الگوی تحلیل SWOT


به نقل از ویکی‌پدیا، آنالیز PEST یکی از ابزارهای مدیریت راهبردی برای تجزیه و تحلیل عواملی از محیط کلان برون سازمانی است که بر سازمان و بر کارآفرین تاثیر گذارند.

تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقی A'WOT

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرآیند تضمین دست¬یابی سازمان به فواید ناشی از به¬کارگیری استراتژی¬های سازمانی مناسب. همچنین هنر و علم فرمول¬بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی با تأکید بر یکپارچه¬سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید و خدمات و غیره می¬باشد. امروزه دانشگاه¬ها به¬عنوان سازمان¬هایی غیرانتفاعی همچون دیگر سازمان-ها، با محیطی پیچیده و متلاطم روبرو هستند. هدایت صحیح دانشگاه نیازمند درک محیط داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیم-های راهبردی هوشمندانه می¬باشد. هدف از انجام این پژوهش، تدوین و ارزیابی استراتژی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی می¬باشد. از این¬رو، با استفاده از تحلیل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت¬ها و تهدیدها) در دانشگاه پیام نور استان، استراتژی¬های دانشگاه با استفاده از مدل SWOT شناسایی گردیدند. سپس با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، استراتژی¬های اخذ شده از نظر اهمیت اولویت¬بندی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان می¬باشد که با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نظر انتخاب گردید. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که استراتژی ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه¬ها، شاهراه اصلی در موفقیت دانشگاه¬ها به¬حساب می¬آید، و دانشگاه¬ها برای موفقیت بیشتر، باید ارتباط مؤثرتری با صنعت برقرار نمایند. ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه¬ها، زیربنای تحقق سایر استراتژی¬ها از جمله گسترش رشته¬های فنی و مهندسی، توسعه تحقیقات علمی دانشگاه¬ها و تبدیل شدن به قطب علمی در حوزه خاص می¬باشد.

[1] الوانی، سیدمهدی. (1387). مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نشر نی، چاپ سی¬ودوم.
[2] حسنقلی¬پور، طهمورث، آقازاده، هاشم. (1384). برنامه¬ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، صفحات 100-65.
[3] انصاری، مریم، رحیمی، علیرضا، یارمحمدیان، محمدحسین، یعقوبی، مریم. (1388). تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis) دانشکده مدیریت و اطلاع¬رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 36، صفحات 32-38.
[4] کلارک، استیو. (1382). مدیریت استراـژیک سیستم¬های اطلاعاتی، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش¬های فرهنگی.
[5] غفاریان، وفا، کیانی، غلامرضا. (1387). استراتژی اثربخش، تهران: انتشارات فرا.
[6] معینی، علیرضا، بیدختی، حسین .(1385). مدیریت استراتژیک، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
[7] Pearce, J. A., Robinson, R. B. (2000). Cultivating Guanxi as a foreign investor strategy, Journal of Business Horizons, Vol. 43, No. 1, P. 31-38.
[8] رحمان¬سرشت، حسین. (1383). مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه¬پردازان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
[9] Policastro, M. L. (2000) . Introduction to strategic planning. http://www.sba.gov /library/pubs/mp- 21 .pdf.
[10] Lerner, A. L. (1999) . A Strategic planning primer for higher education, College of busuness Administratin and Economics, California state university. http://aafaq.kfupm.edu.sa/features/csu-primer/leep-sp.pdf.
[11] احمدی، حسین. (1377). برنامه¬ریزی استراتژیک و کاربرد آن، تهران، انتشارات سایه¬نما.
[12] هریسون، جفری، جان، کارون. (1382). مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، تهران: انتشارات هیأت.
[13] دیوید، فردآر. (1388). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش¬های فرهنگی.
[14] Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., Kajanus, M. (2000). Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application to a forest-certification case. Forest Policy and Economics, 1, 41–52.
[15] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill.

تدوین و ارزیابی استراتژی ­ های دانشگاه با مدل تلفیقی A'WOT

* سید علی بنی هاشمی ** مهدی ثقفی

* مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، بیرجند

** استادیار ، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، بیرجند

تاریخ دریافت:2/3/93 تاریخ پذیرش: 25/4/94

مدیریت استراتژیک عبارت است الگوی تحلیل SWOT از فرآیند تضمین دست ­ یابی سازمان به فواید ناشی از به ­ کارگیری استراتژی ­ های سازمانی مناسب. همچنین هنر و علم فرمول ­ بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندبعدی با تأکید بر یکپارچه ­ سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید و خدمات و غیره می ­ باشد. امروزه دانشگاه ­ ها به ­ عنوان سازمان ­ هایی غیرانتفاعی همچون دیگر سازمان ­ ها، با محیطی پیچیده و متلاطم روبرو هستند. هدایت صحیح دانشگاه نیازمند درک محیط داخلی و خارجی و اتخاذ تصمیم ­ های راهبردی هوشمندانه می ­ باشد. هدف از انجام این پژوهش، تدوین و ارزیابی استراتژی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی می ­ باشد. از این ­ رو، با استفاده از تحلیل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت ­ ها و تهدیدها) در دانشگاه پیام نور استان، استراتژی ­ های دانشگاه با استفاده از مدل SWOT شناسایی گردیدند. سپس با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، استراتژی ­ های اخذ شده از نظر اهمیت اولویت ­ بندی شدند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه پیام نور استان می ­ باشد که با استفاده از روش نمونه ­ گیری تصادفی ساده، نمونه آماری مورد نظر انتخاب گردید. یافته ­ های پژوهش نشان می ­ دهد که استراتژی ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه ­ ها، شاهراه اصلی در موفقیت دانشگاه ­ ها به ­ حساب می ­ آید، و دانشگاه ­ ها برای موفقیت بیشتر، باید ارتباط مؤثرتری با صنعت برقرار نمایند. ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه ­ ها، زیربنای تحقق سایر استراتژی ­ ها از جمله گسترش رشته ­ های فنی و مهندسی، توسعه تحقیقات علمی دانشگاه ­ ها و تبدیل شدن به قطب علمی در حوزه خاص می ­ باشد.

واژگان كليدي: ارتباط صنعت، دانشگاه ، طرح‌های تحقيقاتي، اولویت ­ های تحقیقاتی ، توسعه فناوری، اعتبارات تحقيقاتي

امروزه، برنامه ­ ریزی استراتژیک به ­ عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهای مدیریتی در سازمان ­ ها، مدنظر صاحب ­ نظران و برنامه ­ ریزان قرار گرفته است. در جهان کتغیر و پیچیده کنونی، برنامه ­ ریزی و مدیریت راهبردی، راهی برای کمک به سازمان ­ ها و جوامع، برای روبرو شدن با تغییرات سریع محیطی است. در واقع، برنامه ­ ریزی جامع، اقدامی است مؤثر در برابر جهان پر رقابت و در حال تغییر؛ زیرا امکانات و محدودیت ­ های درونی و بیرونی سازمان را مدنظر دارد و پیش ­ بینی ­ های خود را با توجه به آن ­ ها انجام می ­ دهد [1]. تا زمانی که برای یک سیستم (مانند یک سازمان) هدفی مشخص نشود، آن سیستم نمی ­ داند که کجا می ­ خواهد برود و اگر هدف مشخص شود ولی برنامه ­ ریزی نشود، در این صورت آن سیستم نمی ­ داند چگونه به آن هدف برسد. بنابراین هر سیستمی که خواهان موفقیت است باید اهدافی مشخص داشته باشد و نحوه و زمان رسیدن به آن اهداف را نیز تعیین نماید تا براساس برنامه تهیه شده بسوی اهداف موردنظر به ­ پیش رود و همواره ناظر بر حرکت خود باشد تا انحرافات احتمالی را شناسایی و تعدیل کند [2].

