تغییرات قیمت سولانا


قیمت سولانا

سولانا ی ک پلت فرم بلاک چ ی ن است که برا ی م ی زبان ی برنامه ‌ ها ی غ ی رمتمرکز و مق ی اس ‌ پذ ی ر طراح ی شده است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرد. شبکه سولانا ؛ اکوس ی ستم غ ی رمتمرکز، امن، مق ی اس‌پذ ی ر و در عین حال سر ی ع است. ا ی ن پروژه با هدف تبد ی ل ‌شدن به پلتفرمی برا ی « اپل ی ک ی شن‌ها ی غ ی رمتمرکز » ( Dapp ) ا ی جاد شد و در حال حاضر ی ک ی از رقبا ی اصل ی اتر ی وم محسوب می‌شود . سرعت انجام تراکنش‌ها تغییرات قیمت سولانا در این شبکه و پشت ی بان ی از قراردادها ی هوشمند و همچنین مق ی اس‌پذ ی ر ی بالا ی آن باعث شده است تا ا ی ن پروژه به‌ سرعت تبدیل به ی ک ی از اکوس ی ستم‌ها ی پ ی شتاز در حوزه بلاک چ ی ن شود.

همان‌طورکه قبلا نیز به این موضوع اشاره کردیم سولانا پروژه ‌ای منبع باز است که در حال حاضر توسط بن ی اد مستقر در ژنو کنترل و اجرا م ی ‌ شود، این موضوع در حالی است که بلاک چ ی ن اولیه توسط در سانفرانس ی سکو ساخته شده است. هدف اصل سولانا رفع ایرادات موجود در اتریوم بود به این صورت که کارمزدهای بالا و سرعت اتریوم جز نواقص بزرگ محسوب می‌شد که سولانا با پردازش تراکنش‌های بیشتر و در عین حال اخذ کارمزد کم‌تر توانسته است این معضلات را از میان بردارد.

ارز دیجیتال سولانا با نام ( Solana ) و نماد‌های ( SOLUSD ) و ( SOL ) در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۲۰۰۰ درصدی روبه‌رو شده است که ارزش بازار این ارز را به ۶۶ میلیارد دلار افایش داده و این ارز را به جایگاه پنجم ارز دیجیتال برتر پرتاب کرده است.

خرید سولانا در صرافی سرمایکس

سولانا جز دیگر ارزهای برتر است که علاقمندی به معامله به آن نیز بسیار است. علاقمندان به خرید ارز دیجیتال سولانا می‌توانند به راحتی به خرید این ارز دیجیتال از طریق سرمایکس بپردازند.

قیمت سولانا در سرمایکس

سولانا نیز همانند دیگر ارزهای دیجیتال دارای نوسانات قیمتی لحظه‌ای است که کاربران عزیز می‌توانند برای آگاهی از قیمت این ارز دیجیتال به قسمت لیست ارزهای دیجیتال مراجعه کنند. قابل ذکر است در حال حاضر ق ی مت هر سولانا ۹۲ . ۰۴ دلار است.

فروش سولانا

برای فروش تمامی ارزهای خود مخصوصا سولانا می‌توانید به صرافی سرمایکس مراجعه کنید تا با بهترین قیمت و کم‌ترین کارمزد ارز خود را به فروش برسانید.

آناتول ی ی اکوونکو ؛ ی ک ی از بن ی ان ‌ گذاران سولانا، در نوامبر سال ۲۰۱۷ ی ک وایت‌پیپر منتشر کرد که در آن مفهوم اثبات تار ی خ ( PoH ) را به صورت کلی شرح داده شده بود . PoH مدرک ی برا ی تأ یی د نظم و گذر زمان ب ی ن رو ی دادها است و برا ی رمزگذار ی گذر زمان غ ی رقابل اعتماد در ی ک دفتر کل به کار گرفته م ی ‌ شود.

در وا ی ت پ ی پر منتشر شده مربوط به سولانا ، ی اکوونکو خاطرنشان م ی‌ کند که بلاک‌چ ی ن‌ها یی که در آن زمان در دسترس عموم قرار گرفتند، به زمان متک ی نبودند، ز ی را هر گره در شبکه بدون اطلاع از ساعت‌ها ی سا ی ر شرکت‌کنندگان در شبکه، به ساعت محل ی خود متک ی بود.

فقدان ی ک منبع زمان ی قابل اعتماد (به عنوان مثال، ی ک ساعت استاندارد) به ا ی ن معن ی است که وقت ی از مهر زمان ی پ ی ام برا ی پذ ی رش ی ا رد پ ی ام استفاده م ی‌ شود، ه ی چ تضم ی ن ی وجود ندارد که هر شرکت‌کننده د ی گر ی در شبکه دق ی قاً همان انتخاب را انجام دهد. PoH از ا ی ن مانع عبور م ی کند، ز ی را هر گره در شبکه م ی ‌ تواند به گذر زمان ثبت شده در دفتر کل بر اساس غ ی رقابل اعتماد ی که کل ی د عملکرد بلاک چ ی ن است تک ی ه کند.

تجربه کار ی قبل ی ی اکوونکو در زم ی نه طراح ی س ی ستم ها ی توز ی ع شده با شرکت ‌ ها ی فناور ی پ ی شرو مانند ( Qualcomm Incorporated (QCOM) ) بود. ا ی ن تجربه او را آگاه کرده بود که ی ک ساعت قابل اعتماد همگام ساز ی شبکه را ساده م ی ‌ کند، زمان ی که ا ی ن اتفاق ب ی فتد، شبکه حاصل به طور ت صاعد ی سر ی ع ‌ تر خواهد شد که تنها محدود ی ت آن پهنا ی باند است. طبق حدسیات ی اکوونکو استفاده از اثبات تار ی خ ‌ چه سرعت بلاک چ ی ن را در مقا ی سه با س ی ستم‌ها ی بلاک چ ی ن بدون ساعت‌ها یی مانند ب ی ت کو ی ن و اتر ی وم که در تلاش بودند تا فراتر از ۱۵ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) در سراسر ج هان گسترش ی ابند، سرعت فوق‌العاده‌ا ی را افزا ی ش م ی‌ دهد، کسر ی از توان عمل ی ات ی که توسط س ی ستم‌ها ی پرداخت متمرکز مد ی ر ی ت م ی‌ شود .

