فرمول برای شاخص انباشت


حاتم حسيني استاديار جمعيّت‌شناسي دانشگاه بوعلي سينا

فرمول برای شاخص انباشت

تجزيه و تحليل بنیادین
ارزيابي اوراق‌بهادار براي سنجش ارزش ذاتی سهام است.
شاخص‌هاي مورد استفاده در اين روش عبارتند از: درآمد آتی، بازده سهام، حاشیه سود و ساير اطلاعات مالی براي تعيين ارزش ذاتی قیمت سهم .
تحليلگران بنیادین شرايط اقتصادي و صنعتي را تا شرايط مالي و مديريت شركت مطالعه مي‌كنند، به عبارت ديگر از اطلاعات واقعي براي ارزيابي ارزش ذاتی سهام استفاده مي‌كنند. اين تحليل در سه سطح انجام مي‌شود.
1 - تجزيه و تحليل جهاني: تاثيرات بلند‌مدت و كوتاه‌مدت (نرخ تورم، نرخ بهره، سياست دولت و غيره).
2 - تجزيه و تحليل صنعت: -حساسيت صنعت برچرخه بازرگانی، مقررات دولتي، ساختار بازار.
3 - تجزيه و تحليل شركت: بررسی شاخصی مالی و اقتصادی و مدیریتی شرکت.
ارزيابي ارزش ذاتی سهام
- مدل تنزیل سود سهام:
ارزش ذاتی سهام برابر است با ارزش فعلي درآمد آتی سهام:
1 - دوره تملك محدود

Pe- قيمت فروش مورد انتظار.
K- نرخ بهره مورد نیاز.
DIVT- سودهاي سهام مورد انتظار در پايان سال.
2 - دوره تملك نامحدود

در اين روش فروش آينده سهم را در نظر نمي‌گيريم و رشد سود سهام را ثابت را فرض مي‌كنيم(g).
*رابطه گوردون(5)

اين روش فرم خلاصه شده‌اي از مدل دوره تملك نامحدود با رشد سود سهام ثابت (g) است.
همچنين تعیین نرخ بازده مورد نیاز(k) با استفاده از مدل CAPM به شرح زير صورت مي‌گيرد:

براي محاسبه رشد سود سهام مورد انتظار(g) مي‌توان از مدل حفظ رشد استفاده كرد g=ROE x RR كه RR به معناي نرخ انباشت سود است.

مدل رشد دو مرحله‌اي

در مرحله اول يك رشد سود سهام ثابت وجود دارد (g1). در مرحله دوم رشد سود سهام ثابت كمتری وجود دارد(g2).
- مدل رشد سه مرحله‌اي

در مرحله اول رشد سود سهام ثابت وجود دارد(1g) يا هيچ سود سهامي وجود ندارد. در مرحله دوم كاهش سود سهام تدريجي نسبت به سطح نهايي وجود دارد. در مرحله سوم نيز مجددا رشد سود سهام ثابت وجود دارد(g3).
مدل درآمدی
اين روش غالبا در بازارهاي بالغ استفاده مي‌شود.
نسبت P/E تحت‌تاثیر فرصت رشد بازار، نرخ بهره مورد نیاز و فراتر از آن تحت تاثير نرخ تورم قرار مي‌گيرد.
تقاضا براي سهام معمولا با افزايش نسبت P/E كاهش مي‌يابد.
نسبت استاندارد P/E

D1 نرخ پرداخت مورد انتظار است.(D1/E1)
روش آماری
اين مدل رابطه مثبت با رشد سود سهام و نرخ پرداخت مورد انتظار را نشان مي‌دهد.