با وجود اهمیت برنامه ­ ریزی استراتژیک هنوز در بسیاری از سازمان ­ ها تأثیر حیاتی آن در رسیدن به اهداف سازمان به ­ خوبی درک نشده و حتی در بعضی از مواقع، مدیران آن را یک امر تجملی و پرهزینه می ­ دانند. به عقیده بعضی از اندیشمندان، برنامه ­ ریزی استراتژیک بیانگر قدرت خلاقیت

مدیران و ساختن آینده است. در میان این سازمان ­ ها، آموزش عالی به دلیل ارائه نوع خدمات و تربیت نیروی انسانی متخصص و تولید و اشاعه دانش ­ های جدید و توسعه و تقویت بنیادهای فرهنگی و اجتماعی، از اهمیت ویژه برخوردار است و مسلمأ مدیران دانشگاهی به ­ عنوان سکانداران آموزش عالی باید با قوه خلاقیت و توانایی خود بتوانند از این پیچیدگی ­ ها و پویایی ­ های محیطی در امان بمانند [3].

ماهیت آموزش عالی که هدف آن در مؤسساتی سازمان ­ یافته و متشکل از گروهی طالب علم، به ­ نام «دانشگاه» به ­ ثمر می ­ رسد، چیزی جز جستجوی حقیقت و دانش نو و همچنین کشف روابط این دو با کل زندگی واقعی نیست. این جستجو و اکتشاف، کنش و واکنش ­ هایی را میان دانشجویان، مربیان و تجارب ضبط شده بشر، سبب می ­ شود که برای انجام درست این عمل به محیطی که از ویژگی ­ هایی مانند آزادی، مسولیت، خلاقیت، نوآوری و انسانیت برخوردار باشد، نیاز است.

به ­ کارگیری مفهوم استراتژی در آموزش عالی از اواخر دهه 1970 آغاز شده است. در آمریکا انتشار کتاب کلر به ­ نام «استراتژی آموزشی: انقلاب مدیریت در آموزش عالی آمریکا» باعث ایجاد محبوبیت این مفهوم شد. بعد از سال 1983 تمایل به مفهوم استراتژی، روبه فزونی گذارد [4].

با توجه به مسائل مطرح شده، ضرورت برنامه ­ ریزی استراتژیک در دانشگاه ­ ها امری کاملأ بدیهی است. از طرفی با توجه به تعدد دانشگاه ­ ها در استان خراسان جنوبی و همچنین کاهش دانشجو در الگوی تحلیل SWOT سطح کشور و منطقه، وجود یک برنامه یکپارچه و هدفمند را می ­ طلبد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق آن است که، استراتژی ­ های اصلی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی کدامند؟ و اولویت ­ بندی این استراتژی ­ ها به چه نحوی می ­ باشد؟ مدیریت و برنامه ­ ریزی استراتژیک

برنامه ­ ریزی استراتژیک از بدو پیدایش در دهه ­ ی 1960 تا به امروز، همواره نویدبخش تحول و موفقیت بوده است. در طول این دوران، متفکران و اندیشمندان برجسته ­ ای به توسعه مفاهیم و مبانی این حوزه پرداخته ­ اند و در اثر تلاش آنان، مفاهیم و ابزارهای برنامه ­ ریزی استراتژیک تکامل زیادی یافته است. استراتژی یک برنامه نیست بلکه یک طرز نگرش است که اساس آن بر تشخیص فرصت ­ های اصلی و محقق ساختن منافع نهفته در آن قرار دارد [5].

مدیریت استراتژیک تقریبأ از دهه 1980 پا گرفت. مهم ­ ترین عاملی الگوی تحلیل SWOT که در روند تاریخی مقوله برنامه ­ ریزی منجر به توسعه و رواج این دیدگاه در حوزه مدیریت گردید، شرایط محیطی و تحولات ناشی از آن در بازار رقابت و ضرورت همگونی و همراستایی سیستم ­ های عملیاتی مؤسسه با استراتژی انتخاب شده جهت بقا و ماندگاری در چنین شرایطی بود. به ­ عبارت دیگر مدیران مؤسسات صنعتی و تجاری در چنین وضعیتی می ­ بایست علاوه بر انجام وظایف معمول خود، به واکنش ­ های محیطی و عوامل متشکله آن توجه دقیقی داشته باشند و ضمن هدف ­ گذاری دقیق، سیستم ­ ها و ساختارهای داخلی مؤسسه (مانند برنامه ­ ریزی، سیستم ­ های انگیزش و پاداش، گردش اطلاعات) را در راستای تحقق اهداف پیش ­ بینی شده تجدید سازمان نموده و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی موجود اجرای مرحله ­ ای تمام عملیات پیش ­ بینی شده را به ­ صورت مداوم مورد ارزیابی و کنترل قرا دهند. با توجه به موارد فوق، تحقق اهداف تدوین شده در مقوله مدیریت استراتژیک، مستلزم همراستایی و هم ­ سویی تمامی واحدهای اجرایی، عملیاتی، سیستم ­ های مدیریتی و فرهنگ سازمانی حاکم بر مؤسسه می ­ باشد. منطقی بودن ارتباط بین عوامل اشاره شده می ­ تواند پیشتازی مؤسسه را در عرصه رقابت تضمین نماید [6].

پیرس و رابینسون 1 مدیریت استراتژیک را مجموعه تصمیمات و اقداماتی می ­ دانند که منجر به تدوین و اجرای برنامه ­ هایی برای تحقق اهداف سازمان شود. اندروز 2 ، استراتژی را تعیین هدف ­ های سازمان به ­ گونه ­ ای هماهنگ با خواسته ­ ها و نیازهای محیطی، تعیین راه ­ های تأمین و تخیص منابع برای تحقق آن هدف ­ ها به صورتی موفق ­ تر از رقبا تعریف کرده است [7]. مینتزبرگ 3 در ارائه تعریفی از استراتژی، آن را برنامه و الگوی رفتاری سازمان برای تعیین موقعیت آتی و ارائه شمای کلی از چگونگی تحقق هدف ­ ها برشمرده است. آلفرد چندلر 4 نیز در تعریف استراتژی، آن را تعیین هدف ­ ها و آماج ­ های اساسی دیررس سازمان و مشخص ساختن راه ­ های عملی و اجرایی و نیز تخصیص منابع برای دست ­ یابی به آن هدف ­ ها می ­ داند [8].

