شود.

نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد (سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، در حالی‌که موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

چگونگی محاسبه ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

به منظور ارائه ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخت هشده جهانی تحت عناوین )الف)نرخ بازدهی پول وزنی( MWRR) و ب) نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) ، استفاده میشود که در این پیوست چگونگی محاسبه ی این دو روش تشریح میشود. نرخ بازدهی محاسبه بازدهی سبد اختصاصی پول وزنی(MWRR )برای هر سبد اختصاصی محاسبه میشود و به گونهای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت محاسبه بازدهی سبد اختصاصی سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR )بیانگر بازدهی کل تمامی داراییهای تحت مدیریت سبدگردان است و نشان میدهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه گذاران شده است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، میتوانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایهگذار) مربوطه گزارش میکند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطالع عموم درتارنمای خود منتشر کند.

۲ – روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر استفاده میشود:

۳ – روش محاسبهی بازدهی سبدگردان :

ابتدا کل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریانهای نقدی )افزایش سرمایه یا برداشت سرمایهگذار( و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دورههای متعدد تقسیم میشود. بنابراین اگرجریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به ۱ + nزیر دوره تقسیم میشود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه مییابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه مییابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه مییابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود:

۵ چگونگی محاسبه ی ارزش دارایی های سبداختصاصی :

در محاسبه ی نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، الزم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورە یمورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوه ی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته شوند:

۵ – ۱ – ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل» نحوەی تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوقهای سرمایه‌گذاری« محاسبه شود.

۵ – ۲ – سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی شده است، تعدیل نماید.

۵ – ۳ – در صورتیکه بخشی از آورده ی مشتری را ورقه ی بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معامالتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقه ی بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته میشود. هر زمان نماد معامالتی ورقه ی بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آورده یجدید سرمایه‌گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته میشود

محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

چگونگی محاسبه‌ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) و (ب) نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) استفاده می‌شود. نرخ بازدهی پول وزنی برای هر سبد اختصاصی محاسبه بازدهی سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌ است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد مربوطه گزارش می‌کند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

نحوه محاسبه بازده سبد و کارمزد سبدگردان

نحوه محاسبه کارمزد سبد و سبدگردان

برای بیشتر افرادی که سرمایه گذاری در بورس را به کمک شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی بورس انجام میدهند، نحوه محاسبه بازده سبد و کارمزد سبد گردان اهمیت دارد. در این مطلب مجله آرکا، به تفصیل در مورد فرمول محاسبه بازده سبد گردانی اختصاصی و نحوه محاسبه کارمزد سبدگردان توضیح داده میپردازیم. در این نوشته قصد داریم، با یک مثال در مورد یک سبد فرضی این محاسبات را انجام دهیم چرا که خیلی از سرمایه گذاران در مورد نحوه محاسبات دارای ابهام هستند.

محاسبه بازده سبد اختصاصی

در اینجا ذکر کردیم، که از بازده پول وزنی ( Money Weighted Rate of Return ) برای محاسبه بازده سبد اختصاصی استفاده می‌گردد. فرمول محاسبه بشرح زیر است:

  • MWRR= بازدهی سبد اختصاصی در دورۀ t
  • E= ارزش سبد اختصاصی در پایان دورۀ t
  • B= ارزش سبد اختصاصی در ابتدای دورۀ t
  • C= جریان نقدی jام سبد محاسبه بازدهی سبد اختصاصی اختصاصی در دورۀ t (افزایش سرمایه سرمایه‌گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به‌عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می‌شود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت منفی خواهدبود)
  • t= زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان jام سبد اختصاصی تا پایان دورۀ t
  • T= طول کل دورۀ زمانی مورد نظر t (به روز)

  برای مثال فرض کنید، یک سرمایه گذار با انعقاد قرارداد با سبدگردان آرکا، در تاریخ اول فروردین 1399 مبلغ یک میلیارد تومان در اختیار سبدگردان قرار داده است. بر اساس توافق مقرر شده، کارمزد ثابت سبدگردان بورس ، یک درصد سالانه محاسبه بازدهی سبد اختصاصی باشد و کارمزد متغیر آن به این‌صورت است، که تا بازده 25 درصد سالانه، صفر و تا بازده 40 درصد سالانه نسبت به مابه التفاوت کارمزد متغیر 20 درصد محاسبه میشود؛ و در صورت کسب بازده بالاتر از 40 درصد کارمزد متغیر 25 درصد از بازده مازاد کسب شده باشد. به این نحوه محاسبه کارمزد اصطلاحا روش پله‌ای گفته می‌شود. به صورت خلاصه، توافق سرمایه گذار و سبدگردان آرکا بشرح زیر است:

  بازده کارمزد متغیر سبدگردان
  تا 25 درصد صفر
  تا 40 درصد 20 درصد نسبت به مازاد 25 درصد
  مازاد بر 40 درصد 25 درصد نسبت به مازاد 40 درصد
  کارمزد ثابت سبدگردان 1 درصد سالانه