مدل ارزش افزوده اقتصادي
ارزش افزوده اقتصادي معياري براي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت است. معيارهاي اندازه‌گيري عملكرد، هر كدام به نوعي داراي معايبي هستند و چنانچه به عنوان مبناي اندازه‌گيري قرار‌گيرند، اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت مطابق با واقعيت‌هاي موجود نخواهد بود. ولي ارزش افزوده اقتصادي تنها معياري است كه معايب روش‌هاي مزبور را نداشته و ارزش شركت را به طور واقعي محاسبه مي‌كند. به تعبيري ارزش افزوده اقتصادي شاخص بنيادين براي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت است.
ارزش افزوده اقتصادي از حاصلضرب تفاوت بين نرخ بازده سرمایه(r) و نرخ هزينه سرمايه (c) در مبلغ سرمايه(6) به دست مي‌آيد.
EVA=(r-c) × Capital
EVA به عنوان بهترين معيار اندازه‌گيري عملكرد، نياز به اثبات بيشتري ندارد زيرا اين روش ارزشي را براي شركت تعيين مي‌كند كه به ارزش بازار شركت بسيار نزديك است.
اگر EVA براي سال‌هاي آتي يك شركت پيش‌بيني و به ارزش فعلي تنزيل شوند مجموع اين ارزش‌هاي فعلي، ارزش اضافي (اضافه بر سرمايه به‌كار گرفته شده در شركت) را نشان مي‌دهد.
ارزش افزوده اقتصادي با ارزش بازار شركت رابطه مستقيمي دارد و اين ارتباط در چارچوب رابطه زير بيان مي‌شود:
ارزش فعلي EVA آتي + سرمايه فعلي شركت = ارزش بازار شركت
روش ارزش افزوده اقتصادي به نوعي جريان نقدي آتي تنزيل شده به ارزش فعلي است. ارزش شركت با توجه به سرمايه فعلي و تنزيل EVA آتي، تعيين مي‌شود كه با تنزيل جريان نقدي آزاد مورد انتظار آتي به ارزش فعلي برابر خواهد بود. ولي تفاوت اساسي كه ارزش افزوده اقتصادي با جريان نقدي آزاد دارد اين است كه ارزش افزوده اقتصادي نشان مي‌دهد كه ارزش شركت مستقيما به عملكرد مديريت بستگي دارد، در حالي كه ساير معيارهاي اندازه‌گيري و حتي جريان نقدي آزاد قادر به انجام چنين محاسبه‌اي نيستند.
استفاده از مدل ارزش افزوده اقتصادي براي ارزشيابي يك شركت
در عمل امكان استفاده از چندین روش براي ارزيابي يك شركت وجود دارد. يكي از مهم‌ترين روش‌ها، روش بازده سرمايه است كه به نام روش تنزيل جريان وجوه نقد مشهور است. در اين روش، ارزش يك شركت ناشي از ارزش حال در آمدي آتي آن شركت است. قسمت اصلي اين مدل با ارزش زماني درآمدهاي آتي سرمايه‌گذار حاصل از سرمايه‌گذاری، مرتبط است. از اين رو هدف اين مقاله تمركز بر مدلي به نام ارزش افزوده اقتصادي است. كه تا حد زيادي مورد استفاده سرمايه‌گذاراني است كه در بازارهاي مالی فعالیت مي‌کنند. ايده اصلي اين معيار از اقتصاد خرد است. اين امر به اين نتيجه منتهی مي‌شود كه سود اقتصادي هنگامي ظاهر مي‌شود كه مبلغ آن بيش از سود «نرمال» ناشی از هزينه ميانگين مبلغ سرمايه‌گذاري شده توسط اعتبار‌دهندگان (هزينه بهره) و هم سهامداران (هزينه‌اي فرصت)، باشد. اين ايده، معيار EVA است. اين معيار اولين بار توسط شاون(7) تالي در مجله فورچون(8) در مقاله‌اي تحت عنوان «كليد اصلي ثروتمند شدن» منتشر شد.
ساختار اصلي معيار EVA توسط رابطه زير مشخص مي‌شود:
WACCt×اCt–اEVAt=NOPATt
NOPATt سود عملياتي خالص پس از ماليات، Ct سرمايه بلندمدت، WACC هزينه ميانگين موزون سرمايه است.
چنانچه EVA>0 باشد، آنگاه ما مي‌توانيم عنوان کنیم شرکت موفق است.اين تنها امكان افزايش ثروت سهامداران است زيرا آنها بيش از آنچه سرمايه‌گذاري اصلي شان بوده، كسب مي‌كنند. خدمات به اعتبار‌دهندگان نيز در آن در نظر گرفته مي‌شود. درصورتي كه EVA=0 باشد شركت فقط به اندازه آنچه سرمايه‌گذاري شده، توليد كرده است و EVA از ساختار مزبور مشخص مي‌شود EVA متمركز بر جنبه‌هاي زير است:
- مبلغ سرمايه مشمول بازرگانی و ساختار داخلي
- هزينه سرمايه
- به‌كارگيري موثر از منابع سرمايه‌گذاري شده
1-Gustave Le bon
2-The Crowd-Astudy of Popular Mind (1895)
3-Andre Kostolany
4-J.M. Keynes
5-Gordon
6 - سرمايه عبارت است از خالص سرمايه در گردش و خالص دارايي‌هاي ثابت.
7-Shawn Tully
8-fortune
9 - Stern stewart management services

Demography

جمعيّت‌شناسي مطالعه‌ي علمي جمعيّت‌هاي بزرگ درحال‌تغيير انساني است.

كاربرد جمعيت‌شناسي

تعداد واحد: 2، نوع واحد: نظري، پي ش‌نياز: روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت

آشنايي با روش‌هاي ارزيابي و تصحيح و تسطيح داده‌هاي جمعيتي با تأكيد بر آمارهاي سرشماري، استنباط ويژگي‌ها و برآورد شاخص‌‌هاي جمعيتي با استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم در زمينه‌ي ازدواج، زادولد و باروري و مرگ‌ومير، و در نهايت استانداردكردن شاخص‌هاي جمعيتي با تأكيد بر باروري و مرگ‌ومير مي‌باشد.

► جلسه‌ي اول: طرح درس

● معرفي منابع، توضيح روش انجام كار عملي، تعيين شهرستان‌هاي موردبررسي و در نهايت توضيح چگونگي ارزيابي پايان ترم.

► جلسه‌ي دوم: ارزيابي و تسطيح آمارهاي جمعيتي

● ضرورت ارزيابي آمارهاي جمعيتي،

● اشكالات و اشتباهات آمارهاي جمعيتي

► جلسه‌ي سوم: روش‌هاي ارزيابي داده‌هاي سرشماري

● روش مستقيم (Post Enumeration Survey)،

● روش‌هاي غيرمستقيم شامل روش‌هاي مبتني بر مقايسه‌ي كل جمعيت در دو سرشماري كه خود شامل دو روش معادله‌ي متوازن (B.E) و روش مقايسه‌ي ميزان رشد جمعيت است.

► جلسه‌ي چهارم: روش‌هاي تفصيلي ارزيابي گزارش سن و جنس

● شاخص‌هاي نسبت سني (A.R) و نسبت جنسي (S.R) و معرفي صفحه‌ي گسترده‌ي AGESEX و AGESEX در نرم‌افزار PAS براي انجام محاسبات با استفاده از رايانه، تمرين براي كار عملي

► جلسه‌ي پنجم:: ادامه‌ي روش‌هاي تفصيلي ارزيابي گزارش سن و جنس

● نسبت بازماندگان (C.S.R)، نسبت بازماندگان تجمعي بين دو سرشماري (C.C.S.R)، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي ششم: روش‌هاي كلي ارزيابي گزارش سن و جنس

● كاربرد شاخص ويپل (W.I) در ارزيابي كيفيت آمارها در سرشماري‌هاي جمعيتي، مزايا و محدوديت‌هاي شاخص ويپل، تغييرات شاخص ويپل در ايران طي سرشماري‌هاي 1355-1385، پيشگيري از فرمول برای شاخص انباشت گردكردن سن، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي هفتم: ادامه‌ي روش‌هاي كلي ارزيابي گزارش سن و جنس

● شاخص مايرز (M.I)، شاخص باچي (B.I)، شاخص ارقام تلفيقي (J.S.I)، معرفي صفحه‌ي گسترده‌ي SINGAGE در نرم‌افزار PAS براي انجام محاسبات با استفاده از رايانه، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي هشتم: تسطيح و تصحيح گزارش سن در سرشماري‌ها