هدف از برنامه ­ ریزی استراتژیک کمک به اجرای قانون است تا جایگاه و مسیر چگونگی رسیدن به آن را مشخص کند. مراکز آموزش عالی در دنیا باید با دیدگاهی استراتژیک وضعیت موجود خود را مورد بررسی دقیق قرار دهند و با ترسیم بصیرت ­ ها و رسالت ­ ها براساس قوت ­ ها، ضعف ­ ها، فرصت ­ ها و نگرانی ­ ها، اهداف خود را تعیین کنند تا در قالب برنامه ­ های عملیاتی مرتبط به وظایف خود به ­ نحوی مؤثرتر بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه و مشکلات جهانی ­ شدن برآیند. در واقع برنامه ­ ریزی استراتژیک فرآیند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرح ­ های جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است. برنامه ­ ریزی راهبردی در سازمان ­ ها معمولأ شامل مراحلی است از جمله: سنجش محیط فعلی، تعریف مأموریت سازمان، تعیین چشم ­ انداز سازمان، شناخت توانایی ­ ها، ضعف ­ ها، فرصت ­ ها و تهدیدهای سازمان و طرح ­ ریزی الگوی تحلیل SWOT دوره ­ ای برای حرکت سازمان یا مؤسسه از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب [9]. با تجزیه و تحلیل توانایی ­ ها، ضعف ­ ها، فرصت ­ ها و تهدیدهای سازمان، عواملی که ممکن است روی پیامدهای آینده سازمان یا مؤسسه اثر بگذارند، شناسایی می ­ شوند. الگوی توانایی ­ ها، ضعف ­ ها، فرصت ­ ها و تهدیدها، برای شناخت شایستگی ­ های منحصر به ­ فرد سازمان از عوامل اساسی موفقیت سازمان به حساب می ­ آیند و هدف از تجزیه و تحلیل این عوامل، ارائه راهبردهایی است که تعادل بین محیط بیرونی و وضعیت درونی را تضمین می ­ کند [10].

تجزیه و تحلیل ­ های داخلی و محیطی، سازمان را قادر می ­ کند تا به دقت و به ­ صورت عینی، شایستگی ­ های ویژه و نقاط ضعف رقابتی خود را شناسایی کند. از طریق این تحلیل و اطلاعات حاصل از آن، مدیران می ­ توانند در جهت تکمیل فرصت ­ های رقابتی، سرمایه ­ گذاری کرده و موانع و تهدیدها را به نحوی کاهش و از اثرات آن بکاهند. در ضمن، شناسایی شایستگی ­ ها و نقاط ضعف به سازمان امکان می ­ دهد تا راهبردهای رویارویی با نیروهای محیطی را انتخاب کند [2].

یکی از مراحل اساسی در برنامه ­ ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT می ­ باشد. این ماتریس با فراهم آوردن اطلاعات درباره نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، و فرصت ­ ها و تهدیدهای خارجی محیط پیرامون آن، استراتژی ­ های موردنظر را تدوین می ­ نماید. مدل SWOT توانایی نمایش ارتباط بین عوامل مختلف را داراست و با افزایش تعداد عوامل و پیچیده شدن ارتباطات، می ­ توان با استفاده از آن، این ارتباطات را تجزیه و تحلیل نمود [11]. از دیدگاه این مدل راهبرد مناسب، قوت ­ ها و فرصت ­ ها را به بیشترین، و ضعف ­ ها و تهدیدها را به کمترین میزان ممکن می ­ رساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف درونی، و فرصت ­ ها و تهدیدهای بیرونی در چهار حالت کلی استراتژی ­ های تهاجمی، استراتژی ­ های محافظه ­ کارانه، استراتژی ­ های رقابتی و استراتژی ­ های تدافعی به ­ هم پیوند داده شده، گزینه ­ های راهبرد خلق و انتخاب می ­ شوند [12]. در راه ­ کارهای SO سعی می ­ شود با اتکا بر نقاط قوت درونی، از فرصت ­ های محیطی بهره ­ برداری شود. در راهکارهای WO هدف این است تا با بهره ­ برداری از فرصت ­ های محیطی موجود، از نقاط ضعف درونی کاسته شود. در راه ­ کارهای ST کوشش می ­ شود تا با استفاده از نقاط قوت درونی، آثار تهدیدات موجود در محیط خارج کاهش داده شود و در نهایت، در راه ­ کارهای WT که بدترین وضعیت به ­ شمار می ­ آید، هدف کم ­ کردن نقاط ضعف درونی و پرهیز از تهدیدات محیط خارجی است [13].

روش ­ شناسی تحقیق

در پژوهش حاضر، به منظور تعیین اولویت استراتژی ­ های پیشنهادی در دانشگاه، از رویکرد تلفیقی تجزیه و تحلیل SWOT و مدل AHP استفاده شده است. کورتیلا 5 و همکاران برای از پیش ­ رو برداشتن نقاط ضعف مراحل اندازه ­ گیری و ارزیابی تجزیه و تحلیل SWOT ، از یک روش ترکیبی استفاده نمودند. فن به ­ کارگیری AHP در SWOT ، در مطالعات مختلف به عنوان روش A'WOT شناخته می ­ شود [14]. تکنیک AHP ، بعضی از کمبودهای مراحل ارزیابی و اندازه ­ گیری تجزیه و تحلیل SWOT را مرتفع می ­ سازد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب معیارهای کیفی و غیرقابل لمس هماره با معیارهای کمی و قابل لمس را به ­ طور همزمان امکان ­ پذیر می ­ سازد. روش کار در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP ، بر پایه مقایسات زوجی و دودویی بین گزینه ­ ها و عوامل است. در این مقایسات، از یک معیار نسبی جهت مقایسه عوامل استفاده می ­ شود. امتیاز 1 نشانگر اهیمت برابر دو عامل می ­ باشد، در حالی ­ که امتیاز 9 حاکی از تسلط کامل یک عامل (عنصر سطر) در مقایسه با عامل دیگر (عنصر ستون) است. در مقایسه معکوس، یک ارزش معکوش به ­ طور خودکار درون ماتریس معین می ­ گردد، به این صورت که A ij * A ji = 1 باشد. چنین مقایسه ­ ای نیازمند جمع ­ آوری اطلاعات از تصمیم ­ گیرنده می ­ باشد. مقایسات زوجی به تصمیم ­ گیرنده این امکان را می ­ دهد که فارغ از هر گونه نفوذ و مزاحمت خارجی، تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکز کند.

تحلیل PEST چیست و چه کاربردی در مدیریت کسب‌و‌کار دارد؟

تحلیل PEST یک ابزار استراتژیک تجارت است که توسط سازمان‌ها برای کشف، ارزیابی، سازماندهی و ردیابی عوامل کلان موثر روی استراتژی‌های یک سازمان که می‌تواند در شرایط فعلی و آینده در تجارت تأثیر بگذارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. چارچوب PEST فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از نیروهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری را بررسی می‌کند. نتایج حاصل از این تحلیل، فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک را تکمیل و به تحقیقات بازار کمک می‌کند.