فعالیت‌های اول ی ه ی اکوونکو در ی ک پا ی گاه کد خصوص ی آغاز شد و با زبان برنامه نو ی س ی C پ ی اده ساز ی شد. ی اکوونکو متعاقباً به دستور همکار سابق خود در کوالکام، گرگ ف ی تزجرالد، کل پا ی گاه کد را به زبان برنامه نو ی س ی Rust منتقل کرد.

در فور ی ه ۲۰۱۸ ، ف ی تزجرالد شروع به ساخت نمونه اول ی ه پ ی اده‌ساز ی متن باز وا ی ت پ ی پر کرد و متعاقباً اول ی ن انتشار پروژه را انجام داد و نشان داد که ۱۰۰۰۰ تراکنش امضا شده را م ی‌ توان در کمتر از ن ی م ثان ی ه تأ یی د و پردازش کرد. اندک ی پس از آن، « استفان آکر ی ج » ی ک ی د ی گر از همکاران ی اکوونکو در کو الکام اذعان داشت که توان عمل ی ات ی را م ی‌ توان با بارگذار ی تأ یی د امضا در پردازنده‌ها ی گراف ی ک ی بهبود بخش ی د .

با توجه به ا ی ن نقاط عطف پروژه، ی اکوونکو ف ی تزجرالد، آکر ی ج و سه نفر د ی گر را برا ی تأس ی س شرکت ی به نام Loom استخدام کرد. با ا ی ن حال، به دل ی ل احتمال اشتباه گرفتن با ی ک پروژه مبتن ی بر اتر ی وم که نام ی مشابه داشت، نام پروژه به سولانا تغ یی ر کرد.

در ژوئن سال ۲۰۱۸ ، ا ی ن پروژه برا ی اجرا در شبکه‌ها ی مبتن ی بر ابر بزرگ‌تر شد و ی ک ماه بعد، سولانا ی ک شبکه آزما ی ش ی عموم ی ۵۰ گره‌ا ی ، مجاز و دارا ی مجوز را منتشر کرد که به طور مداوم از ۲۵۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه پشت ی بان ی م ی‌ کرد . تا دسامبر ۲۰۲۱ ، سولانا ب ی ش از ۴۰ م ی ل ی ارد تراکنش را با هز ی نه متوسط ​​ ۰ . ۰۰۰۲۵ دلار برای هر تراکنش پردازش کرده بود.

هدف معمار ی سولانا ا ی ن است که نشان دهد مجموعه‌ا ی از الگور ی تم‌ها ی نرم‌افزار ی وجود دارد که وقت ی در ترک ی ب برا ی پ ی اده‌ساز ی ی ک بلاک چ ی ن استفاده م ی‌ شوند، نرم‌افزار را به‌عنوان گلوگاه عملکرد حذف م ی‌ کنند، و ا ی ن امکان را فراهم م ی‌ کنند که ظرف ی ت تراکنش متناسب با پهنا ی باند شبکه مق ی اس شود.

معمار ی سولانا هر سه و ی ژگ ی برا ی ی ک بلاک چ ی ن مطلوب را برآورده کرد که این سه ویژگی مق ی اس پذ ی ر ی بالا ، امنیت مثال‌زدنی و غ ی رمتمرکز بودن هستند . معمار ی سولانا در حال به واقعیت تبدیل کردن تئور ی ۷۱۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) را در ی تغییرات قیمت سولانا ک شبکه استاندارد ،۲۸ . ۴ م ی ل ی ون تراکنش در ثان ی ه در ی ک شبکه ۴۰ گ ی گاب ی ت ی بود.

بلاک چ ی ن سولانا بر اساس مدل « اثبات تار ی خچ ه» ( PoH ) و « اثبات سها م» ( PoS ) عمل م ی ‌ کند . اثبات سهام به اعتبارسنج ی‌ ها (کسان ی که تراکنش‌ها ی اضافه‌شده به دفتر کل بلاک چ ی ن را تأ یی د م ی‌ کنند ) اجازه م ی‌ دهد تا تراکنش‌ها را بر اساس تعداد سکه ی ا توکن ی که دارند تأ یی د کنند . ( PoH )‌ نیز به تراکنش ‌ ها اجازه م ی ‌ دهد تا خ ی ل ی سر ی ع مهر زمان تغییرات قیمت سولانا ‌ها تأ یی د شوند .

در توص ی ف ی که به صورت دق ی ق‌تر از هدف سولانا آمده است م ی‌ توان به این موضوع اشاره کرد که ا ی ن شبکه آمده است تا تمرکززدا یی را در هر حوزه‌ا ی سرعت ببخشد . کارمزدها ی بس ی ار پا یی ن بلاک چ ی ن سولانا ، عملکرد بس ی ار سر ی ع در تأ یی د تراکنش‌ها و همچنین غ ی رمتمرکزبودن آن باعث شده است تا به ا ی ن شبکه تا به امروز محبوب ی ت ز ی اد ی را در م ی ان توسعه‌دهندگان، کسب‌وکارها و سرما ی ه‌گذاران پ ی دا کند .

SPL‌ استاندارد ساخت توکن بر رو ی شبکه سولانا است. اگر بخواهیم ساده‌تر به این موضوع اشاره کنیم باید بگوییم که ، این استاندارد مشابه استاندارد ERC‌ در شبکه اتر ی وم به محسوب می‌شود. SPL‌ ه ا در واقع استاندارد توکن‌ها ی مثل ی هستند که بر رو ی شبکه سولانا ا ی جاد م ی‌ شوند . برا ی ساخت توکن برروی شبکه سولانا ، م ی‌ توان ی د از زبان‌ها ی برنا مه‌نو ی س ی « راست » (Rust) ، «سی» (C) و « ‌ س ی پلاس‌پلاس ‌» (++C) استفاده کن ی د .