● روش ميانگين‌هاي متحرك (M.A) براي تعديل انباشت سني با روش 3، 5 و 11 دوره، تسطيح ساختار سني جمعيت ايران در سرشماري 1385 با روش 11 دوره، روش پيشنهادي سازمان ملل براي تسطيح گروه‌هاي سني منظم پنج‌ساله، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي نهم: ادامه‌ي تسطيح و تصحيح گزارش سن در سرشماري‌ها

● تعديل با استفاده از ضرايب درون‌يابي شامل ضرايب اسپراگ،

► جلسه‌ي دهم: ادامه‌ي تسطيح و تصحيح گزارش سن در سرشماري‌ها

● كاربرد ضرايب بيرز و ضرايب كروپ و كينگ براي تعديل انباشت سني در سرشماري‌ها، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي يازدهم: ادامه‌ي تسطيح و تصحيح گزارش سن در سرشماري‌ها

● روش نسبتي كارير و فراگ، روش نيوتن، برآورد انباشت سني در هريك از سرشماري‌ها، شاخص ناهمساني (I.D)، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي دوازدهم: روش‌هاي غيرمستقيم برآورد شاخص‌هاي جمعيتي

● شاخص‌هاي تحليل ازدواج و زناشويي شامل معرفي روش هاينل براي محاسبه‌ي ميانگين سن ازدواج، تجرد قطعي، عموميت ازدواج، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي سيزدهم: روش‌هاي غيرمستقيم برآورد باروري

● شاخص نسبت كودك به زن، روش رله، روش بازماندگي معكوس، روش نسبت P/F، روش فرزندان خود، تمرين براي كار عملي.

► جلسه‌ي چهاردهم: روش‌هاي غيرمستقيم برآورد مرگ‌ومير

● روش براس براي برآورد احتمال مرگ بين 0 تا سالگي، روش تهيه‌ي جدول عمر با استفاده از هاي به‌دست‌آمده با استفاده از روش براس،

► جلسه‌ي پانزدهم: استانداردكردن ميزان‌هاي خام

● استانداردكردن ميزان‌هاي خام مواليد (C.B.R) و ميزان باروري عمومي (G.F.R) با روش مستقيم و غيرمستقيم، رابطه‌ي ميزان‌هاي استاندارد‌شده‌ي خام مواليد و باروري عمومي، مسئله

► جلسه‌ي شانزدهم: ادامه‌ي استانداردكردن ميزان‌هاي خام

● استانداردكردن ميزان‌هاي خام مرگ‌ومير (C.D.R) با روش مستقيم و غيرمستقيم، روش تجزيه‌ي اختلاف بين ميزان‌هاي خام مرگ‌ومير، مزاياي روش‌هاي مستقيم و غيرمستقيم استانداردكردن، مسئله

اين درس داراي دو بُعد عملي و نظري است. در بُعد عملي، هر دانشجو با انتخاب يكي از شهرستان‌هاي در دو مقطع زماني (براي مثال، 1375 و 1385) موظف است مطالب آموخته‌شده در كلاس درس را به‌صورت عملي بر روي داده‌هاي منطقه‌ي مورد‌بررسي اعمال و فرمول برای شاخص انباشت فرمول برای شاخص انباشت به توصيف و تحليل يافته‌هاي خود بپردازد. البته، موازنه‌ي مهاجرت در شهرستان مورد بررسي بايد قابل‌اغماض باشد، به اين معني كه مهاجرت نقش چنداني در تغييرات جمعيت شهرستان موردبررسي نداشته باشد. پس از انتخاب شهرستان با هماهنگي استاد درس، دانشجو بايد به وب سايت مركز آمار ايران مراجعه و نسبت به دريافت داده‌هاي توزيع جمعيت بر حسب سن و جنس و توزيع جمعيت ۱۰ ساله و بالاتر بر حسب سن، جنس و وضع زناشويي در سرشماري‌هاي ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ اقدام نمايد. در مواردي (براي مثال، استانداردكردن ميزان‌هاي خام مواليد و مرگ‌ومير) نيز تمرين‌هايي به دانشجويان ارايه مي‌شود كه هر دانشجو موظف است ضمن انجام آن، همراه با گزارش كار عملي تا قبل از شروع امتحانات پايان ترم تحويل دهد.

گزارش كار عملي بايستي داراي ويژگي‌هاي يك گزارش تحقيقي و علمي باشد. در واقع، دانشجو با طرح موضوع اشكالات و اشتباهات آمارهاي جمعيتي و ضرورت ارزيابي و تعديل و تصحيح آنها قبل از هرگونه استفاده از آنها در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي و پيش‌بيني‌هاي جمعيتي، طرح مساله مي‌كند. آنگاه، با اشاره به روش‌هاي مختلف ارزيابي آمارهاي جمعيتي با تاكيد بر آمارهاي سرشماري، به استفاده‌ي عملي از روش‌هاي آموخته‌شده در ارزيابي داده‌هاي سرشماري جمعيت موردبررسي و ارايه‌ي نتايج مي‌پردازد. در استفاده از داده‌ها و پردازش آنها، علاوه بر ذكر منابع و ماخذي كه در تهيه‌ي گزارش از آنها استفاده مي‌شود، تهيه‌ي فهرست مطالب و عنوان‌هاي جدول و نمودار ضروري مي‌باشد.

براي اين‌كار، البته به گونه‌اي كه گفته شد، 12 نمره درنظر گرفته شده است كه 2 نمره‌ي آن صرفاً جهت استمرار در كار و انجام تكاليف به صورت هفتگي و 10 نمره نيز براي گزارش مي‌باشد. منظور از استمرا در كار، شركت دانشجو در تمام جلسات درس بدون غيبت،( مگر در موارد ضروري با هماهنگي استاد) و انجام هفتگي تكاليف مي‌باشد. لازم به يادآوري است كه صرفاً انجام تكاليف و ارايه‌ي يك‌سري آمار و ارقام و جدول و نمودار كفايت نمي‌كند. بديهي، داده‌ها به‌گونه‌اي كه به دانشجويان آموزش داده مي‌شود، بايستي توصيف، مقايسه و تحليل و تفسير شوند. بنابراين، چنانچه در محاسبه‌ي شاخص‌ها اشتباهي رُخ نمايد، از نمره‌ي گزارش كار عملي كسر خواهد شد. به اين ترتيب، آزمون پايان ترم در ارزش 8 نمره و به صورت تستي انجام خواهد شد. ارزيابي نهايي بر مبناي نمره‌ي كسب‌شده در آزمون پايان ترم و نمره‌ي گزارش كار عملي مي‌باشد.