تحلیل PEST چیست و چه کاربردی در مدیریت کسب‌و‌کار دارد؟

شناخت محیط کسب و کار شما در تعیین استراتژی‌ها و پیاده سازی آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در حقیقت تحلیل PEST به عنوان یک ابزار بسیار کاربردی برای شناسایی نیروهای تاثیرگذار در سازمان، که حاصل از تغییرات محیط کلان است ارائه شده است. این تحلیل موجب شناخت پیرامون کسب و کار شما خواهد شد؛ شناختی که منجر به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات خارجی سازمان خواهد بود و رابطه مستقیمی با موفقیت سازمان دارد.

به نقل از ویکی‌پدیا، آنالیز PEST یکی از ابزارهای مدیریت راهبردی برای تجزیه و تحلیل عواملی از محیط کلان برون سازمانی است که بر سازمان و بر کارآفرین تاثیر گذارند.

برای شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کسب کارتان ابتدا باید محیط عملیاتی آن را به خوبی تحلیل کنید، این محیط از دو بخش تشکیل می‌شوند:

محیط کلان
محیط کلان نیروهای تاثیر گذار خارج از سازمان هستند که یک سازمان قادر به کنترل مستقیم آنها نیست. از این رو سازمان نیازمند مدیریت کردن این محیط به صورت غیر مستقیم به گونه‌ای است که برایش سودآور باشد.

محیط خرد
محیط خرد از عوامل داخلی که سازمان قادر به کنترل آن‌ها می‌باشد، تشکیل شده است.

نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل PEST برای اطلاع سایر ابزارهای مدیریت مشاغل مانند تجزیه و تحلیل SWOT یا تحلیل ریسک و یا بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas) است. این چارچوب تغییرات زیادی دارد و بسته به اینکه کدام سازمان یا بازاری در آن فعالیت می‌کند، عوامل بیرونی مختلفی را مورد بررسی قرار می دهد.

تاریخچه تحلیل PEST

تحلیل PEST اولین بار توسط فرانسیس آگوئیلار (Francis Aguilar) استاد دانشگاه‌ هاروارد معرفی شد. او در کتابی با عنوان “ارزیابی محیط کسب‌ و کار” یا “Scanning the Business Environment” در ابتدا ابزاری را با عنوان ETPS در سال 1967 معرفی و ارائه کرد. با گذشت زمان نام ETPS به PEST تغییر پیدا کرد. اهمیت تحلیل PEST از نظر فرانسیس آگوئیلار در چهار دلیل زیر خلاصه می‌شود:

 • کمک می‌کند تا فرصت‌ها و همچنین تهدید‌های پیش روی کسب و کارتان را شناسایی کنید.
 • به شما کمک می‌کند مسیر و سمت‌ و سوی تغییر در محیط کسب‌ و کارتان را شناسایی کرده و فعالیت‌های خود را طوری شکل دهید که فعالیت‌هایتان با تغییرات مذکور هم‌راستا و هم جهت باشند؛ نه در مقابل آن‌ها.
 • به شما کمک می‌کند تا از شروع پروژه‌هایی که به دلایلی تحت کنترل شما نیستند و به شکست منجر می‌شوند، خودداری کنید.
 • کمک می‌کند تا هنگام ورود به یک کشور، منطقه، یا بازار جدید به صورت بی‌طرفانه به محیط آن بنگرید و از پیش‌فرض‌های جانب‌دارانه خودداری کنید و یک دیدگاه عینی داشته باشید.

چه کسی باید از تجزیه و تحلیل PEST استفاده کند؟

تغییر در محیط کسب و کار شما می‌تواند فرصت‌های خوبی برای سازمان‌تان ایجاد کند و همچنین می‌تواند تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای کسب و کار شما به‌وجود آورد. تجزیه و تحلیل PEST برای هر سازمانی که باید بازارهای فعلی و آینده را ارزیابی کند، مفید است. روی هم رفته تکنیک PEST به بررسی و برخورد با تغییرات محیطی در کسب و کار کمک شایانی می‌کند.

اهمیت منطقه و کشوری که سازمان شما در آن قرار دارد در تجزیه و تحلیل PEST برای بخش‌های مختلف سازمان و صنعت شما متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، فناوری تاثیر متفاوتی بر سازمان‌های IT در مقایسه با افرادی که در زمینه های بهداشت، جهانگردی، معدن، دفاع یا بانکداری فعالیت دارند، خواهد گذاشت.

الگوی تجزیه و تحلیل PEST

الگوی تجزیه و تحلیل PEST شامل ۴ بخش Political یا سیاسی، Economic یا اقتصادی، Social یا اجتماعی و Technological یا فناوری است، که نشان دهنده عواملی هستند که تاثیر بسزایی در سازمان و کسب‌و‌کار شما خواهند داشت، در ادامه به بررسی این الگو خواهیم پرداخت.

سیاسی (Political)

حوزه سیاسی از طریق قانون‌گذاری تاثیرات زیادی بر کسب و کار دارد. این تاثیرات شامل وضع قانون توسط دولت و مسائل قانونی است که باید به اجرا گذاشته شود. در حقیقت عوامل سیاسی و یا انگیزه‌های سیاسی است که می‌تواند سازمان شما را تحت تاثیر خود قرار دهد.

برخی از عوامل سیاسی تاثیر گذار روی کسب و کارها عبارتند از:

سیاست‌های دولت

به سیاست‌های دولت در ارتباط با حوزه فعالیت سازمان شما گفته می‌شود. یعنی اگر شما صاحب یک شرکت وارد کننده محصولات خانگی باشید سیاست حمایت از کالای ملی تاثیر مستقیمی روی فروش شما خواهد داشت.

ثبات سیاسی یا بی ثباتی در جامعه

در جامعه ای که ثبات سیاسی وجود داشته باشد به دلیل عدم وجود تورم و تغییر قیمت‌های ناگهانی این تغییرات به سازمان‌ها و صنایع انتقال نمی‌یابد. برای مثال با گران شدن یکی از مواد اولیه یک صنعت صاحبان آن صنعت نیز مجبور به افزایش قیمت خواهند شد و این افزایش قیمت موجب نارضایتی مشتری و در نتیجه کاهش فروش را برای آن صنعت در پی خواهد داشت.

بوروکراسی

بوروکراسی یا همان قدرت سیاسی موجب تقسیم انعطاف‌ناپذیر کار، به انجام رسیدن کار در یک فضای ثابت و معین، وجود زنجیره‌ از پیش تعیین‌شده دستورات و ایجاد مقررات برای محدود کردن قدرت و تصمیم‌گیری جهت رسیدن به سلسله‌مراتب و نظم سازمانی است که میتواند تاثیر منفی بر کسب و کار داشته باشد.

تنظیم و انتخاب بازار توسط سیاست

این سیاست باعث می‌شود قدرت و اعتماد در یک سمت باقی ‌بماند و صنایع خصوصی در این بخش محکوم به شکست خواهند بود.