بلاک چین سولانا مبتن ی بر « پروتکل اجماع اثبات سهام » ( Proof of Stake ) بوده و همان‌طور که ذکر شد توکن بوم ی ا ی ن شبکه سول ( SOL ) نام دارد. طبق اعلام سولانا، هر سال ۸ درصد به تعداد توکن‌ها ی شبکه اضافه م ی‌ شود . از سو ی د ی گر، ط ی هر سال، از ا ی ن ۸ درصد، ۱۵ درصد در قالب نرخ کاهش تورم کم م ی‌ شود و ا ی ن کاهش تا حدود ۱۰ سال ادامه پ ی دا م ی‌ کند . در نها ی ت پس از حدود ۱۰ سال، تورم سال ی انه سولانا به ۱.۵ درصد خواهد رسید.

قیمت سولانا | نمودار قیمت لحظه ای سولانا امروز (SOL)

قیمت سولانا | قیمت SOL

قصد دارم در همین ابتدا به شما کاربر زوم ارزی عزیز اعلام کنم، قیمت سولانا یا قیمت SOL در همین لحظه معادل 32.97 دلار است، که اگر قیمت دلار در کشور عزیزمان ایران معادل 32,424 تومان باشد، می توان گفت قیمت لحظه ای سولانا یا قیمت لحظه ای SOL، معادل 1,068,898 تومان است. شایان ذکر است که قیمت ارز سولانا در (زوم ارز | پایگاه جامع اطلاع رسانی ارز های دیجیتال و بلاکچین) به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.
ارز دیجیتال سولانا یا SOL در رتبه 9 از بازار های ارز دیجیتال قرار دارد. همچنین ارزش بازار ارز دیجیتال سولانا، 11.67 میلیارد دلار میلیارد دلار می باشد و حجم معاملات رمز ارز سولانا | SOL، 993.27 میلیون دلار میلیارد دلار می باشد. اگر بخواهیم درصد تغییرات قیمت سولانا را رصد کنیم، می توان گفت قیمت سولانا در 1 ساعت گذشته دچار -0.52 % درصد تغییر بوده است و در 24 ساعت گذشته -1.80 % درصد تغییر را تجریه کرده است، همچنین در 7 روز گذشته قیمت ارز سولانا 1.38 % درصد تغییر کرده است. و قیمت سولانا در 30 روز گذشته و 60 روز گذشته و همچنین یکسال گذشته به ترتیب تغییرات -23.74 % ، -17.93 % ، -81.53 % را تجربه کرده است. بالاترین قیمتی که ارز سولانا یا SOL در روز گذشته تجربه کرده است، مبلغ 34.28 دلار است، و پایین ترین قیمتی که رمز ارز سولانا یا SOL در 24 گذشته تجربه کرده است 32.88 دلار می باشد.
شایان ذکر است در حال حاضر بالاترین قیمتی را که ارز سولانا تجربه کرده است مبلغ 260.062 دلار است، به عبارتی می توان گفت قیمت 260.062 دلار برای سولانا، ATH در نظر گرفته می شود و همچنین کمترین قیمتی را که رمز ارز سولانا تا بحال تجربه کرده است، 0.51 دلار می باشد.پس می توان گفت ATL ،سولانا تا این لحظه مبلغ 0.51 دلار می باشد.
سولانا یا Solana که با نماد اختصاصی SOL نمایش داده می شود، سولانا یک ارز دیجیتال یا یک شکلی از دارایی ارز دیجیتال است که در بازار های مربوط به کریپتو مورد معامله قرار می گیرد.این ارز دیجیتال در تاریخ 2020-04-10 به وجود آمده است و همچنین قیمت سولانا با مبلغ 0.22 دلار آغاز شده است. می توان گفت ارز سولانا از کد های 0 و 1 ایجاد شده است که این ارز های دیجیتال یک واحد برای تبادل می باشد، ولی اصلا ماهیت فیزیکی ندارند. شما می توانید با استفاده از ارز های دیجیتال پرداخت های آنی در سطح بین الملل را داشته باشید. دوستانی که هلدر یا تریدر ارز دیجیتال سولانا هستند، هر لحظه می خواهند قیمت لحظه ای سولانا یا SOL را دنبال کنند، به همین دلیل تیم زوم ارز در تلاش است که قیمت ها را به صورت لحظه ای آپدیت کند. همچنین تیم زوم ارز در تلاش است که در کوتاه ترین زمان، دقیق ترین قیمت ها و اطلاعات را در اختیار شما همراهان عزیز قرار دهد.

قیمت سولانا

SOL

ارز دیجیتال سولانا Solana با نام اختصاری SOL با ارزش بازار 11.58 میلیارد در رتبه 9 بازار ارزهای دیجیتال قرار دارد. عرضه کل این ارز 0.51 میلیارد واحد است. هر واحد از SOL در این لحظه با قیمت 32.70 USDT محاسبه می شود و حجم مبادلات روزانه آن 2.25 میلیارد USDT است. قیمت این ارز در ۲۴ ساعت اخیر 0.79 کاهش داشته است.