ميرزايي، محمّد .(1385). گفتاري در باب جمعيت‌شناسي كاربردي ـ چاپ چهارم ـ تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

► منابع جانبي و كمكي شامل كتاب و مقاله

زنجاني، حبيب‌الله .(1376). مجموعه‌ي مباحث و روش‌هاي شهرسازي: جمعيت ـ چاپ سوم ـ تهران: مركز مطالعت و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران (بر فصل‌هاي 3، 4، 5 و 6).

زنجاني، حبيب‌الله .(1383). تحليل جمعيت‌شناختي ـ چاپ چهارم ـ تهران: انتشارات سمت (فصل‌هاي 5، 6 بحث مربوط به روش‌هاي غيرمستقيم تحليل باروري صص 179-206).

پولارد، ا. اچ، فرحت يوسف و جي. ان پولارد .(1372). روش‌هاي تحليل جمعيت ـ ترجمه‌ي هما آقا و همكاران ـ شيراز: مركز جمعيت‌شناسي دانشگاه شيراز (فصل 11).

كلانتري، صمد .(1377). كاربرد جمعيت‌شناسي ـ اصفهان: انتشارات ماني (فصل‌هاي 1، 2، 3، 4 و 5).

كياني، مژده .(1387). كاربرد جمعيت‌شناسي ـ تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور (همه‌ي فصل‌ها به استثناي فصل 6).

سريني واسان، كي .(1384). فنون اساسي تحليل و كاربرد جمعيت‌شناسي ـ ترجمه‌ي محمدامين كنعاني ـ مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران (فصل‌هاي 6، 7 و 10).

سرايي، حسن .(1382). روش‌هاي مقدماتي تحليل توزيع و تركيب جمعيت ـ تهران: لنتشارات دانشگاه علامه طباطبايي (فصل‌هاي 2، فصل‌هاي 1 و 3 بحث مربوط به شاخص ناهمساني، 4 و 5).

سرايي، حسن .(1383). روش‌هاي مقدماتي تحليل جمعيت با تاكيد بر باروري و مرگ‌ومير ـ چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران (فصل‌هاي 2 بحث مربوط به رابطه‌ي ميزان خام مرگ با ميزان‌هاي اختصاصي مرگ و اشاره‌اي به استانداردكردن ميزان خام مرگ، 4 بحث مربوط به رابطه‌ي ميزان خام ولادت با ميزان عمومي باروري، رابطه‌ي ميزان عمومي باروري با ميزان‌هاي اختصاصي باروري، رابطه‌ي ميزان خام ولادت با ميزان‌هاي اختصاصي باروري، ميزان استاندارد‌شده‌ي خام ولادت و ميزان استاندارد‌شده‌ي عمومي باروري).

آرياگا، ادوارد .(1994). روش‌هاي تحليل جمعيت ـ ترجمه‌ي فاروق امين‌مظفري (1378). تبريز: انتشارات احرار (فصل‌هاي 1، 2 مبحث مربوط به استانداردسازي ميزان مرگ‌ومير ويژه‌ي سني، استانداردسازي غيرمستقيم، 3 مبحث مربوط به استانداردسازي مستقيم و غيرمستقيم و برآورد غيرمستقيم باروري).

بخش جمعيت سازمان ملل متحد .(1375). روش‌هاي ارزيابي كيفيت آمارهاي اساسي مربوط به برآوردهاي جمعيتي ـ ترجمه‌ي كريم منصورفر ـ تهران: مؤسسه‌ي انتشارات اميركبير.

بخش جمعيت سازمان ملل متحد .(1382). روش‌هاي غيرمستقيم برآورد شاخص‌هاي جمعيتي: راهنماي گام به گام برآورد مرگ‌ومير كودكان ـ ترجمه‌ي حاتم حسيني ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه (فصل‌هاي 2 و 3).

استوور، جان و شارون كرماير .(1384). DemProj: نرم‌افزار پيش‌بيني جمعيت ـ ترجمه‌ي حاتم حسيني ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه (فصل‌ 5 ضرايب بيرز).

ميرزايي، محمد .(۱۳۶۸). ارزيابي سرشماري ۱۳۶۵ بر اساس شاخص‌هاي سني و جنسي ـ نامه‌ي علوم اجتماعي ـ دوره‌ي جديد ـ شماره‌ي ۲ ـ جلد اول ـ صص ۶۹-۸۲.

سرايي، حسن .(1374). درباره‌ي مناسبت شاخص ويپل براي ارزيابي كيفيت آمارها در سرشماري‌هاي عمومي جمعيت ايران ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 13 و 14 ـ صص 25-38.

بامداد، شيدا .(1377). ارزيابي گزارش سن و جنس با استفاده از روش بازماندگي معكوس و روش Logit System ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 25 و 26 ـ صص 90-107.

عباسي شوازي، محمدجلال .(1378). فوايد و اشكالات روش فرزندان خود در برآورد باروري ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 29 و 30 ـ صص 1-21.

عباسي شوازي، محمدجلال .(1379). ارزيابي روش فرزندان خود براي برآورد باروري در ايران با استفاده از داده‌هاي سرشماري 1365 و 1375 ـ نامه‌ي علوم اجتماعي ـ شماره‌ي 16 ـ صص 105-135. براي دسترسي به متن كامل اين مقاله اينجا كليك كنيد.

كشتكار، مرتضي .(1379). ترجيح رقمي در گزارش سن و جنس در سرشماري سال 1375 ايران ـ فصلنامه‌ي جمعيت ـ شماره‌ي 32 و 316 ـ صص 101-118.