سیاست تجارت خارجی

سیاست‌های تجارت خارجی مستقیما روی واردات و صادرات صنایع تاثیرگذار است. برای مثال واردات مواد اولیه از کدام کشور امکان‌پذیر باشد یا بستر صادرات به کدام کشورها برای صنایع فراهم شده باشد.

سیاست‌های مالیاتی

مالیات قیمت نهایی یک محصول را تغییر می‌دهد، هر چه مالیات تولید کنندگان افزایش یابد به طبع هزینه‌های کار صنایع برای تولید افزایش یافته و در نتیجه کالای مصرفی با قیمت بیشتری به دست مصرف کنندگان خواهد رسید.

محدودیت‌های سیاسی

محدودیت‌هایی که از سوی سیاست به تجارت اعمال می‌شود.

عوامل دیگری همچون قوانین کار، محیط زیست، کپی رایت، قوانین حمایت از مصرف کننده، کمک‌های مالی دولت و … نیز از سوی سیاست می‌توانند روی یک تجارت تاثیرگذار باشند.

سؤالاتی که در این زمینه باید از خود بپرسید و سعی در به پاسخ رسیدن آن‌ها داشته باشید:

کدام سیاست‌های دولت یا گروه‌های سیاسی می‌توانند برای موفقیت کسب و کار ما مفید و یا مضر باشند؟
آیا محیط سیاسی پایدار است یا احتمال تغییر دارد؟

اقتصادی (Economic)

به طور کلی نیروهای اقتصادی که می‌تواند روی کسب و کار و صنایع شما تاثیر بگذارد را شامل می‌شود. برای مثال فرض کنید کسب و کار شما در زمینه فروش محصولات زینتی‌ فعالیت دارد. زمانی که اقتصاد یک کشور دارای مشکلات زیادی باشد و تورم نرخ ثابتی نداشته باشد، سبد خرید مشتریان کوچکتر شده و بالطبع تمایل کمتری برای خرید محصولات زینتی و گران قیمت خواهند داشت.

عوامل اقتصادی تاثیرگذار در کسب و کارها عبارتند از:

 • روندهای اقتصادی
 • نرخ رشد
 • رشد صنعت
 • عوامل فصلی
 • نرخ ارز بین المللی
 • تجارت بین المللی
 • هزینه های کارگری
 • درآمد مصرف کننده
 • نرخ بیکاری
 • مالیات
 • تورم
 • نرخ بهره
 • اعتبار و اعتماد
 • سیاست های پولی
 • هزینه های مواد اولیه و غیره

سوالاتی که در این زمینه باید از خود بپرسید و سعی در به پاسخ رسیدن آن‌ها داشته باشید:

چه عواملی اقتصادی در پیشروی ما تأثیر می گذارد؟
عملکرد ما در حال حاضر چه تاثیری در اقتصاد دارد؟
قیمت گذاری، درآمدها و هزینه‌های ما تحت تأثیر هر یک از عوامل اقتصادی چگونه است؟

اجتماعی (Social)

شرایط اجتماعی شامل نگرش‌ها، رفتارها و گرایش‌های اجتماعی هستند که بر سازمان و بازار هدف شما تأثیر می‌گذارند. برای مثال با گذر زمان روند دسترسی به اینترنت در منزل و خرید اینترنتی در حال گسترش در کشور است و این موضوع تاثیر مثبتی روی تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی دارد.

عوامل اجتماعی تاثیر گذار روی کسب و کارها:

 • نگرش و عقاید مشترک در مورد عوامل مختلفی از جمله پول
 • خدمات به مشتری
 • واردات
 • مذهب
 • تابوهای فرهنگی
 • بهداشت
 • کار
 • اوقات فراغت
 • محیط زیست
 • رشد جمعیت و جمعیتی
 • مهاجرتو پناهندگی
 • اندازه و ساختار خانواده
 • روند زندگی و غیره

سؤالاتی که در این زمینه باید از خود بپرسید و سعی در به پاسخ رسیدن آن‌ها داشته باشید:

اعتقادات و ارزش‌های مشتری ما چگونه بر عادات خرید آن‌ها تأثیر می گذارد؟
روندهای فرهنگی و رفتارهای انسانی چگونه در تجارت ما نقش دارند؟

فناوری (Technological)

تغییرات تکنولوژی شیوه‌های راه اندازی و اجرای کسب و کار را تغییر داده است این امر می‌تواند در نحوه ایجاد، توزیع و بازاریابی محصولات و خدمات شما تأثیر بگذارد. برای مثال بستر اینترنت امکان ارائه آلبوم جهت دانلود در خانه و بدون حضور فیزیکی را فراهم می‌کند که باعث استقبال بیشتری از این دست محصولات می‌شود.

عوامل تکنولوژیکی تاثیر گذار روی کسب و کارها:

 • زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات
 • قوانین پیرامون فناوری
 • دسترسی مصرف کننده به فناوری
 • فناوری و توسعه رقیب
 • فناوری‌های نوظهور
 • اتوماسیون
 • تحقیق و نوآوری و غیره

سوالاتی که در این زمینه باید از خود بپرسید و سعی در به پاسخ رسیدن آن‌ها داشته باشید:

چه پیشرفت‌های فناوری و نوآوری در دسترس است؟
این فناوری چه تاثیری در عملکردهای ما خواهد داشت؟

چگونه یک تجزیه و تحلیل PEST انجام دهیم؟

وضعیت فعلی و عوامل موجود در الگوی PEST را بررسی کرده و در نظر بگیرید که چگونه تغییرات احتمالی ممکن است در آینده بر سازمان شما تأثیر بگذارند. برای به دست آوردن بیشترین استفاده از تکنیک PEST، بهتر است از دیدگاه‌ها و نظرات دیگران استفاده کنید؛ از نظرات و دیدگاه‌های مشتریان، شرکا، مخاطبین، کارمندان و… در محدوده‌های مختلف استفاده کرده و دیدگاه‌های آنان را جمع آوری کنید.

تحلیل PEST چیست و چه کاربردی در مدیریت کسب‌و‌کار دارد؟

ممکن است زمانی که وسعت ارائه‌ی خدمات شما زیاد باشد نیاز به یک تیم بزرگ یا توزیع شده داشته باشید و جمع کردن همه دیدگاه‌ها در یک بازه زمانی برایتان دشوار و پرهزینه باشد. بنابراین میتوانید از فناوری های مختلف مانند ویدئو کنفرانس، فرم‌های آنلاین و نرم افزارهای طوفان فکری مشترک مانند GroupMap برای غلبه بر این چالش‌ها بهره ببرید.

به کمک این اطلاعات و پاسخ به پرسش‌های هر بخش در الگوی PEST می‌توانید به درک درستی از محیط کسب و کار خود برسید و موفقیت‌های کلانی در کسب و کار خود به دست آورید.