ارز دیجیتال سولانا(SOL)

ارز دیجیتال سولانا یک اکوسیستم بر بستر شبکه بلاک چین است. این اکوسیستم دارای یک کوین اختصاصی است که با نماد SOL در بازار ارزهای دیجیتال مورد معامله قرار می گیرد. ارز دیجیتال sol به عنوان یه پروژه کاربردی بر بستر فناوری نوین شبکه بلاک چین، یک پلتفرم کاربردی و مناسب به منظور توسعه و طراحی قرارداهای هوشمند، اپلیکیشن های غیرمتمرکز و نیز امورمالی غیر متمرکز میباشد.حجم بازار ارز دیجیتال SOL در ژانویه 2022، 47میلیارد دلار است که حجم معاملات آن بالغ بر 4درصد کل ارزش بازار آن میباشد که به عنوان پنجمین رمزارز ارزشمند در بازار ارزهای دیجیتال شناخته میشود. ارز دیجیتال سولانا با نماد اخ

بررسی آینده ارز دیجیتال سولانا

بررسی آینده ارز دیجیتال سولانا

پیش‌بینی آینده سولانا (Solana) بدون بررسی جنبه‌های فاندامتال، تکنیکال این ارز دیجیتال و درنظر گرفتن رقبایی سرسخت مانند اتریوم و پولکادات و… امکان‌پذیر نیست. سولانا با طراحی یک شبکه بلاک چین امن، سریع، مقیاس‌پذیر و ارزان تلاش می‌کند تا در آینده به بزرگ‌ترین پلتفرم مالی غیرمتمرکز در جهان تبدیل شود. بسیاری از متخصصان، ارز دیجیتال SOL را که به تازگی مورد توجه سرمایه‌‌گذاران دنیای کریپتو قرار گرفته است، جدی‌ترین رقیب اتریوم در آینده می‌دانند.

با وجود استفاده از نوآوری‌هایی مانند الگوریتم اثبات تاریخ (PoH) که امکان پردازش ۶۵,۰۰۰ تراکنش در ثانیه را برای این شبکه بلاک چین فراهم می‌‎کند، یک پروژه NFT باعث رشد ۱۱ هزار درصدی سولانا در سال ۲۰۲۱ شد. با وجود تمام این ویژگی‌ها آیا سولانا، پروژه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری است؟ در ادامه این مقاله با بررسی آینده ارز دیجیتال SOL تلاش می‎‌کنم تا به شما در تصمیم‌گیری برای خرید این رمز ارز محبوب کمک کنیم.

بررسی فاندامنتال سولانا

سولانا (Solana) یک پروتکل بلاک چین لایه ۱ (Layer-1 Blockchain) است که با هدف ایجاد یک اکوسیستم بزرگ برای توسعه و میزبانی برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) به ویژه در زمینه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) راه‌اندازی شده است. آناتولی یاکوونکو (Anatoly Yakovenko) بنیاد سولانا را در سال ۲۰۱۷ تاسیس و کار بر روی این پروژه را آغاز کرد؛ اما شبکه Solana در ماه مارس ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. با اینکه ارز دیجیتال سولانا (SOL) در سال ۲۰۲۱ مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت؛ در حال حاضر با حدود ۶۰ میلیارد دلار، پنجمین ارز دیجیتال محبوب از نظر ارزش بازار است.

آناتولی یاکوونو به دنبال ارائه راه‌حل برای معضلاتی بود که بلاک چین‌های نسل اول (بیت کوین) و نسل دوم (اتریوم) هم اکنون با آن مواجه هستند. سولانا (Solana) تلاش می‌کند تا با حل مشکلات سه‌گانه فناوری بلاک چین، مقیاس پذیری، امنیت و تمرکززدایی خود را به بزرگترین اکوسیستم در زمینه امور مالی غیر متمرکز (DeFi) تبدیل کند. ارز دیجیتال SOL، توکن بومی شبکه سولانا است که از آن برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها (Gas Fee)، انجام مبادلات مالی و حاکمیت در شبکه استفاده می‌شود.

تمرکز زدایی، مقیاس‌پذیری و امنیت؛ مشکلات سه‌گانه بلاک چین

در حال حاضر، بلاک چین Solana دارای بیش از ۱۳۲۵ نود اعتبار سنج (Validator Nodes) است، که این شبکه را نسبت به بلاک چین‌هایی مانند ریپل (Ripple) یا استلار (Stellar) که تعداد نودهای کمتری دارند، بسیار غیرمتمرکزتر می‌کند. راه‌اندازی نود (Node) در شبکه سولانا در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال بسیار راحت‌تر است؛ تنها شرط لازم داشتن یک سخت افزار ۳ تا ۴ هزار دلاری است. در مقابل، این نودهای اعتبارسنج در ازای حفظ امنیت شبکه؛ پاداش خود را به شکل توکن SOL دریافت می‌کنند.

بنیانگذار آناتولی یاکوونکو
زمان عرضه مارس ۲۰۲۰
الگوریتم اجماع اثبات تاریخ PoH + اثبات سهام PoS
مقیاس پذیری ۶۵,۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS)
زمان تراکنش ۰.۴ ثانیه
کارمزد تراکنش متوسط ۰.۰۰۰۹ دلار
سرمایه در گردش ۳۰۸,۱۱۳,۵۲۸ SOL
اوج قیمتی (ATH) ۲۶۰.۰۶ دلار
کف قیمتی (ATL) ۱.۰۹ دلار
نرخ بازگشت سرمایه (ROI) ۷۹۹۲۱.۷۳ درصد

چرا الگوریتم اثبات تاریخ برگ برنده سولانا است؟

اغلب شبکه‌های بلاک چین لایه ۱ مانند اتریوم کند و پرهزینه هستند؛ در حالی که استفاده از الگوریتم اثبات تاریخ (PoH) به سولانا اجازه می‌دهد تا معاملات را بسیار سریع‌تر، امن‌تر و ارزان‌تر انجام دهد. در ساختار فعلی شبکه‌های بلاک چین، تولید متوالی بلاک‌هایی که در صف انتظار برای تایید اعتبار (Validate) می‌مانند، از پردازش سریع معاملات جلوگیری می‌کنند. نوآوری سولانا در طراحی و ایجاد الگوریتم Proof of History یک حرکت رو به جلو در ساختار شبکه‌های بلاک چین از جنبه سرعت و ظرفیت پردازش تراکنش‌ها است.