كوششي، مجيد .(1385). اُريب ميانگين سال‌هاي تجرد در برآورد ميانگين سن ازدواج (تجربه‌اي از مطالعه‌ي ازدواج زنان ايران) ـ نامه‌ي انجمن جمعيت‌شناسي ايران ـ سال يكم ـ شماره‌ي 2 ـ صص 111-135.

كوششي، مجيد .(1378). بازنگري در روش نسبت P/F براي برآورد باروري در حال تغيير ـ نامه‌ي علوم اجتماعي ـ شماره‌ي 14 ـ صص 173-197. براي دسترسي به متن كامل اين مقاله اينجا كليك كنيد.

جوادخاني، حسين .(1385). تعديل و تصحيح سرشماري‌ها و ارزيابي آنها با نرم‌افزار PAS ـ مجموعه‌ي مقالات بررسي منابع آمارهاي جمعيتي با تاكيد بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن: چالش‌ها و راهكارها ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

نواللهي، طه، فاطمه ربيعي و نادر مطيع حق‌شناس .(1385). ارايه‌ي الگوي جديد در ارزيابي نتايج سرشماري نفوس كشور با استفاده از فنون جمعيت‌شناختي ـ مجموعه‌ي مقالات بررسي منابع آمارهاي جمعيتي با تاكيد بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن: چالش‌ها و راهكارها ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

كاظمي‌پور، شهلا، نادر مطيع حق‌شناس و ساحل طاهريان‌فرد .(1385). رويكرد توسعه‌اي در ارزيابي گزارش سن و جنس در سرشماري‌هاي عمومي كشور طي سال‌هاي 1365-1375 در شش استان منتخب كشور با استفاده از روش تلفيقي سازمان ملل و سيستم Logit ـ مجموعه‌ي مقالات بررسي منابع آمارهاي جمعيتي با تاكيد بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن: چالش‌ها و راهكارها ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

اسكافي، مريم، سيما صباغ مقدم و محمود رحماني .(1385). مقايسه‌ي شاخص‌هاي ويپل و مايرز در سرشماري‌هاي 1365و 1375 در بين استان‌هاي كشور ـ مجموعه‌ي مقالات بررسي منابع آمارهاي جمعيتي با تاكيد بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن: چالش‌ها و راهكارها ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

شريفي، منصور .(1385). روش استانداردسازي و تجزيه‌ي اختلاف در ميزان‌هاي عمومي: نمونه‌ي موردي ايران، سوئد و اتيوپي ـ مجموعه‌ي مقالات بررسي منابع آمارهاي جمعيتي با تاكيد بر سرشماري عمومي نفوس و مسكن: چالش‌ها و راهكارها ـ تهران: انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه.

حاتم حسيني استاديار جمعيّت‌شناسي دانشگاه بوعلي سينا

اين وبلاگ متعلّق به همه‌ي جمعيّت‌شناسان و نيز تمامي پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات جمعيّتي است. هدف از راه‌اندازي آن ايجاد يك سايت مرجع تخصّصي جمعيّت‌شناسي به زبان فارسي مي‌باشد. با ارسال ديدگاه‌هاي خود ما را در خدمت‌رساني به جامعه‌ي علمي دانشگاهي و جمعيّت‌شناسي ايران ياري رسانيد.

فرمول برای شاخص انباشت

الگوی اسپایک جزو آن دسته از الگوهایی است که خیلی سریع شکل می‌گیرد و شرایطی از بازار را نشان می‌دهد که در آن خرید و فروش سهم بسیار سخت است. اسپایک حرکتی نسبتاً بزرگ به سمت بالا یا پایین در یک بازه زمانی کوتاه است. اسپایک‌ها در بازارهایی شکل می‌گیرند که برای مدت طولانی در

 • نوشته شده در : آموزشی

الگوی نعلبکی

الگوی نعلبکی یا کف گرد

الگوی نعلبکی یا کف گرد ( Saucer یا Rounding bottom)، نوعی نادر از الگوهای بازگشتی است. این الگو اغلب در بلند‌مدت تشکیل می‌شود و چرخش‌های بزرگی را در بازار به نمایش می‌گذارد. الگوی نعلبکی تغییری تدریجی و آهسته را از روند نزولی به روند خنثی و سپس به روند صعودی به تحلیلگران نشان می‌دهد. به

 • نوشته شده در : آموزشی

امتیاز پیوتروسکی

استراتژی امتیاز پیوتروسکی

امتیاز پیوتروسکی (Piotroski Score) عددی بین ۰ و ۹ است که قدرت وضعیت مالی شرکت را بر اساس ۹ معیار تعیین می‌کند. شرکت‌های با امتیاز ۹ با ارزش‌ترین سهام و شرکت‌های با امتیاز صفر بدترین سهام ارزشی در این استراتژی سرمایه‌گذاری هستند. این استراتژی جزء استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ارزشی است. جوزف پیوتروسکی، استاد حسابداری دانشگاه شیکاگو،

 • نوشته شده در : آموزشی

الگوی سقف و کف دو قلو

الگوی سقف و کف دوقلو

پس از الگوی سر و شانه، الگوی سقف و کف دوقلو بیشترین تکرار و محبوبیت را بین تحلیلگران دارند. این الگو یکی دیگر از الگوهای برگشتی است که پس از مشاهده آن باید منتظر تغییر روند قیمتی باشیم. تشخیص آن‌ هم بسیار ساده است، چرا که تنها تفاوتی که با الگوی سر و شانه دارند

 • نوشته شده در : آموزشی

استراتژی سرمایه گذاری ERP5

استراتژی سرمایه گذاری ERP5

استراتژی سرمایه گذاری ERP5 که در زمینه سرمایه‌گذاری ارزشی است توسط دو دوست به نام فیلیپ ونستراسیل و لوک الایز توسعه داده شد. این دو دوست به دنبال یک استراتژی بودند که عملکرد بهتری نسبت به فرمول جادویی جوئل گرینبلت داشته باشد و در نهایت استراتژی سرمایه گذاری ERP5 را معرفی کردند. برای آشنایی با