شما یک گام جلوتر از دیگران باشید! اگر به آی‌تی و تکنولوژی علاقه‌مندید و دوست دارید سریع‌تر در این زمینه پیشرفت کنید، همین حالا به جمع 9864 عضو همیار آی‌تی بپیوندید، دسترسی به تمام آموزش‌های پریمیوم، دریافت جدیدترین آموزش‌های کاربردی مرتبط با آی‌تی و استفاده از مشاوره‌ی رایگان، برخی از مزایای عضویت در سایت هستند، شما نیز به کاربران همیار پیوسته و همین حالا وارد دنیای حرفه‌ای‌ها شوید. من هم می‌خواهم عضو ویژه‌ی همیار شوم

نرخ تعامل (Engagement) چیست و چطور می‌توانیم آن را بهبود دهیم؟

نرخ تعامل (Engagement) چیست و چطور می‌توانیم آن را بهبود دهیم؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست و چگونه آن را محاسبه کنیم؟

بازاریابی محتوا چیست و چگونه به کسب‌و‌کار شما کمک می‌کند؟

بازاریابی محتوا چیست و چگونه به الگوی تحلیل SWOT کسب‌و‌کار شما کمک می‌کند؟

سیستم مدیریت تصمیم گیری یا DSS چیست؟

همه‌ی آن چیزی که باید درباره سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری (DSS) بدانید!

اگر یک کسب‌وکار آنلاین دارید، همین حالا آن را به هزاران کاربر علاقه‌مند، معرفی کنید! اسپانسرینگ چه مزایایی دارد؟

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید، سوالات شما توسط کارشناسان همیار آی‌تی پاسخ داده می‌شود. لغو پاسخ

اول مقوله ذکر شده عوامل کلان اقتصادی بعد گفته شده عوامل اقتصادی ، سیاسی و …
در واقع باید عوامل بیرونی یا الگوی تحلیل SWOT عوامل کلان بیرون سازمان ذکر می شد احتمالا اشتباها اشاره شده اقتصادی ذکر شده

سلام، ممنون از دقت و ریز‌بینی شما، مقاله ویرایش شد؛ بله اینجا منظور عوامل کلانی هستند که روی استراتژی‌های یک سازمان تاثیرگذار خواهند بود.

امیدوارم بامجاهده خودوبهره مندی ازاین سایت متخصص شوم وهمیارمدیریت این سایت باشم

مطالب مدیریتی(MBA)

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی سازمان است. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک الگوی تحلیل SWOT و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف SWOT که آن را به شکل های دیگر مثل TOWS هم می نویسند، ابتدای کلمات Strength به معنای قوت ، Weakness به معنای ضعف، Opportunity به معنای فرصت و Threat به معنای تهدید است. ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط می شود و فرصت و تهدید معمولاً محیطی است.در اینجا به معرفی آنالیز SWOT پرداخته شده است و نحوه ی اجرای آن شرح داده نشده است.

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

ابتدا عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسائی می‌شود. پس از مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) تشکیل می‌شود. نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریس IFE و فرصتها و تهدیدات خارجی در ماتریس EFE تجزیه و تحلیل می‌شوند. پس از مشخص شدن و نمره دهی عوامل درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی‌ها قرار می‌گیرند. سپس استراتژی‌های اتخاذ شده با استفاده از ماتریس QSPM نمره دهی شده و اولویت اجرای هر کدام مشخص می‌شود. با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از معیارهای فوق شناسائی می‌شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دسته‌بندی خواهند شد. به روش مشابه با استفاده از ادبیات پژوهش و مصاحبه‌های تخصصی مهمترین شاخص‌های هریک از عوامل خارجی شناسائی شده و سپس در قالب فرصت‌ها و تهدیدها دسته‌بندی خواهند شد.

گام دو: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی

پس ازشناسائی عوامل داخلی و خارجی و دسته‌بندی آنها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصت‌ها و تهدیدها، باید میزان اهمیت هریک از آنها مشخص شود.با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی وزن هریک از شاخص‌های عوامل داخلی و خارجی مشخص می‌شود. بنابراین خروجی تکنیک AHP میتواند میزان اهمیت هر شاخص تصمیم‌گیری استراتژیک را نشان دهد. به مقاله رویکرد ترکیبی AHP-SWOT رجوع کنید.

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی‌اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص می‌دهیم. در اینصورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد. این وزن می تواند با استفاده از تکنیک AHP محاسبه شود.
- به هریک از این عامل‌ها نمره 1 تا 4 می دهیم. نمره 1 بیانگر ضعف اساسی، نمره 2 ضعف کم،نمره 3 بیانگرنقطه قوت و نمره 4 نشان دهنده قوت بسیار بالای عامل میباشد.

جدول 1- امتیاز دهی به معیارهای داخلی

گزینه انتخابی ضعف اساسی ضعف قوت قوت اساسی
امتیاز 1 2 3 4

جدول 2- امتیاز دهی به معیارهای خارجی

گزینه انتخابی تهدید جدی تهدید فرصت فرصت عالی
امتیاز 1 2 3 4

- برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هرعامل را درنمره آن ضریب کنیم.
- مجموع نمره های نهایی هرعامل را محاسبه کنیم تا نمره نهایی سازمان مشخص شود.
اگرمیانگین آنها کمتر از 2.5 باشد یعنی سازمان ازنظر عوامل داخلی دچارضعف بوده و اگر نمره میانگین بیشتراز 2.5 باشد سازمان دارای قوت می‌باشد.

جدول 3- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE ) نیز مانند مانند قبل عمل می‌شود.

گام چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT

برای تجزیه و تحلیل هم زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده می‌گردد. این ماتریس برای تعیین موقعیت صنعت یا سازمان به کار می‌رود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه صنعت یا سازمان در بازار مشخص گردد و بتوان استراتژی های مناسبی را برای آن مشخص کرد. این ماتریس منطبق بر ماتریس SWOT است و استراتژی های مناسب برای سازمان را مشخص می‌کند.

شکل 1- الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

الگوی ارزیابی استراتژی

روش تجزیه و تحلیل SWOT به شکل نظام‌یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید‌ها را که در مرحله قبل شناسایی شده اند مورد تحلیل قرار داده و استراتژی‌های متناسب با موقعیت را منعکس می‌سازد. در مدل SWOT پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی شده و نوشتن آنها در سلول‌های مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن دار از محل تلاقی هر یک از آنها استراتژی‌های مورد نظر حاصل می‌گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژی ST، WT، WO و SO می‌شود. در جدول 1 ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT نشان داده شده است.