الگوریتم اثبات تاریخ (PoH) بسیار تغییرات قیمت سولانا سریع‌تر از دیگر مکانسیم‌های اجماع است؛ در حال حاضر سولانا هر کاری را که اتریوم پس از بروزرسانی اتریوم ۲.۰ انجام خواهد داد، ۲۰ برابر سریع‌تر انجام می‌دهد. امکان پردازش ۶۵,۰۰۰ تراکنش در ثانیه، زمان ایجاد بلاک ۰.۴ ثانیه‌ای و متوسط هزینه ۰.۰۰۰۹ دلاری به عنوان کارمزد تراکنش، برگ برنده سولانا در برابر اتریوم، بایننس اسمارت چین، پولکادات، کاردانو و بلاک چین‌های دیگر است. همچنین، این ارز دیجیتال از الگوریتم اثبات سهام (PoS) به عنوان یک اقدام امنیتی اضافی در کنار مکانیسم اجماع اصلی خود استفاده می‌کند.

توتیتی که سرعت بالا و هزینه پایین شبکه سولانا اشاره می‌کرد

برخلاف بلاک چین‌های لایه ۲ (Layer-2) که برای حل مشکلات مشابه از فناوری‌هایی مانند شاردینگ یا زنجیره جانبی (Sidechain) استفاده می‌کنند، سولانا بر روی یک بلاک چین مستقل کار می‌کند و به شبکه‌های دیگر مانند اتریوم وابسته نیست. تمامی این نوآوری‌ها ارز دیجیتال سولانا (SOL) را قادر می‌سازد که پس از راه‌اندازی شبکه اصلی (هم اکنون نسخه بتا شبکه اصلی در حال اجراست)، همچنان سرعت بالا در پردازش تراکنش‌ها و هزینه پایین کارمزد شبکه را حفظ کند تا بتواند به بزرگ‌ترین اکوسیستم برای میزبانی پروژه‌های مختلف وب ۳.۰، دیفای و NFT تبدیل شود.

بررسی آینده ارز دیجیتال SOL

ارز دیجیتال سولانا (SOL) در آپریل سال ۲۰۲۰ با قیمت حدود ۱ دلار وارد بازار شد و تا اواخر جولای همان سال در همان محدوده معامله می‌شد. پس از اینکه صرافی ارز دیجیتال FTX برنامه خود را برای توسعه پروژه جدیدی، صرافی غیرمتمرکز سروم (Serum) اعلام کرد، سولانا مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه این خبر، قیمت رمز ارز SOL افزایش پیدا کرد و ماه آگوست به ۴.۷۸ دلار رسید. البته قیمت این ارز دیجیتال در پاییز همان سال دوباره کاهش یافت و تا پایال سال ۲۰۲۰ در محدوده ۲ دلار باقی ماند.

نمودار قیمت سولانا از ابتدا تا دسامبر 2021

با آغاز سال ۲۰۲۱، قیمت Solana با پیروی از روند صعودی بازار رشد کرد و به حدود ۱۷ دلار رسید. شروع روند صعودی پس از راه‌اندازی شبکه اصلی در مارس ۲۰۲۰، آعاز شد؛ هنگامی که قیمت ابتدا به حدود ۲۸ دلار و در نهایت به ۵۸ دلار رسید. با این وجود، با سقوط بازار کریپتو در در اوایل تابستان، قیمت سولانا نیز کاهش یافت؛ هرچند که دیگر به کمتر از ۲۲ دلار نرسید. کاتالیزوری که قیمت سولانا را به ماه رساند، یک پروژه NFT به نام «Degenerate Ape Academy» بود که در اوسط آگوست ۲۰۲۱ بر روی شبکه Solana راه‌اندازی شد.

قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۱

براساس بررسی‌ و تحلیل نمودار آنطور که به نظر می‌رسد، سولانا در حال حاضر مرحله اصلاح قیمت را پشت سر می‌گذارد. با توجه به شرایط بازار به سختی می‌توان گفت که تا پایان ۲۰۲۱ قیمت آن چقدر خواهد بود. با این حال، همچنان ما می‌توانیم پیش‌بینی‌های را درباره‌ آینده ارز دیجیتال سولانا انجام دهیم. اگر همین روند صعودی تا پایان سال ادامه یابد، ممکن است تا قیمت SOL به حدود ۲۵۸ دلار برسد. در مقابل، اگر سرمایه‌گذاران تحت تاثیر فومو، دارایی‌های خود را بفروشند؛ قیمت این ارز دیجیتال می‌تواند تا حدود ۱۷۰ دلار کاهش یابد. با اینکه بیشتر تحلیل‌گران، در بلند مدت انتظار روند صعودی برای سولانا را دارند، اما این ارز دیجیتال کار سختی برای گذر از محدوده مقاومت ۲۰۰ دلاری دارد.

پیش‌بینی قیمت تا سولانا تا آخر سال 2021

قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۲

رشد جامعه توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذارن و معامله‌گران ارز دیجیتال سولانا می‌تواند قیمت این ارز دیجیتال را در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۵۰ دلار برساند. البته با توجه به محدوده مقاومت ۲۹۵ دلاری، قیمت SOL در این سال و با توجه به ارزش بازار جایی میان ۲۴۰ تا ۲۸۰ دلار در نوسان خواهد بود. با اینکه این پیش‌بینی از آینده ارز دیجیتال سولانا خوش‌بینانه است، اما در مقایسه با سایر رمز ارزها مانند بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین امکان‌پذیر است.

قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۳

پس از راه‌اندازی شبکه اصلی، این رمز ارز در سال ۲۰۲۳ اکوسیستم بزرگ و بلاک چینی سریع و قابل اعتماد ایجاد کرده است. این ویژگی‌های به می‌تواند به Solana در ادامه مسیر رشد صعودی و به ‌دست آوردن قیمت‌های بالاتر کمک کند. بررسی آینده ارز دیجیتال سولانا نشان می‌دهد که ارزش این ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۳ به محدوده ۳۲۰ دلار خواهد رسید. البته بسته به شرایط بازار و رقبایی مانند اتریوم ۲.۰، باینسس اسمارت چین و پولکادات، قیمت آن می‌تواند تا مرز ۴۰۰ دلار نیز افزایش یابد.