 • نوشته شده در : آموزشی

استراتژی فرمول جادویی

استراتژی فرمول جادویی

استراتژی فرمول جادویی، در واقع روشی ساده و قابل فهم برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش ذاتی سهام است. این استراتژی سهام شرکت‌ها را با توجه به قیمت و بازدهی آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند. سرمایه‌گذاری با فرمول جادویی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند از یک منظر روشمند و غیراحساسی از استراتژی سرمایه‌گذاری ارزشی استفاده کنند. استراتژی

 • نوشته شده در : تحلیلی

اندیکاتور انباشت و توزیع

شاخص انباشت و توزیع

شاخص انباشت و توزیع (Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور بر پایه حجم است که توسط معامله‌گر معروف مارک چایکین (Marc Chaikin) توسعه پیدا کرد. این اندیکاتور بیشتر در تایم‌فریم روزانه استفاده می‌شود اما در تمام تایم‌فریم‌ها از دقیقه تا ماه قابل استفاده است. شاخص انباشت و توزیع سعی می‌کند اندازه عرضه و تقاضا که نیروهای محرک قیمت

 • نوشته شده در : آموزشی

استراتژی‌های معامله بر اساس مومنتوم (Momentum)

استراتژی‌های معامله بر اساس مومنتوم

استراتژی معامله بر اساس مومنتوم یک الگوی معاملاتی کوتاه‌مدت محبوب است. این استراتژی شامل شناسایی تغییر در قیمت دارایی و سپس معامله کردن در جهت تغییر قیمت است. با این انتظار که قیمت همچنان در آن جهت حرکت می‌کند. در این پست درباره معامله بر اساس مومنتوم صحبت خواهیم کرد. معامله بر اساس مومنتوم چیست؟

 • نوشته شده در : آموزشی

۵ استراتژی معامله رمز ارزها

۵ استراتژی معامله رمز ارزها

صنعت ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد آن مشهور است. با این حال، اگر برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یک استراتژی دارید ، نباید نگران نوسان باشید. در ادامه ۵ استراتژی معامله رمز ارزها را معرفی می‌کنیم تا بر اساس نیاز استراتژی مناسب خود را راحت‌تر انتخاب کنید. ۱. خرید و نگهداری شاید پرسودترین استراتژی

 • نوشته شده در : آموزشی

۴ نوع استراتژی اصلی معامله

۴ نوع اصلی استراتژی معامله

استراتژی‌هایی که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، ۴ نوع اصلی استراتژی معامله هستند که هرکدام از آن‌ها استراتژی‌های بسیار زیادی را در دل خود جای داده‌اند. یافتن سبک معامله‌ای که متناسب با شخصیت، رفتار و احساسات شما باشد، یک گام اصلی جهت تبدیل شما به یک معامله‌گر مستقل و سودآور است. سبک‌های معامله از لحاظ

 • نوشته شده در : آموزشی

استراتژی معامله در تحلیل بنیادی

۴ استراتژی‌ معامله در تحلیل بنیادی

سرمایه‌گذاری بنیادی شامل تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی کلیدی یک کسب و کار برای تعیین سلامت مالی شرکت و تخمین ارزش آن است. هیچ روش خاص کاملا دقیقی برای این کار وجود ندارد. با این حال، مهم این است که شما یک استراتژی متناسب با شخصیت، افق سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسک خود انتخاب کنید.

 • نوشته شده در : آموزشی

بک تست استراتژی معامله

بک تست استراتژی معامله و اهمیت آن

فقط به خدا اعتماد داریم، بقیه باید آمار و ارقام ارائه کنند. «ادوارد دمینگ» بک تست استراتژی معامله فرمول برای شاخص انباشت یعنی یک استراتژی را روی داده‌های قیمتی گذشته تست کنیم و ببینیم اگر طبق آن معامله می‌کردیم چه نتیجه‌ای می‌گرفتیم. اهمیت بک تست در این است که قبل ازسرمایه‌گذاری و معامله متوجه شویم که یک استراتژی در

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

با یک نگاه کلی می‌توان گفت در تمام کسب و کارها، صاحبان مشاغل به دنبال بازگشت سرمایه خود و کسب سود از آن هستند. نرخ بازگشت سرمایه در واقع نسبت سود کسب‌شده به هزینه پرداختی است. این شاخص بیان‌گر میزان سود سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌هایی است که برای رونق کسب و کار انجام‌شده و می‌تواند منطقی‌بودن یا نبودن آن‌ها را در روند سرمایه‌گذاری به ما نشان دهد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با نرخ بازگشت سرمایه، فرمول محاسبه، کاربرد‌ها، مزایا و معایب آن آشنا کنیم، پس با ما همراه باشید:

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

به طور کلی یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیار‌ی است که میزان موفقیت یک کسب و کار را بر اساس هزینه‌های پرداختی محاسبه می‌کند. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به نوعی می‌تواند معیار اصلی برای بررسی و تعیین استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغاتی باشد. نرخ بازگشت سرمایه در واقع نسبت سود کسب‌شده به میزان هزینه و سرمایه صرف‌شده است.

سود‌های به دست‌آمده از فعالیت‌های گوناگون مانند تبلیغات، صرفا مالی نیستند اما نرخ بازگشت سرمایه، به درآمد و سودآوری اشاره دارد و سود‌های غیر مالی را در بر نمی‌گیرد. تبلیغات یکی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که اولویت بالایی در جهت پیشبرد اهداف کسب و کار ما دارد. در دنیای امروز نیاز ما اغلب به بررسی دقیق هزینه‌ها و بازده آن‌ها داریم و این جا است که کارکرد اصلی نرخ بازگشت سرمایه مشخص می‌شود. در واقع هر هزینه‌ای توجیه اقتصادی ندارد و نمی‌تواند بازده داشته باشد و باید به صورت دقیق بدانیم که کجا و برای کسب چه دست‌آوردی هزینه و وقت صرف می‌کنیم. به کمک ROI، نه‌تنها امکان بررسی فعالیت‌های اقتصادی و نحوه هزینه‌کرد برای آن‌ها محیا است، بلکه امکان سنجش عملکرد بهینه نیز وجود خواهد داشت.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

یک فرمول واحد برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد که از نسبت سود حاصل به کل هزینه‌های پرداختی قابل محاسبه است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه کل درآمد) \ کل سرمایه گذاری

برای محاسبه بر اساس درصد باید نتیجه را در عدد ۱۰۰ ضرب کنید.