انتخاب مفهوم الگوی ماتریس برای چرخ

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب اشنایی با خطا های matlab کد نویسی matlab نوشتن روش گوس در matlab محاسبه ی توزیع پواسن با matlab matlab اموزشcst کد matlab چرخه رولت نوشتن ضرب کراس

کلیدستان تبدیل عکس به پیکسل های نقطه ای (در متلب)

ابتدا توجه داشته باشید که وقتی عکس را به درون متلب وارد می کنید، لزوما یک ماتریس دو بعدی ساخته نمی شود (بستگی به فرمت عکس دارد)، بلکه ممکن است مثلا ماتریس سه بعدی باشد و آن مثال نوشتن در فایل را هم بنده برای ماتریس دو بعدی

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

الگوریتم فازی پرندگان کد الگوریتم فرانک ولف دانلود رایگان مقالات فارسی isi مهندسی صنایع سیستم pdfمعادلات لاپلاس در سیستم های عصبی کدهای matlab برای استاندارد RGB شبکه خانه مطلب برنامه نویسی روش

چرخ الماس قیمت چرخ bankbouwenstyling

پیشنهاد زغال سنگ چرخ انتخاب مفهوم الگوی ماتریس برای چرخ قهوه چرخ وزارت دفاع شن و ماسه چرخ واشر چاقو tufting و قلاب چرخ سیمان مزایای چرخ آسیاب کشور چرخ چرخ برای تعیین غلات مایکوتوکسینها

الگوی PEST در استراتژی بازاریابی چیست؟ برند ابات

یکی از الگوی­های موجود برای ارزیابی عوامل خارجی (محیطی) یا همان نقاط فرصت و تهدید مجموعه، شیوۀ pest است که اطلاعات خروجی آن در ماتریس swot استفاده می­شود و در واقع این دو ابزارهای مکمل یکدیگر هستند.

همه چیز درباره‌ی طراحی و توسعه‌ی محصول جدید به زبان ساده

برای انتخاب از میان این مفاهیم از "رسم ماتریس" کمک می‌گیریم. رسم ماتریس «انتخاب مفهوم در نهایت بعد از طی این سه مرحله‌ی طراحی محصول، ما به پنج الگوی جدید برای پاستیل رسیدیم که این جدید بودن

ارایه الگوی مناسب حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان خبرگزاری

ارایه الگوی مناسب حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی نیاز کسب و کار و سرمایه گذاری می باشد ضمن اینکه پشتیبان سازمان برای الگوی تحلیل SWOT دستیابی به اهدافش و در برگیرنده سیاست های

چند راهکار برای حل مشکلات رایج برنامه‌نویسی شبکه

در این مقاله دلایلی را برای شما برخواهیم شمرد تا متقاعد شوید یادگیری الگوی طراحی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. زندگی خود را با اختراع دوباره چرخ بیهوده هدر ندهید

انتخاب مفهوم الگوی ماتریس برای چرخ

مدیریت اجرایی swot چیست. 9 بروزرسانی ماتریس swot در فواصل زمانی مناسب نمایش ماتریس‌های مورد استفاده در روش تحلیل swot : چگونگی تجزیه و تحلیل s.w.o.t برای فرموله‌کردن راهبردها

مفهوم پخش بار و برنامه پخش بار در m فایل متلب ویکی پاور

مفهوم پخش بار و برنامه پخش بار در m فایل متلب ویکی پاور WikiPower کد تشکیل دهنده ماتریس ادمیتانس برای پخش ۴ حال این فایل را از گزینه editor/run اجرا کنید.گزینه change folder را انتخاب کنید.

فرادرس بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی

بزرگ ترین پروژه آموزش آنلاین ایران ارائه آموزش‌های ویدئویی و فیلم‌های آموزشی هوش مصنوعی، مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک، عمران، صنایع و سایر رشته‌های مهندسی

محاسبه مقادیر ویژه ماتریس در Matlab

فرض کنید A. یک ماتریس مربعی باشد، برای محاسبه مقادیر ویژه (eigenvalue) و بردارهای ویژه (eigenvector) ماتریس A.، می‌توانید از دستور ( eig (A استفاده کنید. عوامل مؤثر در انتخاب باتری یو پی اس مفهوم میدان

چاپگر ماتریس سوزنی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این دستگیره می‌تواند نوع کاغذ به هم پیوسته یا غیر پیوسته را انتخاب کند، به‌طوری‌که زمانی که کاغذ پیوسته انتخاب می‌شود، چرخ‌دنده‌های غلطک حرکت کاغذ با تراکتور درگیر می‌شود.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP پارس مدیر

آموزش کاربرد ahp و آموزش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ahp با ارائه مدل مفهومی هم اکنون در پایگاه پارس مدیر قابل دانلود و در دسترس می‌باشد.

الگوریتم ژنتیک ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Goldberg, David E (1989), Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA. Goldberg, David E (2002), The Design of Innovation: Lessons from and for Competent Genetic Algorithms, AddisonWesley, Reading, MA. Fogel, David B (2006), Evolutionary Computation: Toward a New Philosophy of Machine Intelligence, IEEE Press,

تحقیق در مورد روش های استخراج ویژگی و روش های خطی و غیر

فرض می کنیم که X یک ماتریس الگوی n×d نرمال شده با میانگین صفر است و یک ماتریس الگو در فضای F باشد. برای انتخاب والدین مناسب از روش چرخ رولت استفاده می‌شود. تولید نسل جدید با انتخاب ۵۰ درصد از

ارزیابی وضعیت حمل و نقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در

در این تحقیق نیز سؤالات زیر در ارتباط با موضوع تحقیق و برای مدیریت سازمان­یافته پایان­نامه مطرح شده است. 151 – پرسش اصلی الگوی مطلوب در سطح نیشابور برای رسیدن به حمل­ونقل پایدار شهری کدام است؟

(PDF) تدوين الگوي مديريت محله محور با رويكرد توسعه پايدار

‫تدوين الگوي مديريت محلهمحور با رويكرد توسعه پايدار‬ ‫(نمونه موردي‪ :‬محالت مسجدالزهرا‪51،‬خرداد و نظامی‪ ،‬شهر زرينشهر اصفهان)‬ ‫‪ *3‬‬ ‫غالمرضا لطیفی‪ ،5‬الهام سعادت‪ ،2‬امیر سويزي‬ ‫‪ 1‬استادیار گروه

مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

مصاحبه شونده p12، دسته­بندی ماتریس بوستون را برای مدیریت سبد (پرتفوی) محصولات برند نیز کارآمد توصیف کرد و معتقد بود: «وقتی می‌گوییم استراتژی فروش برند، اولین نکته این است که برند مشتمل بر چه

طراحی الگوی مناسب برنامه ریزی راهبردی

داشتن الگو و برنامه‌ریزی راهبردی تنها شرط لازم و كافی برای موفقیت سازمانها نیست بلكه انتخاب الگوی مناسب و سازگار با پیكرهٔ سازمان تضمین كنندهٔ موفقیت آنها در دستیابی به اهداف از پیش تعیین

عیب یابی چرخ دنده بر پایه انتخاب مناسب ترین ویژگی به کمک

در این مقاله، روش جدیدی برای عیب یابی در چرخ دنده ها ارایه شده است. سیگنال های ارتعاشی مجموعه جعبه دنده در سه حالت سالم، لب پریدگی دندانه و ساییدگی دندا

مقاله طراحی الگوی استراتژیک اشتغال فارغ التحصیلان رشته

با استفاده از روش تحلیل ماتریس swot، دو استراتژی so، یک استراتژی st، چهار استراتژی wo و پنج استراتژی wt و جمعا 12 استراتژی برای توسعه اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی پیشنهاد گردید.

الگویی برای انتخاب شیوه مادری شرکتهای تابعه توسط شرکت مادر

در این رساله، شیوه های مادری با ابعاد ماتریس مادری بر اساس تئوری مبتنی بر منابع تلفیق شده و الگویی در قالب ماتریس 3*3 برای انتخاب شیوه مادری ارایه شده است.