نقاط حمایت و مقاومت سولانا در سال 2022

قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۴

پیش‌بینی آینده سولانا در سال ۲۰۲۴ سخت خواهد بود، زیرا با اطلاعات موجود این پیش‌بینی بیشتر شبیه حدس و گمان است. به‌خصوص با وجود رقابت شدیدی که میام پروژه‌های بلاک چین مختلف بر سر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین اکوسیستم برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) وجود دارد. با در نظر گرقتن این شرایط، قیمت SOL ممکن است به مرز ۴۰۰ دلار برسد. تمامی این‌ها به لطف ویژگی‌های امنیتی، مقیاس‌پذیری و هزینه پایین این شبکه بلاک چین امکان‌پذیر است.

قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۵

در این سال، تغییر دولت‌ها، قوانین و مقررات حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند بر آینده سولانا نیز اثر بگذارد. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که ارزش SOL در سال ۲۰۲۵ به آرامی به سمت ۴۴۰ دلار حرکت کند و در شرایط اصلاح قیمت تا سطح ۴۱۵ دلار پایین بیاید. بعضی از متخصصان عقیده دارند که سولانا در این سال اوج قیمتی ۵۱۰ دلار را نیز تجربه خواهد؛ با اینکه شاید این پیش‌بینی آینده سولانا اغراق آمیز باشد اما دور از انتظار نیست. در نهایت، بیشتر سرمایه‌گذاران افق قیمت آینده سولانا را بسیار روشن می‌دانند و انتظار دارند این رمز ارز در سال‌های آینده رشد زیادی داشته باشد.

ملانیا ترامپ چقدر در آینده سولانا تاثیرگذار است؟

ملانیا ترامپ، بانوی اول سابق ایالات متحده، در توییتر اعلام کرد که به‌ زودی مجموعه NFT خود را با نام «Melania’s Vision» منتشر خواهد کرد. این آثار NFT که بر روی شبکه سولانا منتشر می‌شود، مجموعه آثار هنری آبرنگ اثر مارک آنتوان کولون (Marc-Antoine Coulon) است که از براساس چشم‌های کبالتی رنگ خانم ترامپ نقاشی شده است. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که مزایده و فروش این NFTها با استفاده از ارز دیجیتال SOL، می‌تواند باعث افزایش ارزش این شبکه بلاک چین شود.

    پیش‌بینی می‌کند که قیمت سولانا در سال ۲۰۲۶ به ۲۲۸۷.۰۴ دلار خواهد رسید. این پیش‌بینی نشان دهنده افزایش ۱۱۹۱ درصدی قیمت SOL نسبت به ارزش امروز است. همچین، بررسی‌های وب‌سایت Wallet Investor براساس تحلیل تکنیکال و خط روند قیمتی سولانا، بیان می‌کند که در کوتاه مدت خریداران انتظار کاهش قیمت را خواهند داشت. انتظار دارد تا قیمت SOL در سال ۲۰۲۶ به ۸۳۰ دلار برسد؛ این به معنی رشد ۴۳۶ درصدی در آینده است. وب‌سایت Coin Price Forecast در بررسی آینده ارز دیجیتال سولانا از «تکنیک‌های یادگیری ماشینی» که اخبار رسانه‌ها، نقدینگی، رویدادهای سکه و حجم را در نظر می‌گیرد، استفاده می‌کند. نیز عقیده دارد که می‌توان براساس تحلیل‌‌های موجود انتظار داشت تا ارزش ارز دیجیتال سولانا در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۵۱.۰۴ برسد؛ این پیش‌بینی افزایش ۳۴۰ درصدی ارزش سولانا را در آینده نشان می‌دهد. در بررسی خود از آینده ارز دیجیتال سولانا، قیمت ۴۹۳ دلاری در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی می‌کند. این نشان دهنده افزایش ۲۵۹ درصدی است. وب‌سایت Long Forecast تحلیل‌های خود را مبتنی بر «روش‌های پیش‌بینی ریاضی و آماری» انجام می‌دهد که در آن از معاملاتی الگوریتمی، چرخه‌ای بازار و رویدادهای مهم استفاده می‌شود.
سوالات متدوال
سوالات متداول

سولانا از چه الگوریتمی استفاده می‌کند؟

استفاده از الگوریتم اثبات تاریخ (PoH) به سولانا اجازه می‌دهد تا معاملات را بسیار سریع‌تر، امن‌تر و ارزان‌تر انجام دهد.

آیا می‌توان به آینده ارز دیجیتال SOL خوش‌بین بود؟

با توجه به ویژگی‌های امنیتی، مقیاس‌پذیری و هزینه پایین این شبکه بلاک چین، آینده خوبی را می‌توانیم برای ارز دیجیتال SOL متصور شویم.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

قیمت لحظه ای سولانا Solana

Solana یک بلاکچین عمومی و منبع باز است که از قراردادهای هوشمند، از جمله توکن‌های غیرمثلی (NFT) و انواع برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) پشتیبانی می‌کند. ایده و کار اولیه روی این پروژه در سال 2017 آغاز شد و به طور رسمی در مارس 2020 توسط بنیاد سولانا در دفتر مرکزی در ژنو، سوئیس راه اندازی شد که موسس و بنیان گذار آنرا میتوان آناتولی یاکوونکو دانست. رمز ارز بومی بلاک‌‌چین سولانا توکن SOL می باشد که امنیت شبکه را از طریق فعالیت در شبکه و از طریق استیکینگ تامین می‌‌کند. پروتکل Solana برای تسهیل ایجاد برنامه غیرمتمرکز (dApps) طراحی شده است و هدف آن بهبود مقیاس‌پذیری با معرفی اجماع اثبات تاریخچه (PoH) همراه با اجماع اثبات سهام (PoS) می باشد. لازم به ذکر است، سولانا می‌تواند تعداد 65000 تراکنش را در ثانیه انجام دهد که سریع‌تر از بلاکچین اتریوم بوده، اما همچنان در طول فعالیت کمتر از 40000 تراکنش مشاهده شده است. سولانا توسط آناتولی یاکوونکو(Anatoly Yakovenko) عضو فعلی هیئت مدیره در کنار مدیر عملیات سولانا راج گوکال (Raj Gokal) ایجاد شد. یاکوونکو، که اکنون مدیر عامل بنیاد سولانا است، سابقه ای درخشان در طراحی سیستم دارد و اعتقاد او بر این است تغییرات قیمت سولانا که دانش خود را در یک الگوی جدید بلاکچین که سرعت پردازش سریع‌‌تری را امکان پذیر می‌کند، به کار گیرد. به‌‌ علاوه، به دلیل مدل اجماع ترکیبی مبتکرانه، سولانا به طور یکسان مورد توجه معامله گران کوچک و سازمانی قرار گرفته، همچنین، بنیاد سولانا بر این امر بیشتر متمرکز است که منابع مالی غیرمتمرکز را در مقیاس بزرگتر در دسترس تغییرات قیمت سولانا قرار دهد.