  فرض کنید در تاریخ 31 خرداد 1399، ارزش روز پرتفوی سبد اختصاصی، برابر با 1 میلیارد و 300 میلیون تومان است و سرمایه گذار درخواست کرده تا 300 میلیون تومان از سبد اختصاصی برداشت نماید. در تاریخ 30 آبان ماه، ارزش سبد اختصاصی برابر با 1 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده و سرمایه گذار مبلغ 500 میلیون تومان به‌عنوان آورده جدید به حساب سبد خود واریز نموده است. در پایان سال 1399 ارزش سبد اختصاصی سرمایه گذار مبلغ 1 میلیارد و 900 میلیون تومان است. همچنین میانگین ارزش روزانه سبد اختصاصی طی کل سال معادل 1 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

  با مفروضات بالا محاسبه بازده پول وزنی سبد فوق بشرح زیر خواهد بود:

  • 1.900.000.000 : ارزش پایانی سبد اختصاصی
  • 1.200.000.000=1.000.000.000-300.000.000+500.000.000 : خالص آورده سرمایه گذار
  • 700.000.000=1.900.000.000-1.200.000.000 = سود سبد اختصاصی

  محاسبات بالا مربوط به صورت کسر در فرمول بالا است. حالا باید مخرج کسر را محاسبه کنیم تا بتوانیم بازده پول وزنی را محاسبه کنیم.

  (A*(B/C C B A تاریخ
  مبلغ تعدیل شده کل دوره قرارداد(روز) تعداد روز مانده تا پایان قرارداد واریز ( برداشت)
  1,000,000,000 366 366 1,000,000,000 1399/01/01
  223,770,492- 366 273 300,000,000- 1399/03/31
  336,065,574 366 246 500,000,000 1399/08/30
  1,112,295,082 مبلغ تعدیل شده آورده سرمایه گذار
  * واریزیها با علامت مثبت و برداشتها با علامت منفی در محاسبه منظور می گردد.

  بازده پول وزنی سبد فوق عبارت است از تقسیم سود سبد بر مبلغ تعدیل شده آورده سرمایه گذار:

  63% = 700.000.000/1.112.295.082 : بازده پول وزنی سبد

  محاسبه کارمزد سبدگردان

  همانطور که ذکر شد کارمزد سبدگردان بورس از دو قسمت کارمزد ثابت و کارمزد متغیر تشکیل می‌گردد:

  15.000.000= 1%* 1.500.000.000 : کارمزد ثابت سبدگردان

  کارمزد متغیر بشرح زیر محاسبه می گردد:

  مبلغ کارمزد ضریب کارمزد متغیر نحوه محاسبه مبلغ شرح
  A 1,112,295,082 مبلغ تعدیل شده آورده
  B 700,000,000 کل سود سبد
  C=A*25% 278,073,770 25 درصد بازده
  D=A*40% 444,918,033 40 درصد بازده
  33,368,852 20% E=D-C 166,844,262 مازاد 25 درصد تا 40 درصد
  63,770,492 25% F=B-D 255,081,967 بازده مازاد بر 40 درصد
  97,139,344 جمع کارمزد متغیر سبدگردان

  جمع کارمزد سبدگردان برابر است با جمع کارمزد متغیر و کارمزد ثابت :

  112.139.344= 15.000.000+97.139.344 : جمع کارمزد سبدگردان

  خالص بازده سبد اختصاصی

  عملا با کسر کارمزد سبدگردان، بازده واقعی سبد اختصاصی که نصیب سرمایه گذار می‌شود، کاهش می‌یابد در مثال فوق بازده سبد اختصاصی که نصیب سرمایه گذار می‌شود بشرح زیر است:

  53%= 1.112.295.082/ (700.000.000-112.139.344) : خالص بازده پول وزنی سرمایه گذار

  محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

  ارتباط با ما

  محاسبه بازدهی

  روش‌های محاسبه بازدهی

  به منظور محاسبه بازدهی و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری دو روش
  متداول در ادبیات مالی طراحی و مورد استفاده قرار محاسبه بازدهی سبد اختصاصی می‌گیرد. بر همین
  اساس در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌های سبدگردان را
  ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود بر اساس این دو روش نموده است.

  روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

  روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

  سالانه کردن نرخ‌های بازدهی

  به منظور محاسبه بازدهی و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری دو روش متداول در ادبیات مالی طراحی و مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر همین اساس در ایران نیز سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت‌های سبدگردان را ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود بر اساس این دو روش نموده است.

  (الف) روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی با نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR ):

  این روش برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. در این روش مبالغ پرداختی و برداشت‌های صورت گرفته در بازدهی ایجاد شده موثر بوده و بازدهی بر اساس ارزش ریالی هر یک از پرداخت‌ها، برداشت‌ها و ارزش پایان دوره سبد محاسبه می‌شود. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را صرفا ‌ به صاحب سبد(سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند.

  (ب) روش محاسبه بازدهی سبدگردان با نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) :

  این روش بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. در این روش محاسبه بازدهی به گونه‌ای صورت می‌پذیرد که اثر ریالی (دریافت و پرداخت‌ها) در محاسبات بازدهی خنثی شده و صرفا بازدهی ایجاد شده محاسبه شود.

  سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند.

  علاوه بر این با توجه به اینکه ممکن است دوره ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش سبدگردان کمتر از یک سال کامل باشد، محاسبه بازدهی بر اساس فرمول‌های مشخص شده به صورت معادل سالانه نیز گزارش می‌شود.

  برای اطلاع از جزئیات محاسبات بازدهی به هر یک از روش‌های فوق می‌توانید به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت نهادهای مالی، دستور العمل تاسیس و فعالیت سبدگردان مراجعه نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.