کاربرد نرخ بازگشت سرمایه

یکی از کاربرد‌های اصلی محاسبه ROI، امکان مشاهده خروجی و میزان بازده حاصل‌شده از سرمایه‌گذاری مورد نظر است. هر چه میزان نرخ بازگشت سرمایه بالاتر باشد، در واقع عملکرد بهتری وجود داشته است. کاربرد بعدی آن نیز مرتبط با زمانی است که محصول جدیدی را وارد بازار کرده‌اید. در چنین حالتی لازم است تا میزان سودآوری محصول خود را بررسی کنید. به کمک محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، محاسبه میزان بازده میسر خواهد بود و حتی امکان شبیه‌سازی مشتریان و محاسبه تقریبی نرخ بازگشت سرمایه نیز وجود خواهد داشت. دیگر کاربرد این شاخص در مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب فرصت بهتر است.

نرخ واقعی بازگشت سرمایه

اگر در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه، عواملی چون تورم، مالیات و … را در نظر بگیریم، نرخ واقعی بازگشت سرمایه (RRR) به دست می‌آید.

مزایا و معایب نرخ بازگشت سرمایه

مهم‌ترین مزایای سنجش نرخ بازگشت سرمایه

 • امکان سنجش میزان کیفیت، خروجی و سود حاصل‌شده در ازای سرمایه‌گذاری انجام‌شده
 • توانایی ارزیابی عملکرد تیم بازاریابی در بهینه‌سازی هزینه‌ها در ازای کسب بهترین نتایج
 • امکان بررسی میزان ظرفیت برنامه‌های بازاریابی برای بازگشت سرمایه در بازه‌های زمانی کوتاه یا بلند
 • توانایی سنجش عملکرد نقشه‌های مختلف بازاریابی و نحوه تعامل با مشتریان و مخاطبان
 • امکان بررسی میزان ارزش یک مشتری در درازمدت
 • ارائه محصولات جدید متناسب با سیاست‌های درآمدی و میزان سودآوری

مهم‌ترین معایب سنجش نرخ بازگشت سرمایه

 • امکان ایجاد سردرگرمی مدیران اشتباه محاسباتی در سنجش این شاخص
 • عدم توانایی محاسبه دقیق سود حاصل از برخی کمپین‌ها و مشتریان
 • عدم توانایی در تعیین میزان اثر‌گذاری برخی از روش‌های تبلیغات
 • اشتباه در تشخیص بستر مناسب برای تبدیل کاربر به مشتری

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه، در واقع مدت‌زمانی است که به طول می‌انجامد تا سرمایه اولیه مجددا به شرکت بازگردد. در این روش میزان سرمایه‌گذاری اولیه تقسیم بر سود احتمالی سرمایه‌گذاری می‌شود. عموما طرحی برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود که دوره بازگشت سرمایه کمتری داشته باشد. دوره بازگشت سرمایه متحرک امکان محاسبه دوره بازگشت با دقت بالاتری را دارد و از جمع جریانات نقدی پس از تنزیل به دست می‌آید. در محاسبه دوره بازگشت سرمایه، ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی‌شود، برای اعمال آن لازم است که دوره بازگشت سرمایه تنزیل‌شده محاسبه شود که از فرمول زیر به دست می‌آید.

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

DPP: دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده

Ln: لگاریتم نپرین

O1: میزان سرمایه‌گذاری اولیه

R: نرخ تنزیل

CF: میزان بازگشت سرمایه سالانه

چالش‌های مرتبط با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

در ادامه به بیان برخی از چالش‌های موجود خواهیم پرداخت:

محاسبه با روش‌های مختلف موجود در کسب و کارهای مختلف

تفاوت نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برای کسب و کارهای مختلف، سبب مشکل‌تر‌شدن محاسبه این مقدار می‌شود.

در نظر‌نگرفتن معیار زمان

مشتریان یک کسب و کار در زمان‌های متفاوتی ورود می‌کنند، اما اصولا زمان را در محاسبات وارد نمی‌کنند و ارزیابی با در نظرگرفتن زمان مشابه، سبب می‌شود تا محاسبات دقیقی نداشته باشیم.

در نظرنگرفتن سودهای غیرمالی

امکان محاسبه سود‌های مالی با کامپیوتر وجود دارد، اما سود‌های غیرمالی، به دلیل عدم توانایی محاسبه با کامپیوتر سبب می‌شوند تا محاسبه نرخ بازگشت سرمایه مشکل شود.

تخصیص بودجه بیشتر برای سرمایه گذاری‌هایی که نرخ بازگشت سرمایه بالاتری دارند

صرفا به دلیل بالا‌بودن ROI، نمی‌توان این‌طور استنباط کرد که سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری داریم و برخی مواقع، سرمایه‌گذاری‌هایی که مقدار نرخ بازگشت سرمایه کمتری دارند، بهتر عمل می‌کنند. به دلیل علاقه‌مندی مدیران به سرمایه‌گذاری‌هایی که ROI بالاتر دارند، عموما سرمایه به شکل مطلوب توزیع نمی‌شود.

تفاوت تاثیر‌گذاری تبلیغات

در این حالت نیز محاسبه مشکل خواهد بود چرا که تاثیر بر مشتریان واضح و مشخص نیست.

چگونگی بهبود نرخ بازگشت سرمایه

استفاده از راه‌هایی چون کاهش مخارج، افزایش سود، بهبود عملکرد و …، در افزایش بازده تاثیر‌گذارند و یکی از مهم‌ترین عوامل، تعیین هدفی مشخص و روشن و تشخیص عوامل بیرونی تاثیر‌گذار بر کسب و کار است. یکی از راه‌های بهبود نرخ بازگشت سرمایه، افزایش فروش یا بالا‌بردن نرخ فروش است که به کسب بازده بیشتر منجر می‌شود. از طرفی کاهش هزینه‌ها نیز به افزایش سود فعالیت‌های ما کمک خواهند کرد. به طور کلی میزان توقع ما نیز عامل مهمی است چرا‌ که هر دست‌آوردی صرفا مالی نیست. برخی از فعالیت‌ها تاثیرات غیر مالی بسیار خوبی دارند که سبب حال خوب و وفاداری بیشتر مخاطبان به کسب و کار ما می‌شود و صرفا با نرخ بازگشت سرمایه قابل توصیف نیستند. پس سیاست‌های خود را چندین بار مرور کنید و به جوانب دیگری جز بحث مالی نیز توجه داشته باشید تا در محاسبات نیز بتوانید به حقیقت نزدیک‌تر باشید.