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) سولانا

ارزش بازار Solana در تابستان 2021 تا 400 درصد افزایش یافت. در حال حاضر، ارزش بازاری نزدیک به 28 میلیارد دلار دارد که پیشرفت سریع این پروژه در سال 2021، توانست آن را به عنوان یک رمز ارز محبوب در بین سرمایه‌‌گذاران این حوزه تبدیل کند. به همین خاطر می توان گفت که این امر احتمالا باعث بیشتر شدن ارزش بازار پروژه سولانا در آینده خواهد شد. ارزش بازار (Market Cap) و قیمت این رمز ارز را می­توانید در قسمت جزئیات مشاهده کنید.

قیمت لحظه‌‌ای ارز سولانا (SOL)

سولانا از همان روزهای اولیه که وارد دنیای رمزارزها شد، به عنوان پروژه پر پتانسیل و مستعدی در این حوزه شناخته شد. به طوریکه، ارزش بازار آن به سرعت افزایش یافت و همه می‌دانستند سولانا پروژه‌ای است که به دنبال پیاده‌سازی راه‌‌های کارآمد در زندگی واقعی و هم در دنیای رمز ارزها است. همین امر به مرور زمان، می‌تواند روی قیمت لحظه‌ای سولانا هم تاثیر بگذارد. در ادامه، می‌‌توان فهمید که سرمایه‌‌گذاران سولانا علاقه زیادی به نگهداری و خرید و فروش این رمز ارز دارند. سولانا تا به حال علاقه‌مندان خود را نسبت به افزایش قیمت و توسعه‌های متعدد پروژه نا امید نکرده، و به سرمایه‌گذاران خود نوید آینده‌ای درخشان می‌دهد.

تاریخچه قیمت سولانا

در سه ماهه دوم سال 2018، سولانا برای توسعه بلاکچین خود شروع به جذب سرمایه کرد. این تیم بین سال‌‌های 2018 و 2019 توانست بیش از 20 میلیون دلار از فروش توکن خصوصی به دست بیاورد. Solana در مارس 2020 Mainnet Beta خود را راه‌‌ اندازی کرد، مدت کوتاهی پس از جمع آوری 1.76 میلیون دلار از حراج توکن عمومی که در CoinList انجام شد، توانست سرمایه قابل ملاحضه‌‌ای جذب کند. شبکه بتا پروژه سولانا دارای قابلیت‌های تراکنش و پشتیبانی زیادی است، اما از آنجایی که در حال تعیین و اجرای مداوم روند توسعه خود هستند، هیچ پاداشی برای سرمایه‌‌گذاران در نظر گرفته نشده است. قیمت سولانا در عرضه اولیه، که در 5 آوریل 2018 برگزار شد، 0.04 دلار بود و در ابتدای سال ۲۰۲۱ با ۴ دلار شروع شد، در اواسط سال به سقف تاریخی خود یعنی ۲۵۸ دلار رسید. این امر، نشان دهنده بازگشت سرمایه قابل توجه 5400 برابری است. در زمان نگارش این مقاله هر واحد سولانا (SOL) با قیمت 89.13 دلار معامله می‌‌شود. همچنین، می­توانید قیمت سولانا به تومان را در قسمت جزئیات مشاهده کنید.

قیمت سولانا در سال 2020

سولانا، در ماه آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی با قیمت حدودی ۱ دلار به ازای هر واحد از این رمز ارز، در بازار معامله می‌شد. همچنین، با اینکه این رمز ارز در صرافی بایننس لیست شد، اما این امر تأثیر مثبتی بر قیمت سولانا نداشت و طی یک‌روند کاهشی قیمت آن به ۶۰ سنت رسید و تا اوایل ماه جولای سال ۲۰۲۰ در این محدوده باقی ماند. مدتی بعد، پروژه سولانا با توسعه فعالیت خود توانست قیمت‌‌های بالاتر را ثبت کند و در اواخر ماه جولای، مشخص شد که صرافی FTX، در حال راه‌اندازی یک صرافی در حوزه دیفای Defi در بلاکچین سولانا با نام Serum می‌باشد. در همان ماه پس از راه‌اندازی آن، قیمت ارز سولانا تا حدود ۵ دلار بالا رفت.

قیمت سولانا ارز در سال 2021

در آگوست 2021، قیمت SOL ناگهان از حدود 30 دلار در ابتدای ماه به حدود 75 دلار در سه هفته بعد افزایش یافت. از طرف دیگر، سولانا به‌عنوان یک پروژه جدید در بلاک چین نیز زمانی که در 17 سپتامبر 2021 به مدت بیش از 17 ساعت پس از افزایش حجم تراکنش‌ها - که به 40000 TPS به اوج خود رسید - دچار قطعی شبکه برای بیش از 17 ساعت شد، همین مسئله باعث شد که زیر ذره بین قرار بگیرد و قیمت آن کاهش یابد، با این حال در نوامبر 2021 به رکورد قیمت بیش از 250 دلار رسید. در سال 2021 شاهد پذیرش گسترده حوزه غیرمتمرکز بودیم که باعث افزایش قیمت ارز دیجیتال سولانا و پیشرفت این پروژه شد. با توجه به روند صعودی که رمز ارز سولانا اخیرا داشت انتظارات نشان میداد که تا پایان سال 2021 قیمت سولانا به 300 دلار برسد.