دوچرخه‌ معکوس چیست و به ما چه می‌آموزد؟ کانون یادگیری فردا

این تفاوت ساده و به ظاهر کوچک، چالشی بزرگ برای مغز ما ایجاد می‌کند. دوچرخه معکوس یکی از ابزارها و بازی‌های انتقال مفهوم در کانون یادگیری فردا است و تجربه‌ای به عنوان هدیه‌ می‌دهد و در شما

چرخ استوانه ای رول لاستیک dhvastgoed

انتخاب مفهوم الگوی ماتریس برای چرخ چرخ و مرطوب سنگاپور جدول کایلاش چرخ بالا و مرطوب برای دستگاه چرخ قیمت چرخ مرطوب در بمبئی آمپر پانچ اتوماتیک آمپر قالب چرخ چرخ های صنعتی ماشینکاری

مفهوم مفهوم کلوئیدی cconut سنگ زنی

ازمایشگاه روغن مفهوم مفهوم کلوئیدی cconut سنگ زنی. شکلات در واقع نوعی سیستم کلوئیدی است که در آن فاز مناسب بطری زنی ولی مفهوم

همه چیز درباره‌ی طراحی و توسعه‌ی محصول جدید به زبان ساده

رسم ماتریس «انتخاب مفهوم»‌: در این بخش‌، مفاهیم که برای پاستیل ایجاد کردیم را نسبت به مفاهیم پاستیل‌های معمولی موجود در بازار بررسی می‌کنیم.

بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از

همواره به مسئلۀ انتخاب سبد به‌منزلۀ الگوی تحلیل SWOT یکی از مسائل اساسی در زمینۀ سرمایه‌گذاری توجه شده است. الگو‏ها و روش‏های مختلفی از زمان ارائۀ کار اولیۀ مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه‏گذاری بهینه ارائه شده است.

عنوان مقاله: رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها

3 طبرسا، غلامرضا (1378)، "بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی"، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور

تحقیق در مورد رشته خیاطی و آموزش خیاطی 50 صفحه

خیاط راسته دوز کسی است که بتواند از عهده شناخت ابزار کار ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری، دوختن انواع پرده ، ملافه ، روبالشی طبق مدل، نوار دوز پرده ، سجاف دوز ملافه ،‌دوختن یالان و همچنین دست کاری لوازم دوخته شده و

الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

به منظور ارزیابی عملکرد سازمان‌ها از گذشته تا به حال مدل‌های متفاوتی ارائه شده که در ادامه در دو بخش مدل‌های مالی و غیرمالی مطرح خواهد شد.

نکات طلایی در خیاطی ParsNaz

اگر لباسی را از روی ژورنال برای مدل انتخاب میکنید بیشتر سعی کنید که رنگ پارچه و جنس پارچه انتخابی شما مطابق با مدل باشد .

مفهوم‌پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

امروزه سازمان‌های هوشمند، برای فروش، به سطح استراتژیک در سازمان معتقدند؛ چراکه تصمیمات حوزۀ فروش می‌تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند و بر موفقیت بلندمدت سازمان اثر چشمگیری داشته باشد.

معنی ماتریس دیکشنری آنلاین آبادیس

در ریاضیات طیف برای یک ماتریس (به انگلیسی: Spectrum of a matrix) (با ابعاد محدود) عبارت است از مجموعه ای از «مقادیر ویژه» آن. این مفهوم می تواند به طیف یک عملگر هم که دارای ابعاد محدودی است تعمیم داده شود.

نکات طلایی در خیاطی ParsNaz

برای دوخت و برش پارچه هایی كه زیاد كش می اورند مثل ریون نیازی نداریم كه اضافه دوخت بگذاریم مثلا برای گشادی لباس باید فقط 1/4 با*سن را حساب كنیم و منهای 2 تا 5 سانت میكنیم و 1 سانت هم درز دوخت

دانلود پروژه کنترل مدرن در نرم افزار متلب دانلود رایگان

دانلود پروژه کنترل مدرن در نرم افزار متلباین پروژه ای مناسب برای درس کنترل مدرن می باشد دراین پروژه یک ماتریس 3*3 انتخاب شده هست. گزارش کار و فایل های متلب شامل مباحث زیر می باشد: 1 سیستم

انتخاب روسری و شال مناسب با چهره می تواند زیبایی را چند

در انتخاب روسری به هماهنگی رنگ بین رنگ مانتو و رنگ روسری توجه کنید. هماهنگی به مفهوم استفاده از یک رنگ برای همه پوشاک و اکسسوری ها نیست. انتخاب رنگ های متضاد در کنار یکدیگر جذابیت بیشتری دارند.

مقاله خیاطی elearnpars

خیاطی هنر دروخت و دوز پارچه است و خیاط یا درزی به کسی گفنه می شود که با استفاده از پارچه یا چرم پوششی برای انسان درست می کند و به بازار عرضه می کند . امروزه این هنر به حرفه ای بسیار مهم و پرکاربرد تبدیل شده است ، تا جایی که

الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

بررسی مجدد درستی انتخاب مخزن هزینه‌ها برای دوره بودجه، قبل از انتخاب مخزن هزینه‌ها طبق هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای مقاصد تهیه بودجه بر مبنای فعالیت ضروری است (11).

دستورات مهم در MATLAB انجام پروژه متلب MATLAB مطلب

در ایـن روش از قـوانین ریاضـی بـرای ایجـادسازگاری در ماتریس دستیابی استفاده میشود، به این صورت که ماتریس دستیابی را به تـوان(k+1)مـی رسـاند و k ۱میباشد.

ارایه الگوی مناسب حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان خبرگزاری

امروزه اطلاعات یکی از کلیدی ترین منابع سازمانها به شمار می رود. بنابراین نحوه جمع آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از این منبع راهبردی نیز از مهمترین نیازمندیهای سازمانها به شمار می رود.

ماتریس :: مدیریت بازاریابی

ماتریس سهمرشد چهار واحد فعالیت راهبردی را به شرح ذیل تعیین می کند: ستاره ها: بیشترین رشد و سهم بازار دارند. اغلب برای تامین مالی رشد سریع خود به سرمایه گذاری سنگینی نیاز دارند.

مقالات ISI تحلیل Swot : 98 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

روش اس دبلیو اُتی که در فارسی با نام تحلیل سوات هم شناخته می‌شود یکی از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک است که برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان استفاده می شود. اس دبلیواُتی در انگلیسی حروف اول کلمات قوت (Strength)، ضعف (Weakness)، فرصت (Opportunity) و تهدید(Threat) است. از این روش علاوه بر برنامه ریزی استراتژیک بطور کلی در تحلیل وضعیت سازمان‌ها استفاده می شود.در واقع تحلیل SWOT را باید ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی درونی سازمان بدانیم، پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی است. این تحلیل را علاوه بر SWOT در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند.

در این صفحه، تعداد 98 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تحلیل Swot آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.