مقایسه سرمایه‌گذاری با نرخ بازگشت سرمایه سالانه

یکی از معایب سنجش نرخ بازگشت سرمایه، عدم در نظر گرفتن زمان سرمایه‌گذاری است که با بررسی نرخ بازگشت سرمایه سالانه برطرف می‌‌شود. در واقع با بررسی این عامل، بازگشت سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های مختلف قابل محاسبه است که می‌توان به مقایسه آن‌ها پرداخت و با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود. در این روش هرکدام از سرمایه‌گذاری‌ها که نرخ بازگشت سرمایه سالانه بیشتری داشته باشند، مناسب‌تر هستند.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه سالانه

در این فرمول حرف n، معادل است با تعداد سال‌های انباشت سرمایه

شاخص‌های مورد نیاز برای تحلیل نرخ بازگشت سرمایه

1- بازدهی سرمایه سالانه

بازده سرمایه سالانه دلالت بر کسب سود از سرمایه‌گذاری در یک سال دارد که از فرمول زیر به دست می‌آید.

فرمول بازدهی سرمایه سالانه

2- ارزش فعلی خالص

این روش یکی دیگر از روش‌های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه است که بر اساس درآمد‌های آینده به همراه تورم، ارزش فعلی یک سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌کند. در واقع از تفاوت بین ارزش فعلی درآمدی که از سرمایه‌گذاری حاصل‌شده و هزینه پرداختی برای آن به دست می‌آید و از فرمول زیر محاسبه می شود.

فرمول ارزش فعلی خالص

:Ct جریان نقدی خالص طی دوره

:C0 کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه

:R نرخ تنزیل

:t تعداد دوره‌های زمانی

3- بازده دارایی‌ها ROA

در واقع از تقسیم سود سالانه بر کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.

4- بازده حقوق صاحبان سهم ROE

نسبت درآمد خالص به کل حقوق صاحبان سهام است. این شاخص میزان بازده شرکت نسبت به سرمایه را نشان می‌دهد و هرقدر بیشتر باشد، نشان از کسب بازده از سرمایه‌ای کم درمقابل درآمد شرکت دارد و در واقع با سرمایه‌ای اندک، به بازده رسیده است.

کلام آخر

نرخ بازگشت سرمایه به طور کلی یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیار‌ی است که میزان موفقیت یک کسب و کار را بر اساس شاخص هزینه‌های پرداختی محاسبه می‌کند. در واقع معادل با نسبت سود کسب‌شده به میزان هزینه و سرمایه صرف ‌شده است. در دنیای امروز بسیاری از فعالیت‌ها مانند تبلیغات وجود دارند که علاوه بر بازده مالی، نکات مثبتی از قبیل وفاداری بیشتر مشتریان را به همراه خواهند داشت. نرخ بازگشت سرمایه به بررسی بازده مالی فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد و امکان سنجش جوانب دیگر را ندارد. لازم است علاوه بر محاسبه این شاخص، به بررسی ابعاد دیگر موجود بپردازیم تا در درجه اول درک و تحلیل درستی داشته باشیم و صرفا بر اساس مقدار نرخ بازگشت تصمیم نگیریم. این رویکرد موجب می‌شود از موقعیت‌های بهتری که نرخ بازگشت کمتری دارند غافل نشویم.در این مقاله اطلاعات لازم را در مورد این شاخص مطرح کردیم. لازم به ذکر است که این شاخص می‌تواند سنجه‌ای برای بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های اضافی که توجیه اقتصادی ندارند، باشد.

سود خالص چیست؟ یکی از مهمترین شاخصهای مالی

هدف اصلی و منطقی هر شرکتی کسب سود است. سود خالص نشان می دهد که پس از کسر هزینه ها و مخارج چقدر از درآمد شرکت باقی می ماند.
سود خالص را بطور کلی می توان:

 • جهت رشد و توسعه شرکت در حساب سود انباشته نگهداری کرد.
 • به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم کرد. (DPS یا سود نقدی سهام)

بدیهی است که یک مدیر باید آگاهی کامل از سود دهی فعالیتها و در نتیجه سود شرکت داشته باشد. همچنین بعد از مطالعه این مقاله پیشنهاد می کنم مقاله حاشیه سود خالص را نیز مطالعه بفرمایید.

فرمول محاسبه

برای محاسبه سود خالص به شیوه زیر عمل می کنیم:

 1. از درآمدهای عملیاتی شرکت، بهای تمام شده آن را کم می کنیم.
 2. آنچه حاصل شده است را سود ناخالص شرکت می نامیم.
 3. بعد از کسر هزینه های سربار و سایر هزینه های غیر مستقیم و در نظر گرفتن سایر درآمدهای عملیاتی، سود و زیان عملیاتی بدست می آید.
 4. آنچه تا به اینجا حاصل شده است را EBIT یا درآمد قبل از کسر مالیات بهره و مالیات نیز می گویند. (Earnings before interest and taxes)
 5. اگر از عدد حاصل شده هزینه های مالی و مالیات را کم کنیم، سود خالص (Net Profit) بدست می آید.

مثال از نحوه محاسبه

سود خالص شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوره منتهی به 1398/09/30 طبق محاسبات زیر حدود 243 میلیارد تومان است.
این عدد در سال مالی منتهی به 1397/09/30 حدوداً برابر 220 میلیارد تومان بوده است.
جالب است که در این دو دوره مالی درآمد عملیاتی این شرکت به ترتیب 1644 میلیارد تومان و 1273 میلیارد تومان بوده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.