قیمت سولانا در سال 2022

روند فعلی SOL چندان مثبت نیست، اما دلایل زیادی می‌تواند پشت نوسانات قیمت باشد. بنابراین، نمی‌توانیم قضاوت کنیم که سولانا گزینه سرمایه‌گذاری خوبی برای دوستداران کریپتو نیست. می ‌2022 شاهد سقوط قابل توجهی در کل بازار بود و جدای از آن، SOL همچنین با مشکلاتی در بلاک چین خود مواجه شد.

بلاک چین سولانا به دلیل نقص فنی تقریباً 4 ساعت متوقف شد. این مشکلات فنی در تراکنش‌های آفلاین که به عنوان « Durable Nonce Transactions» شناخته می‌شوند، دیده می‌شود. این تراکنش‌ها تا زمانی که توسعه‌دهندگان بتوانند خطا را پیدا کرده و حل کنند، متوقف شدند. جدای از این، شبکه با باگ دیگری نیز مواجه تغییرات قیمت سولانا شد که تقریباً 8 ساعت ادامه داشت. سولانا با یک مشکل رانش ساعت مواجه شد: تاخیر در زمان زنجیره‌ای، و این خطا به دلیل پردازش طولانی تر بلوک منجر به عملکرد ضعیف شد.

روند رشد سولانا

سولانا رشد خارق العاده‌ای را تجربه کرده است و طبق برخی پیش‌‌بینی‌ها، قیمت آن تا حدود سال 2027 می‌تواند به 1000 دلار برسد. با این حال، این که آیا واقعاً اتفاق خواهد افتاد یا خیر، شک و گمان‌‌هایی وجود دارد. سولانا چندین پیشرفت هیجان انگیز دارد که جزئی از روند توسعه این بنیاد است. Solana Pay به بازرگانان این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرعت و هزینه کم Solana، کوین USD و سایر توکن‌ها را بپذیرند. محصول جدید در نتیجه مشارکت سولانا با Checkout.com ،Citcon و ادغام‌های FTX و Phantom ارائه می‌‌شود. Coachella، که یکی از مشهورترین جشنواره‌های موسیقی جهان است و در سه ماهه دوم سال 2022 برگزار می‌شود از مجموعه NFTهای ساخته شده با استفاده از Solana رونمایی می‌‌کند. برخی از NFTها دارای ارزش واقعی هستند که شامل مجوزهای جشنواره مادام العمر، مجوزهای مهمان، مجوزهای VIP و سایر امتیازات ویژه است که هنوز اعلام نشده است.

سولانا هنوز نقشه راه به روز شده ای را برای سال 2022 منتشر نکرده است، بنابراین در عوض باید نگاهی گسترده تر به آنچه در جامعه اتفاق می افتد بیندازیم تا ایده ای از چگونگی رشد سولانا در سال 2022 داشته باشیم. آخرین تاریخ مهم برای Solana، راه‌اندازی نسخه بتا Mainnet آن در مارس 2021 بود. از زمان انتشار، تیم توسعه روی بهینه‌سازی شبکه و خارج کردن آن از بتا کار کرده است. هیچ تاریخی برای انتشار کامل Mainnet تعیین نشده است، اگرچه Q3 2021 تخمین اولیه بود. بودن در بتا لزوماً یک مشکل نیست - نسخه بتا Solana Mainnet هنوز 100٪ عملکرد دارد.

براساس آخرین اخبار موجود از سایت cointelegraph.com، استیبل کوین NIRV مبتنی بر Solana پس از بهره برداری 3.5 میلیون دلاری، 85 درصد کاهش یافت. حمله فلش لون (Flash Loan)، که همچنین شاهد کاهش 85 درصدی ANA توکن بومی Nirvana Finance بود، منجر به از دست دادن 3.49 میلیون دلار از Tether (USDT) شد و تیم SolanaFM اولین نفری بود که تأیید کرد که وجوه از طریق تغییرات قیمت سولانا فلش لون برداشته شده است.

در ادامه، به آخرین اخبار سایت بلومبرگ در مورد هکرهای پروژه سولانا می پردازیم، هکرها در اوایل روز چهارشنبه اکوسیستم سولانا را با هزاران کیف پول که در آخرین ضربه به بازار رمز ارزها پس از حمله به پروتکل پل Nomad در ابتدای هفته تحت تاثیر قرار گرفتند، هدف قرار دادند.

سرمایه گذاری در سولانا

سرمایه‌‌گذاری در سولانا شامل خرید رمز ارز SOL می‌‌باشد که از سال 2018 تا الان رشد چشمگیری داشته و به رقیبی سرسخت در دنیای رمز ارز تبدیل شده است. اگرچه بازار کریپتوکارنسی می‌تواند به‌طور باورنکردنی بی‌ثبات باشد اما، سرمایه گذاری در Solana علیرغم نوسانات شدید آن به طور فزاینده‌‌ای شتاب بیشتری به دست آورده است. اما هنوز بسیاری از معامله گران رمز ارزها وجود دارند که در مورد برد سولانا مطمئن نیستند و به سرمایه گذاری در آن فکر می‌کنند. سولانا یک رمز ارز قابل توجه است. با وجود هزاران رمز ارز دیگر در بازار، با نشان دادن رشد و پتانسیل ثابت متمایز شده است. اما به این موضوع توجه داشته باشید، سرمایه‌گذاران ارزشی را تخمین می‌زنند که ریسک آن بی‌خطر است و سپس به آزمایش شانس خود در سرمایه‌گذاری‌های کریپتو می‌پردازند. همه رمز ارزها در حال حاضر به شدت سوداگرانه هستند. اگر قصد سرمایه گذاری در Solana را دارید، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که مزایا و معایب آن را در مقابل رقبای آن بسنجید تا میزان احتمال موفقیت آن در طول زمان را کاملا درک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.